3.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 353/193


Úterý, 11. září 2012
Obsah síry v lodních palivech ***I

P7_TA(2012)0315

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

2013/C 353 E/33

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0439),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0199/2011),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2012 (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 31. května 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie

s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0038/2012),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 68, 6.3.2012, s. 70.


Úterý, 11. září 2012
P7_TC1-COD(2011)0190

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2012/33/EU.)