2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/15


Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (příloha II) a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 (příloha VIII)

2011/C 351/05

RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám a subjektům uvedeným v příloze II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 ve znění rozhodnutí Rady 2011/783/SZBP ze dne 1. prosince 2011 (1) a v příloze VIII nařízení Rady (EU) č. 961/2010, prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1245/2011 ze dne 1. prosince 2011, se dávají na vědomí níže uvedené informace (2).

V návaznosti na přezkum seznamů osob a subjektů, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu, Rada Evropské unie rozhodla, že na osoby a subjekty uvedené ve výše zmiňovaných přílohách by se i nadále měla vztahovat omezující opatření stanovená v uvedeném rozhodnutí Rady a nařízení Rady.

Rada Evropské unie dále rozhodla, že do výše uvedených příloh by měly být zařazeny další osoby a subjekty. Důvody určení těchto osob a subjektů jsou uvedeny v příslušných položkách jednotlivých příloh.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují na to, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách v příloze V uvedeného nařízení o povolení použít zmrazené finanční prostředky pro základní potřeby nebo konkrétní platby (viz články 17, 18 a 19 předmětného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou na níže uvedenou adresu zaslat Radě společně s podpůrnými dokumenty žádost, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Rovněž upozorňujeme, že každá dotčená osoba a každý dotčený subjekt má možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 71.

(2)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 11.