29.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 92/32


Oprava povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

( Úřední věstník Evropské unie C 50 ze dne 21. února 2014 )

2014/C 92/05

Na straně 22 se text týkající se státní podpory SA.37549 zrušuje a nahrazuje tímto:

„Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

Datum přijetí rozhodnutí

16.12.2013

Číslo podpory

SA.37549 (2013/N)

Členský stát

Německo

Region

SAARLAND

Název (a/nebo jméno příjemce)

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Právní základ

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Agro-environmentální závazky

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: EUR 0,02 (v milionech)

 

Roční rozpočet: EUR 0,02 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

1.1.2014 - 31.12.2014

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm“