24.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 378/23


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (1)

Elektronické knihy (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Toto řízení se týká některých údajných jednání ve vzájemné shodě týkajících se prodeje elektronických knih spotřebitelům.

(2)

Dne 12. prosince 2012 přijala Komise rozhodnutí podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 (2) určené čtyřem vydavatelům (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3) a společnosti Apple v souvislosti s prodejem elektronických knih spotřebitelům. Tímto rozhodnutím byly závazky, jež uvedená čtyři vydavatelství a společnost Apple nabídly, prohlášeny za závazné a řízení ve věci těchto subjektů bylo ukončeno (4).

(3)

Společnost Pearson, mateřská společnost skupiny Penguin (5), však žádné závazky nepředložila, a Komise proto pokračovala v prošetřování postupu společnosti Pearson a jeho slučitelnosti s článkem 101 SFEU a článkem 53 Dohody o EHP.

(4)

V reakci na výhrady vyjádřené v předběžném posouzení ze dne 1. března 2013 předložil Penguin, prodejce elektronických knih v rámci skupiny Pearson, dne 16. dubna 2013 Komisi své závazky (6).

(5)

Dne 19. dubna 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003, ve kterém byl shrnut případ a závazky a zúčastněné třetí strany byly vyzvány, aby do jednoho měsíce od zveřejnění předložily svá vyjádření k uvedeným závazkům (7). Žádné relevantní připomínky však nebyly obdrženy. Komise proto usoudila, že pokud jde o první část tohoto řízení proti čtyřem vydavatelstvím a společnosti Apple, byly závazky dostatečné, aby rozptýlily výhrady vyjádřené v souvislosti s hospodářskou soutěží.

(6)

V rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 Komise prohlašuje nabídnuté závazky pro společnost Penguin za závazné a konstatuje, že vzhledem k těmto nabídnutým závazkům pominuly důvody pro její zásah, a že řízení v této věci by tedy mělo být ukončeno.

(7)

Od žádné strany této druhé části řízení jsem neobdržel žádnou žádost ani stížnost (8). S ohledem na výše uvedené skutečnosti se domnívám, že byl zajištěn účinný výkon procesních práv všech stran této věci.

V Bruselu dne 28. června 2013.

Michael ALBERS


(1)  V souladu s články 16 a 17 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže, Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. a HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG a Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd a Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2012 zveřejněné pod číslem K(2012) 9288 je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf Viz také závěrečná zpráva úředníka pro slyšení, Úř. věst. C 73, 13.3.2013, s. 15, k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):CS:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. a Dorling Kindersley Holdings Limited, jejich právní nástupci a všechny jejich dceřiné společnosti, divize, skupiny a partnerství, dále jen „Penguin“.

(6)  Závazky společnosti Penguin jsou k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Sdělení Komise zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/39847/E-BOOKS, Úř. věst. C 112, 19.4.2013, s. 9.

(8)  V souladu s čl. 15 odst. 1 rozhodnutí 2011/695/EU se mohou strany řízení, jež nabídnou závazky podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, obrátit v zájmu zajištění účinného výkonu svých procesních práv na úředníka pro slyšení v kterékoli fázi řízení.