52014PC0698

Návrh ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE o postoji, jenž se má zaujmout jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii v rámci Rady přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, v souvislosti s přijetím jednacího řádu Rady přidružení a Výboru pro přidružení, se zřízením dvou podvýborů a s přenesením určitých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.               SOUVISLOSTI NÁVRHU

Přiložený návrh je právním nástrojem schvalujícím postoj Unie a Evropského společenství pro atomovou energii, jenž se má zaujmout v rámci Rady přidružení zřízené dohodou o přidružení (dále též „dohoda“) mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy a Ukrajinou, v souvislosti s přijetím jednacího řádu Rady přidružení a Výboru pro přidružení, se zřízením dvou podvýborů a s přenesením určitých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod.

Sjednávání komplexní a ambiciózní dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou začalo v březnu 2007. Po rozhodnutí o přistoupení Ukrajiny k WTO zahájily EU a Ukrajina v únoru 2008 jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu jako o základním prvku dohody o přidružení.

Dohoda o přidružení je nejrozsáhlejší dohodou svého druhu, jakou kdy EU vyjednala, zejména s ohledem na obchod a hospodářskou integraci, protože zdaleka přesahuje prosté otevření trhu. Cílem dohody je urychlit prohlubování politických a hospodářských vztahů mezi Ukrajinou a EU, jakož i postupné hospodářské začleňování Ukrajiny do vnitřního trhu EU ve vybraných oblastech, zejména vytvořením prohloubené a komplexní zóny volného obchodu.

Dne 23. června 2014 přijala Rada rozhodnutí[1] o podpisu jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejich členských států a prozatímním provádění některých ustanovení zbývajících kapitol Dohody o přidružení, včetně její části o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé. Politické kapitoly dohody již byly podepsány dne 21. března 2014[2]. Následně byla dohoda podepsána v Bruselu v rámci zasedání Evropské rady v pátek dne 27. června 2014.

Ukrajina dohodu ratifikovala v září a v témže měsíci si v této souvislosti s EU vyměnila oznámení, z čehož vyplývá, že její prozatímní provádění může začít dnem 1. listopadu 2014. Na základě konzultací s ukrajinskou stranou a v souvislosti s celkovým úsilím o provádění mírového procesu na Ukrajině však bylo přijato rozhodnutí odložit prozatímní provádění ustanovení týkajících se obchodu Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále též „dohoda o přidružení“) (hlava IV) do 31. prosince 2015 a během tohoto období nadále používat autonomní obchodní opatření Unie ve prospěch Ukrajiny.

Prozatímní provádění příslušných ustanovení hlav III, IV, V, VI a VII a souvisejících příloh a protokolů dohody o přidružení tudíž nabude účinku postupně. Pokud jde o hlavy III, V, VI a VII a související přílohy a protokoly, bylo oznámení podle článku 486 dohody o přidružení učiněno koncem září ve spojení s oznámením ustanovení podle článku 4 rozhodnutí Rady 2014/295/EU. Pokud jde o hlavu IV a související přílohy a protokoly, bylo oznámení učiněno tak, aby prozatímní provádění mohlo nabýt účinku dne 1. ledna 2016 na základě dalšího oznámení podle článku 486 dohody o přidružení.

Prozatímní uplatňování se předpokládá s ohledem na zachování rovnováhy vzájemných hospodářských zájmů a sdílených hodnot i s ohledem na společnou vůli EU a Ukrajiny zahájit provádění a prosazování způsobilých částí dohody s cílem uspíšit dopad počátečních reforem na konkrétní odvětvové problémy ještě před uzavřením dohody.

2.           VÝSLEDKY JEDNÁNÍ

Hlava VII dohody s Ukrajinou stanoví institucionální rámec nezbytný k řádnému fungování a provádění dohod. Dohodou se zřizuje Rada přidružení (čl. 461 odst. 1) na ministerské úrovni, jež má dohlížet na uplatňování a provádění dohody a sledovat je.

Zřizuje se rovněž Výbor pro přidružení (podle čl. 464 odst. 1), který zajišťuje přípravu zasedání a jednání Rady přidružení, případně provádí rozhodnutí Rady přidružení a obecně pak zajišťuje kontinuitu vztahů v rámci přidružení a řádné fungování dohody.

Rada přidružení a také Výbor pro přidružení mohou rozhodnout o zřízení jakéhokoli jiného podvýboru nebo orgánu, který jim může být nápomocen při provádění jejich povinností, a u takových výborů či orgánů určí jejich složení, povinnosti a způsob jejich práce. Rada přidružení má dále pravomoc měnit či aktualizovat přílohy dohody (čl. 463 odst. 3 dohody). Může na Výbor pro přidružení přenést kteroukoli ze svých pravomocí, včetně pravomoci přijímat závazná rozhodnutí (čl. 465 odst. 2 dohody).

Výbor pro přidružení se schází ve zvláštním složení, aby se zabýval řešením veškerých otázek vyplývajících z hlavy IV „Obchod a obchodní záležitosti“ (čl. 465 odst. 4 dohody). Část dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu stanoví zvláštní podvýbory pro sanitární a fytosanitární záležitosti, cla, zeměpisná označení a obchod a udržitelný rozvoj, jež napomáhají Výboru pro přidružení s jeho úkoly.

Předpokládá se i vznik fór pro občanskou společnost a parlamentní spolupráci.

Aby bylo zajištěno bezproblémové a včasné provedení části dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, zejména s ohledem na aktualizace nebo změny řady příloh dohody týkajících se obchodu, doporučuje se přenést dotčené pravomoci z Rady přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod. Takové přenesení zajistí nezbytné propojení odborných jednání v rámci uvedeného výboru o provádění závazků souvisejících s obchodem, včetně těch týkajících se přizpůsobení předpisů Ukrajiny acquis EU, a vytvoří podmínky pro včasné sledování těchto jednání.

S cílem dotvořit institucionální rámec a umožnit jednání na odborné úrovni o klíčových oblastech, které spadají do působnosti prozatímního provádění dohody, se navrhuje zřídit tyto dva podvýbory:

1) Podvýbor pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost;

2) Podvýbor pro hospodářskou spolupráci a spolupráci v jiných sektorech.

Účelem podvýborů je, aby se zaměřily na témata, kde se očekávají konkrétní výsledky, a nikoli aby pokrývaly stejný rozsah témat každý rok.

V pozdější fázi lze na základě dohody stran zřídit další podvýbory.

Dohoda o přidružení předpokládá širokou škálu sektorové spolupráce a zaměřuje se na podporu základních reforem, hospodářské oživení a růst, řádnou správu a sektorovou spolupráci ve 28 oblastech, jako jsou: spravedlnost, energetika, doprava, statistika, ochrana a podpora životního prostředí, průmyslová spolupráce a spolupráce malých a středních podniků, zemědělství a rozvoj venkova, sociální politiky, spravedlnost, spolupráce občanské společnosti, spotřebitelská politika, reforma veřejné správy, vzdělávání, odborná příprava a mládež a kulturní spolupráce.

Ve všech těchto oblastech se posílená spolupráce odvíjí od existujících rámců, dvoustranných i mnohostranných, za účelem systematičtějšího dialogu a výměny informací a osvědčených postupů. Hlavní součástí kapitol o sektorové spolupráci je široký program případného postupného sbližování s acquis EU, který je rozepsán v přílohách dohody. Konkrétní harmonogram sbližování a provádění vybraných částí acquis EU ze strany Ukrajiny se zaměří na probíhající spolupráci a zformuje jádro domácích reforem a programu modernizace Ukrajiny.

„Pravidelný dialog“, často v dohodě zmiňovaný, může zahrnovat všechny výše uvedené oblasti politik. Druhý podvýbor proto může zasedat v různých složeních podle potřeby. Tento návrh vychází ze zkušeností s dohodou o partnerství a spolupráci s Ukrajinou a jeho cílem je zjednodušit fungování struktury podvýborů v rámci dohody o přidružení.

EU i Ukrajina se zavázaly k rychlému a účinnému provádění dohody. Cílem tohoto návrhu je proto zajistit, aby institucionální rámec dohody začal co nejdříve fungovat. K usnadnění této věci bude zásadní rychlé přijetí jednacího řádu Rady přidružení, Výboru pro přidružení a podvýborů, aby mohly začít brzy fungovat. Svolání prvního zasedání Rady přidružení s Ukrajinou se plánuje co nejdříve po zahájení prozatímního provádění dohody, nejlépe před koncem roku.

3.           PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Pro Unii je právním základem ke schválení postoje Unie, jenž se má zaujmout v Radě přidružení zřízené dohodou o přidružení mezi EU a Ukrajinou, Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména její čl. 218 odst. 9. Pro EURATOM je právním základem ke schválení postoje, jenž se má zaujmout v Radě přidružení zřízené dohodou o přidružení mezi EU a Ukrajinou, Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména její článek 101.

S přihlédnutím k výše uvedeným výsledkům jednání navrhuje Evropská komise na základě čl. 218 odst. 9 SFEU a článku 101 Smlouvy o Euratomu, aby Rada přijala rozhodnutí, kterým se schvaluje postoj Unie a Evropského společenství pro atomovou energii, jenž se má zaujmout v Radě přidružení EU-Ukrajina na jejím prvním zasedání, a to s ohledem na:

-  jednací řád Rady přidružení a Výboru pro přidružení,

– zřízení dvou podvýborů

a

– přenesení určitých pravomocí z Rady přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

o postoji, jenž se má zaujmout jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii v rámci Rady přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, v souvislosti s přijetím jednacího řádu Rady přidružení a Výboru pro přidružení, se zřízením dvou podvýborů a s přenesením určitých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 486 Dohody o přidružení (dále jen „dohoda“) mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé stanoví prozatímní provádění části dohody.

(2) Článek 4 rozhodnutí Rady ze dne 17. března 2014[3] a 23. června 2014[4] o podpisu a prozatímním provádění dohody uvádí konkrétní ustanovení dohody, jež lze provádět prozatímně.

(3) V čl. 462 odst. 2 dohody se stanoví, že Rada přidružení přijme svůj jednací řád.

(4) V čl. 464 odst. 1 dohody se stanoví, že Radě přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro přidružení, a čl. 465 odst. 1 stanoví, že Rada přidružení ve svém jednacím řádu stanoví povinnosti Výboru pro přidružení a určí způsob jeho práce.

(5) V čl. 462 odst. 3 dohody se stanoví, že Radě přidružení střídavě předsedá zástupce Unie a zástupce Ukrajiny.

(6) V čl. 466 odst. 2 se stanoví, že Rada přidružení se může rozhodnout, že ve zvláštních oblastech, jež jsou pro provádění dohody nezbytné, zřídí jakýkoli jiný podvýbor či orgán, který jí může být nápomocen při provádění jejích povinností.

(7) Rada přidružení odpovídá za dohled nad uplatňováním a prováděním dohody a za jeho sledování. Rada přidružení může na Výbor pro přidružení přenést kteroukoli ze svých pravomocí, včetně pravomoci přijímat závazná rozhodnutí. Je vhodné, aby Rada přidružení přenesla na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod, jak uvádí čl. 465 odst. 4 dohody, pravomoc aktualizovat nebo měnit přílohy dohody, jež se týkají kapitol 1 (přílohy I-C a I-D), 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti), podle čl. 463 odst. 3 a čl. 465 odst. 2 dohody, pokud ve zmíněných kapitolách nejsou uvedena zvláštní ustanovení týkající se aktualizace nebo změny příloh dohody.

(8) Jednací řád by měl být v zájmu zajištění účinného uplatňování dohody přijat co nejdříve, a to i písemným postupem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.           Stanoví se postoj, jenž se má zaujmout jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii v rámci Rady přidružení zřízené článkem 464 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, v souvislosti s:

–        přijetím jednacího řádu Rady přidružení a Výboru pro přidružení,

–        zřízením podvýborů a přijetím jejich jednacího řádu

a

–        přenesením určitých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod za podmínek stanovených předlohou rozhodnutí Rady přidružení připojených k tomuto rozhodnutí.

2.           Zástupci Unie v Radě přidružení mohou schválit drobné technické změny v předlohách rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Radě přidružení předsedá za Unii vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne

Za Radu                                                              Za Komisi předseda                                                                            předseda

[1]               Úř. věst. L 278, 15.9.2014, s.1–8.

[2]               Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 1.

[3]               Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 1.

[4]               Úř. věst. L 278, 15.9.2014, s.1–8.

PŘÍLOHA 1 ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA č. 1/2014 ze dne … 2014, kterým se přijímá její jednací řád a jednací řád Výboru pro přidružení

RADA PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 462 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)          Části dohody se v souladu s článkem 486 prozatímně uplatňují od 1. listopadu 2014.

(2)          V čl. 462 odst. 2 dohody se stanoví, že Rada přidružení přijme svůj jednací řád.

(3)          V čl. 464 odst. 1 dohody se stanoví, že Radě přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro přidružení, a čl. 465 odst. 1 stanoví, že Rada přidružení ve svém jednacím řádu stanoví povinnosti Výboru pro přidružení a určí způsob jeho práce,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Přijímá se jednací řád Rady přidružení stanovený v dodatku A a jednací řád Výboru pro přidružení stanovený v dodatku B.

V … dne...

|| Za Radu přidružení předseda/předsedkyně  

DODATEK A

Jednací řád Rady přidružení EU-Ukrajina

Článek 1

Obecná ustanovení

1.               Rada přidružení zřízená v souladu s čl. 461 odst. 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) vykonává své povinnosti stanovené v článcích 461 a 463 dohody a převezme odpovědnost za obecné provádění dohody a jakékoli jiné dvoustranné, mnohostranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

2.               Jak stanoví čl. 5 odst. 1 dohody, strany uspořádají pravidelná setkání věnovaná politickému dialogu na nejvyšší úrovni. 2. Podle čl. 5 odst. 2 dohody politický dialog na ministerské úrovni probíhá po vzájemné dohodě v rámci Rady přidružení uvedené v článku 460 dohody a v rámci pravidelných setkání zástupců stran na úrovni ministrů zahraničí.

3.               Jak stanoví čl. 462 odst. 1 dohody, Rada přidružení se skládá z členů Rady Evropské unie a členů Evropské komise na jedné straně a členů vlády Ukrajiny na straně druhé. Složení Rady přidružení zohlední konkrétní záležitosti, jež se na daném zasedání mají projednávat. Rada přidružení zasedá na ministerské úrovni.

 4.              Jak stanoví čl. 463 odst. 1 dohody, Rada přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů dohody přijímat rozhodnutí, jež jsou pro strany závazná. Rada přidružení přijme vhodná opatření k provedení svých rozhodnutí, případně včetně pověření zvláštních orgánů zřízených v rámci této dohody, aby jednaly jejím jménem. Rada přidružení může vydávat také doporučení. Svá rozhodnutí a doporučení přijímá po dohodě stran po dokončení příslušných vnitřních postupů k jejich přijetí. Rada přidružení může své pravomoci přenést na Výbor pro přidružení.

5.               Stranami se v tomto jednacím řádu rozumí strany definované v článku 482 dohody.

Článek 2

Předsednictví

Strany předsedají Radě přidružení střídavě po dobu 12 měsíců. První období začíná dnem prvního zasedání Rady přidružení a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 3

Zasedání

1.               Rada přidružení zasedá nejméně jednou za rok a, vyžadují-li to okolnosti, po vzájemné dohodě. Nedohodnou-li se strany jinak, Rada přidružení zasedá na místě obvyklém pro zasedání Rady Evropské unie.

2.               Každé zasedání Rady přidružení se koná v době dohodnuté stranami.

3.               Zasedání Rady přidružení svolávají společně tajemníci Rady přidružení po dohodě s předsedou Rady přidružení nejpozději 30 dní před datem zasedání.

Článek 4

Zastupování

1.               Nemohou-li se členové Rady přidružení zúčastnit zasedání, mohou být zastoupeni. Přeje-li si být člen takto zastoupen, je povinen sdělit písemně předsedovi jméno svého zástupce, a to před konáním zasedání, na kterém má být takto zastoupen.

2.               Zástupce člena Rady přidružení vykonává všechna práva tohoto člena.

Článek 5

Delegace

1.               Členové Rady přidružení mohou být doprovázeni úředníky. Předseda musí být před každým zasedáním prostřednictvím sekretariátu informován o zamýšleném složení delegací obou stran.

2.               Rada přidružení může po dohodě stran přizvat zástupce jiných orgánů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání jako pozorovatelé nebo aby informovali o konkrétních záležitostech. Strany se dohodnou na podmínkách, za nichž se tito pozorovatelé mohou zasedání zúčastnit.

Článek 6

Sekretariát

Funkci tajemníků Rady přidružení vykonávají společně úředník Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a úředník Ukrajiny.

Článek 7

Korespondence

1.               Korespondence určená Radě přidružení se zasílá tajemníkovi Unie, nebo Ukrajiny, který obratem uvědomí druhého tajemníka.

2.               Oba tajemníci zajistí předání korespondence předsedovi a podle potřeby ji rozešlou i členům Rady přidružení.

3.               Takto rozesílaná korespondence se podle potřeby zasílá Generálnímu sekretariátu Evropské komise, Evropské službě pro vnější činnost, stálým zastoupením členských států při Evropské unii, Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie a Misi Ukrajiny při Evropské unii.

4.               Sdělení předsedy Rady přidružení zašlou adresátům oba tajemníci jménem předsedy Rady přidružení. Taková sdělení se případně rozešlou členům Rady přidružení, jak stanoví odstavec 3.

Článek 8

Důvěrnost

Zasedání Rady přidružení jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak. Pokud strana předloží Radě přidružení informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.

Článek 9

Program zasedání

1.               Předseda připraví předběžný program každého zasedání. Tento program bude nejpozději 15 kalendářních dní před zasedáním zaslán tajemníky Rady přidružení adresátům uvedeným v článku 7 jednacího řádu.

Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byl předseda požádán nejpozději 21 kalendářních dní před zahájením zasedání. Pokud nebyly tajemníkům před datem odeslání programu zaslány příslušné podklady, nejsou body do předběžného programu zasedání zapsány.

2.               Program zasedání schvaluje Rada přidružení na počátku každého zasedání. Body neuvedené na předběžném programu mohou být do programu zahrnuty po dohodě stran.

3.               Předseda po konzultaci se stranami může zkrátit lhůty uvedené v odstavci 1 tak, aby se zohlednily potřeby konkrétního případu.

Článek 10

Zápis ze zasedání

1.               Oba tajemníci společně vypracují z každého zasedání návrh zápisu.

2.               Zápis ze zasedání zpravidla ke každému bodu programu zasedání uvádí:

a)        dokumentaci předloženou Radě přidružení;

b)        prohlášení, o jejichž uvedení požádal člen Rady přidružení,

a

c)        otázky dohodnuté stranami, jako jsou mimo jiné přijatá rozhodnutí, dohodnutá prohlášení a veškeré závěry.

3.               Návrh zápisu se předkládá Radě přidružení ke schválení. Rada přidružení zápis schválí na následujícím zasedání. Návrh zápisu lze též schválit písemně.

Článek 11

Rozhodnutí a doporučení

1.               Rada přidružení přijímá rozhodnutí a vydává doporučení po vzájemné dohodě mezi stranami a po dokončení příslušných vnitřních postupů.

2.               Pokud se na tom strany dohodnou, může Rada přidružení přijímat rozhodnutí nebo vydávat doporučení rovněž písemným postupem. Za tímto účelem předseda Rady přidružení znění návrhu rozešle v písemné formě členům rady podle článku 7 jednacího řádu, přičemž členové musí ve lhůtě ne kratší než 21 kalendářních dní vyjádřit jakékoli výhrady nebo oznámit změny, které si přejí provést. Předseda může po konzultaci se stranami zkrátit výše uvedenou lhůtu tak, aby se zohlednily potřeby konkrétního případu.

3.               Akty Rady přidružení ve smyslu čl. 463 odst. 1 dohody jsou označovány jako „rozhodnutí“ nebo „doporučení“, přičemž dále následuje pořadové číslo, datum jejich přijetí a popis předmětu. Rozhodnutí a doporučení Rady přidružení podepisuje předseda a stvrzují oba tajemníci. Rozhodnutí a doporučení se zasílají všem adresátům uvedeným v článku 7 tohoto jednacího řádu. Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Rady přidružení ve svém příslušném úředním tisku.

4.               Každé rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí, není-li v rozhodnutí stanoveno jinak.

Článek 12

Jazyky

1.               Úředními jazyky Rady přidružení jsou úřední jazyky stran.

2.               Není-li rozhodnuto jinak, vychází Rada přidružení ve svých jednáních obvykle z podkladů vyhotovených v těchto jazycích.

Článek 13

Výdaje

1.               Každá strana hradí veškeré vlastní náklady vzniklé v důsledku účasti na zasedáních Rady přidružení, a to jak pokud jde o náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikaci.

2.               Výdaje související s tlumočením zasedání, překladem a rozmnožováním dokumentů hradí Evropská unie. V případě, že Ukrajina vyžaduje tlumočení nebo překlad do nebo z jiných jazyků než stanovených v článku 12 tohoto jednacího řádu, hradí související náklady Ukrajina. 3.            Ostatní výlohy spojené s vlastní organizací zasedání nese strana, jež zasedání pořádá.

Článek 14

Výbor pro přidružení

1.               V souladu s čl. 464 odst. 1 dohody je Radě přidružení při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro přidružení. Výbor pro přidružení se skládá ze zástupců stran, v zásadě na úrovni vyšších státních úředníků.

2.               Výbor pro přidružení zajišťuje přípravu zasedání a jednání Rady přidružení a případně i provádění jejích rozhodnutí; obecně pak zajišťuje kontinuitu vztahů v rámci přidružení a řádné provádění dohody. Zabývá se všemi záležitostmi, které mu svěří Rada přidružení, jakož i dalšími otázkami, které mohou vyvstat během provádění dohody. Předkládá návrhy nebo předlohy rozhodnutí nebo doporučení Radě přidružení ke schválení. V souladu s čl. 465 odst. 2 dohody může Rada přidružení zmocnit Výbor pro přidružení k přijímání rozhodnutí.

3.               Výbor pro přidružení přijímá rozhodnutí a vydává doporučení, k nimž je podle dohody zmocněn.

4.               Tam, kde dohoda stanoví povinnost nebo možnost konzultací nebo kde o konzultaci rozhodnou strany vzájemnou dohodou, se mohou takové konzultace konat v rámci Výboru pro přidružení, není-li v dohodě stanoveno jinak. Dohodnou-li se obě strany, mohou konzultace pokračovat i v rámci Rady přidružení.

Článek 15

Změna jednacího řádu

Tento jednací řád může být změněn v souladu s výše uvedeným článkem 11.

DODATEK B

Jednací řád Výboru pro přidružení EU-Ukrajina a podvýborů

Článek 1

Obecná ustanovení

1.               Výbor pro přidružení zřízený v souladu s čl. 464 odst. 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) je nápomocen Radě přidružení při výkonu jejích povinností a funkcí a provádí úkoly stanovené v dohodě a jemu přidělené Radou přidružení. Podle čl. 465 odst. 1 stanoví Rada přidružení ve svém jednacím řádu povinnosti Výboru pro přidružení a určí způsob jeho práce.

2.               Výbor pro přidružení zajišťuje přípravu zasedání a jednání Rady přidružení a případně i provádění jejích rozhodnutí; obecně pak zajišťuje kontinuitu vztahů v rámci přidružení a řádné provádění dohody o přidružení. Zabývá se všemi záležitostmi, které mu svěří Rada přidružení, jakož i dalšími otázkami, které mohou vyvstat během každodenního provádění dohody o přidružení. Předkládá Radě přidružení k přijetí návrhy nebo jakékoli předlohy rozhodnutí či doporučení.

3.               Podle čl. 464 odst. 2 dohody se Výbor pro přidružení skládá ze zástupců stran, v zásadě na úrovni vyšších státních úředníků, s odborností na konkrétní otázky, které mají být řešeny na daném zasedání.

4.               Podle čl. 465 odst. 4 dohody se Výbor pro přidružení ve složení pro obchod při výkonu úkolů, které mu byly svěřeny v hlavě IV dohody, skládá z vyšších úředníků Evropské komise a Ukrajiny odpovědných za obchod a obchodní záležitosti. Zástupce Evropské komise nebo Ukrajiny odpovědný za obchod a obchodní záležitosti zastává funkci předsedy v souladu s níže uvedeným článkem 2. Zasedání se účastní rovněž zástupce Evropské služby pro vnější činnost.

5.               Jak stanoví čl. 465 odst. 3 dohody, má Výbor pro přidružení ve složení pro obchod pravomoc přijímat rozhodnutí v případech stanovených v dohodě a v oblastech, v nichž na něj Rada přidružení přenesla pravomoci. Tato rozhodnutí jsou pro strany závazná a strany přijmou příslušná opatření k jejich provedení. Výbor pro přidružení přijímá rozhodnutí po dohodě mezi stranami po dokončení příslušných vnitřních postupů pro takové přijetí.

6.               Stranami se v tomto jednacím řádu rozumí strany definované v článku 482 dohody.

Článek 2

Předsednictví

Strany předsedají Výboru pro přidružení střídavě po dobu 12 měsíců. První období začíná dnem prvního zasedání Rady přidružení a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 3

Zasedání

1.               Není-li stranami ujednáno jinak, schází se Výbor pro přidružení pravidelně, a to nejméně jednou ročně. Mimořádná zasedání Výboru pro přidružení se mohou konat po dohodě stran, a to na žádost kterékoli z nich.

2.               Každé zasedání Výboru pro přidružení svolá předseda v čase a na místě dohodnutém stranami. Oznámení o svolání zasedání vydá sekretariát Výboru pro přidružení nejpozději 28 kalendářních dní před zahájením zasedání, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.               Výbor pro přidružení ve složení pro obchod zasedá nejméně jednou ročně, a vyžadují-li to okolnosti. Každé zasedání svolává předseda Výboru pro přidružení ve složení pro obchod v čase, na místě a způsobem, na nichž se strany dohodnou. Oznámení o svolání zasedání vydá sekretariát Výboru pro přidružení ve složení pro obchod nejpozději 15 kalendářních dní před zahájením zasedání, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.               Kdykoli je to možné, svolá se pravidelné zasedání Výboru pro přidružení v dostatečném předstihu před pravidelným zasedáním Rady přidružení.

5.               Výjimečně, pokud s tím strany souhlasí, se zasedání Výboru pro přidružení mohou konat jakýmikoli technologickými prostředky, na nichž se strany dohodnou, například prostřednictvím videokonference.

Článek 4

Delegace

Strany musí být před každým zasedáním prostřednictvím sekretariátu informovány o zamýšleném složení delegací, jež se mají zasedání za každou stranu účastnit.

Článek 5

Sekretariát

1.            Funkci tajemníků Výboru pro přidružení vykonávají společně úředník Unie a úředník Ukrajiny a společně plní úkoly sekretariátu, nestanoví-li tento jednací řád jinak, v duchu vzájemné důvěry a spolupráce.

2.            Funkci tajemníků Výboru pro přidružení ve složení pro obchod vykonávají společně úředník Evropské komise a úředník Ukrajiny odpovědní za obchod a obchodní záležitosti.

Článek 6

Korespondence

1.               Korespondence určená Výboru pro přidružení se zasílá tajemníkovi kterékoli ze stran, který obratem uvědomí druhého tajemníka.

2.               Sekretariát zajistí, aby korespondence určená Výboru pro přidružení byla zaslána předsedovi výboru a případně rozeslána jako dokumenty uvedené v článku 7 tohoto jednacího řádu.

3.               Korespondenci předsedy Výboru pro přidružení zašle stranám sekretariát jménem předsedy Výboru pro přidružení. Taková korespondence se případně rozešle, jak stanoví článek 7 tohoto jednacího řádu.

Článek 7

Dokumenty

1.               Dokumenty rozesílají tajemníci.

2.               Strana své dokumenty předává svému tajemníkovi. Tajemník tyto dokumenty předá tajemníkovi druhé strany.

3.               Tajemník Unie rozešle dokumenty odpovědným zástupcům Unie a jednu kopii vždy zasílá tajemníkovi Ukrajiny.

4.               Tajemník Ukrajiny rozešle dokumenty odpovědným zástupcům Ukrajiny a jednu kopii vždy zasílá tajemníkovi Unie.

Článek 8

Důvěrnost

Zasedání Výboru pro přidružení jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak. Pokud strana předloží Výboru pro přidružení informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.

Článek 9

Program zasedání

1.               Sekretariát Výboru pro přidružení vypracuje předběžný program každého zasedání a předlohu pracovních závěrů, jak stanoví článek 10 níže, a vychází přitom z návrhů stran. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení byl sekretariát Výboru pro přidružení nejpozději 21 kalendářních dní před zasedáním některou ze stran požádán a k nimž mu byly zaslány příslušné podklady.

2.               Jak stanoví článek 7, předběžný program zasedání a příslušné dokumenty musí být rozeslány nejpozději 15 kalendářních dní před datem zasedání.

3.               Program zasedání schvaluje Výbor pro přidružení na počátku každého zasedání. Pokud s tím strany souhlasí, mohou být na program zařazeny i jiné body než ty, které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.

4.               Předseda zasedání Výboru pro přidružení může po dohodě s druhou stranou pozvat ad hoc zástupce jiných orgánů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání a poskytli na něm informace ke konkrétním tématům. Strany zajistí, že tito pozorovatelé nebo odborníci dodržují požadavky na důvěrnost.

5.               Předseda zasedání Výboru pro přidružení může po konzultaci se stranami zkrátit lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2, aby se zohlednily zvláštní okolnosti.

Článek 10

Zápis ze zasedání a pracovní závěry

1.           Oba tajemníci společně vypracují z každého zasedání návrh zápisu.

2.                     Zápis ze zasedání zpravidla ke každému bodu programu zasedání uvádí:

a)      seznam účastníků zasedání, seznam úředníků, kteří je doprovázejí, a seznam všech pozorovatelů nebo odborníků, kteří se zasedání účastní;

b)      dokumentaci předloženou Výboru pro přidružení;

c)       prohlášení, o jejichž uvedení požádal Výbor pro přidružení, a

d)      pracovní závěry ze zasedání, jak stanoví odstavec 4.

2.           Návrh zápisu se předkládá Výboru pro přidružení ke schválení. Výbor pro přidružení zápis schválí na následujícím zasedání. Návrh zápisu lze též schválit písemně. Zápis ze zasedání Výboru pro přidružení ve složení pro obchod se schválí do 28 kalendářních dní po konání každého zasedání. Všem adresátům uvedeným v článku 7 tohoto jednacího řádu je zaslána kopie zápisu.

3.           Tajemník Výboru pro přidružení strany, která právě předsedá, vypracuje předlohu pracovních závěrů každého zasedání a rozešle ji stranám společně s programem zasedání obvykle nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem zasedání. Tato předloha se během zasedání aktualizuje tak, aby na jeho konci mohl Výbor pro přidružení, nedohodnou-li se strany jinak, přijmout pracovní závěry, které zohledňují navazující opatření stran. Po svém schválení se pracovní závěry připojí k zápisu a na některém z následujících zasedání Výboru pro přidružení se zkontroluje jejich provádění. Za tímto účelem přijme Výbor pro přidružení šablonu s lhůtami pro jednotlivá opatření, podle nichž lze sledovat jejich provedení.

Článek 11

Rozhodnutí a doporučení

1.               Ve zvláštních případech, kdy dohoda svěřuje Výboru pro přidružení pravomoci k přijetí rozhodnutí nebo na něj takovou pravomoc přenese Rada přidružení, přijímá Výbor pro přidružení rozhodnutí. Vydává rovněž doporučení. Rozhodnutí a doporučení se vydávají po vzájemné dohodě stran a po dokončení příslušných vnitřních postupů. Každé rozhodnutí nebo doporučení podepisuje předseda a stvrzují oba tajemníci.

2.               Pokud se na tom strany dohodnou, může Výbor pro přidružení přijímat rozhodnutí nebo činit doporučení písemným postupem. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi oběma tajemníky jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozešle podle článku 7, přičemž lhůta pro vyslovení jakýchkoli výhrad nebo změn je nejméně 21 kalendářních dní. Předseda Výboru pro přidružení může po konzultaci se stranami zkrátit lhůty uvedené v tomto odstavci, aby se zohlednily zvláštní okolnosti. Jakmile se strany shodnou na znění rozhodnutí či doporučení, podepisuje jej předseda a stvrzují oba tajemníci.

3.               Akty Výboru pro přidružení jsou označovány jako „rozhodnutí“, případně „doporučení“. Každé rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí, není-li v rozhodnutí stanoveno jinak.

4.               Rozhodnutí a doporučení se zašlou oběma stranám.

5.               Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Výboru pro přidružení ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 12

Zprávy

Výbor pro přidružení předloží Radě přidružení zprávu o svých činnostech a o činnostech svých podvýborů, pracovních skupin a jiných orgánů na každém řádném zasedání Rady přidružení.

Článek 13

Jazyky

1.               Úředními jazyky Výboru pro přidružení jsou úřední jazyky stran.

2.               Pracovními jazyky Výboru pro přidružení jsou angličtina a ukrajinština. Není-li rozhodnuto jinak, vychází Výbor pro přidružení ve svých jednáních z podkladů vyhotovených v obou těchto jazycích.

Článek 14

Výdaje

1.               Každá strana hradí veškeré vlastní náklady vzniklé v důsledku účasti na zasedáních Výboru pro přidružení, a to jak pokud jde o náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace.

2.               Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů hradí strana, jež zasedání pořádá.

3.               Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních a překlady dokumentů do nebo z angličtiny a ukrajinštiny podle čl. 13 odst. 1 tohoto jednacího řádu hradí strana, jež zasedání pořádá.

Tlumočení a překlady do nebo z jiných jazyků hradí strana, která tyto služby požaduje.

4.              Je-li nutný překlad dokumentů do úředních jazyků EU, náklady s ním spojené nese Evropská unie.  

Článek 15

Změna jednacího řádu

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Rady přidružení v souladu s čl. 465 odst. 1.

Článek 16

Podvýbory, zvláštní výbory či orgány

1.               V souladu s čl. 466 odst. 2 dohody může Výbor pro přidružení rozhodnout, že ve zvláštních oblastech, jež jsou pro provádění dohody nezbytné, zřídí podvýbory nebo zvláštní výbory či orgány jiné než ty stanovené v dohodě, jež mu budou nápomocny při výkonu jeho povinností. Výbor pro přidružení může rozhodnout o zrušení jakýchkoli takových podvýborů, zvláštních výborů či orgánů a o vymezení nebo změně jejich jednacího řádu. Není-li rozhodnuto jinak, vykonávají tyto podvýbory činnost na základě zmocnění Výboru pro přidružení, kterému podávají po každém svém zasedání zprávu.

2.               Nestanoví-li dohoda jinak nebo není-li jinak dohodnuto v rámci Rady přidružení, použije se tento jednací řád obdobně pro jakýkoli podvýbor, zvláštní výbor či orgán podle výše uvedeného odstavce 1.

3.               Zasedání podvýborů zřízených podle dohody se může konat flexibilně podle potřeby, osobně buď v Bruselu, nebo v partnerské zemi nebo např. prostřednictvím videokonference. Podvýbory by měly být platformou pro sledování pokroku při sbližování konkrétních oblastí, jednání o určitých otázkách a problémech, jež z tohoto postupu vyplývají, a vytváření doporučení a pracovních závěrů.

4.               Veškerá relevantní korespondence, dokumenty a sdělení týkající se podvýboru, zvláštního výboru či orgánu podle výše uvedeného odstavce 1 se v kopii zašlou sekretariátu Výboru pro přidružení.

5.               Nestanoví-li dohoda jinak nebo nedohodnou-li se jinak strany v rámci Rady přidružení, podvýbory, zvláštní výbory či orgány mají pravomoc pouze činit Výboru pro přidružení doporučení.

Článek 17

Tento jednací řád se použije obdobně pro Výbor pro přidružení ve složení pro obchod, není-li stanoveno jinak.

PŘÍLOHA II

ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA č. 2/2014

ze dne .. 2014

o zřízení dvou podvýborů

RADA PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 466 odst. 2 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)          Části dohody se v souladu s článkem 486 prozatímně uplatňují od 1. listopadu 2014.

(2)          V čl. 466 odst. 2 se stanoví, že Rada přidružení se může rozhodnout, že ve zvláštních oblastech, jež jsou pro provádění dohody nezbytné, zřídí jakýkoli jiný podvýbor či orgán, který jí může být nápomocen při provádění jejích povinností.

(3)          Aby bylo možné na odborné úrovni jednat o klíčových oblastech, na které se vztahuje působnost prozatímního provádění dohody, měly by se zřídit dva podvýbory. Dohodou stran je možné seznam podvýborů i působnost jednotlivých podvýborů změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Zřizují se podvýbory uvedené v seznamu v dodatku A. Jednací řád podvýborů se řídí článkem 16 jednacího řádu Výboru pro přidružení a podvýborů dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou přijatého rozhodnutím Rady přidružení EU-Ukrajina č. 1/2014.

V … dne …

Za Radu přidružení

předseda/předsedkyně

Dodatek A k PŘÍLOZE II

Rada přidružení EU-Ukrajina

Zřízené podvýbory:

– 1)     Podvýbor pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost;

– 2)     Podvýbor pro hospodářskou spolupráci a spolupráci v jiných sektorech.

PŘÍLOHA III

ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA č. 3/2014

ze dne .. 2014

o přenesení určitých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod

RADA PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 463 odst. 3 a čl. 465 odst. 2 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)             Části dohody se provádějí prozatímně ode dne 1. listopadu 2014 podle článku 486 dohody.

(2)             Rada přidružení odpovídá za dohled nad uplatňováním a prováděním dohody a za jeho sledování.

 (3)            Rada přidružení může na Výbor pro přidružení podle čl. 465 odst. 2 dohody přenést kteroukoli ze svých pravomocí, včetně pravomoci přijímat závazná rozhodnutí.

(4)             Výbor pro přidružení ve složení pro obchod se zabývá řešením veškerých otázek týkajících se hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti), jak stanoví čl. 465 odst. 4 dohody.

(5)             Aby bylo zajištěno bezproblémové a včasné provedení části dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, je vhodné, aby Rada přidružení přenesla na Výbor pro přidružení zasedající ve složení pro obchod pravomoc aktualizovat nebo měnit přílohy dohody, jež se týkají kapitol 1, 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody, pokud ve zmíněných kapitolách nejsou uvedena zvláštní ustanovení týkající se aktualizace nebo změny dotčených příloh dohody,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Rada přidružení přenese na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod, jak uvádí čl. 465 odst. 4 dohody, pravomoc aktualizovat nebo měnit přílohy, jež se týkají kapitol 1 (přílohy I-C a I-D), 2, (příloha II), 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody, pokud ve zmíněných kapitolách nejsou uvedena zvláštní ustanovení týkající se aktualizace nebo změny dotčených příloh dohody.

Za Radu přidružení

předseda/předsedkyně