52014PC0518

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou v odvětví udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.           SOUVISLOSTI NÁVRHU

Rada zmocnila Evropskou komisi, aby jménem Evropské unie sjednala prodloužení Dohody mezi vládou Senegalské republiky a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při senegalském pobřeží, která vstoupila v platnost dne 1. června 1981, a protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek. V závěru těchto jednání byl dne 25. dubna 2014 parafován návrh nové dohody a nového protokolu. Nová dohoda mění a nahrazuje dohodu stávající; pokrývá období pěti let od svého vstupu v platnost a automaticky se prodlužuje. Nový protokol se vztahuje na období pěti let ode dne počátku prozatímního provádění, který je stanoven v článku 12 – tedy ode dne podpisu oběma stranami.

Hlavním cílem nové dohody je poskytnout aktualizovaný rámec, tedy rámec, který bere v úvahu priority reformované společné rybářské politiky a jejího vnějšího rozměru, s cílem dosáhnout strategického partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou v odvětví rybolovu.

Cílem protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie, v mezích dostupného přebytku, v senegalských vodách s ohledem na dostupná vědecká hodnocení, zejména hodnocení Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (COPACE), a v souladu s nejlepšími vědeckými stanovisky a doporučeními Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (CICTA). Komise vycházela mimo jiné z výsledků předběžného hodnocení možnosti uzavřít novou dohodu a nový protokol, které vypracovali externí odborníci. Cílem je také posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovných oblastech Senegalské republiky, a to v zájmu obou stran.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

–          28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí,

–          8 plavidel lovících na pruty,

–          2 trawlery (lovící štikozubce senegalského, druh žijící v hloubce při dně).

Na základě toho Komise navrhuje, aby Rada se souhlasem Parlamentu přijala rozhodnutí o uzavření této nové dohody a tohoto nového protokolu.

2.           VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými subjekty proběhly v rámci předběžného hodnocení možnosti dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou v odvětví rybolovu. Odborníci z členských států byli rovněž konzultováni na technických zasedáních. Z těchto konzultací vyplývá zájem prodloužit dohodu o rybolovu a uzavřít protokol o rybolovu se Senegalskou republikou.

3.           PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Tento postup se zahajuje souběžně s postupy týkajícími se rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje podpis a prozatímní provádění dohody o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu, jakož i souběžně s postupy týkajícími se nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv mezi členské státy EU.

4.           ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Roční finanční příspěvek je ve výši 1 808 000 EUR pro první rok, 1 738 000 EUR pro druhý, třetí a čtvrtý rok a 1 668 000 EUR pro pátý rok a vychází z:

a) referenční tonáže 14 000 tun pro tuňákovité ryby a povoleného objemu úlovků 2 000 tun pro štikozubce senegalského, odpovídající částkám za přístup do rybolovných oblastí ve výši 1 058 000 EUR během prvního roku, 988 000 EUR během druhého, třetího a čtvrtého roku a 918 000 EUR během pátého roku a

b) podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Senegalské republiky ve výši 750 000 EUR ročně. Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v odvětví rybolovu, a zejména potřebám Senegalské republiky, pokud jde o podporu vědeckému výzkumu, o podporu při dohledu a v boji proti nezákonnému rybolovu, jakož i o podporu drobného rybolovu, včetně rehabilitace oslabených ekosystémů, aby byla umožněna obnova nedospělých populací.

2014/0238 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou v odvětví udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu[1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Evropská unie a Senegalská republika podepsaly dohodu o udržitelném rybolovu na období pěti let s automatickým prodlužováním platnosti a protokol provádějící uvedenou dohodu po dobu pěti let, kterými se plavidlům Unie udělují rybolovná práva ve vodách spadajících do svrchovanosti nebo pravomoci Senegalské republiky ve věcech rybolovu.

(2)       Tato dohoda a tento protokol byly podepsány dne […] v souladu s rozhodnutím 2014/.../EU[2] a budou prozatímně prováděny ode dne svého podpisu.

(3)       Jménem Unie je třeba schválit dohodu a prováděcí protokol.

(4)       Dohodou se zřizuje smíšený výbor pověřený kontrolou provádění uvedené dohody. V souladu s protokolem může smíšený výbor mimo jiné schvalovat některé jeho změny. Za účelem usnadnění schvalování těchto změn je vhodné zmocnit Komisi, aby za určitých podmínek uvedené změny schvalovala zjednodušeným postupem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou (dále jen „dohoda“) a její prováděcí protokol (dále jen „protokol“) se schvalují jménem Unie.

Znění dohody a protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí jako přílohy I a II.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení uvedené v článku 16 dohody a v článku 13 protokolu vyjadřující souhlas Unie být dohodou a protokolem vázána.

Článek 3

Evropská komise je v souladu s podmínkami uvedenými v příloze III tohoto rozhodnutí zmocněna, aby jménem Unie schvalovala změny protokolu přijaté smíšeným výborem zřízeným článkem 7 dohody.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda / předsedkyně

[1]               Úř. věst. C, , s. .

[2]               Úř. věst. L, , s. .

Příloha I

DOHODA

o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“, a

SENEGALSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Senegal“,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Unií a Senegalem, zejména v rámci dohody z Cotonou, a vzhledem k jejich společnému přání tuto spolupráci posílit,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982 a dohodu o tažných populacích ryb z roku 1995,

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení přijatá příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jichž jsou strany členy,

UVĚDOMUJÍCE si důležitost zásad stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1995,

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na podpoře zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit udržitelné využívání živých mořských zdrojů a jejich dlouhodobé zachování,

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, která, ať prováděna společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí,

ROZHODNUTY, že pro účely takové spolupráce strany naváží dialog nezbytný pro provádění politiky v odvětví rybolovu v Senegalu zapojením subjektů občanské společnosti, zejména pracovníků v odvětví rybolovu,

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti rybářských plavidel Unie v senegalských vodách, jakož i pravidla a podmínky týkající se podpory Unie rozvoji udržitelného rybolovu v těchto vodách,

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech podporou spolupráce mezi společnostmi z obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1 – Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)      „senegalskými orgány“ ministerstvo Senegalské republiky příslušné pro rybolov;

b)      „orgány Unie“ Evropská komise;

c)      „rybolovnou činností“ vyhledávání ryb, nahazování, kladení, vlečení a vytahování lovného zařízení, naložení úlovku na palubu, překládka, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu;

d)      „rybářským plavidlem“ plavidlo nebo jiný člun, který je používán a vybaven pro rybolovnou činnost, nebo je takového typu, že se pro rybolovnou činnost obvykle používá, a to v souladu se senegalskými právními předpisy;

e)      „plavidlem Unie“ se rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;

f)       „senegalskými vodami“ vody pod svrchovaností nebo jurisdikcí Senegalu;

g)      „dohodou“ dohoda a protokol, jeho příloha a jeho dodatky;

h)      „vyšší mocí“ nenadálé, nepředvídatelné a nevyhnutelné události, jež mohou v senegalských vodách ohrozit rybolovné činnosti nebo zabraňovat jejich obvyklému průběhu.

Článek 2 – Předmět

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

a)      podmínky, za nichž mohou rybářská plavidla Unie provozovat rybolovné činnosti v senegalských vodách v rámci dostupného přebytku,

b)      hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem podporovat udržitelný rybolov v senegalských vodách a rozvoj odvětví rybolovu v Senegalu,

c)      spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu v senegalských vodách s cílem zajistit dodržování výše uvedených pravidel a podmínek, účinnost opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Článek 3 – Zásady

1. Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v senegalských vodách podle kodexu chování pro zodpovědný rybolov FAO.

2. Senegal se zavazuje, že neposkytne výhodnější podmínky, než jsou upraveny touto dohodou, segmentům jiných zahraničních loďstev nacházejících se v jeho vodách, jejichž plavidla by vykazovala tytéž vlastnosti a která by se zaměřovala na druhy, na něž se vztahuje tato dohoda.

3. Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude prováděna v souladu s článkem 9 dohody z Cotonou o podstatných prvcích týkajících se lidských práv, demokratických zásad a právního státu a základním prvkem týkajícím se dobrého vládnutí postupem podle článků 8 a 96 uvedené dohody.

4. Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude s ohledem na stav rybolovných zdrojů prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí.

5. Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se na námořníky najaté na rybářská plavidla Unie plně vztahuje. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit činnosti plavidel Unie podle této dohody, se strany vzájemně konzultují.

Článek 4 – Přístup do senegalských vod

1. Rybářská plavidla Unie mohou působit v senegalských vodách, pouze pokud mají na základě této dohody oprávnění k rybolovu, přičemž veškerá rybolovná činnost mimo tento rámec jim je zakázána.

2. Senegalské orgány udělí rybářským plavidlům Unie oprávnění k rybolovu pouze na základě této dohody, přičemž je zakázáno uvedeným plavidlům vydávat oprávnění mimo tento rámec, a to zejména v podobě soukromých licencí.

Článek 5 – Příslušné právní předpisy a provádění

1. Aniž jsou dotčena ustanovení sjednaná v této dohodě, podléhají rybolovné činnosti řídící se touto dohodou senegalským právním předpisům.

2. Senegalské orgány oznámí orgánům Unie jakoukoli změnu právních předpisů, jež by měla případný dopad na činnosti rybářských plavidel Unie. Uvedené právní předpisy jsou pro rybářská plavidla Unie závazné od šedesátého dne poté, co orgány Unie obdrží oznámení.

3. Senegal se zavazuje podniknout všechny příslušné kroky k tomu, aby bylo možné účinně používat ustanovení o sledování rybolovu uvedená v této dohodě. Rybářská plavidla Unie spolupracují s příslušnými senegalskými orgány odpovědnými za provádění tohoto sledování.

4. Unie se zavazuje podniknout všechny příslušné kroky k tomu, aby zajistila, že její plavidla budou dodržovat ustanovení této dohody a příslušných senegalských právních předpisů.

5. Orgány Unie oznámí senegalským orgánům jakoukoli změnu právních předpisů, jež by měla v rámci této dohody případný dopad na činnosti rybářských plavidel Unie.

Článek 6 – Finanční příspěvek

1. Unie poskytne v rámci této dohody Senegalu finanční příspěvek, aby:

a)       pokryla část nákladů na přístup rybářských plavidel Unie k senegalským rybolovným zdrojům bez ohledu na část nákladů na přístup, které mají vynaložit majitelé plavidel;

b)      prostřednictvím odvětvové podpory posílila kapacity Senegalu pro vypracování a provádění politiky udržitelného rybolovu.

2. Finanční příspěvek na odvětvovou podporu je oddělen od plateb týkajících se nákladů na přístup. Je určen a podmíněn realizací cílů senegalské odvětvové politiky rybolovu v souladu s postupy stanovenými v protokolu této dohody a v návaznosti na roční a víceletý program provádění.

3. Finanční příspěvek poskytnutý Unií se v souladu s postupy stanovenými v protokolu vyplácí jednou ročně. Jeho výše se může revidovat v těchto případech:

a)       vyšší moc;

b)      omezení rybolovných práv udělených rybářským plavidlům Unie, k němuž dojde zejména za účelem řízení dotčených populací, pokud je to na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení považováno za nezbytné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů;

c)       navýšení rybolovných práv udělených rybářským plavidlům Unie, pokud to podle nejlepších dostupných vědeckých doporučení stav zdrojů umožňuje;

d)      přehodnocení podmínek finančního příspěvku na odvětvovou podporu, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistily;

e)       pozastavení uplatňování této dohody podle článku 13;

f)       vypovězení této dohody podle článku 14.

Článek 7 – Smíšený výbor

1. Zřizuje se smíšený výbor tvořený zástupci orgánů Unie a Senegalu, jenž je odpovědný za monitorování provádění této dohody. Může kromě jiného přijmout změny protokolu, přílohy a dodatků.

2. Smíšený výbor při monitorování provádění zejména:

a)       kontroluje provádění, výklad a používání této dohody, a především definování ročního a víceletého programu podle čl. 6 odst. 2 a hodnocení jeho provádění;

b)      zajišťuje nezbytné spojení v otázkách společného zájmu v odvětví rybolovu;

c)       slouží jako fórum pro smírné narovnání sporů ohledně výkladu nebo uplatňování dohody.

3. Úloha smíšeného výboru umožňující rozhodovat spočívá ve schválení změn protokolu, přílohy a dodatků této dohody týkajících se:

a)       přezkumu rybolovných práv, a tedy souvisejícího finančního příspěvku;

b)      podmínek odvětvové podpory;

c)       podmínek pro provozování rybolovu rybářskými plavidly Unie.

Rozhodnutí se přijímají na základě dohody a uvádějí se v příloze zápisu ze zasedání.

4. Smíšený výbor vykonává své funkce v souladu s cíli této dohody a příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro rybolov.

5. Smíšený výbor zasedá nejméně jednou ročně střídavě v Senegalu nebo v Unii, nebo na jiném místě, jež se určí společnou dohodou, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost kterékoli ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

Článek 8 – Spolupráce v oblasti dohledu nad nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem a v oblasti boje proti němu

Strany se zavazují, že budou v úzké spolupráci bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu s cílem zavést odpovědný a udržitelný rybolov.

Článek 9 – Vědecká spolupráce

1. Strany podporují vědeckou spolupráci, aby bylo zajištěno lepší monitorování stavu biologických mořských zdrojů v senegalských vodách.

2. Za účelem posílení řízení a zachování biologických mořských zdrojů v Atlantickém oceánu a za účelem spolupráce v rámci souvisejícího vědeckého výzkumu se strany zavazují provádět vzájemné konzultace, zejména v rámci smíšené vědecké pracovní skupiny a v rámci příslušných mezinárodních organizací.

Článek 10 – Spolupráce mezi profesními organizacemi zabývajícími se rybolovem, soukromým sektorem a občanskou společností

1. Strany podporují hospodářskou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Mohou zejména vést vzájemné konzultace s cílem usnadnit a koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2. Strany se zavazují podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, o metodách konzervování a o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3. Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi svými podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic. Popřípadě podporují vytváření smíšených společností.

Článek 11 – Zeměpisná oblast působnosti

Tato dohoda se vztahuje na území, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii, a to za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, na jedné straně, a na Senegal na straně druhé.

Článek 12 – Doba trvání

Tato dohoda se použije pět let ode dne jejího vstupu v platnost. Není-li vypovězena podle článku 14, automaticky se prodlužuje.

Článek 13 – Pozastavení

1. Provádění této dohody může jakákoli ze stran jednostranně pozastavit v těchto případech:

a)       vyšší moc;

b)      spor mezi stranami ohledně výkladu nebo provádění této dohody;

c)       případ, kdy jedna ze stran poruší ustanovení této dohody, zejména čl. 3 odst. 3 týkající se dodržování lidských práv.

2. Pozastavení platnosti dohody se druhé straně oznámí písemně a účinnosti nabývá třetí měsíc po obdržení oznámení. Jakmile je pozastavení oznámeno, vedou strany vzájemné konzultace, aby v tříměsíční lhůtě dospěly ke smírnému urovnání. Konzultace mohou pokračovat poté, co pozastavení nabude účinnosti. V případě smírného urovnání se dohoda opět začne bezodkladně provádět a platba finančního příspěvku uvedená v článku 6 se poměrně a pro rata temporis sníží.

Článek 14 – Vypovězení

1. Provádění této dohody může jakákoli ze stran jednostranně vypovědět v těchto případech:

a)       vyšší moc;

b)      pokles stavu příslušných druhů na základě nejlepšího dostupného nezávislého a důvěryhodného vědeckého stanoviska;

c)       nevyužití rybolovných práv udělených rybářským plavidlům Unie;

d)      porušení závazků, k nimž se strany zavázaly v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

2. Vypovězení dohody se druhé straně oznámí písemně a účinnosti nabývá šestý měsíc po obdržení oznámení, pokud strany na základě společné dohody nerozhodnou o prodloužení této lhůty. Jakmile je vypovězení oznámeno, vedou strany vzájemné konzultace, aby v šestiměsíční lhůtě dospěly ke smírnému urovnání. V případě smírného urovnání se dohoda opět začne bezodkladně provádět a platba finančního příspěvku uvedená v článku 6 se poměrně a pro rata temporis sníží.

Článek 15 – Zrušení

Dohoda mezi vládou Senegalské republiky a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při senegalském pobřeží, která vstoupila v platnost dne 1. června 1981, se zrušuje.

Článek 16 – Vstup v platnost

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Vstupuje v platnost dnem, kdy si strany navzájem oznámí splnění postupů nezbytných k tomuto účelu.

Článek 17 – Prozatímní uplatňování

Na základě podpisu této dohody ji strany budou před jejím vstupem v platnost prozatímně uplatňovat.

Příloha II Protokol

PROTOKOL o provádění dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou

Článek 1 Oblast působnosti

1. Rybolovná práva udělená rybářským plavidlům Unie jsou stanovena takto:

– vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982), kromě druhů chráněných nebo zakázaných Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT):

a)       28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí;

b)      8 plavidel lovících tuňáky na pruty;

– ryby žijící při mořském dnu:

c)       2 trawlery.

Tento odstavec se použije s výhradou článků 5 a 6 tohoto protokolu.

2. Rybolovná práva popsaná v prvním pododstavci se vztahují pouze na senegalské rybolovné oblasti, jejichž zeměpisné souřadnice jsou uvedeny v příloze.

Článek 2 Doba platnosti

Tento protokol a jeho příloha platí po dobu 5 let ode dne vstupu v platnost nebo popřípadě ode dne, kdy se začne prozatímně uplatňovat.

Článek 3 Finanční příspěvek

1. Celková hodnota protokolu se na období uvedené v článku 2 odhaduje na 13 930 000 EUR. Tuto částku tvoří:

1.1. 8 690 000 EUR na finanční příspěvek uvedený v článku 6 dohody, rozdělených následovně:

1)      roční částka jako finanční příspěvek za přístup ke zdrojům ve výši 1 058 000 EUR během prvního roku, ve výši 988 000 EUR během druhého, třetího a čtvrtého roku a ve výši 918 000 EUR během pátého roku, jež zahrnuje částku odpovídající referenčnímu množství 14 000 tun ročně pro vysoce stěhovavé druhy;

2)      zvláštní částka 750 000 EUR ročně po dobu pěti let na podporu provádění odvětvové politiky rybolovu Senegalem.

1.2. 5 240 000 EUR odpovídajících odhadované částce poplatků placených majitelům plavidel za oprávnění k rybolovu vydaná podle článku 4 dohody a způsobem stanoveným v kapitole II bodě 3.

2. Odstavec 1 se použije s výhradou článků 5, 6, 7 a 8 tohoto protokolu a článků 13 a 14 dohody.

3. Senegal zajistí monitorování činnosti rybářských plavidel Unie v senegalských rybolovných oblastech s cílem zajistit řádné řízení rybolovných zdrojů v rámci referenčního množství stanoveného v odstavci 1.1 bodě 1) pro vysoce stěhovavé druhy a celkových přípustných odlovů druhů žijících při dně uvedených v příslušném rybolovném listě v dodatku přílohy tohoto protokolu při zohlednění stavu populací a celkového dostupného přebytku. Po dobu tohoto monitorování bude Senegal informovat orgány Unie, jakmile úroveň odlovů rybářských plavidel Unie přítomných v senegalských rybolovných oblastech dosáhne 80 % referenčního množství nebo 80 % celkových přípustných odlovů druhů žijících při dně. Jakmile Unie tuto informaci obdrží, neprodleně o ní uvědomí členské státy.

4. Jakmile odlovy dosáhnou 80 % referenčního množství nebo 80 % celkových přípustných odlovů druhů žijících při dně, Senegal jednou za měsíc zajistí monitorování úlovků rybářských plavidel Unie. Toto monitorování bude zajišťováno denně, jakmile se bude používat elektronický systém pro podávání zpráv uvedený v kapitole IV oddílu 1 přílohy tohoto protokolu. Senegal bude orgány Unie informovat, jakmile bude dosaženo výše zmíněného referenčního množství nebo celkových přípustných odlovů. Jakmile Unie tuto informaci obdrží, neprodleně o ní uvědomí rovněž členské státy.

5. Pokud roční množství odlovů vysoce stěhovavých druhů, které provedla rybářská plavidla Unie v senegalských vodách, překročí roční referenční množství uvedené v odstavci 1.1 bodě 1), zvýší se celková částka finančního příspěvku o 55 EUR pro první rok, o 50 EUR pro druhý, třetí a čtvrtý rok a o 45 EUR pro pátý rok za každou odlovenou tunu navíc.

6. Celkové přípustné odlovy vysoce stěhovavých druhů uvedené v příslušném rybolovném listě v dodatku přílohy tohoto protokolu odpovídají maximálnímu objemu odlovů, jež jsou pro tyto druhy povoleny. Pokud roční množství odlovů těchto druhů překročí celkové přípustné množství, poplatek uvedený ve zmíněném listě, jejž hradí pouze majitelé plavidel, se v případě odlovů navíc zvýší o 50 %.

7. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odstavci 1.1 bodě 1). Pokud množství ulovená rybářskými plavidly Unie přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku zmíněné částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

8. Unie zaplatí finanční příspěvek uvedený v odstavci 1.1 bodě 1), jehož cílem je umožnit rybářským plavidlům Unie přístup k senegalským rybolovným zdrojům, nejpozději do devadesáti (90) dní ode dne zahájení prozatímního uplatňování protokolu pro první rok a nejpozději v den výročí podpisu protokolu v následujících letech.

9. Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1.1 bodě 1) se poukazuje na účet státní pokladny Senegalu. Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1.1 bodě 2) a určený na odvětvovou podporu se poukazuje ředitelství pro mořský rybolov na depozitní účet otevřený u státní pokladny. Senegalské orgány každoročně Evropské komisi sdělují bankovní údaje týkající se příslušných účtů.

Článek 4 Odvětvová podpora

1. Smíšený výbor nejpozději tři (3) měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost nebo případně po zahájení jeho prozatímního uplatňování přijme víceletý odvětvový program a podmínky jeho uplatňování, přičemž jde zejména o:

1)      roční a víceleté obecné zásady, podle nichž se použije finanční příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 1.1 bodě 2);

2)      roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout zavedení udržitelného a odpovědného rybolovu s ohledem na priority vyjádřené ve vnitrostátní rybolovné politice Senegalu nebo v jiných politikách, které souvisejí se zavedením odpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad, zejména v oblasti podpory drobného rybolovu, dohledu, kontroly a boje proti nezákonnému, nehlášenému nebo neregulovanému rybolovu, jakož i v oblasti posilování vědeckých kapacit Senegalu v odvětví rybolovu;

3)      kritéria a postupy, včetně případných rozpočtových a finančních ukazatelů, pro každoroční hodnocení získaných výsledků.

2. Smíšený výbor určí cíle a posoudí očekávaný dopad projektů s cílem schválit částky finančního příspěvku, které Senegal přidělí na odvětvovou podporu.

3. Senegal každý rok předloží zprávu o pokroku projektů, které se uskutečnily s finanční pomocí odvětvové podpory. Tuto zprávu přezkoumá smíšený výbor formou výroční zprávy o realizovaných projektech. Senegal vypracuje i závěrečnou zprávu před skončením platnosti protokolu.

4. Finanční příspěvek určený na odvětvovou podporu se vyplácí po tranších na základě přístupu vyplývajícího z analýzy výsledků provádění odvětvové podpory a potřeb zjištěných během provádění programu. Unie může částečně nebo úplně pozastavit platbu zvláštního finančního příspěvku stanoveného v čl. 3 odst. 1.1 bodě 2) tohoto protokolu,

4.1. pokud podle hodnocení smíšeného výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s programem;

4.2. v případě, že finanční příspěvek nebyl využit v souladu se schváleným programem.

Vyplácení finančního příspěvku se obnoví po konzultaci a dohodě obou stran a/nebo pokud to odůvodňují výsledky finančního plnění uvedené v odstavci 4. Zvláštní finanční příspěvek stanovený v čl. 3 odst. 1.1 bodě 2) však nemůže být vyplacen po uplynutí období šesti (6) měsíců od skončení platnosti tohoto protokolu.

5. Smíšený výbor schvaluje veškeré navrhované změny víceletého odvětvového programu.

Článek 5 Vědecká spolupráce

1. Strany se zavazují, že budou na úrovni regionu západní Afriky podporovat spolupráci v oblasti odpovědného rybolovu. Strany se zavazují dodržovat všechna doporučení a usnesení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a zohledňovat vědecká stanoviska dalších příslušných regionálních organizací, jako např. Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF).

2. Strany se zavazují, že společná vědecká pracovní skupina bude pravidelně a podle potřeby zasedat, aby posuzovala jakékoli otázky vědecké povahy týkající se provádění tohoto protokolu. Mandát, složení a fungování společné vědecké pracovní skupiny určí smíšený výbor.

3. Na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci ICCAT a na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek, jako např. CECAF, a popřípadě na základě závěrů ze zasedání společné vědecké pracovní skupiny přijme smíšený výbor opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, kterých se týká tento protokol, a ovlivňující činnosti rybářských plavidel Unie.

Článek 6 Přezkum rybolovných práv

1. Rybolovná práva uvedená v článku 1 může přezkoumat smíšený výbor, pokud se v doporučeních a usneseních přijatých ICCAT a stanoviscích CECAF potvrdí, že tento přezkum zaručuje udržitelné řízení rybolovných zdrojů uvedených v tomto protokolu a pod podmínkou potvrzení ze strany vědecké pracovní skupiny.

2. V takovém případě je finanční příspěvek podle čl. 3 odst. 1.1 bodu 1) úměrně a pro rata temporis revidován. Celková výše ročního finančního příspěvku vyplacená Unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 3 odst. 1.1 bodě 1).

Článek 7 Nová rybolovná práva a experimentální rybolov

1. Pokud by rybářská plavidla Unie měla zájem provozovat rybolovné činnosti, které nejsou stanoveny v článku 1, povedou strany ve smíšeném výboru vzájemné konzultace ohledně případného povolení těchto nových činností. V případě potřeby stanoví smíšený výbor podmínky pro tato nová rybolovná práva a, je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

2. Povolení k provozování nových rybolovných činností se uděluje s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska a popřípadě na základě výsledků vědeckých kampaní potvrzených společnou vědeckou pracovní skupinou.

3. Na základě konzultací podle článku 1 může smíšený výbor v rybolovné oblasti Senegalu povolit období experimentálního rybolovu s cílem vyzkoušet technickou proveditelnost a hospodářskou výnosnost nových druhů rybolovu. Za tímto účelem a na žádost Senegalu určuje výbor případ od případu druhy, podmínky a veškeré další vhodné ukazatele. Strany budou provádět experimentální rybolov v souladu s podmínkami stanovenými společnou vědeckou pracovní skupinou.

Článek 8 Pozastavení

Provádění tohoto protokolu včetně vyplácení finančního příspěvku může jednostranně jedna ze stran pozastavit v případech a za podmínek, jež jsou uvedeny v článku 13 dohody.

Článek 9 Vypovězení

Tento protokol může jednostranně jedna ze stran vypovědět v případech a za podmínek, jež jsou uvedeny v článku 14 dohody.

Článek 10 Elektronická výměna informací

1. Senegal a Evropská unie se zavazují, že v co nejkratší době zavedou počítačové systémy nezbytné pro elektronickou výměnu veškerých informací a dokumentů souvisejících s prováděním dohody.

2. Elektronická forma dokumentu bude v každém ohledu považována za rovnocennou papírové verzi.

3. Senegal a Evropská unie si vzájemně neprodleně oznámí každou poruchu počítačového systému. Informace a dokumenty související s prováděním dohody budou v tom případě automaticky nahrazeny svou papírovou verzí.

Článek 11 Důvěrnost údajů

1. Senegal a Evropská unie se zavazují k tomu, že všechny osobní údaje týkající se evropských plavidel a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v rámci dohody, budou vždy zpracovány striktně v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů.

2. Strany dbají na to, aby se veřejnosti zpřístupnily jen souhrnné údaje týkající se rybolovných činností v senegalských vodách v souladu s příslušnými ustanoveními ICCAT a ostatních regionálních subjektů podílejících se na řízení rybolovu. Údaje, které je možné považovat za důvěrné, musí příslušné orgány používat výlučně k provádění dohody a pro účely řízení rybolovu, kontroly a dozoru.

Článek 12 Prozatímní uplatňování

Tento protokol, jeho příloha a dodatky se prozatímně uplatňují ode dne, kdy je strany podepsaly.

Článek 13 Vstup v platnost

Tento protokol, jeho příloha a dodatky vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

PŘÍLOHA PROTOKOLU

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE V SENEGALSKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI

Kapitola I –Obecná ustanovení

1. Určení příslušného orgánu

Pro potřeby této přílohy, a bez ohledu na to, je-li někde uvedeno jinak, se každým odkazem na Evropskou unii (EU) nebo Senegalskou republiku (Senegal) rozumí tento příslušný orgán:

– v případě EU: Evropská komise, popřípadě prostřednictvím delegace EU v Senegalu,

– v případě Senegalské republiky: ministerstvo pro rybolov a námořní záležitosti.

2. Pro použití ustanovení této přílohy má pojem „oprávnění k rybolovu“ stejný význam jako pojem „licence“, jak je definován v právních předpisech Senegalu.

3. Rybolovné oblasti

Senegalské rybolovné oblasti jsou vymezeny jakožto části senegalských vod, v nichž Senegal v souladu s článkem 5.1 dohody opravňuje rybářská plavidla Unie k provozování rybolovné činnosti.

3.1. Zeměpisné souřadnice senegalských rybolovných oblastí a základní linie jsou uvedeny v dodatku 4 přílohy tohoto protokolu.

3.2. V dodatku 4 přílohy tohoto protokolu jsou rovněž uvedeny oblasti zakázané pro rybolov v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, jako např. národní parky, chráněné mořské oblasti a zóny reprodukce ryb, jakož i oblasti zakázané pro námořní plavbu.

3.3. Senegal sdělí vymezení rybolovných oblastí a oblastí, jež jsou pro majitele plavidel zakázány, při vydávání oprávnění k rybolovu.

3.4. Senegal o jakékoli úpravě těchto oblastí informativně uvědomí Evropskou komisi nejméně dva měsíce před uplatněním této úpravy.

4. Období biologického klidu

Rybářská plavidla Unie, jež mají v rámci tohoto protokolu oprávnění k provozování činnosti, budou respektovat období biologického klidu zavedené na základě senegalských právních předpisů.

5. Určení zástupce

Každé rybářské plavidlo Unie, které plánuje vykládat nebo překládat v senegalském přístavu, musí být zastoupeno zástupcem s bydlištěm v Senegalu.

6. Údaje pro platby majitelů plavidel

Senegal sdělí EU před vstupem protokolu v platnost údaje o bankovním účtu vedeném u státní poklady, na který budou v rámci dohody hrazeny finanční částky za plavidla EU. Náklady související s bankovními převody jdou na účet majitelů plavidel.

7. Kontaktní osoby

Kontaktní údaje ministerstva pro rybolov a námořní záležitosti a senegalského ředitelství pro ochranu rybolovu a dohled nad ním jsou uvedeny v dodatku 7.

Kapitola II–Oprávnění k rybolovu

1.         Předběžné podmínky k získání oprávnění k rybolovu – způsobilá plavidla

Oprávnění k rybolovu uvedená v článku 4 dohody se vydávají za podmínky, že plavidlo je zapsáno v rejstříku rybářských plavidel Unie a že všechny předcházející povinnosti, které souvisejí s majitelem plavidla, velitelem nebo plavidlem samým a které v rámci dohody vyplývají z jejich rybolovných činností v Senegalu, byly splněny.

2.         Žádost o oprávnění k rybolovu

1. Příslušné orgány EU předloží elektronickou cestou ministerstvu pro rybolov a námořní záležitosti s kopií pro Delegaci Evropské unie v Senegalu žádost pro každé plavidlo, které má na základě dohody zájem o rybolov, nejméně dvacet (20) pracovních dní přede dnem začátku požadované doby platnosti. Originály budou zaslány přímo příslušnými orgány EU ředitelství pro mořský rybolov prostřednictvím delegace EU.

2. Žádosti se podávají ředitelství pro mořský rybolov na formuláři, jehož vzor je uveden v dodatku 1.

3. Ke každé žádosti o oprávnění k rybolovu se přikládají tyto doklady:

– důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti povolení,

– barevná fotografie plavidla, která byla pořízena z bočního pohledu.

4. Pro obnovení oprávnění k rybolovu podle platného protokolu v případě plavidla, jehož charakteristické technické vlastnosti se nezměnily, se k žádosti o obnovení přiloží pouze doklad o zaplacení poplatku.

3.         Paušální poplatek/zálohy

1. Výše poplatku za druhy žijící při dně je uvedena v rybolovném listě v dodatku 2. Oprávnění k rybolovu se vydávají poté, co je příslušným vnitrostátním orgánům uhrazena záloha uvedená ve zmíněném rybolovném listě.

2. Poplatek za plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla lovící tuňáky na pruty v eurech za tunu úlovků v rybolovných oblastech Senegalu se stanoví následovně:

55 EUR první rok uplatňování protokolu,

60 EUR druhý a třetí rok uplatňování protokolu,

65 EUR čtvrtý rok uplatňování protokolu,

70 EUR pátý rok uplatňování protokolu.

Oprávnění k rybolovu se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům uhrazeny tyto paušální poplatky:

–        v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí:

–           13 750 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 250 tun ročně za první rok uplatňování protokolu,

–           15 000 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 250 tun ročně za druhý a třetí rok uplatňování protokolu,

–           16 250 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 250 tun ročně za čtvrtý rok uplatňování protokolu,

–           17 500 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 250 tun ročně za pátý rok uplatňování protokolu,

–       v případě plavidel lovících tuňáky na pruty:

–           8 250 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 150 tun ročně za první rok uplatňování protokolu,

–           9 000 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 150 tun ročně za druhý a třetí rok uplatňování protokolu,

–           9 750 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 150 tun ročně za čtvrtý rok uplatňování protokolu,

–           10 500 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 150 tun ročně za pátý rok uplatňování protokolu.

3. Částka paušálního poplatku zahrnuje veškeré vnitrostátní a místní poplatky s výjimkou přístavních daní a nákladů na služby.

4. Pokud je platnost oprávnění k rybolovu kratší než jeden rok, zejména z důvodu období biologického klidu, upraví se částka paušálního poplatku v poměru k požadované délce platnosti.

4.         Vydávání oprávnění k rybolovu a prozatímní seznam plavidel oprávněných k rybolovu

1. Po obdržení žádostí o oprávnění k rybolovu sestaví Senegal v souladu s odstavci 2.2 a 2.3 ve lhůtě pěti dnů prozatímní seznam plavidel oprávněných k rybolovu pro každou kategorii plavidel.

2. Tento seznam je neprodleně sdělen vnitrostátnímu orgánu pověřenému kontrolou rybolovu a EU.

3. EU zašle prozatímní seznam majiteli plavidla nebo zástupci. V případě uzavření kanceláře EU může Senegal vydat prozatímní seznam přímo majiteli plavidla nebo jeho zástupci a předat jeho kopii EU.

4. Plavidla jsou oprávněna k rybolovu, jakmile jsou zapsána na prozatímní seznam. Plavidla jsou povinna až do vydání oprávnění k rybolovu neustále uchovávat na palubě kopii prozatímního seznamu.

5. Oprávnění k rybolovu pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ředitelství pro mořský rybolov prostřednictvím Delegace EU v Senegalu, a to ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dní ode dne obdržení všech dokladů uvedených v bodě 2.3.

6. Aby se nezpozdila možnost lovit v dané oblasti, je jedna kopie oprávnění k rybolovu současně zaslána majitelům plavidel elektronicky. Tuto kopii lze využít po dobu nejvýše 60 dnů po dni vydání oprávnění k rybolovu. Během této doby se kopie považuje za rovnocennou originálu.

7. Aniž jsou dotčena ustanovení bodů 4 a 6 tohoto oddílu, oprávnění k rybolovu musí být stále na palubě plavidla.

5.         Převod oprávnění k rybolovu

1. Každé oprávnění k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosné.

2. Na žádost EU a v případě prokázané vyšší moci, zejména ztráty plavidla či jeho delšího odstavení z důvodu vážného technického poškození, je však oprávnění k rybolovu plavidla nahrazeno novým oprávněním k rybolovu vystaveným pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, jež má být nahrazeno, aniž by se musel zaplatit nový poplatek.

3. V tomto případě bude při výpočtu úrovně odlovů pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech odlovů obou plavidel.

4. Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušené oprávnění k rybolovu ředitelství pro mořský rybolov prostřednictvím Delegace EU v Senegalu.

5. Dnem nabytí účinku nového oprávnění k rybolovu je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušené oprávnění k rybolovu ředitelství pro mořský rybolov. O převodu oprávnění k rybolovu je uvědoměna delegace EU.

6.         Doba platnosti licence

1. Oprávnění k rybolovu pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla lovící tuňáky na pruty se vydávají na jeden rok. Oprávnění k rybolovu pro trawlery na rybolov při dně se vydávají na tři měsíce.

2. Oprávnění k rybolovu lze obnovit.

3. Pro určení začátku doby platnosti oprávnění k rybolovu se rozumí:

– ročním obdobím: v prvním roce uplatňování protokolu období mezi dnem jeho vstupu v platnost a 31. prosincem téhož roku, poté každý úplný kalendářní rok, v posledním roce uplatňování protokolu období mezi 1. lednem a dnem uplynutí platnosti protokolu,

– tříměsíčním obdobím: na začátku uplatňování protokolu období mezi vstupem v platnost a dnem začátku dalšího čtvrtletí, přičemž čtvrtletí musí začínat 1. ledna, 1. dubna, 1. července nebo 1. října, poté každé úplné čtvrtletí, na konci uplatňování protokolu období mezi koncem posledního úplného čtvrtletí a dnem uplynutí platnosti protokolu.

7.         Podpůrná plavidla

1. Na žádost EU povoluje Senegal rybářským plavidlům Unie, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, aby jim pomáhala podpůrná plavidla.

2. Do této podpory nelze zahrnout ani doplňování paliva, ani překládku úlovků.

3. Podpůrná plavidla musejí plout pod vlajkou členského státu EU a a nemohou být vybavena pro lov ryb.

4. Na podpůrná plavidla se v přiměřené míře vztahuje postup pro převod žádostí o oprávnění k rybolovu popsaný v kapitole II.

5. Senegal sestaví seznam povolených podpůrných plavidel a neprodleně jej poskytne vnitrostátnímu orgánu pověřenému rybolovem a EU.

Kapitola III – Technická opatření

Technická opatření pro trawlery na rybolov při dně, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, týkající se oblasti, lovných zařízení a vedlejších úlovků, jsou definována v rybolovném listě v dodatku 2

Plavidla lovící tuňáky respektují všechna doporučení a usnesení přijatá ICCAT.

Kapitola IV – Kontrola, monitorování a dohled

Oddíl 1: Režim hlášení o úlovcích

1.         Lodní deník rybolovu

1. Velitel plavidla Unie, které loví ryby v rámci dohody, vede lodní deník rybolovu, jehož vzor se pro každou rybolovnou kategorii nachází v dodatcích 3a a 3b této přílohy.

2. Lodní deník rybolovu vyplňuje velitel za každý den přítomnosti plavidla v rybolovné oblasti Senegalu.

3. Velitel do lodního deníku rybolovu každý den zapisuje množství jednotlivých druhů, označených třímístným písmenným kódem podle FAO, ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů. U každého hlavního druhu velitel rovněž uvede nulové úlovky.

4. Velitel případně do lodního deníku rybolovu každý den zapíše rovněž množství každého druhu, jež bylo vhozeno zpátky do moře, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů.

5. Lodní deník rybolovu se vyplňuje čitelně, velkými písmeny a podepisuje jej velitel.

6. Odpovědnost za správnost údajů zaznamenaných do lodního deníku rybolovu nese velitel.

2.         Hlášení o úlovcích

1. Velitel oznamuje úlovky plavidla tím, že předá Senegalu své lodní deníky rybolovu vztahující se na období přítomnosti v rybolovných oblastech Senegalu.

2. Až do zavedení elektronického systému předávání údajů o rybolovu uvedeného v bodě 4 tohoto oddílu se lodní deníky rybolovu předávají jedním z následujících způsobů:

i.   v případě vplutí do přístavu v Senegalu je originál každého lodního deníku rybolovu předán místnímu zástupci Senegalu, který písemně potvrdí jeho přijetí;

ii.      v případě vyplutí z rybolovných oblastí Senegalu, aniž by se předtím vplulo do senegalského přístavu, je originál každého lodního deníku rybolovu

a)       oskenovaný elektronicky zaslán na adresu, kterou Senegal oznámil. Senegal přijetí oznámení elektronickou poštou obratem potvrdí,

nebo výjimečně:

b)      faxem na číslo, které Senegal oznámil, nebo

c)       ve lhůtě 14 dnů po připlutí do přístavu a v každém případě ve lhůtě 45 dnů po vyplutí ze senegalské oblasti dopisem zaslaným Senegalu.

3. Velitel zašle jednu kopii všech lodních deníků rybolovu EU. V případě plavidel lovících tuňáky zašle velitel rovněž jednu kopii všech svých lodních deníků rybolovu jedné z těchto vědeckých institucí:

i)       IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)      IEO (Instituto Español de Oceanografía), nebo

iii)     INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas), jakož i

iv)     CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye).

4. Po návratu plavidla do rybolovné oblasti Senegalu v období platnosti jeho oprávnění k rybolovu je třeba podat nové hlášení o úlovcích.

5. V případě nedodržení ustanovení týkajících se hlášení o úlovcích může Senegal pozastavit oprávnění k rybolovu dotyčného plavidla až do doby, kdy jsou ohlášeny chybějící úlovky, a uplatnit sankci vůči majiteli plavidla podle ustanovení stanovených k tomuto účelu platnými vnitrostátními právními předpisy. V případě opakovaného porušení tohoto ustanovení může Senegal zamítnout obnovení oprávnění k rybolovu.

6. Senegal neprodleně informuje EU o každé sankci uplatněné v této souvislosti.

3.         Čtvrtletní prohlášení o úlovcích pro trawlery

Až do zavedení elektronického systému předávání údajů o rybolovu uvedeného v bodě 4 tohoto oddílu oznámí Evropská komise podle vzoru uvedeného v dodatku 3c této přílohy ředitelství pro mořský rybolov před koncem třetího měsíce každého čtvrtletí množství, jež byla ulovena trawlery v předcházejícím čtvrtletí.

4.         Přechod na elektronický systém předávání údajů o rybolovu (systém ERS)

Obě strany se dohodly, že zajistí přechod na elektronický systém hlášení údajů o rybolovu na základě technických specifikací definovaných v dodatku 6. Strany se dohodly, že definují společné postupy, aby k uvedenému přechodu došlo co nejdříve. Senegal bude informovat EU, jakmile budou podmínky pro tento přechod naplněny. Ode dne oznámení této informace se dohodne dvouměsíční lhůta, ve které se v plné míře zabezpečí provoz tohoto systému.

5.         Vyúčtování poplatků za plavidla lovící tuňáky

1. Roční hlášení

1.1. Roční hlášení o úlovcích založená na lodních denících rybolovu a informacích od velitele se zašle výše uvedeným vědeckým institucím k potvrzení.

1.2. Po potvrzení se hlášení zašlou k ověření ředitelství pro mořský rybolov, ředitelství pro ochranu rybolovu a dohled nad ním a vědecké instituci CRODT.

1.3. Senegal EU urychleně sdělí výsledek uvedeného ověření.

1.4. EU se na vědecké instituce EU obrátí tehdy, budou-li nutná objasnění, a sdělí je Senegalu. Sdělení se zasílají elektronicky.

1.5. Společná vědecká pracovní skupina se v případě nutnosti sejde.

1.6. V případě nutnosti se o postupu ověřování zahájí další diskuse, a pokud to bude potřebné, uspořádá se společné zasedání všech vědeckých institucí.

2. Konečné vyúčtování

2.1. EU vypracuje na základě hlášení o úlovcích potvrzených vědeckými institucemi uvedenými výše pro každé plavidlo lovící tuňáky konečné vyúčtování poplatků splatných za plavidlo za roční období předchozího kalendářního roku.

2.2. EU sdělí toto konečné vyúčtování Senegalu a majiteli plavidla do 15. července roku, který následuje po roce, v němž byly úlovky chyceny.

2.3. Je-li konečné vyúčtování vyšší než paušální poplatek zaplacený předem za účelem obdržení oprávnění k rybolovu, zaplatí majitel plavidla Senegalu zbývající částku do 30. srpna probíhajícího roku. Pokud je konečné vyúčtování nižší než paušální poplatek zaplacený předem, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

Oddíl 2: Vplutí do senegalských vod a vyplutí z nich

1.           Rybářská plavidla Unie provozující rybolov podle tohoto protokolu v senegalských vodách oznamují příslušným orgánům Senegalu nejméně šest (6) hodin předem svůj záměr vplout do senegalských vod nebo z nich vyplout.

2.           Při oznámení o vplutí do senegalských vod nebo vyplutí z nich plavidla rovněž sdělují svou polohu a úlovky, které se již nacházejí na palubě, označené třímístným písmenným kódem podle FAO, ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů, aniž jsou dotčena ustanovení oddílu 2 dodatku 6. Tato sdělení musí být provedena elektronickou poštou nebo faxem na adresy uvedené v dodatku 7.

3.           Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Senegalu, se považuje za plavidlo bez oprávnění k rybolovu a vystavuje se sankcím v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

4.           Elektronická adresa, čísla faxu a telefonu, jakož i údaje o rozhlasové frekvenci příslušných orgánů Senegalu se připojí k oprávnění k rybolovu.

Oddíl 3 : Překládka a vykládka

1. Plavidla lovící tuňáky na pruty vykládají úlovky chycené v rybolovných oblastech Senegalu v dakarském přístavu a mohou je prodávat místním podnikům za cenu na mezinárodním trhu, jež se stanoví na základě jednání mezi hospodářskými subjekty.

2. Všechna rybářská plavidla Unie provozující rybolov podle tohoto protokolu v senegalských vodách, která realizují překládku úlovků v senegalských vodách, provádějí tuto operaci v rejdě dakarského přístavu na základě oprávnění příslušného orgánu Senegalu.

3. Majitelé plavidel nebo jejich zástupci, kteří provádějí vykládku nebo překládku, oznámí příslušným senegalským orgánům nejméně 72 hodin předem tyto údaje:

3.1. názvy rybářských plavidel, která mají překládku nebo vykládku provést;

3.2. název nákladního přepravce nebo přístavu vykládky;

3.3. tonáž podle druhů, které budou překládány nebo vykládány;

3.4. den překládky nebo vykládky;

3.5. místo určení překládaných nebo vykládaných úlovků.

4. Překládka nebo vykládka se považuje za vyplutí ze senegalských vod. Plavidla musí předat příslušným orgánům Senegalu hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo vyplout ze senegalských vod.

5. Všechny operace překládky nebo vykládky úlovků, které nejsou ve výše zmíněných bodech uvedeny, jsou v senegalských vodách zakázány. Na každou osobu jednající v rozporu s tímto ustanovením se vztahují sankce stanovené platnými právními předpisy Senegalu.

Oddíl 4: Systém satelitního sledování plavidel (VMS)

1.         Hlášení polohy plavidel – systém VMS

1. Plavidla EU, jež jsou držiteli oprávnění k rybolovu, jsou vybavena systémem satelitního sledování plavidel (Vessel Monitoring System − VMS), který zajišťuje každé dvě hodiny automatické a stálé hlášení polohy do kontrolního střediska rybolovu (střediska sledování lovišť – SSL) jejich státu vlajky.

2. Každé hlášení polohy

i.       obsahuje

a)      označení plavidla;

b)      naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů při stupni přesnosti 99 %;

c)      datum a čas, kdy byla tato poloha určena;

d)      rychlost a kurz plavidla;

ii.      se podává ve formátu, který se nachází v dodatku 5 této přílohy.

3. První poloha zaznamenaná po vplutí do oblasti Senegalu se označí kódem „ENT“. Všechny následné polohy se označí kódem „POS“, s výjimkou první polohy zaznamenané po vyplutí z oblasti Senegalu, jež se označí kódem „EXI“.

4. SSL státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy musí být zaznamenána bezpečným způsobem a uchovávána po dobu tří let.

2.         Přenos údajů plavidlem v případě poruchy systému VMS

1. Velitel musí průběžně kontrolovat, že systém VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení o poloze jsou správně předávána SSL státu vlajky.

2. V případě poruchy musí být systém VMS plavidla opraven nebo vyměněn ve lhůtě jednoho měsíce. Po této lhůtě nebude plavidlu rybolov v rybolovných oblastech Senegalu povolen.

3. Plavidla, která loví ryby v rybolovných oblastech Senegalu s vadným systémem VMS, předávají svá hlášení polohy e-mailem, rádiem nebo faxem středisku SSL státu vlajky alespoň každé čtyři hodiny a poskytují všechny povinné informace uvedené v odst. 1.2. bodu i) tohoto oddílu.

3.         Zabezpečené předávání hlášení polohy Senegalu

1. SSL státu vlajky předává automaticky hlášení o poloze dotyčných plavidel středisku SSL v Senegalu. SSL státu vlajky a Senegalu si vymění své kontaktní e-mailové adresy a o jakýchkoli jejich změnách se neprodleně informují.

2. Předávání hlášení polohy mezi SSL státu vlajky a Senegalu se provádí elektronicky zabezpečeným komunikačním systémem.

3. SSL Senegalu informuje ihned SSL státu vlajky a EU o každém přerušení přijímání hlášení o poloze plavidla, které má oprávnění k rybolovu, třebaže dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí ze senegalských rybolovných oblastí.

4.         Nefunkčnost komunikačního systému

1. Senegal zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením SSL státu vlajky a ihned informuje EU o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení o poloze pro účely jejího technického řešení v co nejkratší lhůtě.

2. Každý případný spor bude postoupen smíšenému výboru.

3. Velitel se považuje za odpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení o poloze. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny platnými senegalskými právními předpisy.

5.         Změna četnosti hlášení o poloze

1. Na základě důvodných skutečností, které směřují k prokázání protiprávního jednání, může Senegal požádat SSL státu vlajky, přičemž zároveň zašle také jednu kopii EU, aby snížilo interval zasílání hlášení o poloze plavidla na jednu hodinu v dané době určené k šetření.

2. Tyto důkazy předá Senegal středisku SSL státu vlajky a EU.

3. SSL státu vlajky zašle ihned Senegalu hlášení polohy podle snížené frekvence.

4. Na konci stanovené doby šetření informuje Senegal SSL státu vlajky a EU o případných následných opatřeních.

6.         Platnost hlášení VMS v případě sporu

V případě sporu mezi stranami se berou v úvahu pouze údaje o poloze poskytnuté systémem VMS.

Oddíl 5: Pozorovatelé

1. Pozorování rybolovných činností

1.1. Rybolovné činnosti podle dohody u plavidel, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, podléhají režimu pozorování.

1.2. V případě plavidel lovících tuňáky se režim pozorování řídí ustanoveními a doporučeními přijatými komisí ICCAT (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku).

2. Určená plavidla a pozorovatelé

2.1. Při vydání oprávnění k rybolovu informuje Senegal EU a majitele plavidla nebo jeho zástupce o plavidlech, která musí nalodit pozorovatele, jakož i o době přítomnosti pozorovatele na palubě každého plavidla.

2.2. Senegal sdělí EU a majiteli plavidla, které musí nalodit pozorovatele, nebo jeho zástupci, jméno pozorovatele, jenž mu je určen, nejpozději 15 dní před předpokládaným datem nalodění. Senegal bez prodlení informuje EU a majitele plavidla nebo jeho zástupce o každé změně určených plavidel a pozorovatelů.

2.3. Senegal se vynasnaží neurčovat pozorovatele pro plavidla, která již mají pozorovatele na palubě nebo už mají formální povinnost nalodit pozorovatele během dotyčného rybářského hospodářského roku v rámci svých činností v jiných rybolovných oblastech, než jsou rybolovné oblasti Senegalu.

2.4. V případě trawlerů na rybolov při dně nemůže doba přítomnosti na palubě překročit dva měsíce. Doba přítomnosti pozorovatelů na palubě plavidla nesmí překročit dobu nutnou k provedení jejich úkolů.

3. Paušální finanční příspěvek

3.1. Při platbě ročního poplatku hradí majitelé mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a plavidel lovících tuňáky na pruty paušální částku ve výši 400 EUR rovněž ředitelství pro ochranu rybolovu a dohled nad ním za řádné fungování programu týkajícího se pozorovatelů.

3.2. Při platbě čtvrtletního poplatku hradí majitelé trawlerů paušální částku ve výši 100 EUR rovněž ředitelství pro ochranu rybolovu a dohled nad ním za řádné fungování programu týkajícího se pozorovatelů.

4. Plat pozorovatele

Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí Senegal.

5. Podmínky nalodění

5.1. Podmínky nalodění pozorovatele, zejména doba jeho přítomnosti na palubě, jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a Senegalem.

5.2. S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Pokud jde o jeho ubytování, přihlíží se nicméně k technickému zázemí plavidla.

5.3. Náklady na ubytování a stravu na palubě plavidla hradí majitel plavidla.

5.4. Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou bezpečnost a ochranu před morální újmou.

5.5. Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Má přístup ke komunikačním zařízením, dokladům souvisejícím s rybolovnými činnostmi pravidla, zejména k lodnímu deníku rybolovu a lodnímu deníku, jakož i do částí plavidla, které jsou přímo spojené s jeho úkoly.

6. Povinnosti pozorovatele

6.1. Po celou dobu své přítomnosti na palubě pozorovatel:

6.2. přijímá veškerá vhodná opatření k tomu, aby nerušil nebo neomezoval rybolovné činnosti;

6.3. bere ohled na materiál a zařízení na palubě;

6.4. respektuje důvěrný charakter všech dokumentů, které k plavidlu náleží.

7. Nalodění a vylodění pozorovatele

7.1. Pozorovatel je naloděn v přístavu zvoleném majitelem plavidla.

7.2. Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí Senegalu 10 dnů před naloděním datum, čas a přístav nalodění pozorovatele. Pokud je pozorovatel naloděn v zahraničí, nese náklady na přepravu pozorovatele do přístavu nalodění majitel plavidla.

7.3. Pokud se pozorovatel nedostaví k nalodění do 12 hodin od stanoveného data a času, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti tohoto pozorovatele nalodit. Může svobodně opustit přístav a zahájit rybolovné činnosti.

7.4. Pokud pozorovatel není vyloděn v senegalském přístavu, majitel plavidla zajistí na své náklady co možná nejrychlejší návrat pozorovatele do Senegalu.

8. Úkoly pozorovatele

Pozorovatel plní tyto úkoly:

8.1. sleduje rybolovnou činnost plavidla;

8.2. ověřuje polohu plavidla během jeho rybolovných činností;

8.3. odebírá biologické vzorky v rámci vědeckého programu;

8.4. sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.5. ověřuje údaje o úlovcích v senegalských rybolovných vodách zaznamenané v lodním deníku;

8.6. ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad puštěných úlovků;

8.7. sděluje svá pozorování rádiem, faxem nebo e-mailem nejméně jednou za týden, pokud plavidlo operuje v rybolovných oblastech Senegalu, včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

9. Zpráva pozorovatele

9.1. Před opuštěním plavidla pozorovatel předloží zprávu o svých pozorováních veliteli plavidla. Velitel plavidla má právo připojit do zprávy pozorovatele své připomínky. Zprávu podepisuje pozorovatel a velitel. Velitel obdrží jednu kopii zprávy pozorovatele.

9.2. Pozorovatel předá svou zprávu Senegalu, který zašle jednu kopii EU ve lhůtě 8 dnů po vylodění pozorovatele.

Oddíl 6: Inspekce na moři a v přístavu

1. Inspekce na moři

1.1. Inspekci na moři v rybolovných oblastech Senegalu u rybářských plavidel Unie, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, budou provádět plavidla a inspektoři ze Senegalu, přičemž bude jasně rozpoznatelné, že jsou pověřeni kontrolou rybolovu.

1.2. Než vstoupí inspektoři Senegalu na palubu, vyrozumí předem plavidlo EU o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci provedou maximálně dva inspektoři, kteří musí před provedením inspekce prokázat svou totožnost a kvalifikaci inspektora.

1.3. Senegalští inspektoři zůstanou na palubě rybářského plavidla Unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad.

1.4. Senegal může povolit EU, aby se zúčastnila inspekce na moři jako pozorovatel.

1.5. Velitel rybářského plavidla Unie usnadní senegalským inspektorům vstup na palubu a práci.

1.6. Na konci každé inspekce sepíšou inspektoři Senegalu inspekční zprávu. Velitel rybářského plavidla Unie má právo do inspekční zprávy vložit své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel rybářského plavidla Unie.

1.7. Senegalští inspektoři vydají před opuštěním rybářského plavidla Unie jednu kopii inspekční zprávy jeho veliteli. Senegal předá jednu kopii inspekční zprávy EU ve lhůtě 8 dnů po inspekci.

2. Inspekce v přístavu

2.1. Inspekci v přístavu u rybářských plavidel Unie, která vykládají nebo překládají ve vodách některého senegalského přístavu své úlovky z rybolovných oblastí Senegalu, provádějí k tomu zmocnění inspektoři.

2.2. Inspekci provedou maximálně dva inspektoři, kteří musí prokázat svou totožnost a kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou. Senegalští inspektoři zůstanou na palubě rybářského plavidla Unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí a provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, úkon vykládky nebo překládky a náklad.

2.3. Senegal může EU povolit, aby se zúčastnila inspekce v přístavu jako pozorovatel.

2.4. Velitel rybářského plavidla Unie usnadní senegalským inspektorům jejich práci.

2.5. Na konci každé inspekce sepíše senegalský inspektor inspekční zprávu. Velitel rybářského plavidla Unie má právo do inspekční zprávy vložit své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel rybářského plavidla Unie.

2.6. Senegalský inspektor předá na konci inspekce jednu kopii inspekční zprávy veliteli rybářského plavidla Unie. Senegal předá jednu kopii inspekční zprávy EU ve lhůtě 8 dnů po inspekci.

Oddíl 7: Protiprávní jednání

1. Postup v případě protiprávního jednání

1.1. Každé protiprávní jednání, jehož se dopustilo rybářské plavidlo Unie, jež je držitelem oprávnění k rybolovu, se v souladu s touto přílohou uvede v inspekční zprávě. Tato zpráva je co nejdříve předána EU a státu vlajky.

1.2. Tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla proti uvedenému protiprávnímu jednání.

2. Zadržení plavidla – Informační schůzka

2.1. Pokud to platné senegalské právní předpisy u daného protiprávního jednání povolují, může být každé protiprávně jednající rybářské plavidlo Unie přinuceno pozastavit svou rybolovnou činnost, a pokud je plavidlo na moři, vrátit se do dakarského přístavu.

2.2. Senegal oznámí EU ve lhůtě nejvýše 24 hodin jakékoli zadržení rybářského plavidla Unie, které má oprávnění k rybolovu. K tomuto oznámení připojí důkazy o daném protiprávním jednání.

2.3. Předtím než bude přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádá Senegal na žádost EU informační schůzku ve lhůtě jednoho pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby byly objasněny skutečnosti, které vedly k zadržení plavidla, a podrobně popsány eventuální následné kroky. Této informační schůzky se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla.

3. Sankce za protiprávní jednání – Smírné narovnání

3.1. Sankce za uvedené protiprávní jednání je stanovena Senegalem podle platných vnitrostátních právních předpisů.

3.2. Pokud náprava protiprávního jednání zahrnuje soudní řízení, pak před jeho zahájením a pokud protiprávní jednání není trestným činem, je mezi Senegalem a EU zahájeno smírné narovnání, aby byl určen druh a stupeň sankce. Smírné narovnání se ukončí nejpozději 3 dny po oznámení o zadržení plavidla.

3.3. Tohoto smírného narovnání se mohou zúčastnit zástupci státu vlajky plavidla a EU.

4. Soudní řízení – Bankovní záruka

4.1. Jestliže věc nelze vyřešit smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudním orgánem, majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, složí bankovní záruku u banky určené Senegalem, jejíž částka stanovená Senegalem pokryje náklady spojené se zadržením plavidla, odhadnutou výši pokuty a eventuální vyrovnání. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

4.2. Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

– a) celá, pokud není rozhodnuto o žádné sankci;

– b) až do výše zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

4.3. Senegal informuje EU o výsledcích soudního řízení ve lhůtě 8 dnů po vynesení rozsudku.

5. Propuštění plavidla a posádky

Plavidlo a jeho posádka jsou oprávněny opustit přístav po vypořádání sankce ze smírného narovnání nebo po složení bankovní záruky.

Oddíl 8: Participativní dohled v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

1. Cíl

Ve snaze posílit dohled nad rybolovem na volném moři a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ohlásí rybářská plavidla Unie přítomnost jakéhokoli plavidla, které není uvedeno na Senegalem poskytnutém seznamu cizích plavidel oprávněných k rybolovu v Senegalu, v senegalských rybolovných oblastech.

2. Postup

2.1. Pokud velitel rybářského plavidla Unie zpozoruje rybářské plavidlo, které pravděpodobné provozuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, může v souvislosti s tímto pozorováním shromáždit co nejvíce informací.

2.1. Zprávy o pozorování se bezodkladně zašlou senegalským orgánům a současně příslušnému orgánu státu vlajky plavidla, které toto pozorování vykonávalo, jenž ho následně zašle Evropské komisi anebo organizaci, kterou Komise určí.

2.2. Evropská komise následně poskytne tuto informaci Senegalu.

3. Reciprocita

Jakmile to bude možné, poskytne Senegal Evropské unii jakoukoli zprávu o pozorování týkající se rybářských plavidel, která pravděpodobné provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov v rybolovných oblastech Senegalu.

Kapitola V – Najímání námořníků

1.           Majitelé rybářských plavidel Unie, která provozují rybolov v rámci tohoto protokolu, zaměstnají státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

–       pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v senegalské rybolovné oblasti bude původem ze Senegalu nebo případně ze země AKT,

–       pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky na pruty, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v senegalské rybolovné oblasti bude původem ze Senegalu nebo případně ze země AKT,

–       pokud jde o loďstvo trawlerů na rybolov při dně, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v senegalské rybolovné oblasti bude původem ze Senegalu nebo případně ze země AKT.

2.           Majitelé lodí se budou snažit najímat námořníky původem ze Senegalu.

3.           Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Unie. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

4.           Pracovní smlouvy námořníků ze Senegalu a ze zemí AKT, jejichž kopie se předá Národní agentuře pro námořní záležitosti (Agence nationale des Affaires maritimes) a signatářům těchto smluv, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory či jejich zástupci. Tyto smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

5.           Plat námořníků ze zemí AKT zajišťují majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky a/nebo jejich odbory či jejich zástupci. Platové podmínky námořníků však nesmí být horší než podmínky pro posádky z jejich příslušných zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

6.           Každý námořník najatý rybářskými plavidly Unie se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník v den a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

Dodatky

1 – Žádost o oprávnění k rybolovu

2 – Rybolovný list

3 – Vzory lodního deníku rybolovu a hlášení o úlovcích

4 – Zeměpisné souřadnice rybolovných oblastí

5 – Předávání hlášení VMS Senegalu – formát údajů VMS – zpráva o poloze

6 – Pokyny pro zavedení elektronického systému předávání údajů týkajících se rybolovných činností (systém ERS)

7 – Kontaktní údaje Senegalu

Dodatek 1

DOHODA O RYBOLOVU SENEGAL – EVROPSKÁ UNIE

ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

I – ŽADATEL

1.     Jméno majitele plavidla: ...................................................Státní příslušnost :........................................................................

2.     Adresa majitele plavidla: ........................................................................................................................

3.     Název sdružení nebo jméno zástupce majitele plavidla: .....................................................................

3.     Adresa sdružení nebo zástupce majitele plavidla: ................................................................

4.     Telefon:...................................................     Fax: ................................... E-mail: ……………

5.     Jméno velitele: ......................................... Státní příslušnost: ................. E-mail: …………………………

II – PLAVIDLO A JEHO IDENTIFIKACE

1.     Název plavidla: ...............................................................................................................................................

2.     Státní příslušnost vlajky:.......................................................................................................................

3.     Externí registrační číslo: …………....................................................................................

4.     Rejstříkový přístav: …………………. MMSI: ………….……Číslo IMO:…….…….…

5.     Datum, kdy plavidlo přešlo pod stávající vlajku: ........../........./.............. Případná předchozí vlajka: ………...

6.     Rok a místo postavení: ....../......./.......... v…………........ Rádiová volací značka: ..............................

7.     Frekvence rádiového volání: ………….............. Číslo satelitního telefonu plavidla: ……………..…………...……

8.     Materiál trupu plavidla:  ocel ¨    dřevo ¨  polyester ¨          jiný ¨ …………………………….

III – TECHNICKÉ VLASTNOSTI PLAVIDLA A VYBAVENÍ

1.     Celková délka: ..................................................         Šířka: ....................................... Ponor:….

2.     Hrubá prostornost (vyjádřená v hrubých tunách): ..................................     Čistá prostornost: ……………….……………

3.     Výkon hlavního motoru v kW: .......................Značka: .................................            Typ: ….....................

4.     Typ plavidla: ¨ plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí ¨plavidlo lovící tuňáky na pruty ¨trawler na rybolov při dně

5.     Rybolovná zařízení: ......................................

6.     Rybolovné oblasti: ………………………………………        

7.     Cílové druhy: ……………………………….

8.     Přístav určený pro vykládku: ………………………………….………………………

9.     Celkový počet členů posádky na palubě: ..........................................................................................................

10.   Způsob konzervace na palubě:            čerstvé ¨      chlazení ¨           smíšené ¨           mražení¨

11.   Mrazící kapacita za 24 hodin (v tunách): .................Objem skladovacích prostor: ...............      Počet: .....

12.        Transpondér VMS:

            Výrobce: …………………… Model: ………………….  Výrobní číslo: …………………

            Verze softwaru: ...........................................................  Satelitní operátor: ………………..

Já, níže podepsaný, potvrzuji, že informace poskytnuté v této žádosti jsou pravdivé a byly poskytnuty v dobré víře.

           

V ............................................... dne ......................................

Podpis žadatele ...................................................................

Dodatek 2

Rybolovný list pro druhy žijící při dně

1) Cílové druhy:

Cílovými druhy jsou štikozubec senegalský a štikozubec Pollův(Merluccius senegalensis a Merluccius polli) 2) Rybolovná oblast:

Povolená rybolovná oblast je vymezena takto[1]: a) západně od 016° 53' 42" západní délky mezi senegalsko-mauritánskou hranicí a 15° 40' 00" severní šířky, b) za hranicí 15 námořních mil od referenční přímky mezi 15° 40' 00" severní šířky a 15° 15' 00" severní šířky; c) za hranicí 12 námořních mil od referenční přímky od 15° 15' 00" severní šířky k 15° 00' 00" severní šířky; d) za hranicí 8 námořních mil od referenčních přímek od 15° 00' 00" severní šířky k 14° 32' 30" severní šířky; e) západně od 017° 30' 00" západní délky v oblasti mezi 14° 32' 30" severní šířky k 14° 04' 00" severní šířky; f) západně od 017° 22' 00" západní délky v oblasti mezi 14° 04' 00" severní šířky a severní senegalsko–gambijskou hranicí; g) západně od 017° 35' 00" západní délky v oblasti mezi jižní senegalsko–gambijskou hranicí a 12° 33' 00" severní šířky; h) jižně od azimutu 137° vymezeného od bodu P9 (12° 33' 00" severní šířky, 017° 35' 00'' západní délky) až po průsečík s azimutem 220° vymezeným od Cabo Roxo s cílem zohlednit dohodu o řízení a spolupráci mezi Senegalem a Guineou-Bissau.

3) Povolená rybolovná zařízení

Klasická vlečná síť pro lov při dně nebo vlečná síť pro lov štikozubce s oky o velikosti nejméně 70 mm. Je zakázáno používat všechny prostředky či zařízení, jež mohou ucpat oka sítí nebo snížit jejich selektivní účinnost. S cílem předcházet opotřebování a potrhání se výlučně povoluje upevnit pod vydutou část kapsy vlečných sítí na dno ochranné zástěry ze síťoviny nebo z jiných materiálů. Tyto zástěry se upevňují pouze na předních nebo bočních hranách kapsy vlečné sítě. Pro zadní část vlečné sítě se povoluje užívat ochranná opatření pod podmínkou, že se jedná o jednu síť ze stejného materiálu, jako je kapsa, a jejíž tažená oka měří nejméně 300 mm. Zdvojení vláken, jednoduché nebo vyplétané, tvořící kapsu vlečné sítě, je zakázáno.

4) Vedlejší úlovky[2]:

7 % hlavonožců, 7 % korýšů a 15 % dalších ryb žijících při dně. V souladu s právními předpisy Senegalu se výše stanovená procenta vedlejších úlovků vypočítávají na konci každé plavby na základě celkové hmotnosti úlovků. Uchovávání na palubě, překládka, vykládka, skladování a prodej všech druhů z podtřídy příčnoústých nebo jejich části, jichž se týkají ochranná opatření v rámci akčního plánu Evropské unie pro zachování a řízení populací žraloků, jakož i v rámci příslušných regionálních organizací pro řízení rybolovu a regionálních organizací pro rybolov – zejména žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus), žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis), žraloka bílého (Carcharodon carcharias), žraloka velikého (Cetorhinus maximus), žraloka nosatého (Lamna nasus), liškouna velkookého (Alopias superciliosus), polorejnoka křídlatého (Squatina squatina), manty atlantské (Manta birostris) a druhů čeledi kladivounovitých (Sphyrnidae) jsou zakázány. Jestliže se náhodou druhy z podtřídy příčnoústých, jež je zakázáno uchovávat na palubě, uloví, nesmí být zraněny. Ulovení jedinci se neprodleně vypouštějí zpět do moře.

5) Celkový přípustný odlov / Poplatky:

Povolený objem úlovků: || 2 000 tun ročně

Poplatek: || 90 EUR/t

Poplatek se vypočítá na konci každého tříměsíčního období, během něhož je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období. Záloha ve výši 500 EUR na plavidlo, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého tříměsíčního období, během něhož je plavidlo oprávněno k rybolovu.

– Počet plavidel, která mají oprávnění k rybolovu || 2 plavidla

– Druh plavidel s oprávněním k rybolovu || Trawlery na rybolov při dně

– Najímání námořníků ze Senegalu nebo jiných států AKT || 20 % posádky

– Každoroční období biologického klidu || od 1. května do 30. června[3]

Dodatek 3a

Vysoce stěhovavé druhy: lodní deník rybolovu – vzor vyhotovený komisí ICCAT ||

|| || Dlouhá lovná šňůra Živá návnada Košelkový nevod Vlečná síť Jiné ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Název plavidla: ……………………………………………………………………. || Hrubá prostornost:         …………………………………………………............................. || VYPLUTÍ plavidla: NÁVRAT plavidla: || Měsíc || Den || Rok || Přístav || || ||

Stát vlajky:   ……………………………………………………………………........................... || Objem – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registrační číslo:          ………………………………………………………………................................... || Velitel: ……………………………………………………….... || || || ||

Majitel plavidla: ………………………………………………………….......................... || Počet členů posádky:       ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresa: ………………………………………………………………………….... || Datum vypracování hlášení: ………………………………………………...... || || ||

|| (Hlášení sestavil):         ………………………………………………................................. || Počet dní na moři: || || Počet dní rybolovu: Počet provedených výlovů: || || Plavba č.: || ||

||

||

|| ||

Datum || Sektor || Teplota povrchové vody (ºC) || Intenzita rybolovu Počet použitých háčků || Capturas (Úlovky) || Isco usado na pesca (Použitá návnada) ||

Měsíc || Den || Zeměpisná šířka S/J || Zeměpisná délka V/Z || Tuňák obecný nebo modroploutvý Thunnus thynnus nebo maccoyi || Tuňák žlutoploutvý Thunnus albacares || (Tuňák velkooký) Thunnus obesus || (Tuňák křídlatý) Thunnus alalunga || (Mečoun obecný) Xiphias gladius || (Marlín pruhovaný) (Marlín bělavý) Tetraptunus audax nebo albidus || (Marlín temný) Makaira indica || (Plachetník atlantský nebo širokoploutvý) Istiophorus albicane nebo platypterus || Tuňák pruhovaný Katsuwonus pelamis || (Různé úlovky) || Celkem za den (hmotnost pouze v kg) || Rohoretka || Oliheň || Živá návnada || (Jiné) ||

|| || || || || || Počet || Hmotnost kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

HMOTNOST VYKLÁDKY (V KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Poznámky || || || || ||

1 – Použijte jeden list pro každý měsíc a jeden řádek pro každý den. || || 2 – „Den“ znamená den umístění dlouhé lovné šňůry. || 4 – Poslední řádek (hmotnost vykládky) se vyplňuje až na konci plavby. Je třeba zaznamenat skutečnou hmotnost v době vykládky. || ||

|| || 3 – Sektor rybolovu udává polohu plavidla. Zaokrouhlete minuty a zaznamenejte stupeň zeměpisné šířky a délky. Udejte S/J a V/Z. || || 5 – Veškeré zde uvedené informace jsou přísně důvěrné. || || ||

Dodatek 3b Druhy žijící při dně: lodní deník rybolovu – vzor vyhotovený EU (příloha VI nařízení (EU) č. 404/2011)[4]

Č.............. || LODNÍ DENÍK RYBOLOVU EVROPSKÉ UNIE || Den Měsíc Hodina Rok 20-- , Vyplutí (4Ì 1-------1 1----------1 1---------1 z 1-------------------------1 Návrat (5) 1--------1 1---------1 1----------1 do 1 -------------------------1 Vykládka (6) 1---------1 1----------1 1----------1        v           1--------1

Název plavidla (plavidel) (1)              Vnější identifikace (2) _______________________________            __________________________ Mezinárodní radiová volací značka (IRCS) (1) || Jméno velitele (velitelů) (3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Adresa (adresy) 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Zařízení (8)              Velikost ok (9)                        Rozměr (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         V případě překládky (7)          Den 1--------1              Měsíc 1------------------1 1----------1 || Název a rádiová volací značka (existuje-li)--------------------------------------------- Vnější identifikace --------------------------------------------------------- Státní příslušnost přijímajícího rybářského plavidla ---------------------------------------

Datum (11) || Počet rybolovných operací (12) || Doba rybolovu (13) || Poloha (14) || Úlovky podle druhů uchovávané na palubě v kilogramech živé hmotnosti nebo počet jednotek (15)²

|| || || Statistický obdélník || Oblast ICES NAFO/ CECAF/ GFCM || Rybolovná oblast nečlenských států || || || || || || || || || || || || Uveďte hmotnost jednotky příslušného druhu v kilogramech živé hmotnosti || Parafa

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Úprava ryb (17) Množství (19) Úprava ryb (17) Množství (19) Úprava ryb (17) Množství (19) Úprava ryb (17) Množství (19) || Oblast ICES/ NAFO/ CECAF/ GFCM (22) || Rybolovná oblast nečlenských států (22) || || || || || || || || || || || || Odhadované celkové výměty (16)

Prohlášení o vykládce/překládce (*) / (18) v kilogramech nebo použité jednotce: rovná se ….................. kilogramům

|| || || || || || || || || || || || || Podpis Velitel/zástupce Π (20) Jméno a adresa zástupce (použije-li se) (21) Jméno a adresa zástupce (použije-li se) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Nehodící se škrtněte_

Dodatek 3c

Dodatek 4

Zeměpisné souřadnice

Rybolovné oblasti Senegalu a oblasti, jež jsou pro rybolov zakázány

Souřadnice rybolovných oblastí a oblastí, jež jsou v Senegalu pro rybolov a námořní plavbu zakázány, sdělí senegalská strana před vstupem této dohody v platnost.

Dodatek 5

PODÁVÁNÍ VMS HLÁŠENÍ SENEGALU

FORMÁT ÚDAJŮ VMS – HLÁŠENÍ O POLOZE

Údaj || Kód || Povinný/nepovinný || Obsah

Začátek záznamu || SR || O || Systémový údaj označující začátek záznamu

Příjemce || AD || O || Údaj hlášení – 3-alfa ISO kód země příjemce (ISO-3166)

Odesílatel || FR || O || Údaj hlášení – 3-alfa ISO kód země odesílatele (ISO-3166)

Stát vlajky || FS || O || Údaj hlášení – 3-alfa ISO kód země státu vlajky (ISO-3166)

Druh hlášení || TM || O || Údaj hlášení – Druh hlášení (ENT, POS, EXI)

Radiová volací značka || RC || O || Údaj o plavidle – Mezinárodní radiová volací značka plavidla (IRCS)

Interní referenční číslo smluvní strany || IR || F || Údaj o plavidle – Jedinečné číslo smluvní strany ve tvaru 3-alfa ISO kódu (ISO-3166) následované číslem

Externí registrační číslo || XR || O || Údaj o plavidle – číslo plavidla uvedené na jeho boku (ISO 8859.1)

Zeměpisná šířka || LT || O || Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů +/- SS.sss (WGS84)

Zeměpisná délka || LG || O || Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů +/- SSS.sss (WGS84)

Kurs || CO || O || Kurs plavidla na 360°stupnici

Rychlost || SP || O || Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum || DA || O || Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas || TI || O || Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy v UTC (HHMM)

Konec záznamu || ER || O || Systémový údaj označující konec záznamu

Přenos údajů má tuto strukturu:

Použité znaky musí odpovídat normě ISO 8859.1.

Dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek hlášení.

Každý údaj je identifikován prostřednictvím svého kódu a je od ostatních datových prvků oddělen dvojitým lomítkem (//).

Jednoduché lomítko (/) odděluje kód pole od údaje.

Kód „ER“ následovaný dvojitým lomítkem (//) označuje konec hlášení.

Nepovinné údaje musí být umístěny mezi začátkem a koncem hlášení.

Dodatek 6

Pokyny pro zavedení elektronického systému předávání údajů týkajících se rybolovných činností (systém ERS)

1. Všeobecná ustanovení

1) Každé rybářské plavidlo Unie, které provádí rybolovnou činnost v senegalských vodách, musí být vybaveno elektronickým systémem (dále jen „systém ERS“), který je schopen zaznamenávat a předávat údaje týkající se rybolovné činnosti plavidla (dále jen „údaje ERS“).

2) Plavidlo EU, které není vybaveno systémem ERS nebo jehož systém ERS není funkční, není oprávněno k vstupu do senegalských vod za účelem realizace rybolovu.

3) Údaje ERS se přenášejí v souladu s postupy státu vlajky plavidla, to znamená, že jsou v první řadě zasílány středisku sledování lovišť (dále jen „SSL“) státu vlajky, které zabezpečí jejich automatickou dostupnost senegalskému ředitelství pro ochranu rybolovu a dohled nad ním.

4) Stát vlajky a Senegal zajistí, aby jejich SSL bylo vybaveno počítačovým zařízením a mělo k dispozici nezbytný software pro automatický přenos údajů ERS ve formátu XML a pro elektronické uchovávání údajů ERS ve formě čitelné pro počítače po dobu nejméně tří let.

5) Při přenosu údajů ERS je nutno využívat prostředků elektronické komunikace, které jménem EU spravuje Evropská komise a které jsou označovány jako DEH (Data Exchange Highway).

6) Stát vlajky a Senegal určí každý osobu odpovědnou za ERS, která bude působit jako kontaktní osoba.

a) Osoby odpovědné za ERS jsou jmenovány na minimální období šesti (6) měsíců;

b) SSL státu vlajky a Senegalu si vzájemně sdělí před tím, než dodavatel zavede ERS, údaje (jméno, adresu, telefonní a faxová čísla, email) osoby zodpovědné za ERS;

c) veškeré změny údajů osob odpovědných za ERS se sdělují bezodkladně.

2. Vypracování a přenos údajů ERS

1) Rybářské plavidlo Unie:

a) denně oznamuje údaje ERS za každý den strávený v senegalských vodách;

b) pro každou rybolovnou činnost zaznamenává množství každého uloveného na palubě uchovávaného druhu jakožto cílového druhu nebo jako vedlejšího úlovku nebo puštěného úlovku;

c) u každého druhu uvedeného v oprávnění k rybolovu vydaném Senegalem nahlašuje rovněž nulové úlovky;

d) označuje každý druh jeho 3-alfa ISO kódem FAO;

e) uvádí množství v kilogramech živé hmotnosti a, je-li to vyžadováno, v počtech kusů;

f) zaznamenává do údajů ERS pro každý druh údaje o překládaných nebo vykládaných množstvích;

g) zaznamenává do údajů ERS při každém vplutí do senegalských vod (hlášení COE) a vyplutí z nich (hlášení COX) specifické hlášení obsahující v případe každého druhu uvedeného v oprávnění k rybolovu vydaném Senegalem množství uchovávaná na palubě při každém přechodu;

h) denně předává údaje ERS elektronickou cestou středisku SSL státu vlajky do 23:59 UTC, ve formátu uvedeném výše v odst. 1 bodu 4.

2) Za správnost zaznamenaných a předaných údajů ERS odpovídá velitel plavidla.

3) SSL státu vlajky předává automaticky a ihned údaje ERS středisku SSL Senegalu.

4) Středisko SSL Senegalu potvrdí přijetí údajů ERS zpětnou zprávou a zpracovává veškeré údaje ERS důvěrným způsobem.

3. Porucha systému ERS na palubě plavidla a/nebo přenosu údajů ERS mezi plavidlem a SSL státu vlajky

1) Stát vlajky bezodkladně informuje velitele a/nebo majitele či zástupce majitele plavidla plavícího se pod jeho vlajkou o veškerých technických poruchách systému ERS na palubě plavidla nebo o nefunkčnosti předávání údajů ERS mezi plavidlem a střediskem SSL státu vlajky.

2) Stát vlajky informuje Senegal o zjištěné poruše a o opravných opatřeních, která byla přijata.

3) V případě technického selhání systému ERS na palubě plavidla velitel a/nebo majitel zajistí, aby byl systém ERS buď opraven, nebo vyměněn, a to nejpozději do deseti dnů. Pokud plavidlo uskuteční zastávku v přístavu během této desetidenní lhůty, bude plavidlo moci opět vykonávat rybolovné činnosti v senegalských vodách, až když bude jeho systém ERS bezchybně fungovat, kromě případů, když k tomu Senegal vydá oprávnění.

a) Po zjištění technické poruchy systému ERS nemůže rybářské plavidlo opustit přístav dříve, než je jeho systém ERS znovu funkční ke spokojenosti státu vlajky a Senegalu, nebo

b) k tomu obdrží oprávnění od státu vlajky. V takovém případě stát vlajky informuje Senegal o svém rozhodnutí před odplutím plavidla.

4) Každé plavidlo EU, které provádí rybolov ve vodách Senegalu s nefungujícím systémem ERS, předává každý den do 23:59 UTC veškeré údaje ERS středisku SSL státu vlajky jakoukoli jinou dostupnou elektronickou cestou, přístupnou SSL Senegalu.

5) Údaje ERS, které nebyly Senegalu zpřístupněny prostřednictvím systému ERS z důvodu poruchy systému, odevzdá středisko SSL státu vlajky středisku SSL Senegalu jinou elektronickou formou, na které se vzájemně dohodnou. Toto alternativní předání bude pokládáno za prioritní, přičemž se zohlední, že lhůty pro předání, které se uplatňují za normálních okolností, nelze dodržet.

6) Pokud středisko SSL Senegalu nedostane údaje ERS od plavidla během tří po sobě následujících dnů, může Senegal přikázat plavidlu, aby se okamžitě dostavilo do přístavu určeného Senegalem za účelem vyšetřování.

4. Porucha střediska SSL – Nepřijetí údajů ERS střediskem SSL Senegalu

1) Pokud některé ze středisek SSL nedostane údaje ERS, jeho osoba odpovědná za ERS o tom bezodkladně informuje osobu odpovědnou za ERS druhého střediska SSL, a pokud je to nutné, spolupracuje na vyřešení problému.

2) Středisko SSL státu vlajky a SSL Senegalu se před zprovozněním systému ERS dohodnou na alternativních způsobech elektronické komunikace, které budou muset použít na přenos údajů ERS v případě poruchy středisek SSL, a bezodkladně se informují o jakékoli změně.

3) Pokud středisko SSL Senegalu oznámí, že nedostalo údaje ERS, středisko SSL státu vlajky identifikuje příčiny problému a přijme vhodná opatření na jeho vyřešení. SSL státu vlajky informuje SSL Senegalu a EU o výsledcích a přijatých nápravných opatřeních do 24 hodin od okamžiku, kdy byla zjištěna nefunkčnost.

4) Pokud je na vyřešení problému potřebných víc než 24 hodin, středisko SSL státu vlajky bezodkladně odevzdá středisku SSL Senegalu chybějící údaje ERS s použitím alternativních elektronických médií uvedených v odst. 3 bodě 5.

5) Senegal informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS střediskem SSL Senegalu vyplývajícího z poruchy jednoho ze středisek SSL.

5. Údržba střediska SSL

1) Plánované údržby střediska SSL (program údržby), které by mohly ovlivnit přenos údajů ERS, se musí oznámit druhému středisku SSL nejméně 72 hodin dopředu a pokud je to možné, uvede se datum a doba trvání údržby. V případě neplánované údržby se tyto údaje oznámí druhému středisku SSL ihned, jakmile je to možné.

2) Během údržby je možné předání údajů ERS odložit do doby, než bude systém ERS znovu funkční. Dotčené údaje ERS budou předány ihned po ukončení údržby.

3) Pokud trvá údržba déle než 24 hodin, odevzdají se údaje druhému středisku SSL s použitím alternativních elektronických médií uvedených v odst. 3 bodě 5.

4) Senegal informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS vyplývajícího z provádění údržby střediska SSL.

Dodatek 7

KONTAKTNÍ ÚDAJE SENEGALU

1. Ředitelství pro mořský rybolov

Adresa: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: +221 338230137

Fax: +221 338214758

2. Žádosti o oprávnění k rybolovu

Adresa: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: +221 338230137

Fax: +221 338214758

3. Ředitelství pro ochranu rybolovu a dohled nad ním a oznámení o vplutí a vyplutí

Název SSL (volací kód): Papa Sierra

Radiové systémy:

            VHF: F1 kanál 16, F2 kanál 71

            HF: F1 5,283 MHZ, F2 7,3495 MHZ

Adresa:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail (alternativní): surpeche@hotmail.com

Telefon: +221 338602465

Fax: +221 338603119

4. Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT)

Adresa: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefon: +221 773339289 / 776483936

Fax: +221 338328265

           

PŘÍLOHA III Zvláštní podmínky pro zmocnění Evropské komise ke schválení některých změn v dohodě

1.           Zmocnění Evropské komise ke schválení změn, jež přijal smíšený výbor zřízený na základě článku 7 dohody, podléhá podmínkám stanoveným v odstavcích 2 až 5 této přílohy.

2.           Změny protokolu se týkají těchto záležitostí:

a)      přezkumu rybolovných práv v souladu s články 6 a 7 protokolu;

b)      rozhodnutí o podmínkách odvětvové podpory v souladu s článkem 4 protokolu;

c)      technických specifikací a podmínek spadajících do pravomoci smíšeného výboru v souladu s přílohou protokolu.

3.           Unie v rámci smíšeného výboru:

a)      jedná v souladu s cíli Unie v rámci společné rybářské politiky;

b)      dodržuje závěry Rady ze dne 19. března 2012 ke sdělení o vnější dimenzi společné rybářské politiky;

c)      prosazuje postoje, které jsou v souladu s příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

4.           Očekává-li se, že v průběhu zasedání smíšeného výboru bude přijato rozhodnutí o změnách protokolu podle odstavce 2, přijmou se nezbytné kroky, aby postoj, jenž bude jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a další příslušné údaje předané Evropské komisi.

Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům k posouzení a schválení podkladový dokument obsahující podrobnosti návrhu postoje Unie (dále jen „přípravný dokument“), a to v dostatečném časovém předstihu před příslušným zasedáním smíšeného výboru.

Pokud jde o otázky uvedené v odst. 2 písm. a), schvaluje Rada předpokládaný postoj Unie kvalifikovanou většinou hlasů. V ostatních případech se předpokládaný postoj Unie uvedený v přípravném dokumentu považuje za schválený, ledaže proti němu během zasedání přípravného orgánu Rady nebo ve lhůtě dvaceti dnů od předložení přípravného dokumentu, podle toho, která okolnost nastane dříve, vysloví námitku počet členských států rovnající se blokační menšině. V případě takové námitky je věc postoupena Radě.

Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.

5.           Evropská komise přijme veškerá nezbytná opatření navazující na rozhodnutí smíšeného výboru, případně včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí.

[1]               Rybolovná oblast bude moci být případně vymezena souřadnicemi stanovujícími hranice mnohoúhelníku, v němž je rybolov povolen. Souřadnice senegalské orgány předají Evropské komisi před vstupem tohoto protokolu v platnost.

[2]               Toto ustanovení bude opětovně přezkoumáno po roce uplatňování.

[3]               Období biologického klidu, stejně jako další technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů, bude hodnoceno po roce uplatňování protokolu a na doporučení společné vědecké skupiny budou moci být zmíněná opatření s ohledem na stav populací přizpůsobována.

[4]               Příloha X nařízení (EU) č. 404/2011 upřesňuje pokyny pro velitele rybářských plavidel EU, aby do lodního deníku rybolovu zanášeli požadované údaje.