18.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 455/4


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (1)

Marine Harvest/Morpol (podle čl. 14 odst. 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Návrh rozhodnutí podle čl. 14 odst. 2 nařízení o spojování (2) vyslovuje ve věci samé závěr, že podnik Marine Harvest ASA (dále jen „Marine Harvest“) uskutečněním transakce spočívající v získání výlučné kontroly nad podnikem Morpol ASA (dále jen „Morpol“) před oznámením této transakce Evropské komisi porušil povinnost předchozího oznámení podle čl. 4 odst. 1 nařízení o spojování a povinnost zdržet se jednání podle čl. 7 odst. 1 nařízení o spojování.

2.

Podnik Marine Harvest oznámil své získání výlučné kontroly nad podnikem Morpol Komisi dne 9. srpna 2013. Rozhodnutím ze dne 30. září 2013 Komise prohlásila toto spojení za slučitelné se společným trhem s výhradou dodržení závazků nabídnutých podnikem Marine Harvest. Uvedené rozhodnutí zmínilo možnost samostatného řízení o možném porušení čl. 4 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 nařízení o spojování (3).

3.

Dopisem ze dne 30. ledna 2014 Komise informovala podnik Marine Harvest o probíhajícím šetření ohledně těchto případů možného protiprávního jednání a o zřízení samostatného spisu v souvislosti s uvedeným šetřením.

4.

Dne 31. března 2014 přijala Komise prohlášení o námitkách, v němž nastínila své předběžné stanovisko, že podnik Marine Harvest porušil čl. 4 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 nařízení o spojování.

5.

V průvodním dopise k prohlášení o námitkách Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (dále jen „GŘ pro hospodářskou soutěž“) nabídlo podniku Marine Harvest příležitost získat přístup ke spisu Komise.

6.

Na žádost podniku Marine Harvest GŘ pro hospodářskou soutěž termín pro odpověď na prohlášení o námitkách posunulo ze dne 24. dubna 2014 na 30. dubna 2014. Podnik Marine Harvest odpověděl na prohlášení o námitkách dne 30. dubna 2014.

7.

Formální slyšení se konalo dne 6. května 2014. Zúčastnili se ho podnik Marine Harvest a jeho právní poradci, úředníci z útvarů Komise zapojených do případu a zástupci orgánů pro hospodářskou soutěž osmi členských států EU.

8.

Podle článku 16 rozhodnutí 2011/695/EU jsem prozkoumal, zda se návrh rozhodnutí zabývá pouze připomínkami, v souvislosti s nimiž podnik Marine Harvest dostal příležitost vyjádřit své názory. Dospěl jsem k závěru, že ano.

9.

Celkově se domnívám, že právo na účinný výkon procesních práv bylo v průběhu tohoto řízení dodrženo.

V Bruselu dne 10. července 2014.

Wouter WILS


(1)  Podle článků 16 a 17 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29) („rozhodnutí 2011/695/EU“).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1) (dále jen „nařízení o spojování“).

(3)  Rozhodnutí ze dne 30. září 2013 ve věci M.6850 Marine Harvest/Morpol, bod 9.