9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/6


Oznámení pro osoby, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP a v nařízení Rady (ES) č. 560/2005 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům v Pobřeží slonoviny

2012/C 71/04

RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám uvedeným v příloze II rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP (1), prováděného prováděcím rozhodnutím Rady 2012/144/SZBP (2), a v příloze IA nařízení Rady (ES) č. 560/2005 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 193/2012 (4), kterým se ukládají některá omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům v Pobřeží slonoviny, se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být nadále zařazeny na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření podle rozhodnutí 2010/656/SZBP a nařízení (ES) č. 560/2005.

Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II nařízení (ES) č. 560/2005, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 3 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby mohou zaslat Radě žádost společně s podpůrnými dokumenty, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedené seznamy bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 5.