V Bruselu dne 14.9.2016

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

V prvních letech platnosti víceletého finančního rámce na období 2014–2020 Evropská unie čelila nepředvídaným výzvám nebývalého rozsahu způsobeným nestabilitou ve svém sousedství, z nichž vyplynuly bezpečnostní hrozby a rozsáhlé migrační toky.

Ve svém sdělení „Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období – Rozpočet EU zaměřený na výsledky“ 1 Komise posoudila fungování a využití zvláštních nástrojů v prvních dvou až třech letech provádění víceletého finančního rámce.

V zájmu uvolnění dodatečných finančních prostředků na opatření přispívající k řešení uvedených problémů byly široce využity veškeré dostupné rozpočtové prostředky, včetně přerozdělených prostředků a prostředků z rozpětí a zvláštních nástrojů, a byly vytvořeny nové nástroje, jako jsou svěřenské fondy Evropské unie a nástroj pro uprchlíky v Turecku, s cílem získat další finanční prostředky, aniž by byla překročena omezení stanovená víceletým finančním rámcem. Oproti předchozímu období se díky zvláštním nástrojům stanoveným v nařízení č. 1311/2013 2 (dále jen „nařízení o víceletém finančním rámci“) značně zvýšila flexibilita víceletého finančního rámce, čímž se Unii otevřela možnost přijímat opatření s náležitou rozhodností. Jelikož však uvedené výzvy přetrvávají, není jisté, zda Unie bude nadále schopna v krizových situacích rychle reagovat.

V této souvislosti Evropský parlament vyzval k rázným krokům, které zvýší pružnost rozpočtu 3 , a na potřebu posílit schopnost stávajícího víceletého finančního rámce reagovat na nepředvídané události bylo mezitím rovněž poukázáno na neformálních jednáních Rady 4 .

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD A OBSAH NÁVRHU

Tento návrh vychází z článku 2 nařízení o víceletém finančním rámci, který stanoví, že jeho přezkum v polovině období bude, je-li to vhodné, doplněn legislativním návrhem revize uvedeného nařízení. Touto revizí nebudou sníženy předem přidělené vnitrostátní prostředky, čímž však nebudou dotčeny úpravy přídělů na politiku soudržnosti podle článku 7 nařízení o víceletém finančním rámci 5 .

S ohledem na využití zvláštních nástrojů od začátku období víceletého finančního rámce a na nové výzvy, jimž Unie čelila a nadále čelí, Komise navrhuje změnit nařízení o víceletém finančním rámci s cílem zvýšit maximální roční částky stanovené pro rezervu na pomoc při mimořádných událostech (článek 9) a nástroj pružnosti (článek 11) a zavést nový zvláštní nástroj, jímž bude vytvořena krizová rezerva Evropské unie financovaná ze zrušených závazků, která Unii umožní rychle reagovat na krizové situace, jako je současná migrační krize, jakož i na události mající závažné humanitární nebo bezpečnostní dopady. Souběžně s tímto návrhem Komise navrhuje změnu interinstitucionální dohody o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 6 s cílem stanovit pro novou krizovou rezervu postup pro uvolňování prostředků.

Dále se navrhuje vypustit omezení celkového rozpětí pro závazky, která se týkají doby a oblasti působnosti (článek 14).

Co se týče celkového rozpětí pro platby, navrhuje se zrušit stanovené roční stropy na období 2018–2020 (čl. 5 odst. 2), aby bylo možné plně v pozdějších letech víceletého finančního rámce uvolnit, pokud se to ukáže nezbytné, velká rozpětí u plateb, která v letech 2016 a 2017 nebudou využita, a zajistit tak zvláštní a maximální pružnost.

3.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Tento návrh nemá žádné bezprostřední rozpočtové důsledky. Zvláštní nástroje se uvolňují a prostředky zapisují do ročního rozpočtu v souladu s postupy stanovenými v nařízení o víceletém finančním rámci, příslušných základních právních aktech (viz čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení) a interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

2016/0283 (APP)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 312 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)V prvních letech provádění víceletého finančního rámce na období 2014–2020 stanoveného v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 7 byly v zájmu řešení nových výzev, které vznikly v evropském sousedství a vyžádaly si urychlená a komplexní opatření na úrovni Unie s cílem vyrovnat se s jejich rozsáhlými humanitárními a bezpečnostními důsledky, široce využívány zvláštní nástroje.

(2)Okolnosti, které si vyžádaly tato mimořádná opatření a nutnost podniknout další kroky, nepominuly, jak vyplynulo z výše nového čerpání prostředků z rozpětí a zvláštních nástrojů v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017, čímž se snižuje dostupnost rozpočtových prostředků pro řešení takových situací ve zbývajícím období víceletého finančního rámce.

(3)S cílem uplatňovat zvláštní a maximální možnou flexibilitu a zajistit dostatečnost stropů plateb, aby mohla Unie plnit své závazky v souladu s článkem 323 Smlouvy, je omezení stanovená pro úpravu stropů plateb na roky 2018–2020 třeba odstranit.

(4)Rezervu na pomoc při mimořádných událostech a nástroj pružnosti je třeba posílit a omezení týkající se celkového rozpětí pro závazky a platby odstranit, aby se zachovala dostatečná kapacita k tomu, aby Unie mohla reagovat na nepředvídané události.

(5)Aby Unie mohla rychle reagovat na krizové situace, jako je současná migrační krize, a na události mající závažné humanitární nebo bezpečnostní dopady, je nutné stanovit nový zvláštní nástroj, jímž se zřizuje krizová rezerva Evropské unie financovaná ze zrušených závazků.

(6)Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 se mění takto:

1)V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2)„2.Zvláštní nástroje uvedené v článcích 9 až 15 zajistí flexibilitu víceletého finančního rámce a budou přijaty za účelem zajištění hladkého průběhu rozpočtového procesu. Prostředky na závazky mohou být zapsány do rozpočtu nad stropy příslušných okruhů stanovených ve víceletém finančním rámci, pokud je nezbytné využít prostředky z rezervy na pomoc při mimořádných událostech, Fondu solidarity Evropské unie, nástroje pružnosti, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, rozpětí pro nepředvídané události, krizové rezervy Evropské unie, zvláštní flexibility pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí a posílení výzkumu a celkového rozpětí pro závazky v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 8 , nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 9 , a Interinstitucionální dohodou mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 10 .“.

3)V článku 5 se zrušuje odstavec 2.

4)V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)výpočet závazků zrušených v roce n-2, které budou EU poskytnuty na krizovou rezervu Evropské unie podle článku 13a.“.

5)V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.    Roční výše této rezervy je stanovena na 500 milionů EUR (v cenách roku 2011) a může být využita až do roku n+1 v souladu s finančním nařízením. Tato rezerva se do souhrnného rozpočtu Unie zapisuje jako předběžná položka. Část roční částky vyplývající z předchozího roku se čerpá jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n+1, propadá.“.

6)V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.    Nástroj pružnosti má v daném rozpočtovém roce umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů. Strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti činí 1000 milionů EUR (v cenách roku 2011).“.

7)Vkládá se nový článek 13 a, který zní:

„Článek 13 a

Krizová rezerva Evropské unie

1.    Účelem krizové rezervy Evropské unie je umožnit Unii rychlou reakci na krize, jakož i na události mající závažné humanitární nebo bezpečnostní dopady.

2.    Aniž je dotčen článek [178] finančního nařízení, závazky zrušené v roce n-2 budou EU poskytnuty na krizovou rezervu Evropské unie v rámci rozpočtového procesu pro rok n. Tato rezerva se zapíše do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako předběžná položka. Dostupná roční částka se využije do roku n+1 v souladu s finančním nařízením. Část roční částky vyplývající z roku n se čerpá jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n+1, propadá.“.

8)Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Celkové rozpětí pro závazky

1.Rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky, představuje celkové rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci pro roky 2016 až 2020.

2.Komise každý rok v rámci technické úpravy podle článku 6 vypočte částku, která je k dispozici. Evropský parlament a Rada mohou toto celkové rozpětí víceletého finančního rámce nebo jeho část uvolnit v rámci rozpočtového procesu podle článku 314 Smlouvy o fungování EU.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1) COM(2016) 603 ze dne 14.9.2016.
(2) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř.věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(3)

   Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Zpráva nizozemského předsednictví: Na cestě k progresivnímu a flexibilnímu víceletému finančnímu rámci, 30.5.2016, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) K těmto technickým úpravám viz: Technické úpravy finančního rámce pro rok 2017 podle vývoje HND a úpravy přídělů finančních prostředků na politiku soudržnosti, COM(2016) 311 final, 30.6.2016.
(6) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).
(7) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(8) Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).
(10) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).