15.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 11/31


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

2013/C 11/07

Hlavní zpravodaj: Viliam PÁLENÍK

Dne 5. září 2012 se Rada, v souladu s článkem 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS).

Dne 17. září 2012 předsednictvo Výboru pověřilo specializovanou sekci Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost přípravou podkladů na toto téma.

Vzhledem k naléhavé povaze práce Evropský hospodářský a sociální výbor jmenoval pana PÁLENÍK hlavním zpravodajem na 484. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 14. a 15. listopadu 2012 (jednání dne 15. listopadu 2012), a přijal následující stanovisko 112 hlasy pro, nikdo nehlasoval proti a 2 členové se zdrželi hlasování.

1.   Závěry a doporučení

1.1

Předložené stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) bylo vypracováno v souvislosti s návrhem směrnice Rady, kterou se navrhuje zavedení mechanismu rychlé reakce (MRR), jenž by umožňoval účinnější boj členských států proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH), a to především zkrácením času potřebného pro zavedení odchylky při určení osoby povinné odvést DPH. Toto opatření rovněž odstraní riziko zavedení vnitrostátních opatření v boji proti podvodům v oblasti DPH, jež by neměly právní základ v evropských právních předpisech.

1.2

EHSV podporuje cíl předloženého návrhu, tj. zefektivnit boj proti daňovým podvodům, a považuje navržený způsob v porovnání se současnou právní úpravou za krok vpřed. Na druhou stranu však EHSV ve svém stanovisku poukazuje na některé nedostatky tohoto návrhu a předkládá připomínky a alternativní návrhy, které by napomohly v budoucnu zlepšit status quo.

1.3

Podvody v oblasti daně z přidané hodnoty představují velmi škodlivé jednání, jež odčerpává nemalou část rozpočtových příjmů členských států, a tím působí proti snahám členských států o konsolidaci veřejných financí. Formy podvodů v oblasti DPH se vyvíjejí relativně rychle, je proto třeba, aby se co nejúčinnějším způsobem vyvíjela legislativa, která pomáhá takovému jednání zamezit.

1.4

EHSV vítá, že předložený návrh směrnice umožní členským státům velmi pružně reagovat na podvodné jednání v určitém odvětví a téměř okamžitě zavést opatření, které zamezí potenciálním ztrátám daňových příjmů. Zkrácení času potřebného ke schválení odchylky ze společného systému DPH přispěje k boji proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

1.5

EHSV vyjadřuje určité znepokojení v souvislosti se zavedením odchylky z přezkumného postupu, který stanovuje čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011, a to především z toho důvodu, že navrhovaný postup prakticky znemožní odborně projednat žádost členského státu o přiznání odchylky ze společného systému DPH na zasedání výboru.

1.6

Pokud jde o potřebu účinně bojovat proti podvodům v oblasti DPH, jejichž formy se relativně rychle vyvíjejí, EHSV navrhuje, aby byly při koncipování a hledání dalších účinných opatření využity i odborné kapacity expertů z praxe, jejichž vhodným zdrojem je také organizovaná občanská společnost. V této souvislosti připomíná, že je třeba organizovat setkání expertních skupin, na kterých bude tato problematika projednávána v co největší míře.

1.7

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě podvodů v oblasti DPH jde o propracovanou mezinárodní trestnou činnost s neblahým dopadem na veřejné finance, EHSV připomíná, že je třeba za účelem jejího vymýcení docílit účinné spolupráce daňových orgánů členských států. Uvítal by proto zvýšenou snahu evropských institucí o organizování činností, jež by k takovéto spolupráci pozitivně přispěly.

2.   Odůvodnění

2.1

V současné nelehké době, kdy všechny státy Evropské unie (EU) vynakládají nemalé úsilí za účelem účinné fiskální konsolidace veřejných financí, vítá Evropský hospodářský a sociální výbor každou iniciativu, jež by dokázala tomuto úsilí napomoci, a to jak na straně příjmů do veřejných rozpočtů, tak i na straně výdajů. Evropská komise zamýšlí předloženým návrhem směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, zefektivnit boj proti daňovým podvodům a únikům, a pomoci tak konsolidaci na straně příjmů.

2.2

Ekonomika Evropské unie v současné době prochází historicky nejtěžším obdobím od svého vzniku, a právě účinnost daní je nyní mimořádně důležitou součástí snahy o urychlenou konsolidaci veřejných financí jednotlivých členských států.

2.3

Podle Roční analýzy růstu na rok 2012 představuje právě rozhodná fiskální konsolidace způsob, jak dosáhnout požadovaných výsledků, a má zásadní význam pro obnovení makrofinanční stability, která je základem pro růst a zajištění budoucnosti evropského sociálního modelu. Zlepšení účinnosti výběru daní a boj proti daňovým únikům pomůže v více členských státech zvýšit veřejné příjmy. V této souvislosti by mohlo pomoci i účinnější uplatňování daňových předpisů u všech druhů daní.

2.4

Daňová koordinace, která zahrnuje především přeshraniční operace, může podle přílohy IV dokumentu COM(2011) 815 final pomoci zlepšit účinnost vnitřního trhu EU. Uvedené tvrzení vychází z předpokladu, že většina zbývajících překážek společného trhu vyplývá z nekoordinovaných daňových politik. K částečnému odstranění těchto rozdílů by mohlo dojít i zavedením mechanismu rychlé reakce. EHSV si však dovoluje upozornit na skutečnost, že prováděním MRR může také dojít k nemalým škodám v souvislosti s daňovými příjmy některých členských států.

2.5

Mezi hlavní výzvy, kterým v současné době čelí jednotlivé členské státy EU, pokud jde o oblast daní, patří i boj proti daňovým podvodům a únikům. Účinná opatření v oblasti boje proti daňovým únikům a podvodům mohou zlepšit účinnost výběru daní a sehrát důležitou úlohu při zvyšování daňových příjmů, přičemž jedním z možných opatření fiskální konsolidace je právě účinnější výběr DPH.

2.6

Daňové úniky a podvody v oblasti DPH vedly podle odhadů Europolu v období let 2008–2009 při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ke ztrátě ve výši přibližně 5 miliard EUR v rozpočtech více států EU. Ředitel Europolu Rob Wainwright k tomu uvedl, že organizované podvody s DPH zůstávají v Evropě závažnou trestnou činností. V jejich důsledku chybí ve vládních příjmech značný objem prostředků a jsou podkopávány cíle přeměnit Evropu na konkurenceschopnou a zelenější ekonomiku.

2.7

Podle závěrů uvedených v zelené knize o budoucnosti DPH představovaly výpadky ve výběru DPH v roce 2006 v průměru 12 % teoretických příjmů z DPH a v některých členských státech přesahovaly uvedené odhadované ztráty 20 %. Část těchto výpadků lze připsat podvodům, které využívají nedostatků v současném systému. Jedná se především o možnost přeshraničního nákupu zboží a služeb osvobozeného od DPH. Účinný mechanismus, který by umožnil zamezit daňovým podvodům, by představoval nástroj boje proti obrovským hospodářským škodám, jež toto jednání přináší, a pomohl by dosáhnout konsolidace veřejných financí.

2.8

Zvláštní opatření přijatá ve smyslu článku 395a mají pozitivní vliv na operativnost a účinnost boje proti daňovým podvodům a únikům v oblasti daně z přidané hodnoty, neboť tato opatření budou zohledňovat specifika systému a správy daně z přidané hodnoty žádajícího členského státu. Uvedená opatření pomohou vytvořit účinný systém vyhledávání a odhalování nových forem daňových podvodů a úniků. Existuje však důvod obávat se možné ztráty důležitých kompetencí členských států v daňové oblasti.

2.9

Na základě informací shromážděných prostřednictvím procesu přiznávání odchylek z platnosti směrnice o společném systému DPH (dále také „směrnice“) Komise získá důležité podněty a informace z terénu („zdola“), které umožní tuto směrnici dále zdokonalovat. Tyto informace budou využity na odstranění slabých míst a překonaných opatření a aktualizaci zastaralých částí směrnice.

3.   Obecné připomínky

3.1

Předložený návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, rozšiřuje pravomoci Komise v oblasti přiznávání odchylek, které by měly zabránit daňovým podvodům v oblasti DPH. Ty způsobují vysoké rozpočtové ztráty a narušují hospodářskou soutěž, a tím i fungování vnitřního trhu. EHSV vítá jakoukoli snahu zefektivnit fungování vnitřního trhu a boj proti podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

3.2

EHSV si dovoluje poukázat na čl. 395 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 2006/112/ES, kde je uvedeno, že opatření, jejichž cílem je zjednodušit postup výběru daně, smějí ovlivnit výši daňových příjmů členského státu vybranou na stupni konečné spotřeby pouze v zanedbatelném rozsahu. EHSV v souvislosti s předloženým návrhem vyjadřuje obavu, že se nebude v dostatečné míře zkoumat vliv posuzované žádosti na celkovou výši vybraných daní v jednotlivých členských státech.

3.3

EHSV vítá dopad, jenž bude mít předložený návrh na délku procesu schvalování zvláštních opatření kteréhokoli členského státu v boji proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem, což bude mít pozitivní vliv na pravděpodobnost účinnějšího boje proti takovému jednání.

3.4

Vzhledem ke skutečnosti, že podvody s DPH se vyskytují především v podobě přeshraničních obchodů (tzv. podvody typu kolotoč a chybějícího obchodního článku), účinné opatření bude možno realizovat ve velmi omezené míře uplatňováním odchylky v jednom členském státě a bude potřebná dodatečná koordinace postupů daňových orgánů jednotlivých členských států.

3.5

EHSV si dále dovoluje poukázat na vysokou odbornost a složitost kompetence, kterou na sebe tímto návrhem přebírá Komise, a zároveň připomíná, že je třeba zapojit odborníky, především z praxe, kteří by tvořili jádro skupiny podílející se na budoucích návrzích dalších opatření, na která by se vztahoval postup podle nově navržených článků směrnice. Vhodným zdrojem takových odborníků z praxe je organizovaná občanská společnost.

4.   Konkrétní připomínky

4.1

Předložený návrh v aktuální podobě umožňuje zrychlené (do 1 měsíce) přijímání zvláštních opatření odchylujících se od směrnice 2006/112/ES pouze v případě, že členský stát zažádá o odchylku při určení osoby povinné odvést daň z určitého zboží a služeb odchylně od článku 193 (což se v současné době jeví jako účinný nástroj boje s podvody), v jiných případech je však nutný jednomyslný souhlas Rady, což může snahu účinně bojovat s podvody v oblasti DPH značně oslabit. EHSV poukazuje i na skutečnost, že pachatelé podvodů mezi sebou v současné době účinně spolupracují, a proto by bylo vhodné, aby o schvalování výjimek podle nově navrhovaných článků směrnice byli informováni a byli do něj zapojeni i zástupci daňových a policejních orgánů více zemí, kterých se schválení výjimky může týkat, a to zejména přesunem ilegálních činností do těchto zemí.

4.2

ESHV rovněž navrhuje, aby postup schvalování ve výboru ve smyslu čl.395b odst. 2 a 3 nevylučoval možnost požádat člena výboru o ukončení písemného postupu bez výsledku, a to především s ohledem na možnost účinně chránit své oprávněné zájmy, které mohou být dotčeny žádostí o přijetí zvláštního opatření zaslanou jiným členským státem. Dalším možným řešením uvedeného nedostatku je zavést mechanismus dodatečného potvrzení zvláštního opatření Radou ministrů, přičemž by opatření v případě jeho neschválení pozbylo platnost.

4.3

Návrh směrnice zavedením MRR zásadním způsobem zkracuje čas potřebný ke schválení zvláštních opatření v boji proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Z původních možných 8 měsíců potřebných pro kladný návrh Komise a následné jednomyslné schválení Radou je doba zkrácena na 1 měsíc, přičemž schvalovací pravomoc přechází na Komisi. EHSV vyjadřuje svoji podporu uvedenému zkrácení za účelem zefektivnění boje proti daňovým podvodům, avšak členské státy musejí mít v případě potřeby možnost projednat návrh žádosti o výjimku v rámci poradního výboru, aby se předešlo možnému řízení u Soudního dvora Evropské unie.

4.4

EHSV se domnívá, že v čl. 395a odst. 1 předloženého návrhu nejsou dostatečným způsobem definována „vhodná kontrolní opatření členských států“. Navrhuje proto, aby Rada uvedený nedostatek odstranila a rozšířila jejich působnost i na opatření uvedená v čl. 395a odst. 1 písm. b) předloženého návrhu.

4.5

V případě přijetí odchylky na základě postupu uvedeného v článku 395, u kterého se v průběhu platnosti prokáže, že je účinná v boji proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem, navrhuje EHSV zavést mechanismus, který by umožnil v rámci šíření osvědčených postupů uplatňovat toto opatření i v jiných členských státech prostřednictvím zjednodušeného postupu podobného tomu, který je obsahem předloženého návrhu.

V Bruselu dne 15. listopadu 2012.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Staffan NILSSON