3.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 353/129


Čtvrtek, 13. září 2012
Situace v Sýrii

P7_TA(2012)0351

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o Sýrii (2012/2788(RSP))

2013/C 353 E/16

Evropský parlament,

s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Sýrii ze dne 23. července, 25. června, 14. května, 23. dubna a 23. března 2012, s ohledem na závěry Evropské rady o Sýrii ze dne 29. června 2012,

s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Sýrii ze dne 15. března, 14. a 27. dubna.27. května, 3. a 18. června, 6., 8. a 20. července, 3., 4., 8. a 18. srpna 2012 a 5. září 2012,

s ohledem na prohlášení komisařky pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí k Sýrii ze dne 17. a 31. července a 29. srpna 2012,

s ohledem na třídenní návštěvu prezidenta Mezinárodního výboru Červeného kříže v Sýrii, která se uskutečnila ve dnech 4.–6. září 2012,

s ohledem na rozhodnutí generálního tajemníka OSN Ban Ki-muna a generálního tajemníka Ligy arabských států Nabila El Araby ze dne 17. srpna 2012 jmenovat Lachdara Brahímího novým společným zvláštním zmocněncem pro Sýrii;

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 509/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, a na navazující rozhodnutí Rady o výkonu těchto opatření,

s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 66/253 ze dne 3. srpna 2012 o situaci v Syrské arabské republice,

s ohledem na rezoluce Rady OSN pro lidská práva 19/1 ze dne 1. března 2012, S-19/1 ze dne 1. června 2012 a 20/L.22 ze dne 6. července 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Sýrii,

s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Sýrii ze dne 15. srpna 2012,

s ohledem na rozhodnutí Organizace pro islámskou spolupráci ze dne 13. srpna 2012 o pozastavení členství Sýrie v této organizaci,

s ohledem na národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii vydané po konferenci syrské opozice, která se konala pod záštitou Ligy arabských států ve dnech 2.–3. července 2012 v Káhiře,

s ohledem na výsledky schůzky akční skupiny, které se konala dne 30. června 2012 v Ženevě,

s ohledem na Annanův plán a na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2042, 2043 a 2059,

s ohledem na závěry a doporučení projektu nazvaného „Den poté: podpora přechodu Sýrie k demokracii“ zveřejněného v srpnu 2012;

s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a na Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, jichž je Sýrie smluvní stranou,

s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN bylo v Sýrii od března 2011, kdy začaly násilné zásahy proti pokojně protestujícím demonstrantům, zabito na 20 000 lidí, většinou civilistů; vzhledem k tomu, že soustavně narůstalo hrubé násilí, např. nasazení těžkého dělostřelectva a bombardování v obydlených oblastech a strašlivé vraždění, a to ze strany syrské armády, bezpečnostních sil a milicí „Shabiha“ i různých opozičních sil; vzhledem k tomu, že došlo k několika masakrům a cílenému hromadnému zabíjení mužů, žen a dětí z bezprostřední blízkosti; vzhledem k tomu, že v posledních měsících se dramaticky vystupňovalo používání mučení, hromadné zatýkání a masové ničení obydlených oblastí; vzhledem k tomu, že vládní síly i nadále obléhají a bombardují města a obce po celé Sýrii, a to mj. s použitím vrtulníků a bojových letounů; vzhledem k tomu, že s narůstající vojenskou povahou konfliktu situace postupně přerůstá v občanskou válku;

B.

vzhledem k tomu, že jakákoli další militarizace situace v Sýrii může mít vážný dopad na civilní obyvatelstvo, které se již potýká s prudce se zhoršující humanitární situací, a měla by rovněž vliv na širší region, zejména na Jordánsko a Libanon, pokud jde o bezpečnosti a stabilitu, a to s nepředvídatelnými následky a dosahem;

C.

vzhledem k tomu, v důsledku neustálých bojů bylo podle odhadů OSN v srpnu zabito přibližně 5 000 lidí, což znamená, že od začátku konfliktu zemřelo více než 20 000 lidí; vzhledem k tomu, že v důsledku zintenzivnění násilí a nejistých bezpečnostních a humanitárních podmínek v Sýrii jsou sousední země – především v posledních týdnech – svědkem výrazného nárůstu počtu syrských občanů, kteří hledají útočiště, a to zejména v Turecku, Jordánsku a Libanonu; vzhledem k tomu, že 235 000 syrských uprchlíků již bylo zaregistrováno u Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo na tuto registraci čeká; vzhledem k tomu, že více než 75 % těchto uprchlíků tvoří ženy a děti; vzhledem k tomu, že desetitisíce uprchlíků se neregistrují; vzhledem k tomu, že podle různých odhadů během srpna uprchlo ze Sýrie přes hranice s Jordánskem, Libanonem, Irákem a Tureckem přes 100 000 uprchlíků v průměrném počtu 500 až 2 000 osob denně; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN bylo více než 1,2 milionu lidí v Sýrii vnitřně vysídleno a zhruba 3 miliony potřebují bezodkladnou humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že syrský režim záměrně brání celým komunitám v přístupu k potravinám, k vodě, k elektřině a ke zdravotnickému materiálu, například komunitám v Homsu a nověji i v Halabu; vzhledem k tomu, že Turecko požádalo Radu bezpečnosti OSN, aby zvážila vytvoření bezpečnostního pásma pro civilisty, které by střežily sousední země;

D.

vzhledem k tomu, že dne 2. srpna 2012 oznámil Kofi Annan, že odstupuje z funkce společného zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských států pro Sýrii z důvodu neústupnosti syrského režimu, rostoucího ozbrojeného násilí a neschopnosti rozdělené Rady bezpečnosti sjednotit se a důrazně prosadit své snahy s cílem prosadit šestibodový mírový plán; vzhledem k tomu, že do funkce společného zvláštního zástupce OSN a Ligy arabských států pro Sýrii byl nedávno jmenován bývalý alžírský ministr zahraničních věcí Lachdar Brahímí;

E.

vzhledem k tomu, že syrský režim ztratil veškerou důvěryhodnost a legitimitu jako zástupce syrského lidu;

F.

vzhledem k tomu, že veto Ruska a Číny zabránilo Radě bezpečnosti OSN, aby přijala rezoluci schvalující výsledky úsilí akční skupiny pro Sýrii, a rovněž zamezilo provedení navrhovaných opatření s cílem prosadit dodržování šestibodového plánu Kofiho Annana podle článku 41 Charty OSN; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství se dosud nebylo schopno sjednotit a na krizi v Sýrii adekvátně zareagovat;

G.

vzhledem k tomu, že prezident Bašár Asad a jeho autoritářský režim nemá v budoucnosti Sýrie žádné místo; vzhledem k tomu, že prezident musí odstoupit, aby nedošlo k dalšímu vyostření krize a bylo umožněno mírové a demokratické předání moci v zemi; vzhledem k tomu, že několik politických a vojenských vůdců režimu i velvyslanců uprchlo do sousedních zemí i dále;

H.

vzhledem k tomu, že je třeba důvěryhodná alternativa ke stávajícímu režimu; vzhledem k tomu,že tato alternativa by měla být přístupná pro všechny a představovat různorodost syrské společnosti a plně dodržovat univerzální hodnoty demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod, se zvláštním ohledem na práva etnických, kulturních a náboženských menšin a žen; vzhledem k tomu, že zavedení otevřené a reprezentativní prozatímní vlády opozičními silami by mohlo k této alternativě přispět;

I.

vzhledem k tomu, že EU uvalila na Sýrii v několika etapách cílené sankce a dále zpřísnila zbrojní embargo uvalené na Sýrii; vzhledem k tomu, že navzdory platnému embargu, které EU uvalila na zbraně, munici a další vojenské vybavení, a zákazu vývozu monitorovacích zařízení byly zaznamenány případy dodávek zbraní po vodách EU a úniku podrobností o obchodních transakcích mezi podniky EU a různými syrskými subjekty, skupinami a osobami, na než se vztahují sankce EU, což dokazuje vnitřní neschopnost EU uplatňovat svá vlastní rozhodnutí a nařízení;

J.

vzhledem k tomu, že mnoho vnějších subjektů a států, přímo či nepřímo regionálními cestami a skrze sousední země, nadále aktivně podporují všechny strany konfliktu, a to prostřednictvím finanční, operační, logistické a taktické pomoci a podpory, včetně dodávek zbraní, munice a všech typů vojenského vybavení, poskytováním logistické pomoci, komunikačních nástrojů a veškerých forem pomoci, kterou lze využít k vojenským účelům, což jen podtrhuje celoregionální povahu konfliktu; vzhledem k tomu, že další militarizace konfliktu může přinést pouze větší utrpení syrskému lidu a regionu jako celku;

K.

vzhledem k tomu, že Komise dne 7. září 2012 oznámila, že v rámci humanitární pomoci bude uvolněno dalších 50 milionů EUR na podporu lidí, kteří takovou pomoc potřebují jak v Sýrii, tak za hranicemi, které překračují; vzhledem k tomu, že podle útvaru ECHO již EU poskytla 142 milionů EUR a celková pomoc EU včetně pomoci od členských států činí přibližně 224 milionů EUR;

L.

vzhledem k tomu, že zástupci syrské opozice v posledních několika měsících uspořádali několik schůzek s cílem překonat vnitřní neshody a vytvořit jednotnou frontu a vydali národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii, jakož i závěry a doporučení projektu nazvaného „Den poté: podpora přechodu Sýrie k demokracii“; vzhledem k tomu, že přes veškeré úsilí přetrvává interní rozdělení a napětí v rámci opozice;

M.

vzhledem k tomu, že akční skupina pro Sýrii se dne 1. července 2012 na schůzce v Ženevě dohodla na zásadách a pokynech pro transformaci, kterou, uskuteční sama Sýrie, což zahrnuje ustanovení přechodné vlády, která bude mít plnou výkonnou pravomoc;

1.

znovu co nejostřeji odsuzuje svévolné násilí, které ve stále se zvyšující míře páchá režim prezidenta Asada na syrském civilním obyvatelstvu, zejména cílené zabíjení mužů, žen a dětí a hromadné popravy ve vesnicích; vyjadřuje nejhlubší politování nad závažným porušováním lidských práv a eventuálními zločiny proti lidskosti, které schvalují nebo jichž se dopouštějí syrské orgány, syrská armáda, bezpečnostní síly a přidružené milice; odsuzuje mimosoudní hromadné popravy a jakékoli další porušování lidských práv, jehož se dopouštějí skupiny a ozbrojené síly bojující proti Asadovu režimu;

2.

chválí úsilí sousedních zemí, které hostí uprchlíky ze Sýrie a poskytují jim humanitární pomoc a vyzývá v tomto ohledu k poskytnutí větší mezinárodní podpory a pomoci těmto zemím; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné najít dlouhodobě udržitelné řešení humanitární krize jak v Sýrii, tak mezi syrskými uprchlíky v sousedních zemích; naléhavě žádá sousední země, aby i nadále poskytovaly uprchlíkům ze Sýrie a vysídleným osobám ochranu a zdržely se, v souladu se svými mezinárodními závazky, vyhošťování a navracení takovýchto osob do Sýrie; vyzývá EU, aby přijala vhodná zodpovědná opatření vzhledem k možnému přílivu uprchlíků do svých členských států; zdůrazňuje nutnost spolupracovat s Červeným křížem; vítá připravenost EU nabídnout další podporu, včetně podpory finanční, s cílem pomoci sousedním zemím, mj. Turecku, Libanonu a Jordánsku, přijmout rostoucí počet uprchlíků ze Sýrie a naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zintenzívnily své úsilí a nalezly alternativní způsoby, jak poskytnout humanitární pomoc syrskému lidu, a to přes všechny překážky a obtíže;

3.

vyzývá syrský režim, aby umožnil rychlý přísun humanitární pomoci a plný přístup humanitárních pracovníků a sdělovacích prostředků do Sýrie a aby usnadnily provádění humanitárních přestávek umožňujících bezpečné poskytnutí humanitární pomoci; znovu klade důraz na to, že všichni, kdo jsou v této krizi zapojeni, musí plně dodržovat mezinárodní humanitární právo; zdůrazňuje, že nesmí být odpíráno lékařské ošetření zraněným osobám či osobám potřebujícím pomoc, a vyzývá všechny zúčastněné strany konfliktu, aby chránily civilní obyvatelstvo, aby umožnily plný a ničím nekomplikovaný přístup k potravinám, vodě a elektřině a aby se zdržely použití všech forem zastrašování a násilí vůči pacientům, lékařům, zdravotníkům a humanitárním pracovníkům;

4.

vyjadřuje soustrast rodinám obětí; znovu vyslovuje svou solidaritu syrskému lidu bojujícímu za svobodu, důstojnost a demokracii a oceňuje jeho odvahu a odhodlání, obzvláště odvahu a odhodlání žen;

5.

vyzývá veškeré ozbrojené zúčastněné strany, aby násilí v Sýrii okamžitě ukončily; vyzývá syrskou vládu, aby neprodleně stáhla syrskou armádu z obléhaných měst a okamžitě propustila všechny zadržené demonstranty, politické vězně, obhájce lidských práv, blogery a novináře;

6.

vyjadřuje politování nad tím, že Rada bezpečnosti OSN nepodnikla žádné kroky a nedosáhla dohody ohledně usnesení, aby bylo možné vyvinout ještě větší a účinnější tlak na ukončení násilí v Sýrii; opakuje svou výzvu členům Rady bezpečnosti OSN, především Rusku a Číně, aby dostáli své odpovědnosti ukončit násilí a represe vůči syrskému lidu, a to i tím, že podpoří vynucení plnění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2042 a 2043; nadále podporuje úsilí EU a jejích členských států v tomto směru; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby vyvinula veškeré úsilí potřebné k zajištění přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN a aby v tomto směru vyvinula účinný diplomatický tlak na Rusko i Čínu;

7.

zdůrazňuje, že EU by měla být připravena přijmout další opatření a i nadále společně s Radou bezpečnosti OSN a v úzké spolupráci s USA, Tureckem a Ligou arabských států zjišťovat všechny možnosti, jež se nabízí v rámci koncepce „odpovědnost chránit“, aby pomohla syrskému lidu a zastavila krveprolití;

8.

podporuje výzvy několika opozičních skupin a turecké vlády, aby mezinárodní společenství vytvořilo podél syrsko-tureckých hranic a případně i na syrském území útočiště a humanitární koridory; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zintenzívnila diskuse s Tureckem, Ligou arabských států a syrskou opozicí ohledně těchto útočišť, kde by se shromažďovali syrští uprchlíci a kde by osoby pronásledované syrským režimem nalezly útočiště a ochranu;

9.

znovu vyzývá prezidenta Bašára Asada a jeho režim k okamžitému odstoupení, aby bylo možné provést co nejrychleji mírovou, bezpodmínečnou a demokratickou transformaci, kterou uskuteční sama Sýrie;

10.

vyzývá všechny strany konfliktu, aby se co nejdříve dohodly na (místním) zastavení palby s cílem umožnit vyjednání rozsáhlejšího a smysluplného klidu zbraní;

11.

vyjadřuje znepokojení nad sílící militarizací konfliktu a nábožensky motivovaným násilím; bere na vědomí úlohu různých regionálních aktérů, včetně dodávek zbraní, a vyjadřuje znepokojení nad přeshraničním dosahem syrského konfliktu v sousedních zemích; vyzývá Radu, aby zvážila, zda nepřijmout další omezující opatření vůči vnějším subjektům a skupinám, které jsou zapojeny do operací v terénu a aktivně podporují režim Bašára Asada;

12.

odsuzuje záměr použít chemické zbraně proti „vnějším teroristickým hrozbám“, který vyjádřil syrský režim, připomíná prezidentu Asadovi závazky jeho vlády vyplývající ze Ženevského protokolu o nepoužívání chemických zbraní a vyzývá syrské orgány, aby striktně dodržovaly své mezinárodní závazky;

13.

podporuje pokračující úsilí EU zesilovat tlak na režim prezidenta Asada prostřednictvím omezujících opatření, vyzývá EU, aby zvážila rozšíření těchto omezujících opatření na vnější subjekty či skupiny, které nepochybně poskytují nebo usnadňují klíčovou finanční a operační podporu syrským orgánům;

14.

vítá rozhodnutí vrcholné schůzky Organizace islámské konference z 14.–15. srpna 2012 pozastavit členství Syrské arabské republiky v Organizaci pro islámskou spolupráci a ve všech jejích pomocných orgánech, specializovaných a přidružených institucích;

15.

vítá úsilí zástupců syrské opozice s cílem vytvořit jednotnou frontu opozičních sil, jakož i nedávno vydaný národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii, jakož i závěry a doporučení projektu nazvaného „Den poté: podpora přechodu Sýrie k demokracii“; vybízí syrskou opozici, aby pokračovala zahájeným směrem s cílem vytvořit důvěryhodnou alternativu k režimu, a naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy EU, aby vyvinuly veškeré úsilí o sjednocení syrské opozice; vítá silnou podporu syrského lidu ze strany Turecka, Libanonu a Jordánska; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby vynaložila veškeré úsilí na zahájení rozhovorů s tureckými, libanonskými a jordánskými orgány, Arabskou ligou a syrskou opozicí o přípravě mírového přechodu pro Sýrii po konci Asadova režimu;

16.

znovu důrazně podporuje požadavek vysoké komisařky pro lidská práva OSN, aby Rada bezpečnosti OSN předložila otázku situace v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu k formálnímu vyšetřování; pevně se zavazuje, že všichni, kdo jsou odpovědní za porušování lidských práv a porušování mezinárodního práva budou identifikováni a za své činy ponesou odpovědnost; rozhodně podporuje činnost nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Sýrii, která usiluje o vyšetření všech případů porušení mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva, k nimž v této zemi došlo, aby tak zajistila, aby ti, kdo spáchali tyto činy, byli pohnáni k odpovědnosti, a vyzývá členské státy EU, aby na 21. zasedání Rady OSN pro lidská práva zajistily, aby tato komise mohla pokračovat ve své práci, a to v případě potřeby s odpovídajícím posílením;

17.

vyzývá k pokojnému a skutečnému politickému přechodu k demokracii, který uskuteční sama Sýrie a který bude splňovat legitimní požadavky syrského lidu a bude založen na otevřeném dialogu za účasti všech demokratických sil a složek syrské společnosti, a jenž povede k zahájení důkladné demokratické reformy, která zohlední potřebu dojít národního usmíření, a tudíž i závazek zajistit dodržování práv a svobod menšin, včetně národnostních, náboženských, kulturních a jiných menšin;

18.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Turecké republiky, vládě a poradnímu shromáždění Republiky Katar, vládě a Sněmovně reprezentantů Spojených států amerických, vládě Království Saúdské Arábie, vládě a parlamentu Jordánského hášimovského království, vládě a parlamentu Republiky Libanon, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.