V Bruselu dne 16.9.2015

COM(2015) 449 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 305/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS


ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A

RADĚ

o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 305/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

1.    ÚVOD

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 1 , stanoví podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh vytvořením harmonizovaných pravidel pro prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a pro používání označení CE u těchto výrobků.

Pro účely dosažení cílů nařízení (EU) č. 305/2011, zejména odstranění a zabránění vzniku omezení týkajících se dodání stavebních výrobků na trh, se uvedeným nařízením přenáší na Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v řadě otázek uvedených v článku 60 a za podmínek stanovených v článcích 61, 62 a 63.

V článku 61 nařízení (EU) č. 305/2011 je popsán dočasný rozsah přenesení pravomoci, jakož i povinnost oznamovat přijetí aktů v přenesené pravomoci a podat zprávu o výkonu přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě.

V článku 62 jsou stanoveny podmínky pro zrušení přenesení pravomoci a v článku 63 jsou stanovena pravidla pro vyslovení námitek proti aktům v přenesené pravomoci Evropským parlamentem nebo Radou.

Nařízení (EU) č. 305/2011 je v plném rozsahu použitelné ode dne 1. července 2013. Komise od té doby při několika příležitostech vykonávala přenesenou pravomoc, která je jí svěřena článkem 60.

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tato zpráva se požaduje podle čl. 61 odst. 1 nařízení (ES) č. 305/2011. Podle tohoto ustanovení je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se záležitostí uvedených v článku 60 svěřena Komisi na dobu pěti let od 24. dubna 2011 a Komise je povinna vypracovat zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období.

Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o další pětileté období, pokud je Evropský parlament nebo Rada v souladu s článkem 62 nařízení (EU) č. 305/2011 nezruší.

Článek 60 nařízení (EU) č. 305/2011 zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které se týkají následujících otázek:

a)případné stanovení základních charakteristik nebo mezních úrovní v rámci zvláštních skupin stavebních výrobků, o nichž v souladu s články 3 až 6 výrobce učiní prohlášení s ohledem na jejich zamýšlené použití, podle úrovní, tříd nebo popisu, o vlastnostech jeho výrobku při uvedení na trh;

b)podmínky, za nichž může být prohlášení o vlastnostech zpracováno elektronickými prostředky za účelem zpřístupnění na internetových stránkách v souladu s článkem 7;

c)změna doby, po kterou musí výrobce uchovávat technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech po uvedení stavebního výrobku na trh, v souladu s článkem 11, a to na základě předpokládané doby životnosti nebo funkce stavebního výrobku ve stavbách;

d)změna přílohy II a případně přijetí doplňkových procesních pravidel v souladu s čl. 19 odst. 3 s cílem zajistit shodu se zásadami v článku 20 nebo praktické použití postupů stanovených v článku 21;

e)úprava přílohy III, tabulky 1 v příloze IV a přílohy V s ohledem na technický pokrok;

f)stanovení a úprava tříd vlastností s ohledem na technický pokrok v souladu s čl. 27 odst. 1;

g)podmínky, za nichž může být stavební výrobek považován za vyhovující určité úrovni nebo třídě vlastností bez zkoušek nebo bez dalších zkoušek podle čl. 27 odst. 5, pokud tak není ohroženo splnění základních požadavků na stavbu;

h)úprava, stanovení a přezkum systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností v souladu s článkem 28 vztahujících se k danému výrobku, dané skupině výrobků nebo daným základním charakteristikám a s ohledem na:

i) důležitost funkce tohoto výrobku nebo těchto základních charakteristik s ohledem na základní požadavky na stavby,

ii) povahu výrobku,

iii) vliv proměnlivosti základních charakteristik stavebního výrobku v průběhu předpokládané doby životnosti výrobku a

iv) pravděpodobnost výskytu výrobních vad výrobku.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě (čl. 61 odst. 2).

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v článku 62 (Zrušení přenesení pravomoci) a 63 (Námitky proti aktům v přenesené pravomoci) (čl. 61 odst. 3).

3.    VÝKON PŘENESENÉ PRAVOMOCI

3.1 Konzultace před přijetím

Během přípravy aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 305/2011 Komise vždy v duchu otevřenosti a transparentnosti konzultovala odborníky jmenované členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami prostřednictvím pravidelných tematických zasedání odborníků a písemných konzultací. Před konzultacemi byly všechny členské státy vyzvány, aby jmenovaly odborníky, kteří by se jich zúčastnili. K účasti na všech těchto konzultacích byl přizván také Evropský parlament. Tak jak se předpokládá v obecné shodě o aktech v přenesené pravomoci, byly dokumenty relevantní pro tyto konzultace předány současně Evropskému parlamentu a Radě. Připomínky vyslovené při těchto konzultacích byly vzaty v úvahu při přípravě konečného znění aktů v přenesené pravomoci.

Kromě toho Komise informovala členské státy a zástupce průmyslových odvětví o tom, jak pokračuje v různých fázích příprava předloh aktů v přenesené pravomoci, aby zajistila zapojení všech aktérů ve stavebnictví do těchto procesů a zainteresovanost všech příslušných zúčastněných stran na výsledku, a tím připravila půdu pro komplexní podporu budoucím aktům v přenesené pravomoci.

3.2 Platné akty v přenesené pravomoci

V současné době je v platnosti šest nařízení v přenesené pravomoci poté, co je Komise přijala na základě přenesení pravomocí, jež jsou jí svěřeny článkem 60 nařízení (EU) č. 305/2011, a po uplynutí lhůty pro vyslovení námitek ze strany obou zákonodárných orgánů.

1.Prvním přijatým aktem v přenesené pravomoci bylo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 2 ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce. Toto nařízení, které bylo přijato na základě čl. 7 odst. 3 a čl. 60 písm. b) nařízení (EU) č. 305/2011, bylo nezbytné k tomu, aby se umožnilo využívání nových informačních technologií v souvislosti s prohlášením o vlastnostech stavebních výrobků, a tím se snížily náklady, které vznikají jejich výrobcům a odvětví stavebnictví jako celku.

2.Zadruhé Komise přijala dva akty v přenesené pravomoci podle čl. 60 písm. e) nařízení (EU) č. 305/2011 za účelem změny příloh III a V uvedeného nařízení:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 3 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků. Toto nařízení bylo přijato s cílem přizpůsobit se technologickému pokroku, umožnit flexibilitu potřebnou pro různé druhy stavebních výrobků a požadovanou výrobci a zjednodušit prohlášení o vlastnostech.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 4 ze dne 18. února 2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků. Toto nařízení bylo přijato v reakci na technický pokrok a v zájmu právní jistoty a jednotnosti popisů a formulací používaných v příloze V nařízení (EU) č. 305/2011.

3.A nakonec Komise přijala tři akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 5 a čl. 60 písm. g) nařízení (EU) č. 305/2011, které si vyžádalo odvětví stavebnictví, aby bylo možné používat zjednodušené postupy, přesněji řečeno klasifikaci bez zkoušení některých produktů, a to:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1291/2014 5 ze dne 16. července 2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915, pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1292/2014 6 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných dřevěných podlahovin spadajících pod normu EN 14342, pokud jde o jejich reakci na oheň.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1293/2014 7 ze dne 17. července 2014 o podmínkách pro klasifikaci bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnitřní omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových latí a lišt pro vnější omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-2 a kovových lišt a profilů, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokud jde o reakci na oheň.

3.3 Akty v přenesené pravomoci ve stadiu přípravy

Během každodenního provádění nařízení o společných ustanoveních se jasně ukazuje potřeba přijímat různé druhy aktů v přenesené pravomoci, které reagují na žádosti zúčastněných stran o řešení technického a regulačního vývoje týkajícího se některých stavebních výrobků, nejednou ve vztahu k některé z jejich podstatných vlastností. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou nezbytné pro dosažení cílů nařízení (EU) č. 305/2011, zejména odstranění a zabránění vzniku omezení týkajících se dodání stavebních výrobků na trh, jakož i zmírnění administrativní a ekonomické zátěže v odvětví stavebnictví jako celku.

Ke dni přijetí této zprávy tedy Komise zahájila rovněž proces přípravy, přijetí nebo zveřejnění v Úředním věstníku EU těchto aktů v přenesené pravomoci:

1.    Nařízení o klasifikaci reakce (stavebních výrobků) na oheň 8

2.    Rozhodnutí o posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV) systémů pro ventilační kanály a potrubí 9

3.    Rozhodnutí o systémech POSV pro geosyntetické výrobky 10  

4.    Rozhodnutí o systémech POSV pro kanalizační systémy 11

6.    Nařízení o podmínkách klasifikace bez zkoušení pro lepené laminované dřevěné výrobky a konstrukční výrobky z masivního dřeva spojované klínovým ozubem 12

7.    Nařízení o podmínkách klasifikace bez zkoušení pro vnější omítky, vnitřní omítkoviny a podlahové stěrky 13

I v budoucnu bude třeba přijímat další akty v přenesené pravomoci podobného charakteru z důvodu rychlého technického pokroku a měnících se potřeb ve stavebnictví. Další akty v přenesené pravomoci by také mohly být označeny za nezbytné v nadcházející zprávě o provádění nařízení (EU) č. 305/2011, která se vyžaduje podle čl. 67 odst. 2.

3.4 Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

Podle článku 63 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou Evropský parlament nebo Rada vyslovit proti aktu v přenesené pravomoci námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení, kterou lze prodloužit o další tři měsíce. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky.

Ani Evropský parlament ani Rada nevyslovily námitky proti žádnému aktu v přenesené pravomoci uvedenému výše v bodě 3.2 14  .

Na základě oznámení přijatých aktů v přenesené pravomoci 15 uvedených v bodě 3.2 výše požádal Evropský parlament nebo Rada Komisi, aby odpověděla na otázky týkající se správného pochopení obsahu těchto aktů v přenesené pravomoci. Komise na tyto otázky odpověděla včas a rozhodla se zveřejnit na svých internetových stránkách tento materiál společně s odpovídajícími akty v přenesené pravomoci 16 , aby si je mohly všechny zúčastněné strany prostudovat.

Některé členské státy zpochybnily rozsah, v němž může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 60 písm. e) a f) nařízení (EU) č. 305/2011. Tato ustanovení konkrétně omezují přenesení pouze „s ohledem na technický pokrok“. Toto pojetí však bylo považováno za dostatečně široké, aby zahrnulo navrhované technické úpravy příloh III a V nařízení (EU) č. 305/2011, a tudíž nebylo překážkou pro to, aby akty v přenesené pravomoci, kterými se tyto přílohy měnily, vstoupily v platnost.

Rada využila možnost prodloužit lhůtu pro vyslovení námitek týkajících se prvního aktu v přenesené pravomoci přijatého podle nařízení (EU) č. 305/2011, za účelem důkladného projednání odpovědí, jež poskytla Komise na otázky týkající se tohoto nařízení v přenesené pravomoci o podmínkách zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce. Toto prodloužení ukázalo, že členské státy si přály být seznámeny s předlohami dalších návrhů aktů v přenesené pravomoci, jejich zdůvodněním a výkladem ještě před jejich přijetím. Toto přání vyslyšela Komise prostřednictvím intenzivnějšího mechanismu konzultací a sdílení informací během různých fází jejich příprav.

4.    ZÁVĚR

Komise se domnívá, že své přenesené pravomoci vykonávala v rámci pravomocí, které jí byly svěřeny nařízením (EU) č. 305/2011.

Přenesení pravomocí svěřených na základě článku 60 nařízení (EU) č. 305/2011 by mělo být prodlouženo v souladu s čl. 61 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011, a to z důvodu rychlého technického pokroku a měnících se potřeb v odvětví stavebnictví, které vyžadují přijetí celounijních aktů upravujících různé záležitosti uvedené v článku 60 nařízení (EU) č. 305/2011.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tuto zprávu vzaly na vědomí.

(1)

Úř. věst. L 88, 4. dubna 2011, s. 5.

(2)

Úř. věst. L 52, 21. února 2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 159, 28. května 2014, s. 41.

(4)

Úř. věst. L 157, 27. května 2014, s. 76.

(5)

Úř. věst. L 349, 5. prosince 2014, s. 25.

(6)

Úř. věst. L 349, 5. prosince 2014, s. 27.

(7)

Úř. věst. L 349, 5. prosince 2014, s. 29.

(8)

Přijato dne 1. července 2015. Právo Evropského parlamentu a Rady na vyslovení připomínek trvá do 1. října 2015.

(9)

Přijato dne 8. července 2015. Právo Evropského parlamentu a Rady na vyslovení připomínek trvá do 8. října 2015.

(10)

Přijato dne 1. července 2015. Právo Evropského parlamentu a Rady na vyslovení připomínek trvá do 1. října 2015.

(11)

Přijato dne 1. července 2015. Právo Evropského parlamentu a Rady na vyslovení připomínek trvá do 1. října 2015.

(12)

V současné době probíhá interní konzultace v rámci Komise.

(13)

V současné době probíhá interní konzultace v rámci Komise.

(14)

Lhůta pro vyslovení námitky proti aktům v přenesené pravomoci uvedená v bodě 3.3 výše ještě nezačala běžet nebo ještě neuplynula.

(15)

Podle čl. 61 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011.

(16)

Viz Často kladené otázky (FAQ) v případě některých aktů v přenesené pravomoci dostupné na adrese http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm