V Bruselu dne 16.12.2015

COM(2015) 648 final

2015/0295(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami

(Text s významem pro EHP)


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Důvody a cíle návrhu

Pojem „obchodník s komoditami“ zahrnuje široké spektrum aktérů na trzích s energií a komoditami: někteří obchodují výhradně s komoditními derivátovými smlouvami a z hlediska funkcí i rizik se podobají investičním podnikům, zatímco jiní provozují obchod s komoditními deriváty pouze jako vedlejší činnost k produkci komodit. Požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013 („nařízení o kapitálových požadavcích“ nebo „CRR“) a směrnici 2013/36/EU („směrnice o kapitálových požadavcích“ nebo „CRD“) se vztahují jak na úvěrové instituce, tak na investiční podniky. Obezřetnostní systém, který se vztahuje na investiční podniky, je odvozen od systému uloženého úvěrovým institucím a je upraven ve vztahu k funkci, jíž jsou investiční služby, které tyto podniky poskytují.

Podle čl. 493 odst. 1 a čl. 498 odst. 1 nařízení CRR jsou obchodníci s komoditami („investiční podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům stanoveným v oddíle C bodech 5, 6, 7, 9 a 10 přílohy I směrnice 2004/39/ES a na něž se k 31. prosinci 2006 nevztahovala směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů“) osvobozeni od požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků.

Platnost obou výjimek skončí dne 31. prosince 2017. Toto „ustanovení o skončení platnosti“ bylo původně obsaženo v nařízení CRR s cílem poskytnout regulačním orgánům čas na to, aby určily obezřetnostní regulaci odpovídající rizikovému profilu obchodníků s komoditami 1 . Za tímto účelem ukládají čl. 493 odst. 2 a čl. 498 odst. 2 nařízení CRR Komisi, aby připravila do konce roku 2015 příslušné zprávy. Na základě těchto zpráv může Komise rozhodnout o předložení návrhů na změnu nařízení CRR. Dále je Komise povinna ve stejné lhůtě předložit zprávu o vhodném systému obezřetnostního dohledu nad investičními podniky obecně. I v tomto případě může po zprávě následovat návrh Komise.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené zprávy spolu souvisejí, Komise rozhodla provést jediný přezkum (dále jen „přezkum investičních podniků“) a vypracovat o výše uvedených tématech jedinou zprávu. Tento krok se jevil nezbytným k tomu, aby byla zajištěna příprava soudržného obezřetnostního rámce pro všechny druhy investičních podniků. Na přezkumu investičních podniků se již pracuje: Komise v této záležitosti požádala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) o technické poradenství. Očekává se, že příslušná doporučení budou poskytnuta do konce září 2015. Komise tato doporučení využije při vypracování vlastní zprávy. Pokud se Komise rozhodne stávající obezřetnostní rámec pro investiční podniky změnit, ve zprávě budou upřesněny další kroky ohledně přezkumu investičních podniků a obecný nástin změn, které Komise zvažuje.

Přezkum investičních podniků je komplexním projektem, který nebude dokončen do konce tohoto roku. Je tedy vysoce nepravděpodobné, že případné právní předpisy, které by mohly vzejít z tohoto přezkumu, lze vypracovat, přijmout a uplatňovat před skončením platnosti stávajících výjimek (tj. před koncem roku 2017). To má dopady na obchodníky s komoditami: nebude-li do dané doby zaveden žádný zvláštní obezřetnostní rámec, který může vzejít z přezkumu investičních podniků, budou se na obchodníky s komoditami počínaje 1. lednem 2018 vztahovat požadavky nařízení CRR / směrnice CRD v plném rozsahu.

S tímto scénářem souvisejí dva problémy. V první řadě by se na obchodníky s komoditami vztahovaly požadavky nařízení CRR / směrnice CRD v plném rozsahu, aniž by existovalo vědomé (informované) rozhodnutí, že takovéto zacházení je pro ně nejvhodnější. Zadruhé, za předpokladu, že by výsledkem přezkumu investičních podniků byl individuální obezřetnostní rámec pro obchodníky s komoditami, podléhali by nestabilnímu regulačnímu rámci. Během velmi krátké doby (1–2 roky) by přešli od stávajícího zacházení, kdy jsou osvobozeni od požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků, k přechodnému zacházení zahrnujícímu v plném rozsahu požadavky nařízení CRR / směrnice CRD, a nakonec i k výše uvedenému individuálnímu rámci. Takovýto výsledek není žádoucí.

Aby tato situace nenastala, je proto vhodné platnost stávajících výjimek stanovených v nařízení CRR prodloužit. Dané prodloužení by mělo zohlednit dobu, která bude nezbytná k dokončení přezkumu investičních podniků i k vypracování, přijetí a uplatňování případných právních předpisů, které mohou z tohoto přezkumu vzejít.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Tento návrh je plně v souladu se stávajícími ustanoveními nařízení CRR (došlo by k prodloužení platnosti stávajících výjimek obsažených v uvedeném nařízení). Je rovněž plně v souladu s obecným zaměřením přezkumu investičních podniků (nalezení vhodného obezřetnostního rámce pro investiční podniky), k němuž dává uvedené nařízení pověření (dokud nebude dokončen přezkum a provedeny případné legislativní návrhy, které z daného přezkumu vzejdou, bylo by možné zachovat vůči obchodníkům s komoditami stávající zacházení).

Soulad s ostatními politikami Unie

Tento návrh souvisí s prováděním právních předpisů podle směrnice 2014/65/EU („MiFID 2“), jimiž se určí obchodníci s komoditami, kteří budou zařazeni mezi investiční podniky 2 . Souvisí též s politikami v oblasti trhů s energií, neboť na těchto trzích obchodníci s komoditami působí (dokonce mohou být součástí velkých energetických skupin) 3 .

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Jelikož se návrhem mění nařízení CRR, byl zvolen stejný právní základ.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Stávající výjimky jsou obsaženy v právních předpisech Unie, a zejména v nařízení CRR. Jelikož nařízení CRR nedává členským státům možnost platnost uvedených výjimek prodloužit, lze ji prodloužit pouze na úrovni Unie.

Proporcionalita

Tento návrh je přiměřený, neboť zavádí velmi omezené změny stávajících právních předpisů, jež mají řešit problém popsaný v oddíle 1.

Volba nástroje

Bylo zvoleno nařízení, neboť k prodloužení platnosti je zapotřebí změna nařízení CRR.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Jak je uvedeno výše, obezřetnostní rámec vztahující se na investiční podniky (včetně obchodníků s komoditami) stanovený v nařízení CRR a směrnici CRD je v současnosti předmětem přezkumu. Výsledky tohoto přezkumu budou určující pro odpovídající obezřetnostní zacházení vůči obchodníkům s komoditami. Účelem tohoto návrhu je prodloužit platnost stávajícího zacházení vůči obchodníkům s komoditami do doby, než bude dokončen přezkum investičních podniků a provedeny jakékoli případné změny stávajícího obezřetnostního rámce vyplývající z uvedeného přezkumu.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Se zúčastněnými stranami nebyly provedeny žádné zvláštní konzultace.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nebyly požadovány ani využity žádné externí odborné konzultace.

Posouzení dopadů

K tomuto návrhu se nepředpokládá žádné posouzení dopadů, neboť návrh nebude mít žádný významný hospodářský, environmentální nebo sociální dopad. Značné dopady by naopak mohly vyvstat v případě, že by platnost výjimek nebyla prodloužena, a v důsledku toho by se na obchodníky s komoditami vztahovaly požadavky stanovené v nařízení CRR a směrnici CRD v plném rozsahu (aniž by byla provedena jakákoli analýza vhodnosti takovéhoto zacházení vůči obchodníkům s komoditami).

Účelnost a zjednodušování právních předpisů

V porovnání se současným stavem tento návrh nepřináší obchodníkům s komoditami žádné změny regulační zátěže. Za předpokladu, že na základě přezkumu investičních podniků bude pro obchodníky s komoditami vytvořen nový obezřetnostní rámec, má tento návrh spíše zabránit tomu, aby se na obchodníky s komoditami v plném rozsahu vztahovaly požadavky podle nařízení CRR a směrnice CRD (včetně související regulační zátěže) a krátce poté se na ně vztahoval výše uvedený nový rámec.

Jinými slovy, cílem tohoto návrhu je zabránit dočasnému zvýšení regulační zátěže pro obchodníky s komoditami.

Základní práva

Návrh nemá žádné dopady na ochranu základních práv.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Tento návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet EU.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Cílem tohoto návrhu je prodloužit dobu, během níž jsou obchodníci s komoditami osvobozeni od některých požadavků stanovených v nařízení CRR. Žádné konkrétní prováděcí plány nejsou zapotřebí vzhledem k tomu, že prodloužení platnosti je přímo použitelné a umožní pokračování stávajících postupů. Z téhož důvodu není třeba zavést zvláštní monitorování, hodnocení a podávání zpráv. Uvedené postupy musí být spíše zavedeny při případné změně obezřetnostního rámce vztahujícího se na obchodníky s komoditami, jež může vzejít z přezkumu investičních podniků.

Informativní dokumenty (u směrnic)

Nevztahuje se na tento návrh.

Podrobné vysvětlení zvláštních ustanovení návrhu

Ustanovení návrhu se týkají pouze prodloužení platnosti výjimek pro obchodníky s komoditami, které je osvobozují od požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků stanovených v nařízení CRR. Předcházející oddíly této důvodové zprávy již poskytly podrobné vysvětlení důvodů i logiky návrhu a jeho ustanovení.

2015/0295 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 4 ,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky 5 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 6 osvobozuje investiční podniky (dále jen „obchodníci s komoditami“), jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům uvedeným v bodech 5, 6, 7, 9 a 10 oddílu C přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES 7 a na něž se nevztahovala ke dni 31. prosince 2006 směrnice Rady 93/22/EHS 8 , od požadavků na velké expozice nebo kapitálových požadavků. Uvedené výjimky se použijí do 31. prosince 2017.

(2)Nařízení (EU) č. 575/2013 rovněž vyžaduje, aby Komise do 31. prosince 2015 vypracovala zprávu o vhodném systému obezřetnostního dohledu nad obchodníky s komoditami. Kromě toho uvedené nařízení vyžaduje, aby Komise k témuž datu připravila zprávu o vhodném systému obezřetnostního dohledu nad investičními podniky obecně. Na tyto zprávy mohou v případě potřeby navazovat legislativní návrhy.

(3)Přezkum obezřetnostního zacházení s investičními podniky (dále jen „přezkum investičních podniků“), který zahrnuje i obchodníky s komoditami, se v současné době připravuje, avšak dosud nebyl dokončen. Dokončení přezkumu a přijetí nových právních předpisů, které mohou být požadovány na základě tohoto přezkumu, bude uzavřeno až po 31. prosinci 2017.

(4)Podle stávajícího systému se po 31. prosinci 2017 budou na obchodníky s komoditami vztahovat požadavky na velké expozice a kapitálové požadavky. To by je mohlo donutit k výraznému zvýšení objemu kapitálu, který musí mít pro pokračování svých činností, a v důsledku této skutečnosti i zvýšit náklady související s výkonem uvedených činností.

(5)Rozhodnutí o uplatňování požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků na obchodníky s komoditami by nemělo být důsledkem skončení platnosti určité výjimky. Namísto toho by uvedené rozhodnutí mělo být důkladně zdůvodněno na základě závěrů přezkumu investičních podniků a jasně vyjádřeno v právních předpisech.

(6)Proto by měla být stanovena nová lhůta, do níž budou dané výjimky platit. Nařízení (EU) č. 575/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1) V čl. 493 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato výjimka platí do 31. prosince 2020 nebo do dne vstupu v platnost jakékoli změny podle odstavce 2 tohoto článku, podle toho, co nastane dříve.“;

2) v čl. 498 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato výjimka platí do 31. prosince 2020 nebo do dne vstupu v platnost jakékoli změny podle odstavců 2 a 3, podle toho, co nastane dříve.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda

(1) Nařízení CRR v podstatě prodloužilo platnost výjimek, které již byly obsaženy ve směrnici 2006/48/ES, neboť nebyl dostatek času k vytvoření vhodného obezřetnostního rámce pro obchodníky s komoditami.
(2) Souvislost se ubírá od směrnice MiFID 2 k nařízení CRR / směrnici CRD: je-li obchodník s komoditami zařazen do kategorie investičního podniku podle směrnice MiFID 2, budou se na něho vztahovat požadavky podle nařízení CRR / směrnice CRD.
(3) Prodloužení platnosti výjimky zabrání případným narušením na uvedených trzích a poskytne dostatek času k nalezení vhodného obezřetnostního rámce pro obchodníky s komoditami.
(4) Úř. věst. C , , s. .
(5) Úř. věst. C , , s. .
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
(8) Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů (Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27).