9.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

(2017/C 378/50)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0382),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0188/2012),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality kyperským parlamentem, nizozemskou poslaneckou sněmovnou a Senátem Nizozemského království, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2012 (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0207/2013),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení (2);

2.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 44, 15.2.2012, s. 128.

(2)  Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 2. července 2013 (Přijaté texty, P7_TA(2013)0296).


P7_TC1-COD(2012)0186

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/…/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/47/EU.)