7.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 258/125


Středa, 18. dubna 2012
Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I

P7_TA(2012)0121

Legislativní usnesení Evropského parlamentu 18. dubna 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

2013/C 258 E/17

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2010)0794),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 48 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0005/2011),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. března 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0043/2012),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Středa, 18. dubna 2012
P7_TC1-COD(2010)0380

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 465/2012.)