29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. března 2015

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 17. prosince 2014 žádost Evropského parlamentu o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1) (HISC) (dále jen „navrhované nařízení“). Tímto právním předpisem by bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (2). Dne 26. ledna 2015 byla ECB k témuž návrhu konzultována Radou Evropské unie.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie. Navrhované nařízení spadá do oblasti působnosti ECB, jelikož ECB je klíčovým uživatelem statistiky v oblasti HISC. Harmonizované indexy spotřebitelských cen jsou důležitými ukazateli v kontextu měnové politiky. Mají zásadní význam při plnění prvořadého cíle ECB, kterým je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně (3), neboť fundovaná měnověpolitická rozhodnutí se opírají o spolehlivé a vysoce kvalitní statistiky v oblasti HISC. Uvedené indexy též pomáhají Eurosystému při plnění úkolů v oblasti stability finančního trhu (4).

V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

ECB podporuje úsilí Evropské komise (Eurostatu) v souvislosti s přezkumem a modernizací unijního právního rámce pro sestavování statistiky v oblasti HISC.

2.   Konzultace ECB a zapojení ECB do přípravných a prováděcích prací

2.1.

Vzhledem k tomu, že ECB soustavně přispívá k rámci HISC a s ohledem na význam vysoce kvalitní statistiky v oblasti HISC pro náležitou měnovou politiku, a zejména pro plnění prvořadého cíle ECB, kterým je cenová stabilita, měla by být ECB i nadále konzultována k budoucím změnám tohoto rámce (5).

2.2.

Podle čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy musí být ECB konzultována ke všem prováděcím aktům a k aktům v přenesené pravomoci, jež Komise může na základě revidovaného právního rámce pro HISC přijmout (6). Povinnost konzultovat a přínos konzultací s ECB zdůraznil Evropský soudní dvůr v rozsudku Komise v. ECB  (7).

2.3.

V souladu s platnými ustanoveními nařízení (ES) č. 2494/95 (8) a bez ohledu na spolupráci při přípravě legislativních aktů by měla být v 2. bodě odůvodnění navrhovaného nařízení zohledněna pravomoc ECB zaujmout stanovisko k prováděcím aktům a k aktům v přenesené pravomoci, které jsou na základě navrhovaného nařízení přijímány.

3.   Používání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

3.1.

Pokud jde o pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci na základě článku 290 Smlouvy, považuje ECB prahovou hodnotu, pod níž nejsou členské státy povinny poskytovat dílčí indexy harmonizovaných indexů, a seznam dílčích indexů, které členské státy nemusí vytvářet (9), za zásadní prvky navrhovaného nařízení. Tyto prvky jsou zcela zásadní pro zajištění spolehlivých a harmonizovaných cenových indexů. Změny těchto parametrů mají přímý vliv na pokrytí a správnost indexů. Podstatně ovlivňují jejich kvalitu a spolehlivost. Z toho důvodu se ECB domnívá, že pro stanovení pravidel upravujících tyto klíčové prvky rámce HISC nejsou akty v přenesené pravomoci vhodným právním nástrojem. Tyto otázky by měly být rozhodnuty a upraveny v navrhovaném nařízení. ECB navrhuje do čl. 5 odst. 6 a 7 zapracovat zavedené prahové hodnoty, tj. jedno promile celkových výdajů zahrnutých do HISC a jedno procento v případě indexů cen nemovitostí obývaných vlastníky a indexů cen bytových nemovitostí.

3.2.

ECB podporuje navrhovaný čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 2 písm. q) o shromažďování informací o „regulovaných cenách“ v rámci tzv. „základních informací“, které by měly být poskytovány, pokud jde o HISC (a HISC při stálých daňových sazbách (HISC-SD)). ECB sleduje vývoj cen, které jsou buď přímo stanovovány, nebo do značné míry ovlivňovány vládními institucemi (na ústřední, regionální či místní úrovni, včetně národních regulačních orgánů), jakož i dopad tohoto vývoje na celkový HISC. Tyto informace jsou velmi užitečné pro analýzu inflačního vývoje. Další pokyny je však třeba poskytnout, pokud jde o členění cen na neregulované, převážně regulované nebo plně regulované. Toto členění je často nejednoznačné. Pokud jde o indexy, které odkazují na regulované ceny nebo které takové ceny vylučují, ECB by uvítala, kdyby Komise v prováděcím aktu, jenž přijme na základě čl. 4 odst. 4 navrhovaného nařízení, poskytla pokyny, kterými zajistí jednotné vymezení a používání těchto pojmů.

4.   Metodické otázky

4.1.

ECB souhlasí s Komisí, že nový právní rámec by neměl zaostávat za stávajícími požadavky na sestavování harmonizovaných indexů, pokud jde o zajištění kvality a souladu. Výsledky, kterých bylo dosaženo za uplynulých dvacet let od přijetí nařízení (ES) č. 2494/95, je třeba zachovat a pokud možno na ně navázat.

4.2.

Čl. 4 odst. 2 písm. b) navrhovaného nařízení zavádí širší rozpětí pro systematické rozdíly v meziročním tempu růstu indexu cen nemovitostí obývaných vlastníky (index NOV) a indexu cen bytových nemovitostí (ICBN), které mohou vzniknout v důsledku odchylek od konceptů nebo metod stanovených v navrhovaném nařízení. I když nařízení Komise (EU) č. 93/2013 (10) tuto problematiku neřeší, ECB důrazně doporučuje používat standardní měřítko 0,1 procentního bodu, které se používá pro hodnocení srovnatelnosti dílčích indexů HISC. Toho lze dosáhnout vypuštěním čl. 4 odst. 2 písm. b) navrhovaného nařízení a odstraněním omezení, pokud jde o rozsah uplatnění čl. 4 odst. 2 písm. a). Zmírnění požadavků na srovnatelnost by vedlo ke zhoršení kvality dílčích indexů NOV a ICBN.

4.3.

Vytváření dílčích indexů v méně častých intervalech, než jak požaduje navrhované nařízení, by mělo nadále podléhat předchozímu souhlasu Komise (Eurostatu). To v současné době zajišťuje čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2494/95 (11). Stejný požadavek by měl být zohledněn v čl. 6 odst. 3 navrhovaného nařízení, jakož i v prováděcím nařízení.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou uvedeny v technickém pracovním dokumentu včetně příslušného odůvodnění.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. března 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1).

(3)  Viz čl. 127 odst. 1 Smlouvy a čl. 2 první věta statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“).

(4)  Viz čl. 127 odst. 2 první odrážka a čl. 127 odst. 5 ve spojení s čl. 139 odst. 2 písm. c) Smlouvy a čl. 3.1 první odrážka a článek 3.3 ve spojení s článkem 42.1 statutu ESCB.

(5)  Viz čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95, podle kterého je Komise povinna požádat ECB o poskytnutí stanoviska k opatřením, která navrhuje předložit Výboru pro Evropský statistický systém.

(6)  Viz např. odstavec 1.3 stanoviska Evropské centrální banky ze dne 15. února 2007 na žádost Rady Evropské unie k osmi návrhům, kterými se mění směrnice 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (CON/2007/4), (2007/C 39/01) (Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1); odstavec 2 stanoviska Evropské centrální banky ze dne 19. října 2012 k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách, a k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (CON/2012/77) (2013/C 73/03) (Úř. věst. C 73, 13.3.2013, s. 5).

(7)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 2003 ve věci Komise Evropských společenství v. Evropská centrální banka, C-11/00, Sb. rozh. 2003, s. I-7147, zejména body 110 a 111. Soudní dvůr uvedl, že smyslem povinnosti konzultovat ECB je „především zajistit, aby autor takovéhoto aktu tento akt přijal až poté, co se vyjádří organizace, která díky zvláštním úkolům, které vykonává v rámci Společenství v dané oblasti, a díky své vysoké odborné úrovni může obzvláště vhodným způsobem přispět k zamýšlenému legislativnímu procesu“.

(8)  Viz čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95.

(9)  Viz čl. 5 odst. 6 a 7 navrhovaného nařízení.

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (Úř. věst. L 33, 2.2.2013, s. 14).

(11)  Požadovaná periodicita zjišťování cen je jednou měsíčně. Nepředstavuje-li nižší periodicita zjišťování cen překážku pro vytváření HISC splňujícího podmínky srovnatelnosti podle článku 4, může Komise (Eurostat) povolit odchylky od měsíčního zjišťování cen. Toto ustanovení nevylučuje vyšší periodicitu zjišťování cen.