7.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 352/17


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

2014/C 352/10

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (2)

ŽÁDOST O ZMĚNU PODLE ČLÁNKU 9

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“ / „FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

č. ES: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká

    Název produktu

    Popis produktu

    Zeměpisná oblast

    Důkaz původu

    Metoda produkce

    Souvislost se zeměpisnou oblastí

    Označování

    Vnitrostátní požadavky

    Jiná [uveďte]

2.   Druh změny (změn)

    Změna jednotného dokumentu nebo přehledu

    Změna specifikace zapsaného CHOP nebo CHZO, k němuž nebyl zveřejněn jednotný dokument ani přehled

    Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006)

    Dočasná změna specifikace vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolékařských opatření ze strany veřejných orgánů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 510/2006)

3.   Změna (změny)

Změna se týká hmotnosti 1 000 semen. Hmotnost 1 000 semen uvedená v bodě 3.2 (Popis produktu) jako 1 100–1 500 g je očividný překlep. Velká semena jsou jedním z hlavních distinktivních rysů produktu „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“. Ve skutečnosti se hmotnost 1 000 semen pohybuje v rozmezí 2 000–2 800 g. V souvislosti s tím byla v bodě 3.2. přidána nová věta „Patří k největším v rámci svého druhu (fazol mnohokvětý – Phaseolus multiflorus syn. Phaseolus coccineus)“. Uvedená věta představuje další argument hovořící ve prospěch nutnosti provést změnu hmotnosti 1 000 semen produktu „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“.

Bod 7 specifikace – Metoda produkce – pak bude doplněn o využití rostlin slunečnice roční (lat. Helianthus annuus) jako opěrných tyček. Slunečnice se využívaly jako opěrná rostlina při pěstování tyčkových fazolí „Piękny Jaś“ již od začátku jejich pěstování v údolí Dunajce. V současné době tuto metodu s ohledem na ozeleňování a zlepšování rázu krajiny využívají zemědělci čím dál častěji. Aby mohli používat označení CHOP, je zásadně důležité doplnit žádost také o tuto formu opěrných tyček.

Navíc byly v bodě 7 specifikace produktu „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ aktualizovány agrotechnické údaje týkající se normy pro výsev semen a šířky řádků při pěstování fazolí. Tyto změny si vyžádala intenzivní obměna strojového parku malopolských zemědělců, ke které došlo v několika posledních letech. Moderní zemědělské traktory totiž mají v porovnání s dříve používanými traktory zvětšený rozchod náprav a větší šířku pneumatik, což si vyžaduje změnu používaných agrotechnických norem.

Uvedené změny nemají žádný vliv na specifické vlastnosti produktu „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ popsané v bodě 5.2 jednotného dokumentu, ani na jeho vysokou kvalitu a chuťové vlastnosti, naopak jejich zavedení umožní, aby se ochrana související s označením CHOP vztahovala na producenty používající modernizované agrotechnické normy.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (3)

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“ / „FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

č. ES: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „Fasola z Doliny Dunajca“

2.   Členský stát nebo třetí země

Polsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6– Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Pod názvem „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ se smějí prodávat pouze sušená semena fazole, určená k lidské spotřebě. Patří k největším v rámci svého druhu (fazol mnohokvětý – Phaseolus multiflorus syn. Phaseolus coccineus).

Fyzické znaky:

1 000 semen váží v závislosti na půdních podmínkách pro výsadbu a meteorologických faktorech ve vegetačním období v rozmezí od 2 000 do 2 800 g,

semena jsou zdravá, zralá, hladká, dobře vyvinutá a vyplněná, jednotného ledvinovitého tvaru, po straně zploštělá, bez nečistot a poškození způsobených hmyzem. Je pro ně charakteristická lesklá slupka jednotného bílého zbarvení. Mají specifickou vůni dobře vysušených semen fazolí, bez zápachu zatuchlosti a jiných cizích zápachů. Vlhkost zrn nepřekračuje 18 %. Pro tento druh fazole je typická jemná, lahodná nasládlá chuť.

Minimální požadavky na semena před jejich balením:

polámaná zrna: do 0,1 %,

svraštělá zrna: do 0,1 %,

bílá zrna jiných odrůd: do 2 %,

barevná zrna: do 1 %,

shnilá či plesnivá zrna: do 1 %,

části stonků, lusků, listů, dřeva, obalů a semen plevelů, které nejsou zdraví škodlivé: do 0,3 %,

minerální znečištění: do 0,2 %.

Celkové množství fazolových semen, která nesplňují požadavky, nesmí být vyšší než 1,05 %.

Chemické znaky:

hrubá bílkovina 20–24 %,

hrubý tuk 1,0–2,5 %,

hrubá vláknina 3,3–4,8 %,

popel 3,8–4,4 %.

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Pro zajištění nejvyšší kvality musí všechny fáze produkce fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ probíhat v zeměpisné oblasti uvedené v bodě 4. Vyplývá to mj. i ze skutečnosti, že v této oblasti panují specifické přírodní podmínky příznivé pro pěstování fazole. Kromě toho celá produkce vychází z metod tradičních pro tento region, většina prací je prováděna ručně, a proto dovednost místních producentů hraje významnou roli.

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Pěstitelská oblast fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ zahrnuje administrativní území 11 obcí ležících v údolí řeky Dunajec: Gródek nad Dunajcem (okres Nowy Sącz), Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno (okres Tarnów), Czchów (okres Brzesko) a Gręboszów (okres Dąbrowa) v Malopolském vojvodství.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

Krajina v údolí Dunajce byla vytvarována řekou Dunajec. Je pro ni charakteristický členitý reliéf. Nadmořská výška oblasti se postupně snižuje od obce Gródek nad Dunajcem do obce Wietrzychowice, která je nejníže položenou obcí v údolí Dunajce. Hlavní osou údolí Dunajce je široké terasovité údolí, které postupuje z jihozápadu na severovýchod. Meandrující koryto řeky Dunajec, široké 50 až 150 metrů i více, je částečně regulováno a má místy zpevněné břehy. Podél koryta se táhnou kamenité sedimenty, nad nimiž se výrazně zvedá okraj údolní nivy, která zaujímá převážnou část dna údolí. V údolí Dunajce se přesunují arktické vzduchové hmoty v jižním směru a teplé vzduchové hmoty z jihu na sever. Rovněž sem proudí halný vítr. Na jaře a na podzim ranní mlhy zabraňují výrazné změně denních a nočních teplot. Charakteristický tvar tohoto údolí je také příčinou přílivu teplé vzduchové hmoty v jarním a letním období.

Oblasti výsadby fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ leží poměrně nízko, a jsou tak chráněny před větrem. Umístění na říčních nivách tomuto druhu velmi prospívá, a to jak s ohledem na obsah živin a pH půdy, tak na množství a rozložení srážek ve vegetačním období. Půdy v hospodářských oblastech ležících v údolí Dunajce se vyznačují velmi vysokým obsahem hořčíku (12,2–15,0 mg/100 g půdy).

Oblast kolem Tarnova, který se nachází ve středu údolí Dunajce, patří k nejteplejším v Polsku. V porovnání s jinými regiony je zde velmi příznivé období přechodu průměrné denní teploty přes uvedený teplotní práh: > 0, > 5, > 10, > 15 °C, které v případě údolí Dunajce nastává o několik dní až dva týdny dříve než v jiných regionech Polska. Kromě toho jsou v oblasti Tarnova dlouhodobé průměrné teploty vzduchu (v porovnání s Krakovem vzdáleným cca 90 km) vyšší o 0,8 °C.

5.1.1.   Lidský faktor

Zemědělští producenti, kteří se zabývají pěstováním fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“, během mnoha generací zdokonalili schopnosti nezbytné pro správné pěstování a získání semen odpovídajících vlastností. Zvlášť důležité jsou: vlastní výroba osiva, výběr vhodného termínu výsevu, což zamezuje ztrátám, které by vznikly umrznutím rostlin, příprava půdy na výsev, umístění specifického počtu semen (od 3 do 5) v jednom hnízdě, výběr vhodných opěrných tyček a způsob, jakým jsou na nich fazole přichyceny, a výběr vhodného termínu podseknutí stonku rostlin v zájmu dosušení semen před příchodem prvních přízemních mrazíků. Pouze odborný postup během celého procesu produkce zajišťuje dobrou a vyrovnanou úrodu fazolí s vysokou kvalitou semen. Pěstování fazolí je založeno především na ruční práci a vyžaduje velkou pečlivost, obětavost a provádění jednotlivých prací v odpovídajícím termínu v závislosti na atmosférických podmínkách panujících v daném roce.

5.2.   Specifičnost produktu

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ se vyznačuje následujícími parametry:

—   obsah hořčíku (Mg)– vyšší v průměru o 80 mg/kg v porovnání s fazolemi pěstovanými mimo zeměpisnou oblast uvedenou v bodě 4,

—   vlhkost semen– ne více než 18 %,

—   sladká chuť– potvrzeno na základě laboratorního senzorického testu,

—   struktura a konzistence– je jemná, rozplývá se v ústech s velmi slabě znatelnou moučností,

—   tloušťka slupky– vyhodnocena jako tenká na základě laboratorního senzorického testu,

—   měkkost slupky– vyhodnocena jako měkká na základě laboratorního senzorického testu,

—   čas vaření– kratší o 10 min. v porovnání s fazolemi pěstovanými mimo zeměpisnou oblast uvedenou v bodě 4.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ je produktem, který vznikl výhradně díky spojení specifické kombinace přírodního faktoru (tedy klimatu a půdy) a dovedností místních producentů. Pouze taková kombinace zaručuje neopakovatelnou kvalitu tohoto produktu.

Vysoký obsah hořčíku (Mg) v půdě v oblasti, kde se fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ pěstuje, má vliv na zvýšený obsah tohoto prvku v semenech, a pokud jsou semena sklizena v náležitém termínu, přispívá k charakteristické sladké chuti produktu.

Úrodné nivní půdy a klima údolí Dunajce vyhovují nárokům fazole a zaručují velmi dobré podmínky pro růst a rozvoj. Rozsah teploty vzduchu ve vegetačním období rostlin a množství a rozložení srážek velmi prospívají správnému rozvoji a dobré úrodě fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“. Neodlučitelné propojení výše uvedených vlastností zeměpisné oblasti s lidskými dovednostmi, jako je výběr vhodného termínu výsevu, správná příprava půdy pro výsev semen, zachování počtu semen v jednom hnízdě v půdě a zvolení vhodného termínu podseknutí stonku rostlin, umožňuje získat bohatou úrodu semen fazolí velké velikosti. Rovněž výběr vhodného termínu sklizně rostlin a jejich náležitě dlouhé ponechání na čerstvém vzduchu ve spojení s příznivými teplotními podmínkami zaručuje produkci semen, která mají oproti fazolu mnohokvětému, jenž se pěstuje mimo údolí Dunajce, nižší vlhkost a tenčí slupku. Ruční třídění semen umožňuje dodržet přísné normy kvality semen fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“.

Sušení semen v přírodních podmínkách, bez toho, aby byl tento proces uměle vyvolán nebo uspěchán, umožňuje rovnoměrné zmenšení vzdálenosti mezi buněčnými stěnami bez jejich narušení. Tyto postupy zaručují, že fazole „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „fasola z Doliny Dunajca“ má v porovnání se semeny fazolu mnohokvětého, pěstovaného mimo zeměpisnou oblast uvedenou v bodě 4, zkrácenou dobu varu, jemnou strukturu a konzistenci a velmi měkkou slupku.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006 (4))

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.

(3)  Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.

(4)  Viz poznámka pod čarou 3.