12.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 362/66


Oznámení o zahájení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

(2013/C 362/05)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela podnět podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), ve kterém se uvádí, že dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky je subvencován, a způsobuje proto výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu.

1.   Podnět

Podnět podalo dne 28. října 2013 Evropské sdružení výrobců skleněných vláken (APFE) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby některých výrobků z nekonečných skleněných vláken v Unii.

2.   Výrobek, který je předmětem šetření

Výrobkem, který je předmětem šetření, je střiž ze skleněných vláken o délce nejvýše 50 mm, pramence skleněných vláken, s výjimkou pramenců skleněných vláken, které jsou impregnovány a povrstveny a mají ztrátu žíháním více než 3 % (jak je stanoveno v normě ISO 1887), a rohože vyrobené z nekonečných skleněných vláken, s výjimkou rohoží ze skleněné vlny (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

3.   Tvrzení o subvencování

Výrobkem označeným za subvencovaný je výrobek, který je předmětem šetření, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčená země“), v současnosti kódů KN ex 7019 11 00, ex 7019 12 00 a 7019 31 10. Tyto kódy KN se uvádějí pouze pro informaci.

Z důkazů prima facie předložených žadatelem vyplývá, že výrobci dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky těží z řady subvencí poskytovaných vládou Čínské lidové republiky.

Subvence spočívají mimo jiné v preferenčních úvěrech pro odvětví skleněných vláken (politické úvěry s nízkou úrokovou sazbou poskytované komerčními bankami ve vlastnictví státu a bankami navázanými na vládní politiku, programy zvýhodněných vývozních úvěrů, vývozní záruky a preferenční pojišťovací programy, finanční zvýhodnění z poskytování přístupu k exteritoriálním holdingovým společnostem, splátky úvěru vládou), v grantových programech na ústřední i nižší úrovni vlády (např. subvenční programy „Famous Brands“, „China World Top Brands“, fondy pro vnější rozšíření průmyslu v provincii Guangdong), v poskytování zboží a služeb vládními institucemi za odměnu nižší než přiměřenou, v programech osvobození od přímých daní a jejich snížení (např. osvobození od daně z příjmu nebo její snížení v rámci programu „první dva roky bez daní a pak tři roky poloviční daň z příjmu“, snížení daně z příjmu pro podniky se zahraničními investicemi na základě zeměpisné polohy, osvobození od místní daně z příjmu a její snížení pro „produktivní podniky se zahraničními investicemi“, snížení daně z příjmu pro podniky se zahraničními investicemi nakupující zařízení vyrobená v Číně, započítání daně u činností VaV v podnicích se zahraniční účastí, preferenční daně z příjmu pro podniky se zahraničními investicemi působící v oblasti špičkových a nových technologií, snížení daní pro podniky působící v oblasti špičkových a nových technologií a zapojené v definovaných projektech, politika preferenční daně z příjmu pro podniky působící v severovýchodním regionu, daňové programy provincie Guangdong) a v programech nepřímých daní a dovozních cel (např. osvobození od DPH na dovezená zařízení, odpočty DPH podnikům se zahraničními investicemi z daní na nákupy zařízení vyrobených v Číně, osvobození od DPH a cla na nákupy fixních aktiv v rámci programu rozvoje zahraničního obchodu), v nižších sazbách daně z příjmu právnických osob a osvobození od daně z dividend mezi způsobilými tuzemskými podniky. Komise si vyhrazuje právo prozkoumat další subvence, které mohou být v průběhu šetření objeveny.

Z důkazů prima facie předložených žadatelem vyplývá, že výše uvedené režimy jsou subvence, protože zahrnují finanční příspěvek od vlády Čínské lidové republiky nebo jiných regionálních správ (včetně veřejnoprávních subjektů) a poskytují příjemcům výhodu. Jsou údajně závislé na vývozní výkonnosti a/nebo přednostním použití domácího výrobku před dováženým a/nebo jsou omezeny na určitá odvětví a/nebo typy podniků a/nebo oblasti, a proto jsou specifické a napadnutelné.

4.   Tvrzení o újmě a příčinné souvislosti

Žadatel poskytl důkazy o tom, že se dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z dotčené země celkově zvýšil, a to jak v absolutních hodnotách, tak i co se týče podílu na trhu.

Z důkazů prima facie předložených žadatelem vyplývá, že kromě jiných dopadů mají objem a ceny dovozu výrobku, který je předmětem šetření, nepříznivý vliv na ceny stanovené výrobním odvětvím Unie a na jeho podíl na trhu, což má závažný nepříznivý dopad na zaměstnanost ve výrobním odvětví Unie a jeho celkový výkon a finanční situaci.

5.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s poradním výborem zjistila, že podnět byl podán výrobním odvětvím Unie nebo jeho jménem a že existuje dostatek důkazů pro zahájení řízení, zahajuje šetření podle článku 10 základního nařízení.

Šetřením se stanoví, zda je výrobek, který je předmětem šetření a který pochází z dotčené země, subvencován a zda dovoz tohoto subvencovaného výrobku působí výrobnímu odvětví Unie újmu. V případě kladné odpovědi se šetření bude zabývat tím, zda by uložení příslušných opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie.

Vláda Čínské lidové republiky byla vyzvána ke konzultacím.

5.1    Postup pro zjištění subvencování

Vyvážející výrobci (2) výrobku, který je předmětem šetření, z dotčené země a orgány dotčené země se vyzývají k účasti na šetření Komise.

5.1.1   Šetření vyvážejících výrobců

5.1.1.1   Postup pro výběr vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření v dotčené zemi

a)   Výběr vzorku

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v Čínské lidové republice zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 27 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vyvážející výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze I tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, se Komise obrátí také na orgány v dotčené zemi a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení vyvážejících výrobců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být vyvážející výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu vývozu do Unie, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým vyvážejícím výrobcům, orgánům dotčené země a sdružením vyvážejících výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčené země, společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat o vyvážejících výrobcích informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky vyvážejícím výrobcům vybraným do vzorku, všem známým sdružením vyvážejících výrobců a orgánům dotčené země.

Všichni vyvážející výrobci vybraní do vzorku a orgány dotčené země musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

V dotazníku pro vyvážející výrobce jsou požadovány informace mimo jiné o struktuře a činnostech společnosti nebo společností vyvážejícího výrobce v souvislosti s výrobkem, který je předmětem šetření, a o celkovém prodeji společnosti (společností) a výrobku, který je předmětem šetření, a o výši finančního příspěvku a výhod plynoucích z údajných subvencí nebo subvenčních programů a jakýchkoli jiných podobných nebo s těmito programy úzce souvisejících opatření.

Dotazník pro orgány musí obsahovat informace mimo jiné o údajných subvencích nebo subvenčním programu (subvenčních programech), orgánech odpovědných za jejich provoz, způsobu a fungování tohoto provozu, právním základu, kritériích způsobilosti a jiných podmínkách, příjemcích a výši finančního příspěvku a poskytnutých výhod.

Aniž je dotčeno použití článku 28 základního nařízení, společnosti, které souhlasily se svým případným zařazením do vzorku, ale nejsou do vzorku vybrány, se budou považovat za spolupracující (dále jen „spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku“). Aniž je dotčeno písmeno b) níže, vyrovnávací clo, které může být uloženo na dovoz od spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku, nebude vyšší než vážené průměrné subvenční rozpětí, které bylo zjištěno u vyvážejících výrobců zařazených do vzorku (3).

b)   Individuální subvenční rozpětí pro společnosti nezařazené do vzorku

Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku mohou podle čl. 27 odst. 3 základního nařízení požádat, aby Komise stanovila jejich individuální subvenční rozpětí. Vyvážející výrobci, kteří chtějí požádat o individuální subvenční rozpětí, si musí vyžádat dotazník a vrátit jej řádně vyplněný do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

Vyvážející výrobci, kteří požadují individuální subvenční rozpětí, by si však měli být vědomi skutečnosti, že se Komise může přesto rozhodnout nestanovit pro ně individuální subvenční rozpětí, pokud je například počet vyvážejících výrobců tak vysoký, že by takové stanovení znamenalo příliš velké zatížení a bránilo by včasnému ukončení šetření.

5.1.2   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení  (4)  (5)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení a dovážejí z Čínské lidové republiky do Unie výrobek, který je předmětem šetření, se vyzývají, aby se tohoto šetření zúčastnili.

S ohledem na možný velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách, může Komise omezit okruh dovozců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 27 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze II tohoto oznámení.

Komise se také může obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců s cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem šetření, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým dovozcům, kteří nejsou ve spojení, a sdružením dovozců oznámí společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku a jakémukoli známému sdružení dovozců. Tyto strany musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne zveřejnění oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

Vyplněný dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře a činnostech jejich společnosti nebo společností v souvislosti s výrobkem, který je předmětem šetření, a o prodeji výrobku, který je předmětem šetření.

5.2    Postup pro zjištění újmy a šetření výrobců v Unii

Zjištění újmy je založeno na skutečných důkazech a zahrnuje objektivní stanovení objemu dovozu subvencovaných výrobků, jeho účinku na ceny na trhu Unie a následného účinku tohoto dovozu na výrobní odvětví Unie. S cílem stanovit, zda je výrobnímu odvětví Unie působena podstatná újma, se výrobci výrobku v Unii, který je předmětem šetření, vyzývají k účasti na šetření Komise.

5.2.1   Šetření výrobců v Unii

S ohledem na velký počet výrobců v Unii zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách se Komise rozhodla omezit okruh výrobců v Unii, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku se provádí v souladu s článkem 27 základního nařízení.

Komise předběžně vybrala vzorek výrobců v Unii. Více informací lze nalézt v dokumentaci určené pro zúčastněné strany k nahlédnutí. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se seznámily s uvedenou dokumentací (za tímto účelem by se měly obrátit na Komisi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 5.6 níže). Ostatní výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, kteří se domnívají, že existují důvody, proč by měli být zahrnuti do vzorku, musí kontaktovat Komisi do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Komise všem známým výrobcům v Unii a/nebo sdružením výrobců v Unii oznámí, které společnosti byly nakonec vybrány do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky výrobcům v Unii zařazeným do vzorku a jakémukoliv známému sdružení výrobců v Unii. Tyto strany musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne zveřejnění oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

V dotazníku jsou požadovány informace mimo jiné o struktuře jejich společnosti nebo společností a finanční a ekonomické situaci společnosti nebo společností.

5.3    Postup pro posouzení zájmu Unie

Pokud bude existence subvence a jí působené újmy zjištěna, bude v souladu s článkem 31 základního nařízení rozhodnuto, zda by přijetí antisubvenčních opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Aby se mohly zúčastnit šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů v téže lhůtě prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření.

Strany, které se přihlásí ve výše uvedené lhůtě, mohou Komisi sdělit informace týkající se zájmu Unie do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. V každém případě budou informace předložené podle článku 31 zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

5.4    Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.5    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

5.6    Postup pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (6).

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 29 odst. 2 základního nařízení předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a který se označí poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah by měl být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým důvěrným informacím přihlédnout.

Zúčastněné strany musí předložit veškerá podání a žádosti v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu, elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést název, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškeré plné moci a podepsaná osvědčení připojená k odpovědím na dotazník a jakékoli jejich aktualizace však musí být podány v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním, na níže uvedenou adresu. Nemůže-li zúčastněná strana poskytnout podání a žádosti v elektronické podobě, musí o tom v souladu s čl. 28 odst. 2 základního nařízení neprodleně informovat Komisi. Další informace týkající se korespondence s Komisí naleznou zúčastněné strany na příslušné internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

E-mailová adresa pro podání v souvislosti s šetřením ohledně subvencí (vyvážející výrobci v Čínské lidové republice):

trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu

E-mailová adresa pro podání v souvislost s šetřením újmy (výrobci v Unii, dovozci, uživatelé):

trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 28 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 28 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

7.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné otázek subvencí, újmy, příčinné souvislosti a zájmu Unie. Takové slyšení by se zpravidla konalo nejpozději na konci čtvrtého týdne po oznámení prozatímních zjištění.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 9 základního nařízení bude šetření ukončeno do 13 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. V souladu s čl. 12 odst. 1 základního nařízení je možné uložit prozatímní opatření nejpozději do 9 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7).


(1)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Vyvážejí výrobce je jakákoliv společnost z dotčené země, která vyrábí a vyváží výrobek, který je předmětem šetření, na trh Unie, ať přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu výrobku, který je předmětem šetření.

(3)  Podle čl. 15 odst. 3 základního nařízení se nepřihlíží k napadnutelným subvencím, které jsou nulové nebo zanedbatelné nebo jejichž výše byla zjištěna postupem podle článku 28 základního nařízení.

(4)  Do vzorku mohou být zařazeni pouze dovozci, kteří nejsou ve spojení s vyvážejícími výrobci. Dovozci, kteří jsou ve spojení s vyvážejícími výrobci, musí vyplnit přílohu 1 dotazníku pro tyto vyvážející výrobce. V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé; ii) rodiče a děti; iii) sourozenci (i nevlastní); iv) prarodiče a vnuci; v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř; vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha; vii) švagři a švagrové (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(5)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění subvencování.

(6)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93) a článku 12 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA I

Image

Image


PŘÍLOHA II

Image

Image