24.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 218/3


STANOVISKO RADY GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. července 2012

k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

(CON/2012/56)

2012/C 218/04

Úvod a právní základ

Dne 16. července 2012 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost předsedy Evropské rady o stanovisko k doporučení Rady ze dne 10. července 2012 (1) o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky.

Pravomoc Rady guvernérů ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Obecné připomínky

1.

Ve svém doporučení, které bylo předloženo Evropské radě a které je konzultováno s Evropským parlamentem a Radou guvernérů ECB, doporučuje Rada jmenovat pana Yvese MERSCHE členem Výkonné rady ECB na osmileté funkční období.

2.

Rada guvernérů ECB má za to, že navržený kandidát je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy.

3.

Rada guvernérů ECB nemá žádné námitky proti doporučení Rady jmenovat pana Yvese MERSCHE členem Výkonné rady ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. července 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.