52011PC0940

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi /* KOM/2011/0940 v konečném znění - 2011/0467 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

(1) Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi za tím účelem, aby se mohla účinně uplatňovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011). V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011) ze dne 17. března 2011 byla aktiva Centrální banky Libye (Central Bank of Libya) a Libyjské zahraniční banky (Libyan Arab Foreign Bank) zmrazena podle nařízení (EU) č. 233/2011.

(2) Dne 15. září 2011 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2009 (2011) o podpoře zotavení Libye z jejího nedávného konfliktu a o zahájení rušení některých sankcí uvalených podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 a následných rezolucí. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2009 stanoví transparentní a odpovědné uvolnění některých zmrazených finančních prostředků s cílem podpořit obnovení hospodářského života.

(3) Dne 16. prosince 2011 se Rada bezpečnosti OSN rozhodla zrušit omezující opatření vůči Centrální bance Libye a Libyjské zahraniční bance, která uložila rezolucí č. 1973 (2011) ze dne 17. března 2011. Za účelem podpory tohoto rozhodnutí OSN připravuje Rada rozhodnutí SZBP.

(4) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5) Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise proto navrhují zrušit odpovídající omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.

2011/0467 (NLE)

Společný návrh

NAŘÍZENÍ RADY

kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/.../SZBP ze dne … 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi[1],

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 2. března 2011 přijala Rada na základě rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi[2]. Nařízením (EU) č. 204/2011 bylo stanoveno zejména zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů Centrální banky Libye a Libyjské zahraniční banky.

(2) S ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2009 (2011) a v návaznosti na rozhodnutí 2011/625/SZBP stanoví nařízení (EU) č. 965/2011 zejména úpravu zmrazení majetku některých libyjských subjektů s cílem podpořit hospodářské zotavení Libye.

(3) Rozhodnutím ze dne 16. prosince 2011 Rada bezpečnosti OSN rozhodla o ukončení opatření vůči Centrální bance Libye a Libyjské zahraniční bance. V souladu s rozhodnutím 2011/.../SZBP by proto příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 204/2011 měla být změněna.

(4) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.     Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které ke dni 16. září 2011 patří, jsou v držení, jsou ve vlastnictví nebo jsou pod kontrolou:

(a) Libyan Investment Authority (Libyjské investiční agentury) a dále

(b) Libyan African Investment Portfolio (Libyjského afrického investičního portfolia)

a nacházející se uvedeného dne mimo území Libye, zůstávají zmrazeny.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda / předsedkyně

[1]               Úř. věst. L …, … 2011, s. … .

[2]               Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.