15.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 468/228


P7_TA(2013)0530

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))

(2016/C 468/44)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0706 – C7-0358/2013),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1) (IIA ze dne 17. května 2006), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2) (dále jen „nařízení o EFG“),

s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 28 IIA ze dne 17. května 2006,

s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0408/2013),

A.

vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce,

B.

vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IIA ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG),

C.

vzhledem k tomu, že Německo předložilo žádost EGF/2013/003 DE/First Solar o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propuštění 959 pracovníků z podniku First Solar Manufacturing GmbH, přičemž opatření spolufinancovaná z EFG jsou určena 875 pracovníkům propuštěným během referenčního období od 15. listopadu 2012 do 15. března 2013,

D.

vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.

souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Německo má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.

bere na vědomí, že německé orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 12. dubna 2013 a že posouzení této žádosti Komise zpřístupnila dne 16. října 2013; vítá krátké období posuzování žádosti v délce 6 měsíců;

3.

konstatuje, že v důsledku propouštění z podniku First Solar Manufacturing GmbH došlo k okamžitému zvýšení míry nezaměstnanosti o 4 procentní body, přičemž dotčená oblast (spolková země Braniborsko) se již nyní potýká s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (11,3 % v porovnání s celostátním průměrem ve výši 7,4 % v únoru 2013);

4.

domnívá se, že propouštění z podniku First Solar Manufacturing GmbH působícího v oblasti výroby solární energie souvisí s velkými strukturálními změnami světového obchodu v důsledku nadměrné kapacity výroby solárních modulů v Číně doprovázené celosvětovým poklesem poptávky, což ve srovnání s předchozím rokem vedlo k propadu cen o přibližně 40 %, jenž je příčinou uzavření obou elektráren v roce 2013;

5.

konstatuje, že dotčené propouštění pracovníků je součástí rozsáhlého plánu restrukturalizace, v rámci něhož byl globálně snížen počet zaměstnanců podniku First Solar Manufacturing GmbH o 30 % s ohledem na prudké snížení globální výrobní kapacity podniku, což vedlo k uzavření obou provozů umístěných na území Německa; zdůrazňuje, že přidaná hodnota EFG spočívá v reakci na propouštění způsobené nečekanými změnami na trzích, které souvisí s globalizací;

6.

vítá rozhodnutí německých orgánů, že dne 1. ledna 2013 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc; poznamenává, že se propuštěným pracovníkům před účastí na opatřeních financovaných z EFG dostalo také podpory z ESF; vítá, že německé orgány potvrdily, že byla zavedena opatření nezbytná k tomu, aby se zabránilo dvojímu financování z fondů Unie;

7.

konstatuje, že součástí koordinovaného balíku opatření individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, jsou i opatření k začlenění 875 propuštěných pracovníků na trh práce, např. školicí kurzy zaměřené na získání kvalifikace, řízení odborné přípravy, semináře a profesní skupiny, podpůrné služby a hledání zaměstnání v mezinárodním měřítku, hloubkové poradenství na téma zakládání podniků, hledání zaměstnání, aktivační granty, následné akce a následná péče a denní příspěvky;

8.

konstatuje, že více než polovina podpory z EFG bude vynaložena na příspěvky a náhrady – 875 pracovníků má po dobu, kdy budou aktivně zapojeni do opatření, pobírat denní příspěvky (odhadované náklady na jednoho pracovníka po dobu 9 měsíců činí 2 714 EUR); dále konstatuje, že tato žádost zahrnuje paušální částku 1 869 EUR, která je aktivačním příplatkem pro 200 pracovníků, kteří si po skončení opatření rychle najdou zaměstnání bez další pomoci;

9.

připomíná, že podpora EFG by měla být v první řadě určena na hledání práce a programy odborné přípravy, a nikoli na to, aby se z ní přímo pokrývaly finanční příspěvky; konstatuje že, pokud budou finanční příspěvky do balíčku zahrnuty, měly by doplňovat, a nikoli nahrazovat příspěvky, za které podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv nesou odpovědnost členské státy nebo podniky; v této souvislosti zdůrazňuje, že nové nařízení o EFG pro období 2014–2020 omezí zahrnování finančních příspěvků do balíčku na maximální výši 35 % nákladů na opatření a že se tudíž neúměrný podíl příspěvků nebude podle nového nařízení opakovat;

10.

vítá skutečnost, že sociální partneři přijali sociální plán pro pracovníky propuštěné z podniku First Solar Manufacturing GmbH a že koordinovaný soubor individualizovaných služeb bude koncipovat a řídit přechodová společnost; konstatuje, že jeho fungování bude v prvních šesti měsících platit First Solar Manufacturing GmbH a ESF prostřednictvím svého federálního programu a že služby přechodové společnosti se budou vztahovat i na opatření financovaná z EFG; poznamenává, že v průběhu jednotlivých etap uplatňování EFG a v přístupu k němu bude uplatňována politika rovnosti žen a mužů, jakož i zásada nediskriminace;

11.

připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného balíku opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také skutečnému podnikatelskému prostředí;

12.

konstatuje, že informace o koordinovaném balíku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná z evropských strukturálních fondů; zdůrazňuje, že německé orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a bylo zaručeno, že nedojde ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

13.

žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procedurálních postupů s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování grantů zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG rovněž posouzení Komise ohledně způsobilosti žádosti o pomoc z EFG; doufá, že do nového nařízení o EFG (2014–2020) budou začleněna další zlepšení postupu a dosáhne se vyšší účinnosti, lepší transparentnosti, viditelnosti a monitorování EFG;

14.

zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že podpora ze strany EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

15.

vítá dohodu, jíž bylo v Radě dosaženo ohledně opětovného zavedení tzv. kritéria krize v nařízení o EFG na období 2014–2020, jež umožňuje poskytovat finanční pomoc jak pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku současné finanční a hospodářské krize, tak pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání kvůli velkým změnám ve struktuře světového obchodu;

16.

schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

17.

pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

18.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2013/789/EU.)