21.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 66/68


P8_TA(2016)0146

Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

(2018/C 066/14)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0641),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0301/2013),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní sněmovnou Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 7. ledna 2014 (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014 (2),

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 9. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0131/2015),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení (3);

2.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 113, 15.4.2014, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 42.

(3)  Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 19. května 2015 (Přijaté texty, P8_TA(2015)0195).


P8_TC1-COD(2013)0314

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 28. dubna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1011.)