24.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 378/31


Oznámení vlády Slovenské republiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (dále jen „směrnice o plynu“), které se týká určení společnosti eustream, a. s. jako provozovatele přepravní soustavy ve Slovenské republice – PPS pro plyn

2013/C 378/17

Na základě konečného rozhodnutí regulačního orgánu Slovenské republiky ze dne 28. října 2013 o certifikaci společnosti eustream, a. s. jako nezávislého provozovatele přepravní soustavy (kapitola IV směrnice o plynu) oznámila Slovenská republika Komisi, že v souladu s článkem 10 směrnice o plynu oficiálně schválila a určila tuto společnost jako provozovatele přepravní soustavy, který provozuje svou činnost ve Slovenské republice.

Další informace jsou k dispozici na adrese:

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk