52012PC0195

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 (o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody) a protokolu 37 (obsahujícího seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP /* COM/2012/0195 final - 2012/0097 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.           SOUVISLOSTI NÁVRHU

Pro zajištění nezbytné právní jistoty a jednotnosti vnitřního trhu má Smíšený výbor EHP začleňovat veškeré příslušné právní předpisy Evropské unie co nejdříve po jejich přijetí do Dohody o EHP a také umožnit, aby se státy ESVO EHP podílely na opatřeních, činnostech nebo programech EU, které jsou pro EHP relevantní.

Článek 78 Dohody o EHP stanoví, že smluvní strany posilují a rozšiřují spolupráci v rámci činností Unie, mimo jiné v oblasti výzkumu a technologického rozvoje.

2.           VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Předloha rozhodnutí Smíšeného výboru EHP (připojená k tomuto návrhu rozhodnutí Rady jako příloha) má za cíl změnit protokol 31 (o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody) a protokol 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP.

Uvedená změna se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008.

Pro účely provádění tohoto aktu se navrhují určité úpravy:

(a) Lichtenštejnsko nemá být ani povinno se účastnit činnosti agentury pro GNSS ani na ni finančně přispívat,

(b) účast Islandu na programech GNSS by měla být z důvodu hospodářských obtíží dočasně pozastavena.

3.           PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Podle čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2894/94 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru zaujímá Rada na návrh Komise postoj k rozhodnutím, která mají být přijata jménem Unie.

Komise předkládá předlohu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP Radě, aby jej tato přijala jako postoj Unie. Komise doufá, že jej bude moci předložit Smíšenému výboru EHP co nejdříve.

2012/0097 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 (o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody) a protokolu 37 (obsahujícího seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 a čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru[1], a zejména na čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Protokol 31 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) obsahuje zvláštní ustanovení a opatření týkající se spolupráce v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(2)       Spolupráci smluvních stran Dohody je vhodné rozšířit tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008[2].

(3)       Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby tuto rozšířenou spolupráci umožňoval. Pokud jde o účast Norska, mělo by se v této souvislosti přihlížet i k Dohodě o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím[3], a zejména k jejímu článku 6 o bezpečnosti. Účast Islandu v programech GNSS by měla být z důvodu hospodářských obtíží dočasně pozastavena.

(4)       V zájmu dobrého fungování Dohody by měl být protokol 37 k Dohodě rozšířen tak, aby v něm byla uvedena rada pro bezpečnostní akreditaci evropských systémů GNSS a správní rada zřízené nařízením (EU) č. 912/2010, a protokol 31 by měl být změněn tak, aby uváděl postupy pro účast.

(5)       Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by měl vycházet z připojené předlohy rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně protokolu 31 a protokolu 37 k Dohodě o EHP, vychází z předlohy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojené k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

V Bruselu dne

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda

PŘÍLOHA

Předloha (6. března 2012)

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č.

ze dne ,

kterým se mění protokol 31 (o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody) a protokol 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86, 98 a 101 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. .../… ze dne …[4] byl změněn protokol 31 k Dohodě.

(2) Rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. .../… ze dne …[5] byl změněn protokol 37 k Dohodě.

(3) Spolupráci smluvních stran Dohody je vhodné rozšířit tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008[6].

(4) Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby tuto rozšířenou spolupráci umožňoval. Pokud jde o účast Norska, mělo by se v této souvislosti přihlížet i k Dohodě o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím[7] , a zejména k jejímu článku 6 o bezpečnosti. Účast Islandu v programech GNSS by však měla být z důvodu hospodářských obtíží dočasně pozastavena.

(5) V zájmu dobrého fungování Dohody by měl být protokol 37 k Dohodě rozšířen tak, aby v něm byla uvedena rada pro bezpečnostní akreditaci evropských systémů GNSS a správní rada zřízené nařízením (EU) č. 912/2010, a protokol 31 by měl být změněn tak, aby uváděl postupy pro účast,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 1 (Výzkum a technický rozvoj) protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.           Znění odstavce 8 se nahrazuje tímto:

„a)     Státy ESVO se plně podílejí na činnostech Agentury pro evropský GNSS (dále jen „agentura“) zřízené tímto aktem Unie:

–       32010 R 0912: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11).

b)      Státy ESVO finančně přispívají na činnosti uvedené v písmenu a) v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody a protokolem 32 k Dohodě.

c)      Státy ESVO se s výjimkou hlasovacího práva plně podílejí na činnosti správní rady agentury a rady pro bezpečnostní akreditaci agentury.

d)      Agentura má právní subjektivitu. V každém ze států, jež jsou smluvními stranami, má agentura nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám.

e)      Státy ESVO uplatňují ve vztahu k agentuře Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

f)       Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství může výkonný ředitel agentury zaměstnávat na základě smluv státní příslušníky států ESVO, kteří v plném rozsahu požívají občanských práv.

g)      Na základě čl. 79 odst. 3 Dohody se na tento odstavec použije část VII Dohody (Institucionální ustanovení), s výjimkou oddílů 1 a 2 kapitoly 3.

h)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se pro účely uplatňování tohoto nařízení vztahuje i na veškeré dokumenty agentury týkající se států ESVO.

i)       Pokud jde o Island, použitelnost tohoto odstavce se pozastavuje, dokud Smíšený výbor EHP nerozhodne jinak.

j)       Tento odstavec se nevztahuje na Lichtenštejnsko.“

2.           V odst. 8a písm. a) se doplňuje toto znění:

„ve znění:

–       32010 R 0912: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11).“

Článek 2

Protokol 37 k Dohodě se mění takto:

1.           Znění bodu 30 a 31 se zrušuje.

2.           Doplňují se nové body, které znějí:

„34.   Rada pro bezpečnostní akreditaci evropských systémů GNSS (nařízení (EU) č. 912/2010)

35.    Správní rada (nařízení (EU) č. 912/2010)“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bylo Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody*.

Použije se od 1. ledna 2012.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

            Za Smíšený výbor EHP

            předseda                                                 tajemníci             Smíšeného výboru EHP

[1]               Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

[2]               Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

[3]               Úř. věst. L 283/12, 29.10.2010.

[4]               Úř. věst. L … .

[5]               Úř. věst. L … .

[6]               Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

[7]               Úř. věst. L 283/12, 29.10.2010.