52011PC0371

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií /* KOM/2011/0371 konecném znení - NLE 2011/0160 */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Akční plán Evropské unie pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT)[1], schválený Radou v roce 2003[2], navrhuje soubor opatření, mezi něž patří podpora zemí produkujících dřevo, mnohostranná spolupráce v boji proti nezákonnému obchodu se dřevem, podpora iniciativ soukromého sektoru a rovněž opatření na zabránění investicím do činností, které podporují nezákonnou těžbu. Základem akčního plánu je uzavření partnerství v oblasti FLEGT mezi Unií a zeměmi produkujícími dřevo s cílem zastavit nezákonnou těžbu. V roce 2005 Rada přijala nařízení (ES) č. 2173/2005[3] o zavedení režimu licencí a mechanismu ověřování zákonnosti dovozu dřeva do EU.

V prosinci 2005 Rada pověřila Komisi k vyjednání dohody o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo s cílem provést uvedený akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT), a zejména podpořit obchod s ověřeným, zákonně dováženým dřevem do Unie z těchto partnerských zemí[4]. Dohoda s Libérií je po dohodě s Ghanou, Kongem, Kamerunem, Středoafrickou republikou a Indonésií šestou dohodou o partnerství tohoto druhu, která má být projednávána.

Komise zahájila jednání s Libérií v březnu 2009. Jednání pokračovala po dobu dvou let a jejich součástí bylo šest osobních setkání a čtrnáct technických diskusních videokonferencí a technických pracovních schůzek. Po celou dobu jednání byla Komise podporována v plnění tohoto úkolu několika členskými státy, zejména Spojeným královstvím, které v tomto případě poskytlo zdroje, jež proces usnadnily. Komise průběžně po celou dobu informovala Radu o pokrocích v jednáních formou zpráv určených pracovní skupině pro lesnictví, vedoucím misí a zástupcům EU sídlícím v Libérii. Po každém kole jednání strany zorganizovaly schůzky s veřejností s cílem informovat zúčastněné strany, jak rozhovory pokračují. Navíc Libérie přijala princip široké účasti, takže do vypracovávání dohody byla zapojena občanská společnost, zástupci místních komunit, soukromý sektor a zástupce liberijského zákonodárce.

Dohoda se zabývá všemi prvky obsaženými ve směrnicích Rady pro jednání. Dohoda především stanoví rámec, orgány a systémy režimu licencí FLEGT. Zavádí kontroly dodavatelského řetězce, rámec pro sledování dodržování právních předpisů a požadavky na nezávislou kontrolu systému. Tyto body jsou stanoveny v přílohách dohody, jež podrobně popisují struktury, které budou zajišťovat zákonnost na základě licence FLEGT.

Dobrovolná dohoda o partnerství se zaměřuje na správu a prosazování práva a prostřednictvím režimu licencí poskytuje záruku, že je liberijské dřevo vyprodukováno zákonně. Dokazuje to odhodlání Libérie zvýšit odpovědnost a transparentnost. Na základě dřívějších nezákonných praktik nemá liberijské dřevo na mezinárodních trzích dobrou pověst. Licence FLEGT mezinárodní trhy ujistí o tom, že liberijské dřevařské výrobky pocházejí z ověřených zákonných zdrojů.

Dobrovolná dohoda o partnerství podpoří již probíhající regulační reformy, které upevní právní rámec s cílem podpořit trvale udržitelné obhospodařování lesů a zvýšit zapojení místních společenství do rozhodovacích procesů. Dohoda jasně vymezuje, v kterých oblastech je nutné provést reformy, a stanovuje pro ně časový rámec.

Libérie vyvinula komplexní rámec pro kontrolu dodržování právních předpisů pro všechny typy těžebních podniků, ať už se jedná o stromy pocházející z lesního hospodaření komunit, velkých koncesí nebo se jedná o stromy soukromě vlastněné na farmách, a zahrnující všechny aspekty produkce dřeva, včetně udílení práv k těžbě, aplikace lesního hospodaření a norem na ochranu životního prostředí, sdílení zisků, práv pracovníků a daní. Shoda se bude kontrolovat pomocí nového systému kontroly zákonnosti, který je založen na stávajícím systému kontroly dodavatelského řetězce a dále ho rozšiřuje. Libérie bude dále spolupracovat s nezávislým auditorem, který bude poskytovat pravidelné, veřejně dostupné zprávy o účinnosti systému. Občanská společnost bude dobrovolnou dohodu o partnerství kontrolovat jako celek, bude sdílet své poznatky s vládou, vnitrostátními zúčastněnými stranami a se Společným výborem pro provádění dohody, který odpovídá za dohled.

Dohoda překračuje rozsah dotčených výrobků navržený v příloze II nařízení (ES) č. 2173/2005 o režimu FLEGT. Vztahuje se na všechny vyvážené dřevařské výrobky, včetně dřevěných štěpek, což je běžný vedlejší produkt komerčních zemědělských koncesí. Libérie se tak zavazuje k vytvoření systému, který bude poskytovat Unii záruku, že všechny lesnické produkty pocházející z této země jsou vyprodukovány zákonně, což by mělo kladně přispět k růstu Libérie.

Dohoda obsahuje ustanovení o kontrolách dovozu na hranicích Unie upravených v nařízení (ES) č. 2173/2005 o režimu FLEGT a nařízení (ES) č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k jeho provádění. V dohodě je popsána liberijská licence FLEGT, jež přejímá formát předepsaný v uvedeném prováděcím nařízení. Licence FLEGT budou rovněž vydávány pro dřevo vyvážené na další mezinárodní trhy a bude zaveden speciální číslovací systém EU, který zřetelně rozliší zásilky vyváženého dřeva určené pro EU.

Dohoda zavádí mechanismus pro dialog a spolupráci v oblasti FLEGT s Unií prostřednictvím Společného výboru pro provádění dohody. Rovněž zavádí zásady účasti zúčastněných stran, sociálních záruk, odpovědnosti a transparentnosti, a sledování účinků provádění a podávání zpráv o provádění dohody.

Dohoda vymezuje časový rámec a postupy vstupu v platnost dohody a provádění režimu licencí. Vzhledem k tom, že Libérie dále reviduje a doplní své předpisy upravující toto odvětví a posílí svůj systém právních předpisů a systém řízení informací, modernizuje kontroly dodavatelského řetězce, aby se vztahovaly na zpracovatelská zařízení, a zavede nezávislé ověřování dodržování právních předpisů, bude k vývoji a testování nových systémů, vybudování kapacity státní správy, občanské společnosti a soukromého sektoru pro plnění předpokládaných úkolů zapotřebí několik let. Očekává se, že režim licencí FLEGT bude plně funkční do roku 2014. Než EU začne přijímat licence FLEGT, bude režim licencí vyhodnocen podle kritérií stanovených v dohodě.

2011/0160 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec a odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a v) a s čl. 218 odst.7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlasné stanovisko Evropského parlamentu[5],

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Evropská komise přijala v květnu 2003 sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT): návrh akčního plánu EU“[6], v němž vyzvala k přijetí opatření k boji proti nezákonné těžbě dřeva formou dobrovolných dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo. Závěry Rady ohledně akčního plánu byly přijaty v říjnu 2003[7] a Parlament v této věci přijal dne 11. července 2005 usnesení[8].

(2)       V souladu s rozhodnutím Rady č. 2011/ EU XXX ze dne […][9], byla dne […][10] podepsána dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (dále jen „dohoda“), s výhradou jejího uzavření.

(3)       Je třeba uzavřít tuto dohodu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné provést jménem Evropské unie oznámení stanovené článkem 30 dohody vyjadřující souhlas Unie být touto dohodou vázána.

Článek 3

Zástupci Komise budou zastupovat Evropskou unii ve Společném výboru pro provádění dohody, který je zřízen podle jejího článku 19.

Členské státy se mohou účastnit jednání Společného výboru pro provádění dohody jako členové delegace Evropské unie.

Článek 4

Pro účely pozměňování příloh dohody na základě článku 26 této dohody je Komise oprávněna, postupem podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 2173/2005, schvalovat jménem Unie tato pozměněná znění.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V[e] dne […].

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda / předsedkyně                                                                        […]

DOBROVOLNÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ A LIBERIJSKOU REPUBLIKOU O PROSAZOVÁNÍ PRÁVA V OBLASTI LESNICTVÍ, SPRÁVĚ A OBCHODU S DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY S EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÁ UNIE,

dále jen „Unie“,

a

LiBeRIJskÁ republikA,

dále jen „Libérie“,

dále společně uváděné jako „strany“, které

S OHLEDEM na úzkou spolupráci mezi Unií a Libérií, zejména v souvislosti s Dohodou o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou (v Beninu) dne 23. června 2000[11], dále jen „dohoda z Cotonou“,

S OHLEDEM na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT)[12] jakožto první krok k řešení naléhavé problematiky nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu,

S OHLEDEM na důležitost zásad stanovených v usnesení z Rio de Janeira z roku 1992 v souvislosti se zajištěním udržitelného lesního hospodářství, a zejména zásady 10, týkající se významu povědomí a podílu veřejnosti na řešení otázek životního prostředí, a zásady 22, týkající se zásadní úlohy domorodého obyvatelstva a jiných místních komunit při ochraně a tvorbě životního prostředí,

S OHLEDEM na právně nezávazné autoritativní prohlášení o zásadách světového konsensu o hospodaření v lesích, o zachování a udržitelném rozvoji všech typů lesů z roku 1992 a na právně nezávazný akt o všech typech lesů nedávno přijatý Valným shromážděním Organizace spojených národů[13],

S OHLEDEM na Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), a zejména na požadavek, aby vývozní povolení CITES, vydávaná stranami pro exempláře druhů uvedených v přílohách I, II nebo III, byla vydávána pouze za určitých podmínek, zejména za podmínky, že tyto exempláře nebyly získány v rozporu se zákony dotyčného státu o ochraně živočichů a rostlin,

VZHLEDEM k významu, který strany dohody přisuzují mezinárodně dohodnutým rozvojovým záměrům a rozvojovým cílům tisíciletí OSN,

OPĚT POTVRZUJÍCE důležitost, kterou strany dohody přisuzují zásadám a pravidlům upravujícím mnohostranné obchodní systémy, zejména právům a povinnostem stanoveným ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) 1994 a v jiných mnohostranných dohodách o založení Světové obchodní organizace (WTO), a potřebu uplatňovat je transparentním a nediskriminačním způsobem,

S OHLEDEM na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství[14],

S OHLEDEM na rámec stanovený liberijským zákonem o reformě národního lesního hospodářství[15], který nastoluje rovnováhu mezi navzájem si konkurujícími prioritami týkajícími se obchodu, komunit a ochrany přírody, při využívání, správě a ochraně lesních zdrojů, čímž přispívá k účinnému současnému využívání lesních zdrojů pro hospodářský rozvoj a zároveň zajišťuje, že lesní zdroje budou k dispozici ve prospěch budoucích generací,

POTVRZUJÍCE dále, že Libérie uznává význam zapojení veřejnosti a transparentnosti v oblasti udržitelného využívání a správy lesů, včetně udělování povolení k těžbě dřeva, podpory provozních činností šetrných k životnímu prostředí a kontroly dodržování fiskálních a jiných zákonných požadavků,

UZNÁVAJÍCE, že liberijský systém kontroly zákonnosti je koncipován tak, aby zajišťoval zákonný původ všech dřevařských výrobků vyvážených z Libérie do kterékoli části světa, a s úmyslem uplatňovat a/nebo rozšířit požadavek zákonného původu na všechny dřevařské výrobky používané na domácím trhu,

VZHLEDEM k úsilí, které Libérie vynakládá na podporu udržitelného hospodaření s lesy a ochrany přírody na celém území státu, a zejména k zajištění zákonnosti veškerých převozů dřeva,

UZNÁVAJÍCE rovněž podíl, kterým provádění dobrovolné dohody o partnerství v oblasti FLEGT přispěje k boji proti změně klimatu v souladu s úsilím o snižování emisí z odlesňování a poškozování lesů (REDD+) posilováním prosazování práva a správy v oblasti lesnictví,

VZHLEDEM k významu, který strany dohody přisuzují účasti občanské společnosti, soukromého sektoru a místního obyvatelstva na úspěchu politiky správy lesů, zejména prostřednictvím konzultací a informování veřejnosti,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět

Účelem této dohody, v souladu se společným závazkem stran dohody usilovat o udržitelné hospodaření se všemi typy lesů, je poskytnout právní rámec, který má zajistit, aby všechny dřevařské výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, dovážené do Unie z Libérie byly získávány zákonným způsobem, a tím podpořit obchod s dřevařskými výrobky.

Tato dohoda rovněž vytváří základ pro dialog a spolupráci stran dohody za účelem usnadnění a podpory jejího celistvého provádění a zlepšení prosazování práva a správy v oblasti lesnictví.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)           „dovozem do Unie“ propuštění dřevařských výrobků do volného oběhu v Unii ve smyslu článku 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství[16], jež nelze považovat za „zboží neobchodní povahy“ ve smyslu definice uvedené v čl. 1 bodě 6 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2193/92, kterým se vydává celní kodex Společenství[17];

b)           „vývozem“ fyzický odvoz nebo odeslání dřevařských výrobků z jakékoli části zeměpisného území Libérie, s výjimkou dřevařských výrobků tranzitujících přes liberijské území;

c)           „tranzitujícím dřevem“ jakékoli dřevařské výrobky pocházející ze třetí země, které vstupují na území Libérie pod dohledem celních orgánů a opouštějí toto území ve stejné podobě, přičemž si ponechávají své místo původu;

d)           „dřevařskými výrobky“ produkty uvedené v příloze I;

e)           „kódem HS“ čtyřmístný nebo šestimístný kód uvedený v harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží zavedeném Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží Světové celní organizace;

f)            „licencí FLEGT“ doklad, který potvrzuje, že zásilka pochází ze zákonného zdroje a je ověřená v souladu s kritérii stanovenými v této dohodě. Licence FLEGT může být v tištěné nebo elektronické podobě;

g)           „licenčním orgánem“ úřad pověřený Libérií, aby vydával a ověřoval licence FLEGT;

h)           „příslušnými orgány“ úřady pověřené členskými státy Unie, aby přijímaly, ověřovaly a uznávaly licence FLEGT;

i)            „zásilkou“ množství dřevařských výrobků, na které se vztahuje licence FLEGT a které je odesláno z Libérie odesílatelem nebo přepravcem a je na celním úřadě v Unii předloženo k propuštění do volného oběhu;

j)            „zákonně vytěženým dřevem“ dřevařské výrobky získané a uváděné na trh postupy, které jsou v souladu se všemi ustanoveními zákonů a právních předpisů platných v Libérii, jež jsou uvedeny v příloze II;

k)           „propuštěním do volného oběhu“ celní režim Unie, kterým získává zboží, které není zbožím Evropské unie, celní status zboží Unie (s odvoláním na nařízení (EHS) č. 2913/92,), což zahrnuje výběr veškerého dlužného dovozního cla, případně výběr dalších poplatků, uplatnění obchodně politických opatření a zákazů a omezení a splnění dalších náležitostí stanovených pro dovoz daného zboží;

l)            „Evropskou komisí“ orgán Unie uvedený v čl. 13 odst. 1 a v článku 17 Smlouvy o Evropské unii, který mimo plnění jiných úkolů zajišťuje vnější zastupování Unie a vykonává koordinační, výkonné a řídicí funkce.

Článek 3

Režim licencí FLEGT

1.           Strany touto dohodou zavádějí režim licencí pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (dále jen „režim licencí FLEGT“). Tento režim stanoví soustavu postupů a požadavků zaměřených na ověřování a osvědčování prostřednictvím licencí FLEGT, že dřevařské výrobky zasílané do Unie byly získány zákonným způsobem. Evropská unie v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 připustí pouze ty dovozní zásilky z Libérie do Unie, na něž byly vydány licence FLEGT.

2.           Režim licencí FLEGT se použije na dřevařské výrobky uvedené v příloze I.

Článek 4

Licenční orgán

1.           Libérie určí svůj licenční orgán a oznámí jeho adresu Evropské komisi. Obě strany tyto údaje zveřejní.

2.           Licenční orgán ověřuje, že dřevařské výrobky byly zákonně získány v souladu s právními předpisy uvedenými v příloze II. V souladu s podmínkami stanovenými v příloze II vydává licence FLEGT na zásilky zákonně vytěženého nebo získaného dřeva pro vývoz do Evropské unie.

3.           Licenční orgán nevydá licenci FLEGT na žádné dřevařské výrobky, jejichž složkou nebo součástí jsou dřevařské výrobky dovezené do Libérie ze třetí země, pokud není prokázáno, že byl daný dřevařský výrobek získán a vyvezen v souladu se zákony dotyčné třetí země a splňuje požadavky přílohy II této dohody a všech právních předpisů upravujících dovoz dřevařských výrobků do Libérie.

4.           Licenční orgán stanoví a zveřejňuje postupy vydávání licencí FLEGT. Uchovává rovněž záznamy o všech zásilkách, na které se vztahují licence FLEGT, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů tyto záznamy zpřístupňuje pro účely nezávislého sledování, přičemž zachovává důvěrnou povahu chráněných informací vývozců.

Článek 5

Příslušné orgány Unie

1.           Evropská komise sdělí Libérii adresy příslušných orgánů určených členskými státy Unie. Obě strany tyto údaje zveřejní.

2.           Před propuštěním každé zásilky do volného oběhu v Unii příslušné orgány ověří, že má zásilka platnou licenci FLEGT. Propuštění zásilky může být pozastaveno a zásilka zadržena, pokud existují pochybnosti ohledně platnosti licence FLEGT. Postupy upravující propouštění zásilek, na které se vztahuje licence FLEGT, do volného oběhu v Unii jsou popsány v příloze III.

3.           Příslušné orgány uchovávají a každoročně zveřejňují přehled obdržených licencí FLEGT.

4.           V souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů příslušné orgány zpřístupňují náležité doklady a údaje osobám nebo orgánům, které Libérie určí jako nezávislého auditora.

5.           Dřevo a dřevařské výrobky, které pocházejí z druhů vyjmenovaných v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a na něž byla vydána licence FLEGT, však na vstupu do Evropské unie podléhají pouze ověření předepsanému nařízením Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi[18], jelikož licence FLEGT potvrzuje rovněž, že toto dřevo bylo vytěženo nebo získáno zákonným způsobem.

Článek 6

Licence FLEGT

1.           Licenční orgán vydává licence FLEGT jako potvrzení, že dřevařské výrobky byly získány zákonným způsobem.

2.           Licence FLEGT se vystavují a vyplňují v angličtině.

3.           Strany mohou společně zavést elektronické systémy pro vydávání, předávání a přijímání licencí FLEGT.

4.           Postup vydávání licencí FLEGT a technické specifikace jsou stanoveny v příloze IV.

Článek 7

Definice zákonně vytěženého dřeva

Pro účely této dohody je definice pojmu „zákonně vytěžené dřevo“ uvedena v článku 2 a v příloze II. Tato definice stanoví vnitrostátní zákony a doprovodné právní předpisy Libérie, které musí být dodrženy, aby se pro dotyčné dřevařské výrobky mohly vydávat licence FLEGT. Příloha II obsahuje rovněž tabulky kritérií zákonnosti spolu s ukazateli zákonnosti, kontrolními ukazateli zákonnosti a podrobnými ověřovacími postupy, které je třeba dodržovat za účelem určení souladu s liberijským právem.

Článek 8

Ověřování zákonně vytěženého dřeva

1.           Libérie zavede systém, který slouží k ověření, zda bylo dřevo vytěženo nebo získáno zákonným způsobem, a zajišťuje, aby byly do Unie vyváženy pouze takto ověřené zásilky. Tento systém ověřování zákonnosti zahrnuje kontroly shody, které zajišťují, že dřevo a dřevařské výrobky určené k vývozu do Unie byly vytěženy nebo získány zákonným způsobem a že licence FLEGT nejsou vydávány na zásilky dřeva, které jsou získány nebo vytěženy nezákonně nebo jejichž původ není znám. Systém rovněž zahrnuje postupy, které zaručují, že dřevo nezákonného nebo neznámého původu nevstoupí do dodavatelského řetězce.

2.           Systém ověřování, že zásilky dřevařských výrobků pocházejí ze zdrojů získaných zákonným způsobem, je popsán v příloze II.

Článek 9

Uplatňování režimu licencí FLEGT na dřevařské výrobky nevyvážené do Unie

1.           Libérie vynaloží veškeré úsilí, aby ověřila zákonný původ dřeva vyváženého na trhy mimo Unii, dřeva prodávaného na jejích domácích trzích a dováženého dřeva, a to pokud možno za použití ověřovacích systémů vyvinutých pro provádění této dohody.

2.           Na podporu tohoto úsilí Unie prostřednictvím dialogu se zúčastněnými stranami podněcuje využívání systémů vyvinutých pro provádění této dohody i pro účely obchodu na jiných mezinárodních trzích a obchodu s třetími zeměmi.

Článek 10

Konzultace ohledně platnosti licencí

1.           Pokud vznikne pochybnost ohledně platnosti jakékoli licence, dotyčný příslušný orgán může ihned požádat licenční orgán o doplňkové informace a usilovat o další objasnění. Pokud licenční orgán neodpoví do 21 kalendářních dnů od data obdržení žádosti o doplňkové informace, příslušný orgán postupuje podle platných vnitrostátních právních předpisů a licenci neuzná. Pokud se po předložení doplňkových informací a po dalším šetření zjistí, že údaje na licenci nesouhlasí se zásilkou, příslušný orgán postupuje podle platných vnitrostátních právních předpisů a licenci neuzná. Licenční orgán musí být ihned písemně informován o každém neuznání licence FLEGT spolu s uvedením důvodů jejího neuznání.

2.           V případě přetrvávajících sporů nebo problémů v souvislosti s konzultacemi ohledně licencí FLEGT lze záležitost předložit Společnému výboru pro provádění dohody (Joint Implementation Committee, JIC).

Článek 11

Nezávislý auditor

1.           Strany souhlasí, že v dohodnutých intervalech je nezbytné si vyžádat služby nezávislého auditora za účelem kontroly funkčnosti a účinnosti režimu licencí FLEGT, jak je podrobně uvedeno v příloze V.

2.           Služby nezávislého auditora zajistí Libérie na základě konzultací s Unií.

3.           Stížnosti vyplývající z jeho práce předává nezávislý auditor k řešení Společnému výboru pro provádění dohody.

4.           Nezávislý auditor sděluje své připomínky stranám dohody prostřednictvím souhrnných zpráv v souladu s postupem popsaným v příloze V. Zprávy nezávislého auditora se zveřejňují v souladu s postupem stanoveným v příloze V.

5.           Strany dohody usnadní nezávislému auditorovi práci mimo jiné tím, že mu na svém území zajistí přístup k informacím nezbytným pro plnění jeho úkolů. Strany dohody však v souladu se svými právními předpisy o ochraně údajů mohou neposkytnout jakékoli informace, k jejichž poskytování nejsou oprávněny.

Článek 12

Nesrovnalosti

Strany dohody se navzájem informují, pokud mají podezření nebo pokud odhalí důkazy jakéhokoli obcházení nebo nesrovnalostí v režimu licencí FLEGT, včetně případů, které se týkají:

a)      obcházení obchodu včetně přesměrování obchodu z Libérie do Unie přes třetí zemi, kdy existuje důvod se domnívat, že k tomu dochází s úmyslem vyhnout se režimu licencí;

b)      licencí FLEGT na dřevařské výrobky, které obsahují dovezené dřevo z podezřelých zdrojů ve třetích zemích; nebo

c)      podvodů při získávání nebo používání licencí FLEGT.

Článek 13

Datum zprovoznění režimu licencí FLEGT

1.           Strany se dohodly na datu, od kterého se začne režim licencí FLEGT používat.

2.           Spuštění vydávání licencí FLEGT bude předcházet společné technické hodnocení, jehož kritéria a cíle jsou stanoveny v příloze VI. Hodnocení určí, zda kontrola zákonnosti, která je základem režimu licencí FLEGT, přiměřeně plní své funkce a zda jsou v Evropské unii zavedeny systémy pro přijímání, ověřování a uznávání licencí FLEGT.

Článek 14

Harmonogram provádění dohody

1.           Strany dohody souhlasí s harmonogramem jejího provádění stanoveným v příloze VII.

2.           Strany dohody budou prostřednictvím Společného výboru pro provádění dohody hodnotit dosažené pokroky v provádění ve srovnání s harmonogramem podle přílohy VII.

Článek 15

Doplňující opatření

1.           Strany dohody určily oblasti uvedené v příloze VIII, do nichž je nutno investovat další technické a finanční zdroje, aby mohla být tato dohoda prováděna.

2.           Poskytnutí těchto zdrojů podléhá obvyklým pravidlům, jimiž se v Unii a jejích členských státech řídí plánování pomoci Libérii, jakož i rozpočtovým pravidlům Libérie samotné.

3.           Strany dohody zváží potřebu společného postupu, kterým se koordinuje financování a technická pomoc Evropské komise a členských států Unie na podporu tohoto procesu.

4.           Libérie zajistí, aby posílení kapacit pro provádění této dohody bylo zapracováno do vnitrostátních plánovacích nástrojů, například do strategií a rozpočtů pro odstranění chudoby.

5.           Strany dohody zajistí, aby činnosti spojené s prováděním této dohody byly koordinovány s příslušnými stávajícími a budoucími rozvojovými iniciativami, mimo jiné například s iniciativami, které podporují opatření ke snížení emisí z odlesňování a poškozování lesů (REDD+).

6.           Poskytování dodatečných zdrojů podléhá postupům pro poskytování pomoci Evropské unie podle Dohody z Cotonou a postupům, jimiž se řídí bilaterální podpora Libérie členskými státy Evropské unie.

Článek 16

Zapojení zúčastněných stran do provádění dohody

1.           Podle zákona o reformě národního lesního hospodářství Libérie, který se týká participativní správy lesních zdrojů, zajistí Libérie provádění a sledování této dohody na základě konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně dotyčného výrobního odvětví, občanské společnosti, místních komunit a dalších lidí závislých na lesích. Zúčastněné strany se zapojí prostřednictvím stávajících struktur správy lesů a členstvím ve vnitrostátním orgánu, který má být zřízen podle odstavce 2 tohoto článku.

2.           Libérie zřídí vnitrostátní výbor pro kontrolu provádění této dohody, složený ze zástupců příslušných vládních orgánů a dalších příslušných zúčastněných stran.

3.           Unie bude provádění této dohody se zúčastněnými stranami pravidelně konzultovat s přihlédnutím ke svým povinnostem z titulu Aarhuské úmluvy z roku 1998 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Článek 17

Sociální záruky

1.           Za účelem minimalizace případných nepříznivých dopadů se strany dohodly, že budou usilovat o lepší porozumění způsobům života potenciálně dotčených osob a místních komunit včetně těch, které se podílejí na nezákonné těžbě dřeva.

2.           Strany dohody sledují dopady této dohody na komunity uvedené v odstavci 1 a podnikají přiměřené kroky ke zmírnění případných nepříznivých dopadů. Strany se mohou dohodnout na doplňkových opatřeních k řešení případných nepříznivých dopadů.

Článek 18

Tržní pobídky

S ohledem na své mezinárodní závazky se Unie vynasnaží podporovat výhodný přístup dřevařských výrobků, na které se vztahuje tato dohoda, na její trh. Mezi tyto snahy patří:

a)      podpora zásad zadávání veřejných a soukromých zakázek, které uznávají snahy zajistit dodávku zákonně získávaných dřevařských výrobků; a dále

b)      podpora odbytu výrobků, které jsou předmětem licencí FLEGT, na trhu Unie.

Článek 19

Společný výbor pro provádění dohody

1.           Strany dohody zřídí Společný výbor pro provádění dohody (dále jen „výbor JIC“) k usnadnění sledování a přezkumu této dohody. Výbor JIC rovněž usnadňuje dialog a výměnu informací mezi stranami dohody.

2.           Každá strana dohody jmenuje své zástupce do výboru JIC, který přijímá svá rozhodnutí na základě konsensu. Výboru JIC společně předsedají dva jeho členové, jeden z Unie a druhý z Libérie.

3.           Výbor JIC zváží jakoukoli záležitost týkající se účinného provádění této dohody. Výbor JIC plní zejména tyto úkoly:

a)      schází se alespoň dvakrát ročně k datu a v místě, na nichž se strany dohodnou;

b)      vypracovává pořad jednání a rámcové podmínky pro společnou činnost;

c)      přijímá svůj jednací řád;

d)      zřizuje systém spolupředsednictví pro řízení svých jednání;

e)      dbá na to, aby jeho práce byla transparentní a aby informace o jeho činnosti a rozhodnutích byly k dispozici veřejnosti;

f)       v případě potřeby zřizuje pracovní skupiny nebo jiné pomocné orgány pro oblasti vyžadující zvláštní odbornost;

g)      zveřejňuje výroční zprávy. Podrobnosti o obsahu těchto zpráv jsou uvedeny v příloze IX.

4.           Zvláštní funkce výboru JIC jsou popsány v příloze X.

5.           V mezidobí od parafování dohody do jejího nabytí účinnosti bude pro usnadnění provádění této dohody zaveden společný mechanismus pro dialog a sledování.

Článek 20

Komunikace o provádění dohody

1.           Zástupci stran zodpovědní za úřední komunikaci ohledně provádění této dohody jsou:

Za Libérii: || Za Evropskou unii:

ministr zemědělství || vedoucí delegace Unie v Libérii

2.           Strany dohody si navzájem včas sdělují informace nezbytné pro provádění této dohody.

Článek 21

Zprávy a zveřejňování informací

1.           Zveřejňování informací je zásadní pro zlepšení správy věcí veřejných, a proto je poskytování informací zúčastněným stranám ústředním bodem dobrovolné dohody o partnerství. Informace se pravidelně zveřejňují s cílem usnadnit provádění a sledování systémů, zvýšit transparentnost, a tím posílit důvěru zúčastněných stran a spotřebitelů, jakož i zajistit větší zodpovědnost stran dohody. Informace, které se mají zveřejňovat, jsou podrobně stanoveny v příloze IX.

2.           Každá strana určí nejvhodnější mechanismy pro zveřejňování informací. Strany se zejména vynasnaží, aby zúčastněným stranám v odvětví lesního hospodářství poskytovaly spolehlivé a aktuální informace.

3.           Rámcové podmínky a postupy, jimiž se řídí fungování výboru JIC, se zveřejní.

Článek 22

Důvěrné informace

1.           Každá strana se zavazuje v rozsahu stanoveném jejími právními předpisy zachovávat důvěrnou povahu informací vyměňovaných na základě této dohody. Strany nebudou a svým orgánům zapojeným do provádění této dohody nedovolí zveřejňovat informace vyměňované na základě této dohody, které představují obchodní tajemství nebo důvěrné obchodní informace.

2.           S výhradou odstavce 1 se za důvěrné nepovažují tyto informace:

a)      počet a druh licencí FLEGT vydaných Libérií a obdržených Unií a objem dřevařských výrobků vyvezených z Libérie a obdržených Unií na základě takových licencí;

b)      názvy a adresy příslušných držitelů licencí a dovozců;

c)      výše poplatků a daní zaplacených kterýmkoli vývozcem;

d)      peněžní pokuty nebo regulační opatření přijatá proti jakémukoli smluvnímu partnerovi nebo držiteli licence.

Článek 23

Územní působnost

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na kterém platí Smlouva o fungování Evropské Unie, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě, a na straně druhé na území Libérie.

Článek 24

Řešení sporů

1.           Strany dohody se vynasnaží řešit veškeré spory ohledně platnosti nebo výkladu této dohody prostřednictvím okamžitých konzultací.

2.           Nebude-li spor vyřešen prostřednictvím konzultací do dvou měsíců ode dne první žádosti o konzultace, může jej každá strana předložit výboru JIC, který se jej vynasnaží vyřešit. Výbor obdrží veškeré náležité informace pro důkladné posouzení situace, aby dospěl k přijatelnému řešení. Za tímto účelem musí výbor JIC prověřit všechny možnosti zachování účinného provádění této dohody.

3.           Pokud výbor nedokáže spor do dvou měsíců vyřešit, strany dohody si mohou společně vyžádat služby nebo zprostředkování nezávislou třetí stranou.

4.           Pokud nelze spor vyřešit podle odstavce 3, může kterákoli ze stran dohody oznámit druhé straně jmenování rozhodce, přičemž druhá strana poté musí do 30 kalendářních dnů od jmenování prvního rozhodce jmenovat druhého rozhodce. Strany společně jmenují třetího rozhodce do dvou měsíců po jmenování druhého rozhodce.

5.           Rozhodnutí rozhodců se přijímá většinou hlasů do šesti měsíců od jmenování třetího rozhodce.

6.           Výrok rozhodců je pro strany dohody závazný a nelze se proti němu odvolat.

7.           Výbor JIC stanoví jednací řád pro rozhodčí řízení.

Článek 25

Pozastavení provádění dohody

1.           Kterákoli ze stran může pozastavit provádění této dohody v případě, že druhá strana a) neplní své povinnosti podle této dohody nebo b) neudržuje právní a správní opatření a prostředky potřebné k provádění této dohody nebo c) svým jednáním nebo naopak nečinností významně ohrožuje životní prostředí, zdraví a bezpečnost lidí v Unii nebo v Libérii. Rozhodnutí o pozastavení a důvody tohoto rozhodnutí budou písemně oznámeny druhé straně.

2.           Podmínky této dohody pozbývají účinnosti 30 kalendářních dnů po tomto oznámení.

3.           Tato dohoda opět nabývá účinnosti 30 kalendářních dnů poté, co strana, která ji pozastavila, oznámí druhé straně, že důvody pozastavení pominuly, a obě strany odsouhlasí obnovení této dohody.

Článek 26

Změny

1.           Kterákoli ze stran dohody, která si přeje tuto dohodu změnit, předloží příslušný návrh nejméně tři měsíce před příštím zasedáním výboru JIC. Výbor návrh projedná a pokud je dosaženo konsensu, vydá příslušné doporučení. Každá strana doporučení posoudí, a pokud s ním souhlasí, přijme je v souladu se svými vlastními vnitřními postupy.

2.           Jakákoli změna takto schválená oběma stranami dohody vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si obě strany oznámily dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

3.           Výbor JIC může přijmout změny příloh k této dohodě.

4.           Oznámení o každé změně se posílá depozitářům této dohody a změny vstupují v platnost ve lhůtě a formě, jež jsou stanoveny v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 27

Přílohy

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást a jsou vymahatelné.

Článek 28

Doba platnosti

S účinností od svého vstupu v platnost zůstává tato dohoda v platnosti na dobu neurčitou.

Článek 29

Ukončení platnosti dohody

Bez ohledu na článek 28 může kterákoli ze stran tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Platnost dohody skončí 12 měsíců ode dne takového oznámení.

Článek 30

Závazná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.

Článek 31

Nabytí účinnosti

1.           Tato dohoda nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany dohody písemně oznámily dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

2.           Oznámení se zasílá Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie a ministru zahraničních věcí Libérie, kteří jsou společnými depozitáři pro účely této dohody.

Přehled příloh

Příloha I || Seznam výrobků podléhajících udělení licence FLEGT

Příloha II || Liberijský systém kontroly zákonnosti

Příloha III || Podmínky upravující propuštění dřevařských výrobků vyvážených z Libérie a krytých licencí FLEGT do volného oběhu v Evropské unii

Příloha IV || Požadavky a technické specifikace týkající se licencí FLEGT

Příloha V || Funkce nezávislého auditu: rámcové podmínky

Příloha VI || Kritéria hodnocení systému kontroly zákonnosti

Příloha VII || Harmonogram provádění

Příloha VIII || Doplňující opatření

Příloha IX || Přístup veřejnosti k informacím a opatření k zajištění transparentnosti

Příloha X || Funkce Společného výboru pro provádění dohody

PŘÍLOHA I

SEZNAM VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH UDĚLENÍ LICENCE FLEGT

KÓDY HS || OBCHODNÍ POPIS

4401 || Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, včetně štěpek kaučukovníkového dřeva

4403 || Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4406 || Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 || Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4408 || Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

4409 || Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované

4410 || Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy

4411 || Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami

4412 || Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo

4414 || Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty

4415 || Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva

4416 || Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

4417 || Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi

4418 || Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva

9403.30 || Kancelářský dřevěný nábytek

9403.40 || Kuchyňský dřevěný nábytek

9403.50 || Ložnicový dřevěný nábytek

9403.60 ||  Ostatní dřevěný nábytek

PŘÍLOHA II

LIBERIJSKÝ SYSTÉM KONTROLY ZÁKONNOSTI

1. ÚVOD

Liberijský systém kontroly zákonnosti (legality assurance system, LAS) má zajišťovat zákonnost přidělování práv k využívání lesů a zákonnost těžby, přepravy, zpracování a prodeje dřeva. Je založen na platných vnitrostátních právních předpisech a existujících systémech vládní kontroly a byl navržen v rámci vnitrostátního postupu za účasti mnoha zúčastněných stran, mezi něž patřili zástupci komunit, organizací občanské společnosti (civil society organisations, CSO), vládních orgánů a soukromého sektoru. Tyto zúčastněné strany se v rámci konzultací a diskusí dohodly na níže popsaných prvcích systému kontroly zákonnosti:

· definice zákonnosti,

· ověřování souladu s definicí zákonnosti,

· systém kontroly dodavatelského řetězce,

· režim licencí FLEGT,

· nezávislý audit.

Definice zákonnosti stanoví základní požadavky právních předpisů, které se vztahují na odvětví lesního hospodářství. Definice zákonnosti byla dokončena a schválena vnitrostátními zúčastněnými stranami v rámci vyjednávání dobrovolné dohody o partnerství.

Ověřování zákonnosti systematicky zjišťuje dodržování požadavků uvedených v definici zákonnosti. To je povinností vládních orgánů určených právními předpisy a dobrovolnou dohodou o partnerství.

Systém kontroly dodavatelského řetězce (Chain Of Custody System, COCS) slouží ke kontrole dodavatelského řetězce a umožňuje sledovat pohyb dřeva z lesa až do místa vývozu nebo prodeje na domácím trhu. Systém COCS zahrnuje provozní kontroly prováděné firmami, ověření prováděné manažerem systému COCS a informační systém, v němž se ukládají a analyzují údaje z provozních kontrol a ověřovacích činností. Systém COCS, který je do značné míry v souladu s požadavky systému LAS, funguje již od doby před zahájením vyjednávání dobrovolné dohody o partnerství. Tento systém vybudoval a provozuje externí poskytovatel služeb a bude postupně převeden na úřad pro rozvoj lesního hospodářství (Forestry Development Authority, FDA).

Libérie vydává licence FLEGT na všechny zásilky při vývozu dřevařských výrobků, které jsou získávány v souladu s definicí zákonnosti a řádně kontrolovány systémem COCS.

Nezávislý audit dodává systému kontroly zákonnosti na důvěryhodnosti tím, že kontroluje každou součást systému s cílem zajistit, aby systém fungoval zamýšleným způsobem. Audit bude provádět příslušný orgán, který je nezávislý na liberijských orgánech vydávajících předpisy pro odvětví lesního hospodářství a soukromých hospodářských subjektech. Výsledky auditu se oznamují Společnému výboru pro provádění dohody a zprávy jsou veřejně dostupné.

Funkce ověřování zákonnosti, vydávání licencí a nezávislého auditu byly navrženy pracovní skupinou zúčastněných stran a budou dále rozvíjeny a uváděny do praxe během provádění dobrovolné dohody o partnerství.

Tato příloha popisuje, jak bude systém LAS v zásadě fungovat v praxi.

2. OBLAST PŮSOBNOSTI 2.1. Zdroje dřeva

Veškeré v Libérii vypěstované dřevo a dřevařské výrobky kontrolované v rámci systému kontroly zákonnosti musí pocházet ze zákonně určených oblastí, na které byla užívací práva přidělena v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto zdroje mohou zahrnovat dřevo z přírodních lesů i z pěstovaných lesů v rámci jednoho z následujících druhů povolení vydávaných úřadem pro rozvoj lesního hospodářství (FDA):

· smlouva o lesním hospodaření (forest management contract, FMC),

· smlouva o prodeji dřeva (timber sale contract, TSC),

· povolení soukromého využívání (private use permit, PUP),

· povolení využívání lesa (forest use permit, FUP),

· povolení drobné těžby dřeva.

Výše uvedené druhy povolení jsou stanoveny zákonem o reformě národního lesního hospodářství, zákonem o právech komunit, nařízením o drobné těžbě dřeva a dalšími souvisejícími předpisy. V současné době se připravují předlohy nařízení o právech komunit a nařízení o drobné těžbě dřeva a jakmile budou tato nařízení vypracována, budou provedeny změny systému LAS odrážející případná doplňující ustanovení.

Na kaučukovníkové dřevo a jiné dřevařské výrobky získávané v rámci dohod o zemědělských koncesích se bude systém LAS rovněž vztahovat.

Opuštěné dřevo bude zařazeno do tohoto systému, jakmile bude vydraženo a bude určen nový právoplatný vlastník.

V současné době nelze dřevo, které bylo z důvodu porušení předpisů zabaveno, do tohoto systému zařadit. Předpisy upravující problematiku zabaveného dřeva a způsobu jeho zařazení do systému LAS budou vypracovány do dvou let, nežli se začne režim licencí FLEGT používat.

Všechny dovážené dřevařské výrobky uvedené v příloze I této dohody budou rovněž kontrolovány v rámci systému LAS. Další podrobnosti jsou uvedeny v oddílu 5.9 této přílohy.

2.2. Výrobky

V rámci systému LAS podléhají kontrole tyto výrobky:

- kulatina || - materiál na parketové podlahy

- dřevěné štěpky || - dřevěné rámy

- železniční pražce || - bedny a krabice

- řezivo || - truhlářské výrobky

- dýhy ||  - nábytek

- překližka ||

Příloha I určuje výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, a jejich kódy harmonizovaného systému (HS) používané pro klasifikaci zboží v mezinárodním obchodu.

Až provádění dohody pokročí, Libérie zváží doplnění dalších výrobků včetně dřevěného uhlí do působnosti systému LAS.

2.3. Místa určení na trhu

Ověřování zákonného původu se vztahuje jak na dřevařské výrobky prodávané na domácím trhu, tak na vyvážené dřevařské výrobky, a to bez ohledu na zemi určení. Kontroly výrobků prodávaných na domácím trhu budou zaváděny postupně v návaznosti na harmonogram, který bude záviset na provádění zákona o právech komunit a nařízení o drobné těžbě dřeva a zohlední regionální obchodní smlouvy Hospodářského společenství států západní Afriky (Economic Community of West African States, ECOWAS) a jejich začlenění do systému LAS.

3. INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Za účelem ověření souladu s definicí zákonnosti (DZ) a provozování systému COCS zřídí úřad FDA nový odbor s názvem liberijský ověřovací odbor (Liberia Verification Department, LVD). S poskytovatelem služeb bude na prvních pět let uzavřena smlouva na vybudování, provozování a převod (build, operate and transfer, BOT) za účelem vypracování nezbytné metodiky ověřování a vybudování kapacit odborů a divizí úřadu FDA, jež se podílejí na provádění systému LAS.

Odbor LVD bude spolupracovat s ostatními odbory a divizemi úřadu FDA, agenturou ochrany životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA), ministerstvem obchodu a průmyslu (Ministry of Commerce and Industry, MOCI), ministerstvem financí (Ministry of Finance, MOF), ministerstvem práce (Ministry of Labour, MOL) a dalšími příslušnými vládními orgány zodpovědnými za jednotlivé aspekty regulace odvětví lesního hospodářství. Tyto vládní orgány budou liberijskému ověřovacímu odboru předkládat důkazy o tom, jak hospodářské subjekty dodržují definici zákonnosti. Kromě toho bude zřízen komunikační kanál, jehož prostřednictvím budou organizace občanské společnosti (CSO) poskytovat odboru LVD a dalším příslušným orgánům údaje ze sledování, jak hospodářské subjekty dodržují požadavky systému LAS.

Za účelem vydávání licencí FLEGT pro vývoz dřevařských výrobků zřídí FDA nový odbor s názvem liberijský licenční odbor (Liberia Licensing Department, LLD). Vývozci budou u odboru LLD žádat o licence FLEGT (viz Obrázek 1).

Obrázek 1.      Institucionální uspořádání pro ověřování a vydávání licencí

4. OVĚŘOVÁNÍ ZÁKONNOSTI 4.1. Definice zákonnosti a související postupy ověřování

Definice zákonnosti se skládá z 11 zásad, z nichž každá je rozdělena do několika ukazatelů představujících právní požadavky, které se musí dodržovat. Pro každý ukazatel jsou stanoveny kontrolní ukazatele, které slouží k určení, zda soukromý hospodářský subjekt nebo vládní orgán dodržuje právní požadavky, jichž se dotyčný ukazatel týká.

Dodatek A této přílohy obsahuje definici zákonnosti a nastiňuje postupy ověřování, které slouží pro zodpovědné ministerstvo, vládní orgán a odbor LVD jako vodítko při posuzování souladu. Tento ověřovací rámec konkretizuje:

– –   cíl, který popisuje účel postupu ověření,

– –   regulační kontrolu, která stanoví normativní a/nebo zákonné požadavky a zodpovědnost za určitý ukazatel,

– –                                                                                                                           metodu ověření, která stanoví popis a prostředky ověření spočívající v přezkoumání dokladů, terénní kontrole, potvrzení a/nebo konzultaci,

– –   četnost, která vymezuje, jak často musí odbor LVD posuzovat soulad s určitým ukazatelem nebo jeho některými aspekty.

Podrobnější postupy včetně kontrolních seznamů pro posuzování souladu s definicí zákonnosti budou vypracovány během provádění dobrovolné dohody o partnerství.

4.2. Správa údajů

Výsledky ověření se zaznamenají do systému správy údajů, který umožňuje okamžitě zkontrolovat, zda určitý hospodářský subjekt dodržuje definici zákonnosti. Odbor LVD bude pověřen správou údajů včetně aktualizace záznamů tak často, jak stanoví postupy ověřování.

Informační systém pro kontrolu dodavatelského řetězce (COCIS) obsahuje určité údaje o dodržování právních předpisů, které se budou shromažďovat za účelem posouzení souladu s definicí zákonnosti v rámci celého výrobního řetězce. Tyto záznamy slouží jako spouštěcí impulsy umožňující další postup v rámci výrobního řetězce, například zahájení těžby nebo předávání kulatiny v rámci dodavatelského řetězce. Předpokládá se, že systém COCIS bude tvořit součást systému správy údajů nezbytného pro účely ověřování.

Je třeba vypracovat systém správy údajů umožňující výměnu informací v reálném čase, aby se dalo zabránit tomu, aby dřevo, u něhož se při ověření zákonnosti případně zjistilo, že nesplňuje příslušná kritéria, pokračovalo v dalším postupu, a aby byly možné pozdější kontroly na nižších úrovních dodavatelského řetězce.

Architektura a technické specifikace systému správy údajů a podrobné postupy pro správu údajů budou vypracovány během provádění dobrovolné dohody o partnerství.

4.3. Ověřování zákonnosti u hospodářských subjektů pracujících v rámci nezávislého systému certifikace pro oblast lesního hospodářství

Hospodářské subjekty pracující v rámci nezávislého systému certifikace schváleného liberijskou vládou mohou prokazovat dodržování liberijské definice zákonnosti tím, že předloží odborům LVD a LLD platné osvědčení pocházející z dotyčného systému.

Před uznáním systému certifikace provede liberijská vláda posouzení nerozpornosti, které zajistí, aby byly do systému certifikace zahrnuty všechny ukazatele liberijské definice zákonnosti, aby se systematicky kontrolovalo jejich dodržování a aby byl celý postup certifikace spolehlivý. Do liberijského systému LAS lze začlenit pouze systémy, které úspěšně prošly posouzením nerozpornosti.

V souladu s liberijskými právními předpisy budou všechny hospodářské subjekty včetně těch, které mají své vlastní certifikované systémy kontroly dodavatelského řetězce, i nadále podléhat liberijskému celostátnímu systému kontroly dodavatelského řetězce.

5. SYSTÉM KONTROLY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 5.1. Standardní prováděcí postupy

Byla vypracována sada standardních prováděcích postupů (standard operating procedures, SOP) s cílem stanovit, a) jak mají lesní společnosti kontrolovat své dodavatelské řetězce a b) jak se mají tyto firemní činnosti ověřovat za pomoci systému COCS:

a)       všeobecný standardní prováděcí postup 01 (GSOP 01) poskytuje obecný popis toho, jak se provádějí kontrolní a ověřovací činnosti u dřeva a dřevařských výrobků získávaných na základě smluv TSC nebo FMC a povolení PUP;

b)      v řadě SOP jsou uvedeny podrobnosti o každé činnosti;

c)       postupy GSOP a SOP budou upravovány tak, aby odrážely případné změny kontrolních a ověřovacích činností včetně zařazení nových zdrojů dřeva do systému COCS.

Do dvou let od podpisu dobrovolné dohody o partnerství budou vypracovány postupy kontroly a ověřování dřeva z těchto zdrojů:

a)       lesy regulované zákonem o právech komunit;

b)      drobná těžba dřeva;

c)       dovoz dřeva;

d)      tranzitující dřevo;

e)       zabavené dřevo.

V následujících několika oddílech a v dodatku B jsou popsány nejdůležitější kontrolní body a hlavní zásady systému COCS.

5.2. Před zahájením těžby

Za vymezení smluvní plochy a těžebních bloků a výčet stromů (inventarizaci porostních zásob) zodpovídá držitel smlouvy. Odbor LVD ověří, že bloková mapa a inventarizace porostních zásob jsou přesné, a poskytne obchodnímu odboru FDA informace, které tento odbor potřebuje k odsouhlasení blokové mapy a inventarizace porostních zásob a k vydání ročního osvědčení k těžbě (annual harvesting certificate, AHC).

Pracovníci FDA ověří, že bloková mapa a inventarizace porostních zásob jsou řádně provedeny a že držitelé smluv správně vyplnili formuláře a mapy. Jedná se o dvoufázový postup, který je tvořen nejprve formální kontrolou, zda nedošlo k žádným jednoduchým administrativním chybám, a poté, pokud jsou výsledky první kontroly uspokojivé, následuje kontrola, která se provádí v lese na vzorku nejméně 5 % z plochy inventarizovaných porostních zásob za účelem ověření polohy stromů, jejich průměru, druhu a výšky.

Systém COCIS automaticky kontroluje, zda:

a)       referenční údaj smluvní plochy odpovídá identifikačnímu číslu držitele smlouvy;

b)      všechny čtyři rohy blokových map spadají do hrubé smluvní plochy;

c)       byla držiteli smlouvy přidělena identifikační čísla stromů, které má použít v dané smluvní ploše k označení stromů.

Blokovou mapu poté manuálně zkontroluje terénní pracovník kontroly dodavatelského řetězce, aby se potvrdilo, zda:

a)       referenční údaje smluvní plochy a identifikační číslo držitele smlouvy odpovídají těmto údajům na předložených formulářích inventarizace porostních zásob;

b)      údaje zjištěné v terénu odpovídají údajům na formulářích inventarizace porostních zásob;

c)       zeměpisné souřadnice systému Universal Transverse Mercator (UTM) odpovídají souřadnicím na formulářích inventarizace porostních zásob;

d)      je na mapě správně vyznačena stupnice, zda je vzdálenost mezi buňkami správná a zda jsou na mapě správně vyznačeny vzdálenosti;

e)       směr geodetické základny je správně zadán a směr šipky vyznačující sever je vzhledem k základně správný;

f)       čísla měřických přímek a čísla vzdáleností jsou vyznačena správně;

g)       hranice bloku nakreslené v blokové mapě odpovídají mapě smluvní plochy a spadají do celkových hranic smluvní plochy;

h)       čísla stromů na mapě jsou ve správných buňkách, v souladu s formuláři inventarizace porostních zásob;

i)        kódy jednotlivých druhů stromů jsou správné.

Terénní pracovník kontroly dodavatelského řetězce vyplní standardní formulář systému COCIS, který obsahuje sérii zaškrtávacích políček a který bude poté předán úředníkovi zodpovědnému za zadávání údajů nebo operátorovi systému COCIS, jenž údaje z formuláře zadá do systému COCIS.

Pokud některá z kontrol formulářů inventarizace porostních zásob nebo manuální blokové mapy odhalí nesrovnalosti, operátor systému COCIS vytiskne formuláře nebo mapy, kterých se to týká. Pracovník, který dohlíží na zadávání údajů do systému COCS, tyto formuláře a mapy zašle držiteli smlouvy k opravě a celý postup se s použitím opravených údajů opakuje.

5.3. Těžba

Tento proces popisuje postupy značení, měření a zaznamenávání údajů, které mají držitelé smluv dodržovat při kácení stromů. Měření a značení kulatiny a pařezů je nezbytné k vytvoření vazby mezi původním číslem stromu (přiděleným při inventarizaci porostních zásob) a kulatinou vzniklou z poraženého stromu a pařezem, který zůstává v lese, což umožňuje zpětnou vysledovatelnost.

Po vydání ročního osvědčení k těžbě jsou držiteli smlouvy přiděleny štítky s čárovým kódem pro značení kulatiny a následně je povoleno zahájit těžbu na místech uvedených v blokové mapě:

a)       před pokácením stromu zaznamená pracovník držitele smlouvy, který zodpovídá za měření kulatiny (dále jen „měřič kulatiny“), identifikační číslo štítku stromu přidělené při inventarizaci porostních zásob;

b)      po pokácení stromu měřič kulatiny upevní na silnější konec kmene a na pařez nový štítek a zaznamená jeho číslo. Změří se výsledné rozměry kmene: průměr na silnějším i slabším konci a délka kmene až po korunový zlom (zaokrouhlená na 10 cm). Měřič kulatiny zaznamená údaje do svého kapesního počítače PDA nebo do příslušného formuláře.

Měřič kulatiny pak přejde k dalšímu stromu, který má být pokácen, a opakuje stejný postup. Shromážděné údaje jsou předloženy ke zpracování úředníkovi zodpovědnému za zadávání údajů v rámci kontroly dodavatelského řetězce, který je převede do systému COCIS.

5.4. Plocha v lese pro skladování kulatiny nebo odvozní místo

Tento proces popisuje, jak držitel smlouvy měří a označuje pokácené stromy poté, co byly dopraveny na odvozní místo a rozřezány na kulatinu. Stejný postup se také používá, pokud se v pozdější fázi kulatina opět řeže na menší polena nebo se jen zakracuje (tzn. že se prvních několik centimetrů odřízne, aby kulatina na prodej nebo vývoz vypadala lépe). Hlavní zásadou je, že se identifikační štítek upevní na každé nové poleno, aby bylo možno zpětně vysledovat, z jaké původní kulatiny, stromu a blokové mapy pochází.

Měřiči kulatiny v rámci systému COCS ověří vzorek kulatiny, aby se potvrdilo, že dotyčný hospodářský subjekt jednotlivá polena správně změřil a označil. Druh, průměr a délka polen se zaznamená do systému COCIS, který údaje o kulatině automaticky porovnává s informacemi uloženými držitelem smlouvy.

5.5. Přeprava kulatiny nebo zpracovaného dřeva

Tento proces popisuje postup, který se má dodržovat při nakládání kulatiny a/nebo dřevařských výrobků na nákladní automobil na odvozním místě v lese, při nakládání kulatiny na skladovacím místě mimo přístav, při nakládání řeziva před odesláním do přístavu a při následné přepravě. Jelikož je systém COCS navržen tak, aby byly v reálném čase k dispozici údaje o tom, kde se kulatina nebo dřevařské výrobky v rámci dodavatelského řetězce nacházejí, uplatňují se tato opatření:

a)      Když je zásilka připravena k naložení, zaměstnanci dotyčného hospodářského subjektu (tzn. měřič kulatiny nebo pracovník, který eviduje dřevo na pile) vyplní formulář nákladního listu, přičemž:

– vyplní příslušná pole (čárový kód, druh stromu, průměr a délku),

– na příslušná místa nákladního listu nalepí štítky s čárovým kódem,

– vypracují seznam všech čísel štítků s čárovým kódem připevněných na dřevařské výrobky, které tvoří jednotlivý náklad – tato čísla je třeba opsat ručně,

– nákladní list opatří datem a podepíší jej.

b)      Kulatinu nebo dřevařské výrobky je nutno naložit tak, aby se čárové kódy daly přečíst čtečkou připojenou ke kapesnímu počítači PDA, aniž by bylo nutné náklad z automobilu vyložit. Proto je nezbytné buď ponechat prostor mezi koncem polen a čelem nákladního automobilu (v závislosti na typu automobilu) nebo je nutno všechna polena naložit tak, aby štítky byly na zadním konci, takže jsou dobře viditelné. Cílem je usnadnit měřičům kulatiny v rámci systému COCS a pracovníkům úřadu FDA kontrolu čísel na štítcích, když je nákladní automobil na cestě.

Odbor LVD provádí 100% spisové ověření vystavených a obdržených nákladních nebo dodacích listů a má mobilní týmy měřičů kulatiny nebo inspektorů, kteří kontrolují vzorky všech přepravovaných nákladů. Zaznamenávají se druhy stromů, průměr a délka kulatiny. Současně bude liberijská policie kontrolovat, zda všechny náklady procházející kontrolními body (tzv. check-points) mají požadované nákladní listy.

5.6. Zpracování dřeva

Podrobné postupy, které popisují, jak se posuzuje pilařská výroba a další zpracování dřevařských výrobků, budou vypracovány v prvních třech letech provádění dobrovolné dohody o partnerství. V zásadě se bude provozní kontrola hospodářským subjektem a ověření prostřednictvím systému COCS týkat i) přivezení dřevních surovin do pilařského závodu, ii) skladování dřevních surovin, iii) zpracování, iv) skladování hotových výrobků a v) odvezení výrobků z pilařského závodu.

Budou uplatňována tato kontrolní a ověřovací opatření:

a)       hospodářský subjekt vede evidenci všech dřevních surovin přivážených do pilařského závodu a nahrává odpovídající údaje do systému COCIS;

b)      hospodářský subjekt vede evidenci všech dřevních surovin skladovaných v pilařském závodě a nahrává odpovídající údaje do systému COCIS. Hospodářský subjekt musí používat systém řízení zásob, který zaznamenává vstupy a výstupy surovin do/ze skladovacích prostor;

c)       pracovníci hospodářského subjektu evidují suroviny přicházející do zpracovatelského závodu a všechny výrobky vycházející z něho. Příslušné údaje zaznamenávají do standardních formulářů. Tím vznikají základní údaje pro hodnocení výtěžnosti (u pilařské výroby by to byl objem řeziva vycházejícího z pilařského závodu vyjádřený jako procentní podíl z objemu kulatiny, který do něho přichází; v jiných případech to může být jednoduchý přepočítací koeficient, např. x m3 řeziva se bude rovnat y kusů noh k židlím apod.);

d)      hospodářský subjekt vede evidenci všech hotových dřevařských výrobků skladovaných v pilařském závodě a nahrává odpovídající údaje do systému COCIS. Hospodářský subjekt musí používat systém řízení zásob, který zaznamenává vstupy a výstupy surovin z každého skladu;

e)       hospodářský subjekt vede evidenci všech dřevních surovin odvážených z pilařského závodu a nahrává odpovídající údaje do systému COCIS;

f)       jakmile je pilařský závod připraven zahájit výrobu, musí pracovníci odboru LVD zkontrolovat vzorek, který je výsledkem zpracování celé šarže výrobků (například produkci jedné směny v pilařském závodě). Tento vzorek bude základem pro tzv. „schválený přepočítací koeficient“;

g)       pracovníci odboru LVD budou „schválený přepočítací koeficient“ pravidelně a náhodně přehodnocovat. Příslušné návštěvy zpracovatelského závodu by měly být neohlášené;

h)       systém COCIS sleduje přepočítací koeficient na základě standardních formulářů předkládaných hospodářským subjektem, které se porovnávají se „schváleným přepočítacím koeficientem“. V případě jakýchkoli významných odchylek se zahájí další šetření a/nebo se vypracuje zpráva o neplnění;

i)        odbor LVD provádí namátkové prověrky všech operací a účetních systémů používaných hospodářským subjektem za účelem kontroly převozů dřevní suroviny a hotových výrobků v rámci pilařského závodu.

5.7. Vývoz

Tento proces popisuje, jak se výrobky, které již odbor LVD schválil k vývozu, převážejí do přístavu a pak nakládají na loď.

V okamžiku vývozu se prostřednictvím systému COCS kontroluje 100 % čísel štítků a specifikací výrobků v rámci systému COCIS a na vzorku vývozní zásilky se provádějí fyzické kontroly.

Vývozce musí informovat pracovníky systému COCS, když je loď připravena k nakládce, aby systém COCS mohl splnit svůj úkol, který spočívá ve vyslání týmu, jenž má dohlížet na konečnou nakládku plavidla. Zatímco se na plavidlo nakládají jednotlivá polena nebo jejich svazky, inspektor COCS je porovná se specifikacemi, aby se ujistil, že se na ně vztahuje platná licence FLEGT, a zaznamená je do svého kapesního počítače PDA nebo do příslušného formuláře. Záznamy se nahrají do systému COCIS a porovnají s dříve uloženými údaji o specifikacích výrobků, aby se zjistilo, který výrobek byl skutečně vyvezen.

5.8. Domácí trh

Postupy kontroly a ověřování popsané v oddílech 5.2 až 5.7 jsou použitelné na domácí trh, když dřevo pochází z produkčních oblastí, na něž se vztahují smlouvy FMC nebo TSC a povolení PUP. Postupy správy dodavatelských řetězců pro dřevo z drobné těžby budou vypracovány ve lhůtě uvedené v příloze VII této dohody.

5.9. Dovážené dřevo

Dovozce musí prokázat, že dovážené dřevo pochází ze zákonných zdrojů a je proclené v souladu s liberijskými právními předpisy. Zákonný původ dřeva v zemi těžby lze prokázat prostřednictvím osvědčení vydaných v rámci systémů certifikace nebo jiných režimů ověřování zákonnosti, které byly posouzeny a schváleny vládou Libérie po konzultaci s dotyčnými vládami. Dovážené dřevo zkontrolované v rámci systému LAS jiné země, na kterou se vztahuje dobrovolná dohoda o partnerství a která má funkční režim licencí FLEGT, bude v rámci liberijského systému LAS považováno za dřevo zákonného původu. Dovážené dřevo, u kterého se prokáže jeho zákonný původ, se zařadí do systému COCS na hranicích a následně se kontroluje a ověřuje stejným způsobem jako dřevo vypěstované v Libérii.

5.10. Tranzitující dřevo

Tranzitující dřevo je nutno udržovat fyzicky oddělené od dřeva vypěstovaného v Libérii nebo dováženého dřeva, přičemž přes území Libérie tranzituje pod dohledem liberijských celních orgánů. Tranzitující dřevo nebude zařazeno do systému COCS a nebude podléhat vydání liberijské licence FLEGT v místě vývozu. Země původu a země těžby musí být jasně uvedeny v konosamentu a ostatních přepravních dokladech. Libérie určí právní dokumenty a související celní kontroly, které jsou specifické pro tranzitující dřevo. Podrobné postupy budou vypracovány před uvedením systému licencí do provozu.

5.11. Kaučukovníkové dřevo

Standardní prováděcí postupy pro kontrolu těžby, přepravy, štěpkování a vývozu výrobků z kaučukovníkového dřeva budou vypracovány během provádění dobrovolné dohody o partnerství.

5.12. Porovnávání údajů

Systém COCIS slouží k porovnávání kvantitativních údajů mezi jednotlivými stupni dodavatelského řetězce a v rámci každého z nich. Postupy porovnávání údajů mají zajistit, že jednotlivá množství dřeva v členění podle druhů a rozměrů jsou v rámci celého dodavatelského řetězce shodná, zejména aby se prokázalo, že odeslané množství není vyšší než množství obdržené a že v průběhu zpracování je poměr mezi množstvím surovin a množstvím hotových výrobků přiměřený.

Budou vypracovány protokoly pro porovnávání konsolidovaných údajů v rámci několika dodavatelských řetězců a v čase s cílem poskytnout důkazy zákonnosti celého odvětví lesního hospodářství na regionální nebo celostátní úrovni.

Kromě porovnávání kvantitativních údajů se v rámci systému COCS rovněž kontroluje v databázi odboru LVD, že je zcela dodržena definice zákonnosti, a to před každým prodejem, ať už je dotyčné dřevo určeno na vývoz nebo k prodeji v Libérii.

6. NESOULAD S POŽADAVKY SYSTÉMU LAS

Licence FLEGT nebude vydána, pokud nejsou dodrženy všechny požadavky systému LAS. Každý nesoulad s požadavky systému LAS se musí řešit. Stávající právní postupy a sankce platí pro řešení případů nesouladu s požadavky systému LAS zjištěných v průběhu ověřovacích činností. V závislosti na závažnosti porušení může být dotyčnému hospodářskému subjektu uložena správní pokuta nebo se na něj mohou vztahovat nápravná opatření, pozastavení činnosti a/nebo trestní stíhání.

Podrobné pokyny, jak řešit případy porušení a ukládat sankce za nesplnění příslušných požadavků budou vypracovány před uvedením systému licencí FLEGT do provozu.

Všechny případy nesouladu s definicí zákonnosti nebo nedodržení požadavků systému COCS a odpovídající sankce budou zaznamenány v databázi údajů o ověřování (viz oddíl 4.2).

7. VYDÁVÁNÍ LICENCÍ

Bude zřízen liberijský licenční odbor (Liberia Licensing Department, LLD), jehož úkolem je vydávat licence FLEGT na vývozní zásilky dřevařských výrobků splňujících všechny požadavky systému LAS. Postup vydávání licencí má tyto fáze:

a)      Vývozce požádá odbor LLD o licenci FLEGT pro každou vývozní zásilku. Do dvou let od podpisu dobrovolné dohody o partnerství bude vypracován standardní formulář žádosti, který upřesní požadované informace a doklady. Odbor LLD žádost zaregistruje a pošle odboru LVD žádost o ověření.

b)      Odbor LVD ověří, že vývozce a případní dodavatelé spojení s dotyčnou vývozní zásilkou dodržují liberijskou definici zákonnosti a že výrobky určené k vývozu pocházejí ze zákonných zdrojů a jsou řádně zadány v systému COCIS. Podrobné postupy a kontrolní seznamy pro ověřování prováděné odborem LVD budou vypracovány do dvou let od podpisu dobrovolné dohody o partnerství.

c)      Odbor LVD poté zašle odboru LLD písemné sdělení, které potvrzuje výsledek ověření. Formát a způsob doručení tohoto sdělení bude vypracován do dvou let od podpisu dobrovolné dohody o partnerství.

– Pokud odbor LVD potvrdí, že je definice zákonnosti plně dodržena, odbor LLD neprodleně vystaví licenci FLEGT na dotyčnou vývozní zásilku. Podrobné postupy pro informování žadatele a vydávání licencí FLEGT budou vypracovány do dvou let od podpisu dobrovolné dohody o partnerství.

– Pokud je v této fázi zjištěn jakýkoli nesoulad s příslušnými požadavky, odbor LVD oznámí odboru LLD, že licenci FLEGT nelze vydat, přičemž uvede důvody tohoto zamítnutí žádosti a rovněž toto zamítnutí zaznamená do systému COCIS. Odbor LLD oznámí žadateli, že žádost o licenci byla zamítnuta, a uvede důvody tohoto zamítnutí. Podrobné postupy pro řešení zásilek, které nesplňují příslušné požadavky, a pro informování žadatele budou vypracovány do dvou let od podpisu dobrovolné dohody o partnerství.

d)      Jakmile je vystavena licence FLEGT, vývozce zašle kopii licence včetně specifikace celním a přístavním orgánům spolu s oznámením navrhovaného data nakládky. Celní a přístavní orgány zkontrolují, že je licence v souladu s ostatními úředními vývozními doklady a splňuje standardní formální náležitosti. Odbor LLD eviduje všechny obdržené žádosti o licence FLEGT včetně těch, které byly zamítnuty.

Technické specifikace pro licence FLEGT včetně formátu licence a doby platnosti jsou uvedeny v příloze IV této dohody.

8. NEZÁVISLÝ AUDIT

Cílem nezávislého auditu je posoudit, zda systém LAS účinně, řádně a důvěryhodně funguje, a zjistit možné nedostatky a rizika v rámci struktury a provádění systému.

Rámcové podmínky pro nezávislý audit včetně úkolů, požadované kvalifikace a metodiky auditu jsou uvedeny v příloze V této dohody.

Dodatek A: DEFINICE ZÁKONNOSTI, tabulka kritérií zákonnosti A postupy ověřování

1. PLÁN REFORMY POLITIKY A PRÁVA V OBLASTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Níže uvedená definice zákonnosti byla vypracována ve spolupráci s širokou škálou zúčastněných stran. Během práce na definici zákonnosti zjistily liberijské zúčastněné strany řadu nejasností, mezer a nesrovnalostí ve stávajících právních předpisech a politikách, které jsou základem definice zákonnosti, a konstatovaly, že je nutno se jimi zabývat za účelem dosažení řádné správy, která je v liberijském odvětví lesního hospodářství žádoucí. Liberijská vláda proto plánuje provést na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami právní a politické reformy týkající se lesního hospodářství. Očekává se, že tyto právní reformy budou dokončeny do roku 2013, načež bude aktualizována definice zákonnosti, aby odrážela tyto změny. Mezi oblasti, které vyžadují politické a právní reformy, patří:

a)       sociální dohody: stanovení postupů, jimiž se řídí vyjednávání sociálních dohod, včetně i) načasování jednání, ii) včasnosti plateb a převodů finančních prostředků komunitám, iii) minimálního obsahu sociálních dohod a prosazování jejich ustanovení, iv) uživatelských práv komunit, pokud jde o koncesní plochy, a v) zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků apod.;

b)      vyhlášení nařízení o lesním hospodaření komunit, které stanoví konkrétní pokyny pro komunitní hospodaření s lesy;

c)       využití opuštěné kulatiny včetně postupů pro její vydražení, registraci právního vlastnictví a zařazení do systému LAS;

d)      použití dřeva zabaveného vládou z důvodu, že bylo vytěženo v rozporu s příslušnými zákony;

e)       začlenění nezávislých systémů certifikace do systému LAS: projednání a nalezení shody se zúčastněnými stranami o využívání nezávislých systémů certifikace v Libérii a určení nezávislých systémů certifikace, které by Libérie uznala pro účely stanovení zákonného původu kulatiny dovážené ze třetích zemí, které nejsou stranami dobrovolné dohody o partnerství;

f)       seznam vyloučených osob: vytvoření seznamu vyloučených osob, ve kterém jsou uvedeni jednotlivci, kteří přispěli k občanské válce v Libérii a je jim tudíž zakázáno pracovat v odvětví lesního hospodářství, jak to vyžadují stávající nařízení úřadu FDA;

g)       zpracovatelská zařízení: nařízení týkající se i) zřizování zpracovatelských zařízení držiteli smluv FMC a ii) pokynů pro provoz zpracovatelských zařízení;

h)       přístup třetích stran a využívání lesních produktů: nařízení ohledně přístupu třetích stran a využívání lesních zdrojů v koncesních plochách jiných stran;

i)        ověření a vyhlášení nařízení o drobné těžbě dřeva: poskytnout vodítko pro nové postupy práce s neformálním sektorem.

2. KRITÉRIA ZÁKONNOSTI

Při určování, zda dřevo a dřevařské výrobky prodávané na liberijském trhu nebo vyvážené z Libérie splňují zákonné požadavky stanovené v definici „dřeva zákonného původu“, se použijí zásady a ukazatele, jakož i podrobné ověřovací postupy stanovené v následující tabulce. Tato tabulka popisuje formát kritérií zákonnosti (zásady, ukazatele, kontrolní ukazatele, a pokyny k ověřování). Tabulka kritérií zákonnosti se dělí podle 11 zásad, přičemž u každé zásady jsou uvedeny příslušné ukazatele a kontrolní ukazatele a pokyny k ověřování, které nastiňují, jak se má kontrolovat shoda s jednotlivými ukazateli. Pokyny k ověřování (s uvedením cíle, regulační kontroly, metody ověření a četnosti ověřování) odráží současný stav poznání, avšak mohou být v průběhu dalšího vývoje systémů a postupů odpovídajícím způsobem upraveny.

Zásada zákonnosti || Liberijská definice zákonnosti je rozdělena do 11 zásad zákonnosti. Každá zásada zákonnosti se skládá z několika ukazatelů zákonnosti, přičemž pro každý ukazatel jsou stanoveny kontrolní ukazatele. Pro každý ukazatel je vypracován ověřovací postup.

Ukazatele zákonnosti || Zde je uvedena norma nebo požadavek, jejichž dodržení musí liberijský ověřovací odbor (LVD) zkontrolovat u konkrétní zásady zákonnosti.

Kontrolní ukazatele zákonnosti || Kontrolní ukazatele jsou důkazem, podle něhož inspektoři odboru LVD nebo hodnotitelé posuzují soulad s určitou normou nebo ukazatelem. Tento seznam není vyčerpávající a hodnotitel může v případě potřeby použít k ověření příslušného ukazatele i další prostředky.

Pokyny k ověřování || Tyto zásady slouží pro inspektory odboru LVD nebo hodnotitele jako vodítko při hodnocení konkrétního ukazatele: 1. Cíl: Cíl vymezuje účel postupu ověřování. 2. Regulační kontrola: Stanoví normativní a/nebo právní požadavky ohledně konkrétního ukazatele a zodpovědných vládních orgánů. 3. Metoda ověření: Stanoví popis a metodu ověření spočívající v přezkoumání dokladů, terénní kontrole, potvrzení a/nebo konzultaci. 4. Četnost: Stanoví, jak často má odbor LVD ověřovat soulad s určitým ukazatelem nebo jeho některými aspekty.

ZÁSADA č. 1: ZÁKONNÁ EXISTENCE NEBO UZNÁNÍ A ZPŮSOBILOST K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI V ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Držitel lesní smlouvy nebo povolení je zákonně uznaným podnikem, komunitou nebo jednotlivcem, který je způsobilý k provozování činnosti v odvětví lesního hospodářství

Ukazatel 1.1         Držitel smlouvy nebo povolení je fyzická nebo právnická osoba řádně zaregistrovaná u liberijské vlády a/nebo uznaná úřadem FDA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

1.1.1. U akciových společností a veřejných obchodních společností: platné roční osvědčení o registraci firmy a povolení vydané ministerstvem obchodu a průmyslu (MOCI) || Všechny druhy smluv nebo povolení, jejichž držitelem je registrovaná firma

1.1.2. U firemních subjektů: stanovy uložené na ministerstvu zahraničních věcí (MOFA) || Všechny druhy smluv nebo povolení, jejichž držitelem je firma

1.1.3. U držitelů, kteří nejsou firmou zapsanou v obchodním rejstříku: osvědčení nebo potvrzení o uznání vydané úřadem FDA || Smlouva FMC nebo TSC uzavřená podle zákona o lesním hospodaření komunit, povolení FUP nebo PUP a povolení drobné těžby dřeva vydané fyzické osobě nebo podniku jednotlivce

Pokyny k ověřování || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že osoba, která žádá o lesní smlouvu nebo povolení těžby, zpracování nebo vývozu kulatiny nebo jakýchkoli dřevařských výrobků v Libérii, je buď řádně registrovaným podnikem nebo podnikem uznaným úřadem FDA za způsobilý k získání a držení lesní smlouvy nebo povolení podle liberijského práva. Regulační kontrola: Liberijské právo stanoví, že každá osoba, která řídí nebo provozuje nějakou firmu, ji musí zaregistrovat u MOCI. Nezaregistrovat firmu je přečin. Aby se komunita mohla zapojit do lesního hospodaření komunit, musí být uznána úřadem FDA. Platnost registrace firmy každý rok vyprší ke dni registrace a musí se obnovit. Zákon NFRL rovněž stanoví, že lesní smlouvu může získat a držet jakákoli osoba. Výrazem „osoba“ se rozumí jak fyzické a právnické osoby, tak subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku. || Popis: Odbor LVD ověří existenci platné registrace firmy. V případě, že je nezbytné objasnění, může odbor LVD získat další informace od MOCI a od obchodního odboru a právního odboru úřadu FDA. V případě lesního hospodaření komunit si lze uznání určité komunity úřadem FDA ověřit u jeho právního odboru a odboru pro lesní hospodaření komunit. Prostředky ověření: 1. 1.     Přezkoumání dokladů 2. 2.     Konzultace s MOCI a s obchodním odborem, právním odborem a odborem pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA. || Ročně

Odkazy: Všeobecný zákon o podnikání (§ 4.3 až 4.5); SOP systému COCS (4) ||

Ukazatel 1.2         Mezi stávající majitele nebo akcionáře subjektu, který je držitelem smlouvy nebo povolení, nepatří současný prezident a viceprezident Libérie, členové zákonodárného sboru, členové kabinetu, ředitelé a vedoucí pracovníci úřadu FDA, současní krajští inspektoři nebo jiné osoby, jimž je výslovně zakázáno vlastnit podniky působící v oblasti lesního hospodářství nebo podíly na lesní smlouvě

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

1.2.1       U držitelů smluv, kteří jsou firmou zapsanou v obchodním rejstříku: notářsky ověřené místopřísežné prohlášení vedoucího výkonného úředníka, v němž se uvádí, že majitelé firmy nepatří mezi osoby, které nesmějí působit v oblasti lesního hospodářství || Všechny druhy smluv a povolení

1.2.2       Aktuální seznam vypracovaný úřadem FDA obsahující přehled současných vysoce postavených vládních úředníků, kteří nesmějí být držiteli lesní licence podle § 5.2 písm. b) zákona NFRL || Všechny druhy smluv a povolení

1.2.3       Aktuální seznam akcionářů a skutečných vlastníků firmy, která je držitelem smlouvy nebo povolení || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.1.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby všichni žadatelé o lesní licence a/nebo koncese byli způsobilí být držitelem lesní licence. Regulační kontrola: Osoby, které zastávají některé funkce ve vládě, nesmějí podle § 5.2 písm. b) zákona NFRL provádět komerční činnosti v oblasti lesního hospodářství z důvodu skutečného nebo možného střetu zájmů. Klíčovým regulačním zájmem je překontrolovat, zda současný majitel subjektu, jenž je držitelem smlouvy, není uveden v seznamu, který sestavuje úřad FDA a který obsahuje jména vysokých vládních úředníků, kteří nesmějí z důvodu své veřejné funkce působit ve společnostech, jež podnikají v oblasti lesního hospodářství. Jelikož je zejména na subjektu, který je držitelem smlouvy, aby zajistil, že jeho vlastníci jsou způsobilé osoby, má držitel smlouvy vydat místopřísežné prohlášení, že je tento požadavek dodržen. Pravdivost místopřísežného prohlášení bude zkontrolována porovnáním s dostupnými záznamy o majitelích subjektu, který je držitelem smlouvy. Seznam osob, které nesmějí z důvodu své veřejné funkce působit ve společnostech, jež podnikají v oblasti lesního hospodářství, jakož i seznam stávajících akcionářů registrovaných firem, které jsou držiteli smluv nebo licencí, se zveřejní, jak je uvedeno v příloze IX této dohody. || Popis: Aby bylo zajištěno splnění výše uvedených požadavků, musí odbor LVD přezkoumat záznamy o vlastnictví subjektu, který je držitelem smlouvy, a tak ověřit, že žadatel není osobou, která nesmí působit ve společnostech podnikajících v oblasti lesního hospodářství, nebo subjektem, mezi jehož vlastníky se takové osoby vyskytují. Prostředky ověření: 3. 1.     Konzultace s úřadem FDA 4. 2.     Přezkoumání dokladů || U každé zásilky

Odkazy: Zákon NFRL (§ 5.2 písm. b)); nařízení 103-7 (články 21–22); nařízení 104-07 (článek 62); § 44 zákona PPCA ||

Ukazatel 1.3         Držitel smlouvy není vyloučen z okruhu osob, které smějí podávat nabídky nebo žádosti o lesní licence nebo jakékoli jiné vládní zakázky či koncese z důvodu porušení zákona o veřejných zakázkách a koncesích

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

1.3.1       Komise pro veřejné zakázky a koncese (Public Procurement Concession Commission, PPCC) sestavuje a aktualizuje seznam vyloučených osob, jež byly shledány vinnými z porušení zákona o veřejných zakázkách a koncesích (PPCA) a/nebo pravidel a pokynů stanovených na jeho základě || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup: || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Cílem tohoto postupu je zajistit, aby všichni žadatelé o lesní smlouvy nebo povolení byli osobami, které splňují požadavky zákona PPCA, jenž upravuje udělování koncesí a jiných smluv. Regulační kontrola: Žadatel o lesní licenci nesmí být vyloučen z okruhu osob, které smějí podávat nabídky v rámci řízení o udělování koncesí a jiných veřejných zakázek, z důvodu porušení pravidel nabídkových řízení stanovených komisí PPCC. Úspěšné uchazeče je nutno zkontrolovat porovnáním se stávajícím nebo aktualizovaným seznamem vyloučených osob, který sestavuje a aktualizuje komise PPCC podle § 44 zákona PPCA, jenž zakazuje za určitých okolností udělovat koncese některým subjektům i v případě, že byla jejich žádost a/nebo nabídka úspěšná. || Popis: Aby bylo zajištěno splnění výše uvedených požadavků, musí odbor LVD přezkoumat, že žadatel není uveden na seznamu vyloučených osob, který vede komise PPCC. Seznam vyloučených osob vedený komisí PPCC je jedním z dokladů, které se zveřejňují, jak je uvedeno v příloze IX této dohody. Prostředky ověření: 5. 1.     Konzultace s komisí PPCC 6. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období

Odkazy: § 44 zákona PPCA ||

ZÁSADA č. 2: UDĚLOVÁNÍ PRÁV K VYUŽÍVÁNÍ LESŮ Práva k využívání lesů, která jsou předmětem smlouvy, byla udělena v souladu se zákonem o reformě národního lesního hospodářství a zákonem o právech komunit

Ukazatel 2.1         Všechny komunity v okruhu 3 km od navrhované koncesní plochy (tzv. „dotčené komunity“) byly úřadem FDA konzultovány a vydaly svůj informovaný souhlas s navrhovanou koncesí

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.1.1       Zpráva o socioekonomickém průzkumu vypracovaná úřadem FDA || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

2.1.2       Písemné oznámení o konzultačních schůzkách (oznámení v rozhlase nebo v novinách) || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

2.1.3       Zápis a prezenční listina ze schůzek s uvedením hlavních projednávaných bodů a aspektů, u nichž bylo dosaženo vzájemné dohody || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

2.1.4       Dopis podepsaný zástupci dotčených komunit, který potvrzuje závazek vyjednávat v dobré víře s konečným držitelem smlouvy || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Zákon zdůrazňuje zásadní úlohu účasti veřejnosti v participativním řízení, transparentnosti a rozhodovacího procesu. Účelem tohoto postupu je zajistit řádné dodržování tohoto aspektu při určování a přidělování zdrojů v oblasti lesního hospodářství v Libérii. Regulační kontrola: Úřad FDA je pověřen rozhodovat o využívání a přidělování lesních zdrojů, které jsou svěřeny do správy vládě. Při rozhodování v rámci územního plánování a ověřování lesních zdrojů plní účast veřejnosti klíčovou úlohu a úřad FDA je povinen jednat s příslušnými dotčenými komunitami. Aby byla zajištěna odpovídající účast veřejnosti, jsou na úřad FDA kladeny určité požadavky, pokud jde o oznamování, informování, pořádání schůzek, zaznamenávání připomínek těchto komunit a jejich zvažování. Takový participativní přístup zajišťuje zohlednění názorů příslušných zúčastněných stran a přijetí informovaného rozhodnutí, pokud jde o územní plánování a ověřování lesních zdrojů. Podle schválené příručky vydané úřadem FDA po participativním postupu přípravy patří k dotčeným komunitám ty komunity, které se nacházejí v okruhu 3 km od koncesní plochy. || Popis: Odbor LVD ověří, že úřad FDA plánuje využívání lesní půdy na základě zákonem předepsaných konzultací s komunitami a dalšími zúčastněnými stranami. V případě konzultací s komunitami odbor LVD ověří uskutečnění konzultace a její kvalitu přezkoumáním dokumentace včetně zprávy o socioekonomickém průzkumu, načasování a opatření týkajících se vedení jednání a diskusí na schůzkách. V případě potřeby je možno konzultovat i jiné vládní orgány, například ministerstvo vnitra a příslušné dotčené komunity. Prostředky ověření: 7. 1.     Konzultace s FDA a v případě potřeby s ministerstvem vnitra a dotčenými komunitami 8. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období .

Odkazy: Zákon NFRL (§ 4.1 až 4.5); nařízení 102-07 (články 21–22); nařízení 104-07 (článek 62), § 87 zákona PPCA ||

Ukazatel 2.2         Před udělením lesní smlouvy získal úřad FDA od ministerstva plánování a hospodářských záležitostí koncesní osvědčení, kterým se schvaluje plán koncesí předložený úřadem FDA a potvrzuje se, že navrhovaná koncese je v souladu s národními rozvojovými cíli

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.2.1       Plán koncesí předložený úřadem FDA ministerstvu plánování a hospodářských záležitostí (Ministry of Planning & Economic Affairs, MPEA) týkající se koncese držitele smlouvy || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě 10 000 USD nebo vyšší

2.2.2       Koncesní osvědčení (nebo písemné schválení), které MPEA vystavilo úřadu FDA a které povoluje úřadu FDA zahájit činnosti týkající se udělování koncesí nebo smluv pro určenou lesní oblast || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě 10 000 USD nebo vyšší

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že cíle Libérie v oblasti lesního hospodářství jsou zachyceny v celkovém plánu rozvoje země, což potvrdí MPEA vydáním koncesního osvědčení. Regulační kontrola: Úřad FDA musí zajistit, aby les, který má být přidělen, byl vhodný pro lesní hospodářství prováděné ke komerčním účelům a aby byl vypracován plán koncesí, který má zajistit splnění všech požadavků stanovených zákonem NFRL a zákonem PPCA při současném respektování chráněných území a práv dotčených komunit, zejména při využívání lesů k získávání jiných produktů než dřeva. || Popis: Odbor LVD musí ověřit, že MPEA skutečně vydalo úřadu FDA koncesní osvědčení na základě přezkoumání plánu koncesí vypracovaného a předloženého úřadem FDA, aby se zajistilo splnění požadavků na veřejné soutěže stanovených v zákoně NFRL a zákoně PPCA. To se provádí prostřednictvím konzultací s právním a/nebo obchodním odborem úřadu FDA. Prostředky ověření: 9. 1.     Konzultace s komisí PPCC a/nebo s právním odborem a obchodním odborem úřadu FDA 10. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období

Odkazy: Nařízení 104-07 (čl. 5 odst. 2 písm. a) bod i)); zákon PPCA (§ 46) ||

Ukazatel 2.3         Držitel smlouvy splnil zákonné požadavky předběžného výběru a byl úřadem FDA řádně oprávněn, aby i) působil v odvětví lesního hospodářství a aby v případě smluv TSC a FMC ii) podal nabídku v rámci příslušné veřejné soutěže

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.3.1       Zpráva příslušného výboru ohledně postupu předběžného výběru || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě 10 000 USD nebo vyšší

2.3.2       Držiteli smlouvy bylo vydáno platné osvědčení o splnění kritérií předběžného výběru || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě 10 000 USD nebo vyšší

2.3.3       Daňové vyúčtování, z něhož vyplývá, že dotyčný subjekt nemá k datu podání žádné daňové nedoplatky || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě 10 000 USD nebo vyšší

2.3.4       Záruka likvidity od renomované banky k datu podání || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě 10 000 USD nebo vyšší

2.3.5       Datum osvědčení o zaregistrování firmy je dřívější než datum osvědčení o splnění kritérií předběžného výběru || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě 10 000 USD nebo vyšší

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, zda společnost žádající o licenci splnila všechny příslušné požadavky předběžného výběru a jako taková splňuje kritéria nabídkového řízení. Regulační kontrola: Úřad FDA musí zajistit, aby držitel určité smlouvy splnil všechny požadavky předběžného výběru, nežli se bude moci účastnit nabídkového řízení a/nebo získat lesních zdroje. Mezi požadavky předběžného výběru mimo jiné patří: (1) stanovy od ministerstva zahraničních věcí (MOFA), (2) osvědčení o registraci firmy vydané ministerstvem obchodu a průmyslu (MOCI), (3) daňové vyúčtování od ministerstva financí (MOF) a (4) záruka likvidity od renomované banky. || Popis: Odbor LVD musí ověřit, že požadavky byly splněny ve lhůtě stanovené zákonem. To znamená, že osvědčení o splnění kritérií předběžného výběru musí mít pozdější datum než osvědčení o registraci firmy, daňové vyúčtování a požadovaná bankovní záruka, které držitel smlouvy nebo zpracovatel předkládá. Prostředky ověření: 11. 1.     Konzultace s úřadem FDA a ministerstvy MOF, MOFA a MOCI 12. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období

Odkazy: Zákon NFRL (§ 5.2 písm. a) bod i)); nařízení 103-07 (články 41–46) ||

Ukazatel 2.4         Lesní smlouva byla udělena ve veřejné soutěži v souladu s pravidly stanovenými zákonem o veřejných zakázkách a koncesích a nařízeními vydanými úřadem FDA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.4.1       Oznámení veřejné soutěže || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

2.4.2       Zpráva komise, která hodnotila nabídky ve veřejné soutěži na zadání koncese || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

2.4.3       Zpráva úřadu FDA o náležité péči || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

2.4.4       Závěrečná zpráva hodnoticí komise pro meziministerský výbor pro koncese (Inter-Ministerial Concessions Committee, IMCC) || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

2.4.5       Doporučení výboru IMCC pro prezidenta || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.4) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že lesní licence pro komerční činnosti v oblasti lesního hospodářství byla udělena ve veřejné soutěži, jak vyžaduje zákon. Regulační kontrola: Zákon vyžaduje, aby předložené nabídky posoudila hodnoticí komise, která poté předloží zprávu s hodnocením nabídek do 60 dnů subjektu, jenž koncese přiděluje (v tomto případě tedy úřadu FDA). Úřad FDA musí následně ke všem doporučeným nabídkám vypracovat zprávu o náležité péči (due diligence). Hodnoticí komise poté předloží závěrečnou zprávu výboru IMCC. Výbor IMCC pak zprávu přezkoumá a předloží svá doporučení prezidentovi ke konečnému rozhodnutí. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit nejprve prostřednictvím konzultací a ověřením existence a platnosti všech potřebných dokladů u obchodního odboru a/nebo právního odboru úřadu FDA. Je-li nezbytné další objasnění, může odbor LVD konzultovat hodnoticí komisi a/nebo výbor IMCC. Prostředky ověření: 13. 1.     Konzultace s úřadem FDA, výborem IMCC a komisí PPCC 14. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období

Odkazy: Zákon NFRL (§ 3.3 a § 5.2 písm. a)); zákon PPCA (§ 115 odst. 1 a 2 a § 116); nařízení úřadu FDA č. 104 (články 31–36) ||

Ukazatel 2.5:        V případě povolení soukromého využívání (PUP) byla smlouva uzavřena na základě písemného souhlasu ověřeného vlastníka pozemku

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.5.1       Platná listina, která potvrzuje, že pozemek patří dotyčnému soukromému vlastníkovi || PUP

2.5.2       Písemný souhlas soukromého vlastníka pozemku || PUP

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.5) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby bylo povolení PUP vydáno pouze v případě, že je soukromé vlastnictví půdy jednoznačně zjištěno a vlastník pozemku poskytl svůj písemný souhlas. Regulační kontrola: Odbor LVD musí ověřit majitele soukromého pozemku, který má být předmětem povolení PUP. To bude znamenat kontrolu předložené listiny jejím porovnáním s veřejnými záznamy ve středisku pro národní evidenci a dokumentaci (Center for National Records and Documentation, CNDRA). || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit nejprve přezkoumáním právních listin o vlastnictví půdy a poté potvrzením, že písemný souhlas pochází skutečně od vlastníka pozemku. Prostředky ověření: 15. 1.     Konzultace se střediskem CNDRA 16. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období

Odkazy: Zákon NFRL (§ 5.6) ||

Ukazatel 2.6         Na základě konzultací se zúčastněnými stranami a své zprávy o socioekonomickém průzkumu vypracoval úřad FDA ucelenou mapu zobrazující smluvní plochu a přilehlé pozemky, jako jsou jiné koncesní plochy, chráněné lesní oblasti a soukromé pozemky

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.6.1       Mapa vypracovaná úřadem FDA s vyznačením předmětné koncesní plochy a přilehlých pozemků || FMC, TSC, FUP

2.6.2       Zpráva o prosazování práva vypracovaná úřadem FDA (auditní zpráva úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků) || FMC, TSC, FUP

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.6) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že koncesní plocha přidělená držiteli smlouvy nezasahuje do pozemků ve vlastnictví jiného držitele smlouvy (jiných držitelů smluv) nebo do chráněné lesní oblasti. Regulační kontrola: Každá smluvní plocha musí být správně vyznačena, aby se zabránilo překrývání koncesních ploch nebo zasahování do chráněných lesních oblastí. || Popis: Odbor LVD by měl splnění těchto požadavků ověřit kontrolou platnosti koncesní mapy u odboru pro výzkum a vývoj a odboru pro prosazování práva úřadu FDA. Prostředky ověření: 17. 1.     Konzultace s odborem pro výzkum a vývoj a odborem pro prosazování práva úřadu FDA 18. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období

Odkazy: SOP systému COCS (7, 8, 19, 20 a 21); nařízení 109-07 ||

Ukazatel 2.7         Držitel lesní smlouvy spolu se svou nabídkou do veřejné soutěže na zadání lesní smlouvy předložil úřadu FDA rovněž svou záruku uchazeče za nabídku

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.7.1       Úřad FDA vystavil držiteli smlouvy stvrzenku o převzetí záruky uchazeče za nabídku || FMC a TSC

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.7) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že uchazeč složil zákonem požadovanou záruku a splnil příslušné požadavky. Regulační kontrola: Nařízení úřadu FDA 104-07 stanoví, že uchazeči o smlouvy FMC a TSC musí při předložení nabídky složit záruku za nabídku (tzv. záruku za vadium). Příslušný dluhopis by měl mít platnost nejméně 12 měsíců a dosahovat výše 1/6 ročního poplatku z dotyčné plochy určeného pro konkrétní smlouvu. Dluhopis musí navíc vystavit způsobilá a oprávněná instituce v Libérii. Podle § 43 nařízení 104-07 do 30 dnů od výběru vítězného uchazeče může vítězný uchazeč požádat o vrácení původní záruky poté, co její částku složí v hotovosti u centrální banky Libérie nebo u jiné banky úředně určené k vedení účtů úřadu FDA a doklad o složení částky předloží úřadu FDA. Nařízení dále stanoví, že při včasném předložení dokladu o uložení částky ve výši záruky u centrální banky Libérie vrátí úřad FDA vítěznému uchazeči původní dluhopis. Pokud však vítězný uchazeč nepředloží doklad o složení záruky do 30 dnů po výběru vítězného uchazeče, úřad FDA si nechá dluhopis proplatit a takto získané finanční prostředky uloží u centrální banky Libérie nebo u jiné banky úředně určené k vedení účtů úřadu. A konečně, pokud vítězný uchazeč a vláda uzavřou smlouvu, v souvislosti s níž byla záruka složena, musí úřad FDA zajistit použití uložených finančních prostředků k úhradě veškerých částek, jež vítězný uchazeč dluží vládě na základě dotyčné smlouvy. || Popis: Odbor LVD musí splnění požadavků ověřit kontrolou platnosti stvrzenky o přijetí záruky uchazeče za nabídku, a to prostřednictvím konzultace s obchodním odborem a/nebo finančním odborem úřadu FDA. Prostředky ověření: 19. 1.     Konzultace s obchodním odborem nebo finančním odborem úřadu FDA 20. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za smluvní období

Odkazy: Nařízení 104-07 (článek 43 a čl. 61 písm. b)); SOP systému COCS (9) ||  

Ukazatel 2.8         Po ukončení vyjednávání o smlouvě zašle držitel smlouvy prvotní záruku za řádné provedení ve lhůtě stanovené zákonem

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.8.1       Do 90 dnů od ukončení vyjednávání byla zaslána kopie záruky za řádné provedení smlouvy || FMC

2.8.2       Do 30 dnů od ukončení vyjednávání byla zaslána kopie záruky za řádné provedení smlouvy || TSC

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.8) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že požadovaná záruka za řádné provedení smlouvy byla zaslána ve stanovené lhůtě. Regulační kontrola: Nařízení 104-07 stanoví, že držitelé smluv FMC a TSC (ale nikoli držitelé povolení FUP nebo PUP) musí v požadované lhůtě složit záruku za řádné provedení smlouvy: 1. FMC: záruka za řádné provedení smlouvy musí být složena do 90 dnů ve výši 150 000 USD (pokud je smluvní oblast menší než 100 000 ha) nebo až 250 000 USD (pokud je smluvní oblast větší než 100 000 ha); 2. TSC: záruka za řádné provedení smlouvy musí být složena do 30 dnů ve výši 25 000 USD. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit kontrolou existence a platnosti záruky za řádné provedení smlouvy, a to prostřednictvím konzultace s obchodním odborem a/nebo finančním odborem úřadu FDA. Prostředky ověření: 21. 1.     Konzultace s obchodním odborem a/nebo finančním odborem úřadu FDA 22. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou na začátku smluvního období

Odkazy: Nařízení 104-07 (čl. 61 písm. b)); SOP systému COCS (9) ||

Ukazatel 2.9         Lesní smlouva byla uzavřena mezi držitelem smlouvy a úřadem FDA a případně řádně ratifikována v souladu se zákonem

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

2.9.1       Zákon o ratifikaci dotyčné lesní smlouvy, která je podepsána prezidentem a vytištěna v podobě letáků || FMC a zemědělské koncesní smlouvy nebo pěstební smlouvy

2.9.2       Smlouva podepsaná držitelem smlouvy a generálním ředitelem úřadu FDA || TSC, FUP, PUP, povolení drobné těžby dřeva

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.2.9) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že všechny lesní smlouvy jsou uzavřeny v souladu se zákonem. V případě smluv FMC je cílem zajistit, aby kromě podpisu smlouvy jejím držitelem a vládou Libérie byl rovněž oběma komorami zákonodárného sboru přijat zákon o ratifikaci dotyčné smlouvy FMC a schválen prezidentem. V případě všech ostatních smluv je cílem zajistit, aby byly řádně podepsány držitelem smlouvy a vedením úřadu FDA. Regulační kontrola: Jakmile je smlouva FMC s úspěšným uchazečem podepsána, měla by být ratifikována zákonodárným sborem a zákon o ratifikaci dotyčné smlouvy FMC přijatý zákonodárným sborem by měl být schválen prezidentem. Všechny ostatní lesní smlouvy a licence uzavírá držitel smlouvy s úřadem FDA. || Popis: Odbor LVD ověří, že (1) každá smlouva FMC je podepsána a ratifikována a (2) všechny ostatní lesní licence jsou podepsány příslušným držitelem smlouvy a generálním ředitelem úřadu FDA po schválení správní radou FDA. Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultace s obchodním odborem nebo právním odborem úřadu FDA. Prostředky ověření: 23. 1.     Přezkoumání dokladů 24. 2.     Konzultace s obchodním odborem nebo právním odborem úřadu FDA || Jednou na začátku smluvního období

Odkazy: Zákon NFRL (§ 5.3); nařízení 104-07 (článek 62); SOP systému COCS (5) ||

ZÁSADA č. 3: SOCIÁLNÍ ZÁVAZKY A SDÍLENÍ PŘÍNOSŮ Držitel smlouvy plní sociální závazky a požadavky týkající se sdílení přínosů stanovené zákonem

Ukazatel 3.1         Držitel smlouvy po předchozím upozornění dotčených komunit vyjednal sociální dohodu s pověřenými zástupci dotčených komunit v okruhu 3 km od navrhované koncesní plochy nebo plochy, na niž se vztahuje příslušné povolení

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

3.1.1       Zápis z jednání věrně odráží skutečné diskuse a dohody dosažené držitelem smlouvy a pověřenými zástupci dotčených komunit, které úřad FDA určil v rámci svého socioekonomického průzkumu || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.1.2       Předložené nebo zveřejněné oznámení o záměru jednat s dotčenými komunitami (oznámení v rozhlase nebo inzeráty v novinách) || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.1.3       Důkaz, že žádná dotčená komunita nepodala u úřadu FDA stížnost na údajné vyloučení z jednání nebo opomenutí držitele smlouvy jednat s dotčenou komunitou || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.3.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel smlouvy, nežli obdrží své roční těžební osvědčení ke smlouvě FMC či TSC nebo k povolení FUP, splnil všechny příslušné zákonné požadavky a požadavky vymezené úřadem FDA, které se týkají sociálních závazků. Regulační kontrola: Zákon NFRL a nařízení 105-07 vyhlášené v souladu se zákonem NFRL ukládá držitelům smluv FMC a TSC a významných povolení FUP povinnost vyjednat s dotčenými komunitami prostřednictvím jejich pověřených zástupců „sociální dohodu“ ohledně lesů, ve kterých má těžba probíhat. Nařízení vymezuje dotčenou komunitu jako „společenství, které má méně obyvatel než statutární okres (včetně území pod správou jednotlivých náčelníků, kmenových území, městských čtvrtí, měst, vesnic a veškerých lidských sídel), jehož zájmy by mohly být nepříznivě ovlivněny činnostmi prováděnými na základě licence na využívání lesních zdrojů. Výraz ‚zájmy‘ může pro účely této definice zahrnovat zájmy týkající se životního prostředí, zdraví, obživy, nebo zájmy hospodářské, estetické, kulturní, duchovní či náboženské povahy.“ V praxi jsou dotčené komunity vymezeny a určeny úřadem FDA během fáze plánování způsobu využívání lesů před přidělením příslušných práv a v rámci socioekonomického průzkumu. Podle nařízení 105-07 mají takové sociální dohody platnost pět (5) let v případě smluv FMC a povolení FUP, respektive tři (3) roky v případě smluv TSC. Podpis společenské smlouvy je u smluv FMC a TSC požadavkem, který je nutno před zahájením těžby splnit. || Popis: Odbor LVD musí splnění požadavků ověřit prostřednictvím konzultací a potvrzením u odboru pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA. Prostředky ověření: 25. 1.     Konzultace s odborem pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA a s dotčenými komunitami 26. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za cyklus[19]

Odkazy: Nařízení 105-07 (články 31 a 32); zákon NFRL (§ 5.6 písm. d) bod vi)) ||  

Ukazatel 3.2         Držitel smlouvy uzavřel se VŠEMI dotčenými komunitami prostřednictvím jejich zplnomocněných zástupců vzájemně vyjednanou sociální dohodu, která nabývá účinnosti před zahájením těžby

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

3.2.1       Sociální dohoda uzavřená držitelem smlouvy a každou dotčenou komunitou prostřednictvím jejího výboru pro rozvoj lesního hospodaření komunit (Community Forestry Development Committee, CFDC) || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.2.2       Sociální dohoda s datem uzavření dřívějším než je datum vydání ročního těžebního osvědčení dotyčného držitele smlouvy || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.2.3       Seznam výborů CFDC určených úřadem FDA nebo u něj zaregistrovaných || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.3.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel smlouvy FMC nebo TSC a/nebo povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD podepsal před zahájením těžby sociální dohodu se všemi dotčenými komunitami. Regulační kontrola: Držitel smlouvy a/nebo firma může vyjednat sociální dohodu pouze s výborem CFDC, který jedná jménem dotčených komunit. Výbor CFDC musí zastupovat všechny komunity dotčené těžebními činnostmi držitelů smluv. Dotčené komunity může zastupovat více než jeden výbor CFDC. Úřad FDA provádí roční audity za účelem sledování, posuzování a zajištění souladu s podmínkami smluv FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD. Podle § 31 písm. b) bodu 1 nařízení 105-07 držitel smlouvy „zajistí, aby po celou dobu trvání licence na využívání lesních zdrojů byla v platnosti sociální dohoda ve prospěch všech komunit dotčených v souvislosti s oblastí, ve které má probíhat těžba“. Kromě toho podle § 31 písm. b) bodu 2 nesmí držitel smlouvy kácet stromy, pokud není v platnosti sociální dohoda ve prospěch všech komunit dotčených v souvislosti s oblastí, ve které má probíhat těžba na základě licence na využívání lesních zdrojů.“ || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultací a kontroly uzavřené sociální dohody u odboru pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA. Prostředky ověření: 27. 1.     Konzultace s odborem pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA a s dotčenými komunitami 28. 2.     Přezkoumání dokladů 29. 3.     Terénní kontrola || Jednou za cyklus

Odkazy: Nařízení 105-07 (článek 31) ||

Ukazatel 3.3         Ustanovení sociální dohody mezi držitelem smlouvy nebo povolení a dotčenými komunitami zahrnují kodex chování, jímž se strany dohody řídí, mechanismus řešení sporů a dále popis výše finančních částek, které má komunita od držitele smlouvy obdržet, a rovněž požadavek, aby držitel smlouvy nebo povolení platil částky čtvrtletně na účelově vázaný úročený účet, který držitel smlouvy nebo povolení vede ve prospěch všech dotčených komunit

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

3.3.1       Kodex chování, který upravuje práva a povinnosti dotčených komunit a držitele smlouvy nebo povolení || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.3.2       Popis minimálního poplatku za metr krychlový, který držitel smlouvy nebo povolení bude čtvrtletně platit dotčeným komunitám (v případě, že existují další, prosím konkretizujte) || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.3.3       Vkladní knížka nebo jiné záznamy dokládající požadovaný účelově vázaný úročený účet otevřený držitelem smlouvy nebo povolení ve prospěch dotčených komunit || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.3.4       Je stanoven mechanismus řešení sporů || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.3.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby byly splněny všechny zákonné požadavky a aby byly ve sjednané sociální dohodě obsaženy všechny předepsané podmínky a/nebo prvky. Regulační kontrola: Jakákoli sociální dohoda sjednaná mezi jedním nebo více výbory CFDC musí mimo jiné obsahovat: 1. popis práv a povinností členů dotčených komunit i držitele smlouvy; 2. popis finančních částek, které dotčená komunita obdrží; 3. požadavek, aby držitel smlouvy nebo povolení platil finanční příspěvky čtvrtletně na účelově vázaný úročený účet vedený ve prospěch komunity 4. ustanovení, že finanční prostředky mohou být uvolněny pouze ve prospěch dotčené komunity, na základě písemné žádosti výboru CFDC, pokud tuto žádost schválí úřad FDA. Podle § 33 písm. a) nařízení 105-07 úřad FDA vypracuje modelové kodexy chování volně dostupné na internetu a na požádání poskytne tištěné nebo elektronické kopie modelových kodexů chování držitelům smluv nebo povolení, výborům CFDC a dotčeným komunitám. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultací a kontroly obsahu uzavřené sociální dohody u odboru pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA. Prostředky ověření: 30. 1.     Přezkoumání dokladů 31. 2.     Návštěva dotčených komunit || Jednou za cyklus[20]

Odkazy: Zákon NFRL (§ 5.3 písm. b) a § 5.6 písm. d)); nařízení 105-07 (článek 33) ||

Ukazatel 3.4         Sociální dohoda mezi držitelem smlouvy a komunitou nebo komunitami byla potvrzena úřadem FDA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

3.4.1       Sociální dohoda mezi držitelem smlouvy a dotčenou komunitou, potvrzená úřadem FDA || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.3.4) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit a/nebo ověřit, že sociální dohody byly schváleny úřadem FDA. Regulační kontrola: Jakákoli sjednaná sociální dohoda musí být předložena úřadu FDA k potvrzení. Po obdržení tohoto dokumentu úřad FDA dohodu přezkoumá, aby ověřil její úplnost, přesnost a soulad s právními předpisy. Pokud dohoda nesplňuje příslušná kritéria, musí ji úřad FDA odmítnout a uvést důvody svého rozhodnutí. Držitel smlouvy může případné nedostatky napravit a sociální dohodu předložit úřadu FDA znovu k novému posouzení. Úřad FDA sociální dohodu potvrdí, pokud je přesvědčen, že dohoda je úplná, přesná a v souladu s příslušnými právními předpisy. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultací a kontroly existence a platnosti potvrzené sociální dohody u odboru pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA. Prostředky ověření: 32. 1.     Konzultace s odborem pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA 33. 2.     Přezkoumání dokladů 34. 3.     Návštěva vybraných komunit || Jednou za cyklus

Odkazy: Nařízení 105-07 (článek 36); SOP systému COCS (9) ||

Ukazatel 3.5         Stanovené poplatky, které mají podle sociální dohody připadnout komunitám, jsou držitelem smlouvy placeny i) ve stanovených lhůtách a ii) na účelově vázaný účet otevřený držitelem smlouvy pro tento účel

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

3.5.1       Ověřené čtvrtletní bankovní výpisy z účelově vázaného účtu || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

3.5.2       Audity prováděné úřadem FDA, které se zaměřují na dodržování příslušných požadavků || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.3.5) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že příslušné poplatky, které má komunita obdržet, byly včas zaplaceny. Regulační kontrola: Sociální dohoda obsahuje finanční podmínky plnění, které jsou podstatou dohod. Je proto nezbytné ověřit včasné placení dohodnutých poplatků stanovených v sociální dohodě. Na provozní úrovni mohou kontrolní body zahrnovat výpisy z účelově vázaného účtu a každoroční auditní zprávy vypracované úřadem FDA, které hodnotí, jak držitelé smluv dodržují příslušné požadavky. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím potvrzení. Pokud je nezbytné další objasnění, lze se obrátit na obchodní odbor a odbor pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA. Prostředky ověření: 35. 1.     Konzultace s odborem pro lesní hospodaření komunit úřadu FDA 36. 2.     Přezkoumání dokladů 37. 3.     Terénní kontroly || U každé zásilky

Odkazy: Nařízení 105-07 (čl. 36 odst. 10); nařízení 107-07 (článek 33) ||

ZÁSADA č. 4: ČINNOSTI V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A TĚŽBY DŘEVA Činnosti v oblasti hospodářské úpravy lesů a těžby dřeva jsou v souladu se všemi příslušnými právními předpisy

Ukazatel 4.1         Držitel smlouvy nebo povolení vypracoval roční provozní plán a případně lesní hospodářský plán

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

4.1.1       Roční těžební osvědčení || Všechny druhy smluv a povolení vyjma zemědělských koncesních smluv nebo pěstebních smluv

4.1.2       Schválený roční provozní plán || Všechny druhy smluv a povolení vyjma zemědělských koncesních smluv nebo pěstebních smluv

4.1.3       Schválený lesní hospodářský plán || FMC

4.1.4       Písemný souhlas soukromého vlastníka pozemku || PUP

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.4.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby každý držitel smlouvy před zahájením těžební činnosti splnil příslušné zákonné požadavky. Regulační kontrola: 1.                FMC: smlouvy o využívání lesní půdy jsou uzavřeny, ověřeny a splňují požadavky zákona PPCA. Smlouva FMC se uzavírá na 25 let a její provádění podléhá lesnímu hospodářskému plánu, posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), podnikatelskému plánu, sociálním dohodám a ročním provozním plánům. 2.                TSC: tříleté smlouvy udělované v souladu s národní strategií lesního hospodářství (National Forest Management Strategy), jsou ověřeny a splňují požadavky zákona PPCA a podléhají ročním provozním plánům. 3.                Ojediněle mohou nastat případy, kdy povolení FUP překročí předpokládané požadavky malého rozsahu a formálně se ověřují. V takových případech může být nezbytné, aby odbor LVD vyhodnotil případné požadavky týkající se období před zahájením těžby, které mohou být s těmito povoleními FUP spojeny. 4.                PUP: pro veškeré komerční využívání lesních zdrojů na soukromých pozemcích musí být hospodářský subjekt vlastníkem pozemku nebo mít souhlas vlastníka pozemku a být držitelem platného povolení PUP vydaného úřadem FDA. Držitel povolení PUP nesmí zahájit kácení stromů, dokud nemá schválené roční osvědčení k těžbě a roční provozní plán. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultací s agenturou EPA a s úřadem FDA včetně obchodního odboru a odboru pro lesní hospodaření komunit. Prostředky ověření: 38. 1.     Konzultace s úřadem FDA a agenturou EPA 39. 2.     Přezkoumání dokladů 40. 3.     Terénní kontrola || Jednou ročně (v případě provozního plánu); jednou za cyklus (v případě lesního hospodářského plánu)

Odkazy: Zákon NFRL (§ 4.5, § 5.3, § 5.4 a § 5.6); nařízení 104-07 (čl. 62 písm. a); zákon EPML (§ 23) ; SOP systému COCS (9) ||

Ukazatel 4.2         Držitel smlouvy nebo povolení splňuje podmínky ročního provozního plánu a požadavky právních předpisů týkající se druhů a množství stromů, které smí porazit

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

4.2.1       Schválené roční bloky || FMC

4.2.2       Těžební plocha jednotlivých oddělení a celková roční těžební plocha || Všechny lesní smlouvy vyjma FMC

4.2.3       Ověření údajů o pokácených stromech (SOP 11) || Všechny druhy smluv a povolení vyjma zemědělských koncesních smluv nebo pěstebních smluv

4.2.4       Roční auditní zpráva úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků || Všechny druhy smluv a povolení vyjma zemědělských koncesních smluv nebo pěstebních smluv

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.4.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel smlouvy nebo povolení dodržel určené objemy roční těžby a povinnosti schválené úřadem FDA. Regulační kontrola: 1.                Schválené roční osvědčení k těžbě stanoví parametry, v jejichž rámci musí konkrétní hospodářský subjekt pracovat, a také požadavky, které musí být splněny v určeném období během roku. 2.                Úřad FDA má dva mechanismy provozní kontroly: 2.1.      průběžné terénní sledování a 2.2       roční audity dodržování příslušných požadavků, které úřad FDA provádí za účelem sledování, posuzování a zajištění souladu s podmínkami smluv FMC nebo TSC a jednotlivých povolení FUP a/nebo PUP. || Popis: Tento požadavek podrobně ověřuje odbor LVD. Splnění výše uvedených požadavků musí ověřit prostřednictvím konzultace s obchodním odborem úřadu FDA. Prostředky ověření: 41. 1.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA 42. 2.     Terénní kontrola || Ročně

Odkazy: Zákon NFRL (§ 3.2 a § 3.4); SOP systému COCS (7–11) ||

ZÁSADA č. 5: POVINNOSTI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Držitel smlouvy nebo povolení a zpracovatel dřeva splnili všechny zákonné povinnosti týkající se životního prostředí

Ukazatel 5.1         Držitel smlouvy nebo povolení a zpracovatel dřeva provedli posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), které je schváleno agenturou EPA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

5.1.1       Zpráva o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) vypracovaná držitelem smlouvy či zpracovatelem dřeva nebo pro ně || Všechny druhy smluv a povolení

5.1.2       Licence vydaná před zahájením těžby agenturou EPA držiteli smlouvy nebo zpracovateli dřeva na základě posouzení vlivů na životní prostředí || Všechny druhy smluv a povolení

5.1.3       Povolení vydané agenturou EPA držiteli smlouvy nebo zpracovateli dřeva na základě posouzení vlivů na životní prostředí, v němž jsou uvedeny případné podmínky vyjmenované v licenci vydané na základě posouzení vlivů na životní prostředí, která je uvedena jako kontrolní ukazatel 5.1.2 || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.5.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit splnění příslušných požadavků týkajících se postupu uplatňování posouzení vlivů na životní prostředí. Regulační kontrola: Licenci vydanou na základě posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen „licence EIA“) vyžaduje zákon o ochraně a tvorbě životního prostředí (Environmental Protection and Management Law, EPML) z roku 2002 u činností vyjmenovaných a/nebo uvedených v příloze 1 dotyčného zákona. V souvislosti s činnostmi v oblasti lesního hospodářství se posouzení vlivů na životní prostředí vyžaduje u těchto činností: 1) těžba a/nebo zpracování dřeva, 2) pěstování lesů. Kromě licence EIA vydává agentura EPA také povolení na základě posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen „povolení EIA“), které stanoví doprovodné podmínky k licenci, jež musí držitel licence EIA dodržovat. Před vydáním licence poskytne úřad FDA agentuře EPA veškeré informace a údaje, které agentura potřebuje, aby mohla provést příslušné hodnocení. || Popis: Odbor LVD se musí u úřadu FDA a agentury EPA ujistit, že držitel smlouvy nebo povolení má nejen licenci EIA, ale také povolení EIA, které stanoví konkrétní podmínky, jež musí držitel licence EIA dodržovat. Prostředky ověření: 43. 1.     Konzultace s agenturou EPA a úřadem FDA 44. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za dobu platnosti licence a povolení EIA

Odkazy: Zákon EPML (§ 6, §21–23); nařízení 105-07; SOP systému COCS (9) ||

Ukazatel 5.2         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva provádí opatření ke zmírnění dopadů na životní prostředí, která jsou určena v jeho zprávě o posouzení vlivů na životní prostředí, jak je uvedeno v povolení EIA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

5.2.1       Zprávy agentury EPA o sledování stavu životního prostředí || Všechny druhy smluv a povolení

5.2.2       Inspekční zpráva úřadu FDA o kontrole opatření, jež mají být přijata na základě posouzení vlivů na životní prostředí || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.5.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva dodržoval veškeré podmínky a prováděl všechna určená opatření ke zmírnění dopadů na životní prostředí stanovená agenturou EPA a aby nedocházelo k porušování podmínek týkajících se životního prostředí, jež jsou uvedeny v povolení EIA. Regulační kontrola: Držiteli smlouvy nebo povolení musí být před zahájením těžebních prací vydán zápis o příslušném rozhodnutí a/nebo environmentální schválení. Agentura EPA a úřad FDA sledují dodržování podmínek a/nebo opatření ke zmírnění dopadů na životní prostředí stanovených v rámci pravidelných kontrol a/nebo kontrol na místě. Držitel licence EIA je povinen agenturu EPA vyrozumět, pokud došlo k podstatné změně projektu nebo činnosti, která může mít dopad na životní prostředí. V případě nedodržení stanovených podmínek může agentura EPA kromě toho přijmout příslušná donucovací opatření. || Popis: Odbor LVD musí konzultovat divizi pro posuzování vlivů na životní prostředí úřadu FDA a oddělení pro sledování stavu životního prostředí a oddělení pro terénní kontroly a inspekce agentury EPA, u nichž si musí ověřit, že držitel smlouvy dodržuje podmínky stanovené v povolení EIA. Prostředky ověření: 45. 1.     Konzultace s agenturou EPA a úřadem FDA 46. 2.     Přezkoumání dokladů 47. 3.     Terénní kontroly || Ročně

Odkazy: Zákon EPML (§ 24–27); zákon EPAA ||

Ukazatel 5.3         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva zlikvidoval vybavení, palivo, dřevní odpad a související odpad vznikající při jeho činnosti zákonným a ekologicky vhodným způsobem

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

5.3.1       Inspekční zpráva agentury EPA || Všechny druhy smluv a povolení

5.3.2       Roční auditní zpráva úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.5.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby byl veškerý odpad likvidován ekologicky vhodným způsobem. Regulační kontrola: 1.                Před zahájením činnosti obdržel držitel smlouvy doklad o zápisu o příslušném rozhodnutí a/nebo licence na základě pozitivních dopadů na životní prostředí. 2.                Agentura EPA sleduje dodržování příslušných podmínek a/nebo stanovených opatření ke zmírnění nepříznivých dopadů na životní prostředí. 3.                Agentura EPA provádí pravidelné a/nebo periodické audity u projektů, které mohou mít nepříznivý dopad nebo vliv na životní prostředí. 4.                V případě nedodržení stanovených podmínek může agentura EPA přijmout příslušná donucovací opatření. || Popis: Odbor LVD musí konzultovat obchodní odbor a odbor pro vymáhání práva úřadu FDA a ověřit si příslušné skutečnosti. Kromě toho je nutno konzultovat oddělení pro sledování stavu životního prostředí a oddělení pro terénní kontroly a inspekce agentury EPA. Další informace lze získat přímo od držitele smlouvy či povolení nebo od zpracovatelů dřeva. Prostředky ověření: 48. 1.     Konzultace s agenturou EPA 49. 2.     Přezkoumání dokladů 50. 3.     Terénní kontrola || Ročně

Odkazy: Zákon EPML (§ 24–27); zákon EPAA ||

Ukazatel 5.4         Držitel smlouvy udržuje při svých těžebních činnostech dostatečný odstup od vodních toků a zejména nekácí stromy, které by mohly ohrozit průtok nebo stabilitu vodních toků

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

5.4.1       Inspekční zpráva agentury EPA || Všechny druhy smluv a povolení

5.4.2       Roční auditní zpráva úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.5.4) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel povolení dodržoval všechny příslušné požadavky týkající se vodního hospodářství a prevence znečištění vodních zdrojů. Regulační kontrola: Cílem je zajistit celkové dodržování všech předpisů týkajících se hospodaření s vodními zdroji. V tomto ohledu kodex těžebních postupů (2007) zakazuje kácení v chráněných oblastech a v blízkosti vodních toků. Požaduje, aby byla mezi oblastmi těžby a vodními toky ponechána vhodná ochranná pásma. Pokud jde o dodržování požadavků týkajících se měření, agentura EPA i úřad FDA mají za úkol provádět běžné kontroly a audity dodržování příslušných požadavků, které odbor LVD přezkoumává, aby zjistil, zda držitel smlouvy nebo povolení dodržuje stanovené podmínky. || Popis: Odbor LVD musí konzultovat obchodní odbor a odbor pro vymáhání práva úřadu FDA a ověřit si příslušné skutečnosti. Kromě toho je nutno konzultovat oddělení pro sledování stavu životního prostředí a oddělení pro terénní kontroly a inspekce agentury EPA. Další informace lze získat přímo od držitele smlouvy a/nebo zpracovatele dřeva. Prostředky ověření: 51. 1.     Konzultace s úřadem FDA a agenturou EPA 52. 2.     Přezkoumání dokladů 53. 3.     Terénní kontroly || Ročně

Odkazy: Zákon (části IV a V ); kodex těžebních postupů (části 3.1; 3.2; 4 a další) ||

Ukazatel 5.5         Držitel smlouvy nebo povolení uplatňuje postupy, které i) zajišťují dodržování pravidel ochrany přírody a ii) zabraňují těžbě, sběru nebo obchodování s ohroženými nebo kriticky ohroženými druhy rostlin a živočichů

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

5.5.1       Inspekční zpráva agentury EPA || Všechny druhy smluv a povolení

5.5.2       Roční auditní zpráva úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.5.5) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel smlouvy nebo povolení dodržoval ustanovení § 9.11 bodu v) zákona NFRL, které požaduje „osvědčení a licence pro lov a obchodování s volně žijícími živočichy“, a ustanovení § 9.12 bodu i) zákona NFRL, které zakazuje lov, odchyt nebo obchodování s ohroženými druhy. Regulační kontrola: Tento postup má zajistit dodržování požadavků § 9.11 zákona NFRL ohledně ochrany, správy a kontroly využívání přírody, jakož i zákaz uvedený v § 9.12, že nikdo nesmí chytat, sbírat ani obchodovat s žádnými druhy živočichů nebo rostlin, které úřad FDA označil za ohrožené nebo kriticky ohrožené. Pokud jde o dodržování požadavků týkajících se měření, agentura EPA i úřad FDA mají za úkol provádět běžné kontroly a audity dodržování příslušných požadavků, aby zjistil, zda se používají vhodné postupy a že neexistují žádné důkazy o nezákonné těžbě nebo obchodování. || Popis: Odbor LVD musí konzultovat obchodní odbor a odbor pro vymáhání práva úřadu FDA a ověřit si příslušné skutečnosti. Kromě toho je nutno konzultovat oddělení pro sledování stavu životního prostředí a oddělení pro terénní kontroly a inspekce agentury EPA. Prostředky ověření: 54. 1.     Konzultace s agenturou EPA a úřadem FDA 55. 2.     Přezkoumání dokladů 56. 3.     Terénní kontroly || Ročně

Odkazy: Ustanovení § 9.11 a § 9.12 zákona NFRL; zákon EPML (části IV a V); kodex těžebních postupů (části 3.1; 3.2 a další) ||

ZÁSADA č. 6: PŘEPRAVA A ZPĚTNÁ VYSLEDOVATELNOST DŘEVA Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva plní všechny své zákonné povinnosti týkající se přepravy a zpětné vysledovatelnosti dřeva a/nebo dřevařských výrobků

Ukazatel 6.1         Při přepravě kulatiny, dřeva a dalších dřevařských výrobků se používá nákladní list obsahující identifikační čísla nebo odkazy pro kontrolu dodavatelského řetězce a místo určení

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

6.1.1       Vyplněný nákladní list, ve kterém jsou uvedeny tyto údaje: místo těžby, identifikační čísla pro kontrolu dodavatelského řetězce, datum a místo nakládky kulatiny a místo určení || Všechny druhy smluv a povolení

6.1.2       Vyplněný nákladní list k dovezené kulatině nebo dřevařskému výrobku, ve kterém jsou uvedeny tyto údaje: země těžby, identifikační čísla pro kontrolu dodavatelského řetězce, datum a místo nakládky kulatiny a místo určení || Povolení dovozu dřeva

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.6.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel smlouvy nebo zpracovatel dodržoval požadavky příslušných předpisů týkající se přepravy kulatiny, dřeva a dřevařských výrobků. Regulační kontrola: Přeprava kulatiny, dřeva a dřevařských výrobků do zpracovatelského zařízení nebo do přístavu podléhá povinnosti vyplnit nákladní list, který musí náklad doprovázet. Přepravci musí mít platnou registraci přepravce vydanou úřadem FDA. Během prvních dvou let provádění dobrovolné dohody o partnerství budou vypracovány podrobné postupy, které budou sloužit jako vodítko pro zařazení dovezeného dřeva do systému COCS. || Popis: Odbor LVD musí splnění požadavků týkajících se přepravy dřevařských výrobků ověřit prostřednictvím potvrzení kontroly v informačním systému pro kontrolu dodavatelského řetězce (COCIS) (v němž jsou uvedeny vzájemné vazby mezi nákladním listem a čárovými kódy). Prostředky ověření: 57. 1.     Potvrzení v systému COCIS 58. 2.     Terénní kontrola || U každé zásilky nebo každého nákladu

Odkazy: SOP systému COCS (13–17, 19 a 20)

Ukazatel 6.2         Všechna polena jsou řádně označena a zadána do systému kontroly dodavatelského řetězce v souladu se standardními prováděcími postupy úřadu FDA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

6.2.1       Formulář s údaji o kulatině (SOP 13) || Všechny druhy smluv a povolení

6.2.2       Formulář pro ověření údajů o kulatině (SOP 14) || Všechny druhy smluv a povolení

6.2.3       Nákladní list pro přepravu kulatiny a dřevařských výrobků (SOP 16) || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.6.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že držitel smlouvy nebo povolení dodržuje příslušné požadavky systému COCS a že je veškerá kulatina zařazena do systému COCS. Regulační kontrola: V rámci systému COCS a v souladu s deseti základními nařízeními byly vypracovány různé standardní prováděcí postupy a doklady pro provozní kontrolu, které jsou předmětem kontroly v rámci systému COCS a ze strany úřadu FDA. || Popis: Odbor LVD ověřuje, zda držitel smlouvy nebo povolení splnil požadavky systému COCS, a to prostřednictvím konzultací s úřadem FDA a přezkoumáním údajů o kulatině v informačním systému COCIS. Prostředky ověření: 59. 1.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA 60. 2.     Potvrzení v systému COCIS || U každé zásilky nebo každého nákladu

Odkazy: SOP systému COCS (13–17, 19 a 20)

Ukazatel 6.3         Veškerá kulatina, dřevo a dřevařské výrobky těžené nebo přepravované držitelem smlouvy nebo povolení pocházejí z koncesní plochy držitele smlouvy nebo povolení

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

6.3.1       Formulář s údaji o kulatině (SOP 13) || Všechny druhy smluv a povolení

6.3.2       Standardní formulář č. 14 (ověření rozřezání kmenů na polena, zakrácení a fakturace za těžbu dřeva) || Všechny druhy smluv a povolení

6.3.3       Roční auditní zpráva úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.6.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby každý držitel smlouvy nebo povolení těžil a přepravoval pouze dřevo a dřevařské výrobky ze své schválené smluvní/licenční plochy. Regulační kontrola: Deset základních nařízení úřadu FDA vyžaduje, aby se veškeré dřevo a dřevařské výrobky těžily v lesní oblasti, na kterou se vztahuje vydaná licence, v souladu s touto licencí. || Popis: Odbor LVD si tento požadavek ověří vyžádáním potvrzení z přezkoumání příslušných standardních formulářů a auditní zprávy úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků Prostředky ověření: 1.                Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA 2.                Terénní kontroly || U každé zásilky nebo každého nákladu

Odkazy: SOP systému COCS (13–15)

Ukazatel 6.4         Veškerá kulatina, dřevo, nebo dřevařské výrobky dovezené do Libérie (nikoli tranzitující) splňují požadavky platných právních předpisů země těžby

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

6.4.1       Důkazy o dodržování právních předpisů země těžby || Povolení dovozu dřeva

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.6.4) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že kulatina a dřevařské výrobky dovezené do Libérie pocházejí ze zákonných zdrojů a jsou proclené v souladu s liberijskými právními předpisy. Regulační kontrola: Klíčovým požadavkem liberijského práva je, aby veškeré dřevo vytěžené nebo dovezené do země pocházelo ze zákonného zdroje. Zákonný původ dřeva v zemi těžby lze prokázat prostřednictvím osvědčení vydaného v rámci systému certifikace udržitelného lesního hospodaření nebo režimu ověřování zákonnosti, které byly posouzeny a schváleny vládou Libérie po konzultaci s dotyčnými vládami. Dovážené dřevo zkontrolované v rámci systému LAS jiné země, na kterou se vztahuje dobrovolná dohoda o partnerství a která má funkční režim licencí FLEGT, bude v rámci liberijského systému LAS považováno za dřevo zákonného původu. || Popis: Odbor LVD musí ověřit, že dřevo dovážené do Libérie je zákonného původu podle zákonů země těžby. V tomto ohledu ověření vyžaduje přezkoumání dokladu, který prokazuje zákonný původ dřeva v zemi těžby. Prostředky ověření: 61. 1.     Kontrola v rámci systému COCS a konzultace s obchodním odborem úřadu FDA 62. 2.     Přezkoumání dokladů || U každé dovozní zásilky

Odkazy: Nařízení 108-07 (čl. 44 písm. d)) ||  

Ukazatel 6.5      Veškerá tranzitující kulatina nebo dřevařské výrobky jsou i) fyzicky oddělené od domácího nebo dováženého dřeva a ii) po dobu, kdy se nacházejí v Libérii, jsou pod neustálým dohledem celních orgánů

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

6.5.1.      Celní doklady ze země těžby || Tranzitující dřevo

6.5.2.      Vyplněný nákladní list s uvedením země těžby a země vývozu || Tranzitující dřevo

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.6.5) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že kulatina a dřevařské výrobky tranzitující přes Libérii nejsou zařazeny do systému kontroly dodavatelského řetězce nebo smíšeny s dřevem vytěženým v Libérii nebo s dováženým dřevem. Regulační kontrola: Klíčovým požadavkem právních předpisů, který je rovněž základním kamenem systému LAS, je, aby tranzitující dřevo nebylo zařazeno do systému COCS a aby v místě vývozu nebylo předmětem vydání liberijské licence FLEGT. V konosamentu, celních dokladech a ostatních přepravních dokladech musí být jasně uvedena země těžby. || Popis: Odbor LVD musí ověřit, že veškeré tranzitující dřevařské výrobky jsou nebo byly neustále fyzicky oddělené od domácí kulatiny a dřevařských výrobků a pod neustálým dohledem celních orgánů. Prostředky ověření: 63. 1.     Konzultace s ministerstvem financí a celní správou || U každé přepravní jednotky

Odkazy: Nařízení 108-07 (čl. 44 písm. a) až c)) ||

Ukazatel 6.6         Úřad FDA splnil zákonné požadavky týkající se i) zabavení a nebo ii) vydražení opuštěné kulatiny, ať byla nalezena kdekoli  

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

6.6.1       Žádost úřadu FDA příslušnému soudu o zabavení a soudní vyhláška povolující zabavení || Smlouvy FMC a TSC a povolení FUP

6.6.2       Žádost úřadu FDA příslušnému soudu o povolení dražby a soudní vyhláška povolující vydražení || Smlouvy FMC a TSC a povolení FUP

6.6.3       Dražební osvědčení || Smlouvy FMC a TSC a povolení FUP

6.6.4       Výpis potvrzující vítězného dražitele || Smlouvy FMC a TSC a povolení FUP

6.6.5       Registrace opuštěné kulatiny (SOP 37) || Smlouvy FMC a TSC a povolení FUP

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.6.6) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že veškerá opuštěná kulatina a dřevařské výrobky nalezené v Libérii byly zabaveny a vydraženy v souladu s postupy stanovenými zákonem. Právoplatným zabavením a vydražením nabývá opuštěná kulatina znovu zákonného původu. Regulační kontrola: Po objevení opuštěné kulatiny předloží úřad FDA soudu v konkrétním kraji, kde byla kulatina nalezena, žádost o povolení kulatinu zabavit a vydražit. Pokud soud dospěje k přesvědčení, že existuje dostatečný právní důvod pro udělení souhlasu, povolí zabavení a následnou dražbu, která proběhne pod jeho dohledem. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultace s obchodním odborem úřadu FDA, u něhož si zkontroluje příslušné doklady. Prostředky ověření: 64. 1.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA 65. 2.     Přezkoumání dokladů || Při každém zařazení opuštěné kulatiny do systému COCS

Odkazy: Nařízení 108-07 (čl. 51 písm. d) a e)) ||

ZÁSADA č. 7: PŘETVOŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Zpracovatelé dřeva dodrželi příslušné liberijské právní předpisy

Ukazatel 7.1         Zpracovatel dřeva požádal o potřebné povolení k pilařskému zpracování (povolení provozovatele třídy A, B nebo C) a po zaplacení požadovaných poplatků a před zahájením své činnosti toto povolení obdržel

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

7.1.1 Žádost zpracovatele dřeva o povolení k pilařskému zpracování || Povolení k pilařskému zpracování

7.1.2 Zaplacení počátečních poplatků za registraci pilařského závodu před obdržením povolení k pilařskému zpracování || Povolení k pilařskému zpracování

7.1.3 Plán opatření týkajících se ochrany životního prostředí schválený agenturou EPA || Povolení k pilařskému zpracování

7.1.4 Povolení k pilařskému zpracování vydané hospodářskému subjektu úřadem FDA || Povolení k pilařskému zpracování

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.7.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že zpracovatel dřeva obdržel před zahájením své činnosti potřebné povolení. Regulační kontrola: Zpracovatelé dřeva musí před zahájením své činnosti získat povolení k pilařskému zpracování dřeva. Žádosti o povolení se předkládají úřadu FDA a jsou-li splněny příslušné požadavky, úřad FDA vydá příslušná povolení (třídy A, B nebo C). Kromě toho musí agentura EPA schválit plán ochrany životního prostředí pro pilařskou výrobu. || Popis: Odbor LVD musí ověřit, že každý zpracovatel dřeva má povolení k pilařskému zpracování. Ověření se provádí prostřednictvím konzultace s obchodním odborem úřadu FDA. Prostředky ověření: 66. 1.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA 67. 2.     Přezkoumání dokladů 68. 3.     Terénní kontrola || Ročně

Odkazy: Nařízení 107-07 (článek 46); SOP systému COCS (26) ||

Ukazatel 7.2         Veškerá kulatina vytěžená v Libérii a kulatina dovezená ze třetích zemí za účelem zpracování je označena identifikačními čísly pro kontrolu dodavatelského řetězce.

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

7.2.1       Zpráva o přidělení čárových kódů (SOP 7) || Všechny druhy smluv a povolení včetně povolení k dovozu kulatiny a dřevařských výrobků

7.2.2       Ověření přepravované kulatiny a dřevařských výrobků (SOP 17) || Všechny druhy smluv a povolení včetně povolení k dovozu kulatiny a dřevařských výrobků

7.2.3       Zpráva o registraci řeziva (SOP 15) || Všechny druhy smluv a povolení včetně povolení k dovozu kulatiny a dřevařských výrobků

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.7.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že veškerá kulatina přivážená do zpracovatelských zařízení má všechny potřebné doklady a že byl ověřen její zákonný původ. Regulační kontrola: Klíčovým požadavkem liberijského práva je, aby všechna zpracovatelská zařízení měla zavedeny účinné kontrolní systémy a zpracovávala pouze zákonně vytěženou kulatinu zařazenou v systému COCS. || Popis: Odbor LVD musí ověřit, že veškerá kulatina přivážená do zpracovatelských zařízení je zařazena v systému COCS. Pokud je nezbytné další objasnění, lze se obrátit na obchodní odbor úřadu FDA. Prostředky ověření: 69. 1.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA a kontrola v rámci systému COCS 70. 2.     Potvrzení v systému COCIS 71. 3.     Terénní kontrola || U každé zásilky nebo každého nákladu

Odkazy: SOP systému COCS (15, 19 a 20) ||

Ukazatel 7.3         Zpracovatel dřeva má zaveden systém evidence dřevařských výrobků procházejících pilařským závodem nebo zpracováním, aby byla zajištěna jejich zpětná vysledovatelnost

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

7.3.1       Zpráva o ověření těžby || Povolení k pilařskému zpracování

7.3.2       Zpráva o produkci || Povolení k pilařskému zpracování

7.3.3       Formulář pro evidenci kulatiny přivážené do pilařského závodu a formulář pro evidenci dřevařských výrobků opouštějících pilařský závod (SOP 31 a 32) || Povolení k pilařskému zpracování

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.7.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit udržení zpětné vysledovatelnosti v průběhu zpracování, která umožní ověřit, že dřevařské výrobky pocházející ze zpracovatelského zařízení lze uvést do souvislosti se zdrojem ověřitelného zákonného původu. Regulační kontrola: Úřad FDA vyžaduje zavedení vhodných opatření, která zajistí, aby výrobky byly řádně zařazeny do systému COCS a aby bylo možno je zpětně vysledovat v průběhu zpracovatelského řetězce. || Popis: Odbor LVD musí splnění požadavků ověřit prostřednictvím potvrzení z účinného systému COCS ve zpracovatelském zařízení. Pokud je nezbytné další objasnění, lze se obrátit na obchodní odbor úřadu FDA. Prostředky ověření: 72. 1.     Terénní kontroly 73. 2.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA || U každé zásilky nebo každého nákladu

Odkazy: Zákon NFRL (§ 13.5); SOP systému COCS (15) ||

ZÁSADA č. 8: PRÁVA PRACOVNÍKŮ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva plní své povinnosti vyplývající ze zákoníku práce a případných kolektivních smluv uzavřených v dřevařském průmyslu

Ukazatel 8.1         Držitelé smluv nebo povolení a zpracovatelé dřeva upřednostňují při zaměstnávání kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků v souladu s liberijským zákoníkem práce liberijské státní příslušníky

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

8.1.1       Záznamy o zaměstnanosti nebo předložené čtvrtletní zprávy dokládající místní zaměstnanost a upřednostňování liberijských pracovníků || Všechny druhy smluv a povolení

8.1.2       Čtvrtletní zpráva předložená držitelem smlouvy nebo zpracovatelem dřeva ministerstvu práce || Všechny druhy smluv a povolení

8.1.3       Záznamy o zaměstnanosti včetně rejstříku zaměstnanců s uvedením jejich národností || Všechny druhy smluv a povolení

8.1.4       Osvědčení o shodě vydané ministerstvem práce držiteli smlouvy nebo zpracovateli dřeva || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.8.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že osoby najímané držitelem smlouvy a/nebo zpracovatelem dřeva jsou zaměstnávány v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Regulační kontrola: Všechny aspekty zaměstnávání pracovníků jsou upraveny liberijským zákoníkem práce (Liberian Labour Law, LLL). Tento zákoník požaduje, aby se ve všech rozhodnutích ohledně zaměstnávání pracovníků upřednostňovali pouze státní příslušníci Libérie, a stanoví, že jiné státní příslušníky lze najímat pouze tehdy, pokud je prokázáno, že žádný liberijský státní příslušník není způsobilý a k dispozici pro obsazení pracovního místa vyžadujícího specializované dovednosti. Zprostředkovatelé a inspektoři práce kontrolují, zavádějí a vyhodnocují dodržování požadavků právních předpisů týkajících se přijímání zaměstnanců, pracovních podmínek apod. || Popis: Účelem tohoto ukazatele není hodnotit konkrétní aspekty zaměstnání (které jsou řešeny jinde), ale ověřit celkové dodržování zákona o přednostním zaměstnávání Liberijců. Je třeba, aby odbor LVD zkontroloval a/nebo ověřil dodržování u odboru pro zaměstnanost a také u odboru inspektorátu práce na ministerstvu práce (MOL). Prostředky ověření: 74. 1.     Konzultace s MOL 75. 2.     Přezkoumání dokladů || U každé zásilky

Odkazy: Liberijský zákoník práce (§ 54 až 60, § 75, § 1503); kodex těžebních postupů (část 12.2) ||

Ukazatel 8.2         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva platí všem svým zaměstnancům nejméně tolik, kolik činí minimální mzda stanovena zákonem

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

8.2.1       Zveřejněná minimální mzda || Všechny druhy smluv a povolení

8.2.2       Výplatní listina || Všechny druhy smluv a povolení

8.2.3       Roční inspekční zprávy a/nebo potvrzení o dodržování tohoto požadavku || Všechny druhy smluv a povolení

8.2.4       Výplatní pásky pracovníků || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.8.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, zda zaměstnanci dostávají spravedlivé mzdy, jak je stanoveno zákonem. Regulační kontrola: Všichni zaměstnanci mají nárok na přiměřenou mzdu, která nesmí být nižší než předepsaná minimální mzda. Kromě této povinnosti uložené zaměstnavatelům budou inspektoři práce také prověřovat její dodržování. Zaměstnanci by navíc měli být o tomto požadavku vyrozuměni. Minimální mzdu čas od času stanoví rada pro minimální mzdu a stanovená výše se řádně zveřejní. || Popis: Odbor LVD musí vyplácení spravedlivých mezd zkontrolovat a/nebo ověřit ve spojení s odborem inspektorátu práce MOL. Prostředky ověření: 76. 1.     Konzultace s MOL 77. 2.     Přezkoumání dokladů || U každé zásilky

Odkazy: Liberijský zákoník práce (§ 500 až 513); kodex těžebních postupů (část 12.2) ||

Ukazatel 8.3         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva dodržuje maximální pracovní dobu, dovolené a doby odpočinku stanovené zákonem

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

8.3.1       Rozpis pracovní doby || Všechny druhy smluv a povolení

8.3.2       Záznamy o dovolených || Všechny druhy smluv a povolení

8.3.3       Platby za přesčasovou práci || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.8.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, zda je pracovní doba zaměstnanců v souladu s ustanoveními LLL. Regulační kontrola: Zákon stanoví maximální pracovní dobu za den (8 hodin) a za týden (48 hodin). Určité rozdíly jsou v případě některých činností a také sezónní práce. Kromě maximální předepsané pracovní doby stanoví LLL rovněž práci přesčas v rozsahu 50 % nad běžnou pracovní dobu, pokud je tato překročena. LLL také stanoví hodinu na odpočinek v případě, že práce trvá déle než pět hodin, přičemž tato hodina se započítává do pracovní doby. Kromě toho jsou stanoveny zvláštní požadavky týkající se dovolené. || Popis: Odbor LVD musí dodržování předepsané pracovní doby zkontrolovat a/nebo ověřit ve spojení s odborem inspektorátu práce MOL. Prostředky ověření: 78. 1.     Konzultace s MOL 79. 2.     Přezkoumání dokladů 80. 3.     Terénní kontrola || Ročně

Odkazy: Liberijský zákoník práce (§ 700 až 706, § 906) ||

Ukazatel 8.4         Držitel povolení či smlouvy nebo zpracovatel dřeva nezaměstnává osoby mladší šestnácti let a nepodílí se na praxi nucené práce

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

8.4.1       Čtvrtletní zprávy předkládané ministerstvu práce || Všechny druhy smluv a povolení

8.4.2       Inspekční zprávy ministerstva práce || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.8.4) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit dodržování minimální věkové hranice zaměstnanců (a zákazu nucené práce). Regulační kontrola: Podle ustanovení § 74 zákoníku práce „je protiprávní zaměstnávat nebo najímat na práci jakékoli dítě mladší šestnácti let během doby jeho povinné školní docházky“. Liberijská ústava a zákoník práce rovněž zakazují nucenou práci. || Popis: Odbor LVD musí dodržování minimální věkové hranice zaměstnanců zkontrolovat a/nebo ověřit ve spojení s odborem inspektorátu práce MOL. Prostředky ověření: 81. 1.     Konzultace s MOL 82. 2.     Přezkoumání dokladů 83. 3.     Terénní kontrola || Ročně

Odkazy: Liberijský zákoník práce (§ 74) ||

Ukazatel 8.5         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel platí příspěvky (zaměstnavatele) do zaměstnaneckých penzijních fondů a fondů sociálního zabezpečení stanovené liberijským právem

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

8.5.1       Čtvrtletní zprávy předkládané ministerstvu práce || Všechny druhy smluv a povolení

8.5.2       Inspekční zprávy ministerstva práce || Všechny druhy smluv a povolení

8.5.3       Potvrzení od národní korporace pro sociální zabezpečení a sociální péči (National Social Security & Welfare Corporation, NSSWC) || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.8.5) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, zda zaměstnavatelé plní své povinnosti, pokud jde o příspěvky na starobní důchod a dávky sociálního zabezpečení. Regulační kontrola: Liberijský zákoník práce a zákon o národním sociálním zabezpečení (National Social Security Law, NSSL) stanoví povinnost zaměstnavatelů přispívat do dvou programů zřízených a provozovaných liberijskou národní korporací pro sociální zabezpečení a sociální péči za účelem ochrany zaměstnanců. První program se týká starobních důchodů zatímco druhý sociálního pojištění. Každý zaměstnavatel mající pět nebo více zaměstnanců musí do těchto programů přispívat; program sociálního zabezpečení má zajistit výplatu penzí zaměstnancům, kteří odešli do starobního důchodu, zatímco program sociálního pojištění má řešit problematiku pracovních úrazů. || Popis: Odbor LVD musí zkontrolovat a/nebo ověřit soulad s výše uvedenými kontrolními ukazateli prostřednictvím konzultací s odborem inspektorátu práce MOL a rovněž s NSSWC. Prostředky ověření: 84. 1.     Konzultace s MOL a NSSWC 85. 2.     Přezkoumání dokladů || Ročně

Odkazy: Liberijský zákoník práce (§ 2500 až 2501); zákon NSSL (§ 89.9) ||

Ukazatel 8.6         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva dodržuje zákonné požadavky týkající se bydlení a hygieny, jakož i provozní hygieny a všeobecné bezpečnosti práce podle kodexu těžebních postupů a pokynů vydaných úřadem FDA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

8.6.1       Auditní zpráva úřadu FDA o dodržování příslušných požadavků || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.8.6) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má zajistit, aby držitel smlouvy nebo společnost žádající o licenci FLEGT dodržoval příslušné právní předpisy a požadavky úřadu FDA týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Regulační kontrola: Kodex lesních těžebních postupů (2007) vypracoval úřad FDA mimo jiné za účelem regulace provozní hygieny a bezpečnosti pracovníků. Kodex stanoví příslušné provozní požadavky. Úřad FDA provádí roční audity za účelem sledování, hodnocení a zajištění dodržování podmínek jednotlivých lesních smluv a povolení. || Popis: Odbor LVD musí ověřit, zda držitel smlouvy řádně zajišťuje péči o zdraví, hygienu a přístřeší pracovníků. To je třeba učinit prostřednictvím konzultace s úřadem FDA a přezkoumáním auditních zpráv o dodržování příslušných požadavků vypracovaných odborem pro prosazování práva úřadu FDA. Prostředky ověření: 86. 1.     Konzultace s úřadem FDA 87. 2.     Přezkoumání dokladů || Ročně

Odkazy: Kodex těžebních postupů (části 3.0 a 4.0) ||

ZÁSADA č. 9: DANĚ, POPLATKY A DALŠÍ PLATBY Držitel smlouvy nebo zpracovatel dřeva řádně dodržuje veškeré své daňové povinnosti včetně placení daní a poplatků

Ukazatel 9.1         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva uhradil všechny své daňové nedoplatky před podpisem smlouvy nebo vydáním či obnovením povolení k pilařskému zpracování

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

9.1.1       Daňové vyúčtování vystavené ministerstvem financí, dokládající uhrazení veškerých daňových nedoplatků v době podpisu smlouvy nebo vydání či obnovení povolení k pilařskému nebo jinému zpracování dřeva || Všechny druhy smluv a povolení

9.1.2       Zpráva kteréhokoli pověřeného zástupce úřadu FDA || Všechny druhy smluv a povolení vyjma zemědělských koncesních smluv nebo pěstebních smluv

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.9.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že držitel smlouvy nebo zpracovatel dřeva uhradil před podpisem smlouvy veškeré své daňové nedoplatky. Regulační kontrola: Zákon vyžaduje, aby uchazeč nebo držitel smlouvy splnil všechny své daňové povinnosti před zahájením činnosti. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultací s obchodním odborem a finančním odborem úřadu FDA a kontrolou platnosti daňového vyúčtování. Prostředky ověření: 88. 1.     Konzultace s obchodním odborem a finančním odborem úřadu FDA 89. 2.     Přezkoumání dokladů || Jednou za dobu účinnosti smlouvy nebo povolení

Odkazy: Nařízení 107-07 ||

Ukazatel 9.2         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva uhradil před podpisem smlouvy nebo vydáním či prodloužením povolení počáteční roční poplatek ze smluvní plochy (v případě držitele smlouvy) nebo roční registrační poplatek (v případě zpracovatele dřeva)

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

9.2.1       Stvrzenka o zaplacení poplatku ze smluvní plochy vystavená jakýmkoli pověřeným zástupcem úřadu FDA || FMC, TSC

9.2.2       Stvrzenka o zaplacení příplatku za nabídku || Smlouvy FMC nebo TSC a povolení FUP v hodnotě přesahující 10 000 USD

9.2.3       Stvrzenka o zaplacení ročního registračního poplatku || Zpracovatelé dřeva, provozovatelé drobné těžby dřeva

9.2.4       Kopie šeku vystaveného vedoucím pracovníkem || FMC, TSC, FUP, provozovatelé drobné těžby dřeva, zpracovatelé dřeva

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.9.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že držitel smlouvy nebo povolení uhradil roční poplatek ze smluvní plochy a že zpracovatel dřeva uhradil roční registrační poplatek. Regulační kontrola: Úřad FDA nebo jeho pověřený zástupce stanovil v rámci systému COCS mechanismy, které mají zajistit uplatnění a uhrazení všech daní a poplatků souvisejících s lesním hospodářstvím. || Popis: Odbor LVD si musí splnění výše uvedených požadavků ověřit u pověřeného zástupce úřadu FDA. Prostředky ověření: 90. 1.     Přezkoumání dokladů 91. 2.     Kontrola v rámci systému COCS a konzultace s obchodním odborem úřadu FDA || Ročně

Odkazy: SOP systému COCS (9) ||

Ukazatel 9.3         Držitel smlouvy nebo povolení po zaplacení všech daní a poplatků požadovaných po něm zákonem a podle podmínek jeho smlouvy obdržel od ministerstva financí příslušné potvrzení

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

9.3.1       Daňové vyúčtování od ministerstva financí || Všechny druhy smluv a povolení

9.3.2       Stvrzenka o zaplacení těžebních poplatků || Všechny druhy smluv a povolení

9.3.3       Stvrzenky o zaplacení správních poplatků souvisejících se smlouvou || Všechny druhy smluv a povolení vyjma zemědělských koncesních smluv nebo pěstebních smluv

9.3.4       Stvrzenky o zaplacení ročních inspekčních poplatků za celou těžební plochu || Všechny druhy smluv a povolení vyjma zemědělských koncesních smluv nebo pěstebních smluv

9.3.5       Stvrzenky o zaplacení poplatků souvisejících s nákladními listy || Všechny druhy smluv a povolení

9.3.6       Doklad o zaplacení poplatků souvisejících s kontrolou dodavatelského řetězce || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.9.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, zda jsou uhrazeny všechny příslušné lesní daně. Regulační kontrola: Ustanovení § 2108 daňového zákoníku pro první fázi reformy ve znění pozdějších předpisů a § 14.2 zákona NFRL, jakož i nařízení 107-07 úřadu FDA stanoví poplatky za těžbu dřeva, poplatky za pronájem pozemků a poplatky z lesních produktů jakožto některé z poplatků, které jsou držitelé smluv povinni zaplatit spolu s daní z příjmů právnických osob a dalšími poplatky. Nařízení 107-07 stanoví, že všechny daně a poplatky musí být uhrazeny k datu jejich splatnosti a že neuhrazení těchto poplatků k datu jejich splatnosti je po uplynutí třicetidenního období odkladu platby předmětem sankcí. || Popis: Odbor LVD si musí splnění výše uvedených požadavků potvrdit v systému COCIS. Pokud je nezbytné další objasnění, může si odbor LVD vyžádat další informace u odboru ministerstva financí pro registraci daňových přiznání. Prostředky ověření: 92. 1.     Potvrzení v systému COCIS 93. 2.     Konzultace s MOF || Ročně

Odkazy: Nařízení 107-07 (články 61 až 63); SOP systému COCS (9) ||

Ukazatel 9.4         Držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva předložil ministerstvu financí své roční daňové přiznání nejpozději do 31. března každého roku

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

9.4.1       Daňové přiznání || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.9.4) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva předložil své roční daňové přiznání, jak je stanoveno zákonem. Regulační kontrola: Zákon stanoví, že firmy mají podat roční daňové přiznání v období od 31. prosince do 31. března následujícího roku. || Popis: Odbor LVD musí splnění výše uvedených požadavků ověřit prostřednictvím konzultace s odborem pro registraci daňových přiznání v rámci divize pro daně z příjmů právnických osob (na ministerstvu financí), aby bylo zajištěno, že bylo daňové přiznání skutečně podáno. Prostředky ověření: 94. 1.     Konzultace s MOF 95. 2.     Přezkoumání dokladů || Ročně

Odkazy: Liberijský daňový zákoník (§ 109 písm. c), d) a e)) ||

ZÁSADA č. 10: POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÝVOZU, ZPRACOVÁNÍ A OBCHODU Všichni držitelé smluv a povolení i zpracovatelé dřeva splnili požadavky týkající se vývozu, zpracování a obchodu

Ukazatel 10.1       Každý, kdo vyváží kulatinu, dřevo a/nebo dřevařské výrobky, se každý rok řádně zaregistroval u úřadu FDA

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

10.1.1     Platná registrace vývozce || Všichni vývozci kulatiny, dřeva a dřevařských výrobků

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.10.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že vývozci splnili zákonné a registrační požadavky pro vývoz kulatiny, dřeva a/nebo dřevařských výrobků. Regulační kontrola: Nařízení 108-07 ve svém § 41 stanoví, že před „vývozem kulatiny, dřeva nebo dřevařských výrobků se musí dotyčná osoba zaregistrovat u příslušného úřadu jako vývozce a tuto registraci si musí každoročně obnovit“. || Popis: Odbor LVD si musí každý rok u obchodního odboru úřadu FDA ověřit, že dotyčná společnost a/nebo držitel povolení jsou zaregistrováni jako vývozci. Prostředky ověření: 96. 1.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA 97. 2.     Přezkoumání dokladů || Ročně

Odkazy: Nařízení 108-07 (článek 41) ||

Ukazatel 10.2       Veškeré zásilky kulatiny, dřeva nebo dřevařských výrobků naložené a připravené k vývozu jsou zadány do systému kontroly dodavatelského řetězce

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

10.2.1     Žádost o licenci FLEGT || Veškerá vyvážená kulatina a dřevařské výrobky

10.2.2     Protokol se specifikacemi vývozních zásilek (SOP 20) || Veškerá vyvážená kulatina a dřevařské výrobky

10.2.3     Vývozní specifikace řeziva (SOP 21 || Veškeré vyvážené řezivo

10.2.4     Zpráva o objemu vyvážené kulatiny || Veškerá vyvážená kulatina a dřevařské výrobky

10.2.5     Doklad o úhradě vývozních poplatků (SOP 26) || Veškerá vyvážená kulatina a dřevařské výrobky

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.10.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že všechny vývozní zásilky jsou zařazeny do systému COCS. Regulační kontrola: Podle § 42 nařízení 108-07 vládní úředníci zodpovědní za přístavy a cla nepovolí naložení hromadných zásilek kulatiny, dřeva nebo dřevařských výrobků na vozidla či plavidla nebo na palubu letadla za účelem vývozu, pokud úředníci neověří všechny tyto body: 98. 1.     veškerá kulatina, dřevo a dřevařské výrobky jsou zadány do systému COCS a 99. 2.     systémy COCS a COCIS potvrzují, že kulatina (nebo dřevařské výrobky) dosud nebyly vyvezeny. || Popis: Odbor LVD musí splnění příslušných požadavků ověřit kontrolou každé zásilky. Prostředky ověření: 100. 1.     Potvrzení v systému COCIS || U každé zásilky

Odkazy: Nařízení 108-07 (článek 42); SOP systému COCS (20–21) ||

Ukazatel 10.3       Jakýkoli náklad kulatiny, dřeva nebo dřevařských výrobků je oceněn podle stávajících tržních informací shromážděných, utříděných a vedených odborem LVD

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

10.3.1 Referenční cena zjištěná v databázi údajů z průzkumu trhu (MIDB), kterou spravuje odbor LVD || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.10.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že cena všech vývozních zásilek je stanovena podle náležitých a/nebo obecně přijímaných tržních cen. Regulační kontrola: Nařízení 108-07 úřadu FDA stanoví, že žádné dřevo nebo dřevařské výrobky, jejichž cena je příliš nízká, se nesmějí naložit pro vývoz. || Popis: Odbor LVD si musí ve svých databázích ověřit, že žádná ze smluvních a/nebo referenčních cen u konkrétní zásilky nenaznačuje jejich podhodnocení. Pokud je nezbytné objasnění, lze se rovněž obrátit na ministerstvo obchodu. Prostředky ověření: 101. 1.     Potvrzení v databázi odboru LVD 102. 2.     Konzultace s ministerstvem obchodu || U každého nákladu nebo zásilky

Odkazy: Nařízení 108-07 (článek 43); SOP systému COCS (18 a 21) ||

ZÁSADA č. 11: TRANSPARENTNOST A VŠEOBECNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Ukazatel 11.1:      Držitel smlouvy nebo povolení zveřejňuje dvakrát ročně v novinách, které jsou běžně v prodeji, datovaný seznam všech plateb a protiplnění poskytnutých vládě Libérie v souvislosti s konkrétní smluvní plochou

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

11.1.1     Kopie novin, v nichž byly požadované údaje zveřejněny || Smlouvy FMC a TSC, povolení PUP a FUP a povolení drobné těžby dřeva

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.11.1) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, že držitelé lesních licencí zveřejňují požadované údaje v běžně dostupných novinách, což představuje mechanismus pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti. Regulační kontrola: Zákon NFRL vyžaduje, aby držitelé licencí dvakrát ročně (nejpozději do 15. března a 15. září) zveřejňovali v novinách, jež jsou běžně k dostání v Monrovii, oznámení obsahující tyto informace: 103. 1.     jméno držitele smlouvy; 104. 2.     popis plochy, jíž se týkají těžební činnosti držitele smlouvy; 105. 3.     seznam plateb a jiných protiplnění poskytnutých vládě držitelem smlouvy. || Popis: Skutečnost, že došlo k zveřejnění výše uvedených informací a že příslušná oznámení obsahují požadované informace, musí odbor LVD zkontrolovat a/nebo ověřit u obchodního odboru úřadu FDA. Prostředky ověření: 106. 1.     Přezkoumání dokladů 107. 2.     Konzultace s obchodním odborem úřadu FDA || Jednou za půl roku

Odkazy: Zákon NFRL (§ 5.8) ||

Ukazatel 11.2       Držitel smlouvy nebo povolení se v současné době účastní iniciativy pro zajištění transparentnosti liberijských těžebních odvětví (Liberia Extractive Industries Transparency Initiative, LEITI)

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

11.2.1     Zpráva iniciativy LEITI || Všechny druhy smluv a povolení

11.2.2     Osvědčení iniciativy LEITI || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.11.2) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, zda držitel smlouvy či povolení nebo zpracovatel dřeva dodržuje zásady iniciativy LEITI. Cílem iniciativy LEITI, která se vztahuje i na lesní zdroje, je zajistit transparentní správu zdrojů. Regulační kontrola: Iniciativa LEITI zveřejňuje a/nebo šíří podrobné údaje o všech platbách poukázaných mimo jiné také odvětvím lesního hospodářství vládě a odpovídajících částkách příjmů obdržených vládou. || Popis: Zveřejnění zprávy iniciativy LEITI musí odbor LVD zkontrolovat a/nebo ověřit u obchodního odboru úřadu FDA. Prostředky ověření: 108. 1.     Konzultace s iniciativou LEITI a s obchodním odborem úřadu FDA 109. 2.     Přezkoumání dokladů || Ročně

Odkazy: Zákon o iniciativě LEITI (§ 4.1 a 5.4) ||

Ukazatel 11.3       Kopie smluv, licencí a povolení, záznamy o platbách poukázaných vládě a rovněž zpráva o posouzení nabídek obsahující i hodnocení úspěšné nabídky jsou úřadem FDA zpřístupněny veřejnosti v souladu s liberijským zákonem o svobodném přístupu k informacím

Kontrolní ukazatel || Druh smlouvy nebo povolení

11.3.1     Publikační systém úřadu FDA se seznamem smluv a dalších dokladů držitelů smluv nebo povolení, které má úřad k dispozici a které jsou volně přístupné veřejnosti || Všechny druhy smluv a povolení

11.3.2     Důkaz o zveřejnění smlouvy držitele smlouvy na internetových stránkách iniciativy LEITI || Všechny druhy smluv a povolení

Pokyny k ověřování / Postup (LAS-LVD-0.11.3) || Metoda ověření || Četnost ověřování

Cíl: Tento postup má ověřit, zda smlouva nebo licence držitele smlouvy nebo povolení, jakož i další doklady týkající se koncese držitele smlouvy, jsou zveřejněny nebo veřejně přístupné v souladu se zákonem o iniciativě LEITI a zákonem o svobodném přístupu k informacím. Regulační kontrola: Iniciativa LEITI vyžaduje zveřejnění všech koncesí v odvětví lesního hospodářství. Zákon o svobodném přístupu k informacím vyžaduje zveřejnění a/nebo veřejnou přístupnost všech dokladů, které mají vliv na veřejný zájem. Jelikož z koncese a příslušného základního dokladu předloženého spolu s žádostí o koncesi vyplývá veřejný zájem, cílem je zajistit jejich přístupnost pro veřejnost a zejména pro občanskou společnost. || Popis: Odbor LVD musí publikační systém zkontrolovat a/nebo ověřit u obchodního odboru úřadu FDA a zveřejnění smlouvy zkontrolovat na internetových stránkách iniciativy LEITI. Prostředky ověření: 110. 1.     Konzultace s iniciativou LEITI a s obchodním odborem úřadu FDA || Ročně

Odkazy: Zákon o iniciativě LEITI (§ 4.1 a 5.4); zákon o svobodném přístupu k informacím (§ 2.6) ||

SEZNAM ZKRATEK

AHC || Annual Harvesting Certificate, roční těžební osvědčení

BOT || Build, Operate, Transfer contract type, smlouva na vybudování, provozování a převod

CEO || Chief Executive Officer, vedoucí výkonný úředník

CFDC || Community Forestry Development Committee, výbor pro rozvoj lesního hospodaření komunit

CNDRA || Center for National Records and Documentation, středisko pro národní evidenci a dokumentaci

COCIS || Chain of Custody Information System, informační systém pro kontrolu dodavatelského řetězce

COCS || Chain of Custody System, systém kontroly dodavatelského řetězce

CSO || Civil Society Organisation, organizace občanské společnosti

EIA || Environmental Impact Assessment, posouzení vlivů na životní prostředí

EI || Environmental Impact License, licence vydaná na základě posouzení vlivů na životní prostředí

EIP || Environmental Impact Permit, povolení vydané na základě posouzení vlivů na životní prostředí

EPA || Environmental Protection Agency, agentura ochrany životního prostředí

EPAA || Environmental Protection Agency Act, zákon o agentuře ochrany životního prostředí

EPML || Environmental Protection and Management Law, zákon o ochraně a tvorbě životního prostředí

FDA || Forestry Development Authority, úřad pro rozvoj lesního hospodářství

FMC || Forest Management Contract, smlouva o lesním hospodaření

FUP || Forest Use Permit, povolení využívání lesa

GBL || General Business Law, všeobecný zákon o podnikání

GSOP || General Standard Operating Procedure, všeobecný standardní prováděcí postup

IMCC || Inter-Ministerial Committee on Concessions, meziministerský výbor pro koncese

LAS || Legality Assurance System, systém kontroly zákonnosti

LEITI || Liberia Extractive Industries Transparency Initiative, iniciativa pro zajištění transparentnosti liberijských těžebních odvětví

LLD || Liberia Licensing Department, liberijský licenční odbor (součást úřadu FDA)

LLL || Liberian Labour Law, liberijský zákoník práce

LVD || Liberia Verification Department, liberijský ověřovací odbor (součást úřadu FDA)

MIDB || Market Intelligence Data Base, databáze údajů z průzkumu trhu

MOCI || Ministry of Commerce and Industry, ministerstvo obchodu a průmyslu

MOF || Ministry of Finance, ministerstvo financí

MOFA || Ministry of Foreign Affairs, ministerstvo zahraničních věcí

MOL || Ministry of Labour, ministerstvo práce

MPEA || Ministry of Planning & Economic Affairs, ministerstvo plánování a hospodářských záležitostí

NFRL || National Forestry Reform Law, zákon o reformě národního lesního hospodářství

NSSL || National Social Security Law, zákon o národním sociálním zabezpečení

NSSWC || National Social Security & Welfare Corporation, národní korporace pro sociální zabezpečení a sociální péči

PDA || Personal Digital Assistant, osobní digitální asistent (druh kapesního počítače)

PPCA || Public Procurement and Concessions Act, zákon o veřejných zakázkách a koncesích

PPCC || Public Procurement and Concessions Commission, komise pro veřejné zakázky a koncese

PUP || Private Use Permit, povolení soukromého využívání

SOP || Standard Operating Procedure, standardní prováděcí postup

TSC || Timber Sale Contract, smlouva o prodeji dřeva

UTM || Universal Transverse Mercator, pravoúhlý zeměpisný souřadnicový systém založený na příčném Mercatorově zobrazení

Právní předpisy, na něž odkazuje liberijská definice zákonnosti

Odkazy v definici zákonnosti:

Environmental Protection and Management Law (2002), zákon o ochraně a tvorbě životního prostředí z roku 2002

Environmental Protection Agency Act (2002), zákon o agentuře ochrany životního prostředí z roku 2002

FDA Code of Forest Harvesting Practices (2007), kodex lesních těžebních postupů z roku 2007, vypracovaný úřadem FDA

FDA Regulation 111-10, nařízení úřadu FDA č. 111-10

FDA Ten Core Regulations (2007), deset základních nařízení úřadu FDA z roku 2007 (nařízení 101-07 až 110-07)

Freedom of Information Act (2010), zákon o svobodném přístupu k informacím z roku 2010

General Business Law, všeobecný zákon o podnikání

LEITI Act (2009), zákon o iniciativě LEITI z roku 2009

Liberia COC Standard Operating Procedures, standardní prováděcí postupy liberijského systému kontroly dodavatelského řetězce

Liberia Labour Law, liberijský zákoník práce

National Forestry Reform Law (2006), zákon o reformě národního lesního hospodářství z roku 2006

National Social Security Law, zákon o národním sociálním zabezpečení

Public Procurement and Concessions Commission Act (2005), zákon o komisi pro veřejné zakázky a koncese z roku 2005

Revenue Code of Liberia, as Amended (2009), liberijský daňový zákoník ve znění pozdějších předpisů z roku 2009

Další důležité dokumenty:

Community Rights Law (2009), zákon o právech komunit z roku 2009

Liberia Forest Policy (2007), liberijská politika lesního hospodářství z roku 2007

National Forest Management Strategy, národní strategie lesního hospodářství

Protected Forest Areas Network Law (2003), zákon o soustavě chráněných lesních oblastí z roku 2003

Dodatek B:     Přehled systému kontroly dodavatelského řetězce (COCS)

STUPEŇ || OBLASTI ODPOVĚDNOSTI HOSPODÁŘ. SUBJEKTŮ || OVĚŘENÍ ÚŘADEM FDA

ČINNOSTI || ÚDAJE ZADANÉ DO SYSTÉMU COCIS || HLAVNÍ VÝSTUPY || HODNOCENÍ A TERÉNNÍ KONTROLY || OVĚŘENÍ ÚDAJŮ V RÁMCI SYSTÉMU COCIS[21] || POROVNÁNÍ MEZI A/NEBO V RÁMCI STUPŇŮ DODAVAT. ŘETĚZCE[22]

Před těžbou || Registrace podnikatelské jednotky držitele smlouvy v systému COCIS Vymezení a vyznačení bloků (souřadnicový systém určený pomocí GPS) smluvních ploch přidělených úřadem FDA Výčet všech stromů obchodní velikosti a upevnění štítků systému COCIS s čárovými kódy na stromy Zmapování lesa: umístění stromů a přírodních bodů || TIN držitele smlouvy (reg. číslo vydané ministerstvem obchodu) Souřadnice bloků Údaje z invent. porostních zásob vč. ident. čísel stromů, druhu, průměru ve výčetní výšce, výšky a umístění v bloku 2500 m2 || Blokové mapy Ručně kreslené mapky Výsledky invent. porostních zásob a žádost o mýtní stromy Roční provozní plán || V kanceláři: Blokové mapy / mapy oddělení Formuláře pro invent. porostních zásob Ručně kreslené mapky Kontrola stromů navržených k pokácení V terénu: 5 % plochy bloku: umístění stromů, průměr, výška, druh Souřadnice rohů jednotlivých bloků || Identifikační čísla stromů, druh stromů, průměr ve výčetní výšce, výška a umístění Použití štítků s čárovými kódy ||

Těžba || Kácení stromů, produkce kmenů nebo kulatiny Upevnění štítků systému COCIS s čárovými kódy na kulatinu a pařezy Měření klád nebo kulatiny Odvoz na plochu pro skladování kulatiny (u cesty) Určení navržené trasy odvozu a inventarizace stromů na navržené trase || TIN držitele smlouvy Údaje o stromech: ident. číslo, druh, průměry a délka Identifikační čísla pařezů || Formuláře pro údaje o stromech Formuláře pro návrhy tras odvozu || Místo těžby: Ověření údajů u 5 % stromů Kontrola souladu na vzorku údajů o stromech mezi kulatinou, pařezem a poraženým stromem || Údaje o stromech (stojících): identifik. číslo, druh, průměry a odhadovaná výška Místo pokácení stromu, druh a rozměry kulatiny || Mezi inventarizací porostních zásob a formuláři s údaji o stromech[23]: - porovnání počtu mýtních stromů a počtu skutečně poražených stromů v členění podle druhů - porovnání objemu mýtních stromů a objemu kmenů (nebo kulatiny) v členění podle druhů vazba mezi identifikač. čísly pařezu, stromu a kmene nebo kulatiny

Plocha pro skladování kulatiny v lese nebo kdekoli jinde || Rozřezání nebo zakrácení kmenů či kulatiny Upevnění štítků systému COCIS s čárovými kódy na nařezanou nebo zakrácenou kulatinu Měření kulatiny || TIN držitele smlouvy Údaje o kulatině: identifikační číslo, druh, průměry, délka, objem a kvalita kulatiny Vazba mezi délkami stromů nebo kmenů a nařezanou nebo zakrácenou kulatinou || Formulář pro údaje o kulatině || Na odvozním místě: Kontrola vzorku údajů o kulatině (velikost vzorku podle intenzity těžební činnosti dané společnosti) || Údaje o kulatině: identifikační číslo, druh, průměry, délka a objem kulatiny || Mezi formuláři s údaji o stromech a formuláři s údaji o kulatině: - porovnání počtu kmenů/polen a počtu nařezaných a zakrácených polen v členění podle druhů - porovnání objemu kmenů s objemy jednotlivých polen - porovnání souladu průměrů a druhů mezi kmeny a jednotlivými poleny Vazba identifikačních čísel mezi pařezem, stromem, kmenem/kulatinou a nařezanou nebo zakrácenou kulatinou Mezi vytěženým objemem a uhrazenými poplatky za těžbu

Převod vlastnictví || Žádost majitele kulatiny o změnu vlastnictví Registrace identifik. čísel dřevařských výrobků novým majitelem || Identifikační čísla předchozího a stávajícího majitele Identifikační čísla dřevařských výrobků, u nichž došlo ke změně vlastnictví || Prohlášení o změně vlastnictví || || || Soulad identifikačních čísel kulatiny a údajů o kulatině mezi předchozím a stávajícím majitelem

Přeprava || Naložení kulatiny na nákladní automobil Přeprava kulatiny Vyložení kulatiny || Jedinečné identifik. číslo nákladního listu Místo původu a místo určení Majitel kulatiny Přepravce Seznam přepravované kulatiny včetně identif. čísla, druhu, rozměrů a objemu || Nákladní listy (místo původu a místo určení) || Namátkové kontroly nákladních listů na trase přepravy (např. v místě nakládky kulatiny nebo v kontrolních bodech na trase) || || Mezi formulářem s údaji o kulatině a nákladním listem: - porovnání identifikač. čísel kulatiny - porovnání počtu polen v členění podle druhů - porovnání objemu kulatiny v členění podle druhů

Místo zpracování || Přejímka kulatiny nebo jiných dřevařských výrobků (surovin) Uskladnění surovin Zakrácení kulatiny a upevnění nových štítků s čárovými kódy Zpracování surovin Manipulace s hotovými výrobky včetně upevnění štítků systému COCIS s čárovými kódy na jednotlivé šarže výrobků Uskladnění hotového zboží || Údaje o surovinách přijatých a uskladněných na pile: identifikační číslo, druh, rozměry, objem Vstupní údaje o výrobcích: identifik. číslo, druh, rozměry, objem Datum Výstupní údaje o výrobcích: identif. číslo šarže, druh, rozměry a objem (množství) Údaje o hotových výrobcích uskladněných na pile: identif. číslo šarže, druh, rozměry, objem a jakostní třída || Formulář s údaji o přejímce surovin na pile Účetní podklady o zásobách surovin Výrobní formulář s uvedením vstupů a výstupů pro jednotlivé výrobní linky Skladové účetní podklady || Kontrola vzorku šarží výrobků Namátkové audity pilařské činnosti a účetních systémů || Míry výtěžnosti výrobních linek || Mezi formulářem s údaji o přejímce surovin na pile, účetními podklady o zásobách surovin a výrobním formulářem: - porovnání identifikač. čísel surovin - porovnání množství surovin podle druhů (v kusech) - porovnání objemu surovin Mezi vstupy a výstupy vykázanými ve výrobním formuláři Mezi výrobním formulářem a skladovým účetnictvím: - porovnání identifikač. čísel výrobků - porovnání počtu výrobků podle druhů - porovnání objemu výrobků podle druhů

Přeprava || Naložení svazků hotových výrobků na nákladní automobil Přeprava svazků hotových výrobků Vyložení svazků hotových výrobků || Jedinečné identifik. číslo nákladního listu Místo původu a místo určení Majitel hotových výrobků Přepravce Údaje o hotových výrobcích uskladněných na pile: identifikační číslo šarže, druh, rozměry a objem || Nákladní listy || Namátkové kontroly nákladních listů na trase přepravy (např. v kontrolních bodech na trase) || || Mezi skladovým účetnictvím a nákladními listy: - porovnání identifikač. čísel svazků - porovnání počtu výrobků podle druhů - porovnání objemu výrobků podle druhů Mezi kopiemi nákladního listu z místa původu a z místa určení Mezi předchozími kontrolními body v dřívějších stupních dodavatelského řetězce

Před vývozem || Třídění Kapování a značení Zaplacení daně Celní prohlášení Obchodní prohlášení Fytosanitární ošetření || Identifikační čísla výrobků Specifikace výrobků: typ, druh a rozměry Údaje o kupní smlouvě: kupující a ceny || Žádost o licenci FLEGT Specifikace výrobků Kupní smlouva || V místě vývozu: Kontrola vzorku výrobků na vývoz (ověření údajů ze specifikace) || Počet, objem a jakostní třídy || Mezi nákladními listy a licencí FLEGT: - porovnání identifikač. čísel svazků - porovnání počtu výrobků podle druhů - porovnání objemu výrobků podle druhů

Nakládka a vývoz || Naložení výrobků, na které se vztahuje licence FLEGT || || || V místě vývozu: Dohled nad koneč. nakládkou plavidla Kontrola specifikací výrobků naložených na plavidlo || Specifikace výrobků v zásilce na vývoz (identifikační čísla, typ výrobku, druh a rozměry) || Mezi licencí FLEGT a fyzickým ověřením naložených výrobků

PŘÍLOHA III

PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ PROPOUŠTĚNÍ DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ VYVÁŽENÝCH Z LIBÉRIE A MAJÍCÍCH LICENCI FLEGT DO VOLNÉHO OBĚHU V EVROPSKÉ UNII

Všeobecný rámec

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství[24] a jeho prováděcí nařízení[25] upravují podmínky uvádění dřeva a dřevařských výrobků z Libérie, na něž byla vydána licence FLEGT, na trh Unie. Tato nařízení stanoví přizpůsobení podrobných postupů vnitrostátním podmínkám a zejména předpokládají různé možnosti stanovení příslušných orgánů pověřených uznáváním licencí FLEGT při vstupu zboží na trh Unie, přičemž těmito orgány mohou být celní orgány nebo jiné vnitrostátní orgány. Z tohoto důvodu je v popisu příslušného postupu ověřování rozděleno do dvou kroků: (1) kontroly licenčních dokladů a (2) fyzické kontroly souladu zásilky s příslušnou licencí.

Tento postup má doplnit kontroly prováděné Libérií a ověřit, že licence FLEGT předkládané při vstupu zboží do Unie byly skutečně řádně vydány a zaregistrovány liberijským licenčním orgánem a vztahují se na zásilky, pro které byly liberijskými orgány určeny. Příslušné orgány nejsou oprávněny zpochybňovat liberijský systém kontroly zákonnosti nebo platnost licencí. Tyto obavy může řešit výbor JIC v souladu s články 10, 19 a 24 této dohody.

Článek 1

Předložení licence

1.           Licence se podávají u příslušného orgánu členského státu Unie, v němž je zásilka, na kterou se daná licence vztahuje, předložena k propuštění do volného oběhu[26]. To lze provést elektronicky nebo jiným rychlým způsobem.

2.           Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 v souladu s příslušnými vnitrostátními postupy informuje celní orgány, jakmile je licence uznána.

Článek 2

Kontroly platnosti licenčních dokladů

1.           Licence v tištěné podobě musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze IV. Jakákoli licence, která nesplňuje požadavky a specifikace stanovené v příloze IV, je neplatná.

2.           Licence se považuje za neplatnou, je-li podána po uplynutí lhůty platnosti uvedené v licenci.

3.           Jakékoli výmazy nebo změny v licenci se neuznávají, pokud nejsou potvrzeny licenčním orgánem.

4.           Prodloužení platnosti licence se neuznává, pokud není potvrzeno licenčním orgánem.

5.           Duplikáty licence nebo náhradní licence se neuznávají, pokud nejsou vystaveny a potvrzeny licenčním orgánem.

Článek 3

Žádosti o doplňující informace

1.           V případě pochybností o platnosti nebo pravosti licence, jejího duplikátu nebo náhradní licence si mohou příslušné orgány vyžádat od licenčního orgánu doplňující informace.

2.           Spolu s takovou žádostí je možno zaslat dotyčnou kopii licence, její duplikát nebo náhradní licenci.

3.           Pokud je to nutné, licenční orgán licenci odejme a vydá opravenou kopii, jejíž pravost potvrdí otiskem razítka „Duplikát“ a předá ji příslušnému orgánu.

Článek 4

Ověření souladu licence se zásilkou

1.           Pokud je považováno za nezbytné další ověření zásilky, nežli příslušné orgány rozhodnou, zda lze licenci uznat, mohou být provedeny kontroly ke zjištění, zda dotyčná zásilka odpovídá informacím uvedeným v licenci a záznamům týkajícím se příslušné licence, které uchovává licenční orgán.

2.           Pokud se objem nebo hmotnost dřevařských výrobků obsažených v zásilce předložené k propuštění do volného oběhu neodchyluje od objemu nebo hmotnosti uvedené v příslušné licenci o více než 10 %, má se za to, že zásilka odpovídá informacím uvedeným v licenci, co se týče objemu nebo hmotnosti.

3.           V případě pochybností, zda je zásilka v souladu s licencí FLEGT, si může příslušný orgán vyžádat další objasnění od licenčního orgánu.

4.           Licenční orgán může požádat příslušný orgán o zaslání kopie dotyčné licence nebo náhradní licence.

5.           Pokud je to nutné, licenční orgán licenci odejme a vydá opravenou kopii, jejíž pravost potvrdí otiskem razítka „Duplikát“ a předá ji příslušnému orgánu.

6.           Pokud příslušný orgán neobdrží odpověď do 21 kalendářních dnů od podání žádosti o další objasnění, jak je stanoveno v článku 10 této dohody, příslušný orgán licenci neuzná a jedná v souladu s platnými právními předpisy a postupy.

7.           Licence nebude uznána, pokud se po případném poskytnutí doplňujících informací podle článku 3 této přílohy nebo v rámci dalšího šetření podle článku 4 zjistí, že licence neodpovídá zásilce.

Článek 5

Ověření předtím, než zásilka dorazí na místo určení

1.           Licenci lze předložit dříve, než na místo určení dorazí zásilka, na kterou se licence vztahuje.

2.           Licence bude uznána, pokud splňuje všechny požadavky stanovené v příloze IV, a žádné další ověření podle článků 3 a 4 této přílohy se nepovažuje za nezbytné.

Článek 6

Jiné záležitosti

1.           Náklady vzniklé při ověřování hradí dovozce kromě případů, kdy platné právní předpisy a postupy dotyčného členského státu Unie stanoví jinak.

2.           V případě přetrvávajících neshod nebo obtíží při ověřování licencí FLEGT může být záležitost předána výboru JIC.

Článek 7

Propuštění do volného oběhu

1.           V kolonce 44 jednotného správního dokladu, který slouží k celnímu prohlášení za účelem propuštění do volného oběhu, se uvede číslo licence vztahující se na dřevařské výrobky, pro něž se prohlášení vystavuje.

2.           Pokud se celní prohlášení provádí počítačovými prostředky, uvede se tento údaj v příslušném poli určeném k tomuto účelu.

3.           Dřevo a dřevařské výrobky budou propuštěny do volného oběhu pouze po dokončení postupu popsaného v této příloze.

PŘÍLOHA IV

POŽADAVKY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE LICENCÍ FLEGT

Článek 1

Všeobecné požadavky týkající se licencí FLEGT

1.           Licence FLEGT mohou mít tištěnou nebo elektronickou podobu.

2.           Tištěné i elektronické licence musí obsahovat informace uvedené v dodatku 1, které jsou v souladu s pokyny a vysvětlivkami uvedenými v dodatku 2.

3.           Licence FLEGT nabývají platnosti k datu vydání.

4.           Licence FLEGT se číslují způsobem, který rozlišuje mezi licencemi určenými pro Unii a licencemi určenými pro trhy mimo území Unie.

5.           Lhůta platnosti licencí FLEGT nepřesáhne šest měsíců. Datum vypršení lhůty platnosti musí být uvedeno v licenci.

6.           Po vypršení lhůty platnosti se licence považuje za neplatnou. Licenční orgán může na základě vlastní úvahy prodloužit lhůtu platnosti o další tři měsíce. Za tím účelem licenční orgán uvede a potvrdí nové datum vypršení lhůty platnosti.

7.           Licence FLEGT přestávají platit a musí být vráceny licenčnímu orgánu, pokud předtím, než zásilka dorazí do Unie, dojde ke ztrátě nebo zničení dřevařských výrobků, na které se licence vztahuje.

Článek 2

Technické specifikace týkající se licencí FLEGT v tištěné podobě

1.           Tištěné licence musí odpovídat formátu stanovenému v dodatku 1.

2.           Papír musí být standardního formátu A4. Papír musí mít vodoznaky znázorňující různá loga včetně liberijského státního znaku, která jsou na papíře vyražena spolu s otiskem razítka.

3.           Licence se vyplňují na psacím stroji nebo na počítači. V případě potřeby mohou být vyplněny rukou.

4.           Otisky razítek licenčního orgánu se vyhotoví pomocí kovového razítka, nejlépe z oceli. Otisk razítka licenčního orgánu však může být nahrazen reliéfním tiskem kombinovaným s písmeny nebo čísly, která vzniknou perforací.

5.           K vyznačení povoleného množství použije licenční orgán z hlediska padělání osvědčenou metodu, aby se znemožnilo vpisování číslic nebo poznámek.

6.           Formulář nesmí obsahovat žádné výmazy ani změny, pokud nejsou potvrzeny razítkem a podpisem licenčního orgánu.

7.           Licence se tisknou a vyplňují v angličtině.

Článek 3

Kopie licencí FLEGT

1.           Licence se vystavují v pěti vyhotoveních za použití různě barevných papírů označených takto:

a)       bílý formulář č. 1 označený slovem „Original“ (Originál);

b)      žlutý formulář, vyhotovení č. 2 označené slovy „Copy for EU customs authority“ (Kopie pro celní orgány EU);

c)       růžový formulář, vyhotovení č. 3 označené slovy „Copy for the licensing authority“ (Kopie pro licenční orgán);

d)      zelený formulář, vyhotovení č. 4 označené slovy „Copy for Liberia customs“ (Kopie pro celní orgány Libérie);

e)       modrý formulář, vyhotovení č. 5 označené slovy „Copy for licensee“ (Kopie pro držitele licence).

2.           Formulář označený slovem „Original“ se vydává držiteli licence, aby jej předal dovozci, který jej předloží příslušnému orgánu členského státu Unie, v němž se zásilka, na niž se licence vztahuje, nahlašuje k propuštění do volného oběhu.

3.           Druhé vyhotovení, označené slovy „Copy for EU customs authority“, se vydává držiteli licence, aby je předal dovozci, který je předloží celním orgánům členského státu Unie, v němž se zásilka, na niž se licence vztahuje, nahlašuje k propuštění do volného oběhu.

4.           Třetí vyhotovení, označené slovy „Copy for the licensing authority“, si ponechá licenční orgán pro účely archivace a budoucího ověřování vydaných licencí.

5.           Čtvrté vyhotovení, označené slovy „Copy for Liberia customs“, se předá celním orgánům Libérie pro účely archivace a pro účely vývozu.

6.           Páté vyhotovení, označené slovy „Copy for the licensee“, se předá držiteli licence pro účely archivace.

Článek 4

Ztráta, odcizení nebo zničení licence FLEGT

1.           V případě ztráty, odcizení nebo zničení formuláře „Original“ a/nebo formuláře „Copy for EU customs“ může držitel licence nebo jeho oprávněný zástupce požádat licenční orgán o vydání náhradního dokladu, přičemž ztrátu originálu a/nebo kopie zdůvodní.

2.           Licenční orgán vydá náhradní doklad ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí žádosti držitele licence.

3.           Náhradní doklad musí obsahovat stejné informace a položky, jaké jsou uvedeny na licenci, kterou nahrazuje, a to včetně čísla licence. Náhradní licence musí nést označení „Replacement license“ (Náhradní licence).

4.           Bude-li ztracená nebo odcizená licence opět nalezena, nesmí se použít a musí být vrácena licenčnímu orgánu.

Článek 5

Technické specifikace týkající se licencí FLEGT v elektronické podobě

1.           Licence FLEGT lze vydávat a zpracovávat za použití elektronických systémů.

2.           V členských státech Evropské unie, které nejsou k takovému elektronickému systému připojeny, se licence předkládá v tištěné podobě.

Článek 6

Postup v případě pochybností o platnosti licence

1.           V případě pochybností o platnosti nebo pravosti licence, jejího duplikátu nebo náhradní licence si může příslušný orgán v Unii vyžádat od licenčního orgánu doplňující informace.

2.           Pokud je to považováno za nezbytné, může licenční orgán požádat příslušný orgán o zaslání kopie dotyčné licence nebo náhradní licence.

3.           Pokud to licenční orgán považuje za nutné, licenci odejme a vystaví opravenou kopii, jejíž pravost potvrdí otiskem razítka „Duplikát“, a předá ji příslušnému orgánu.

4.           Pokud se platnost licence potvrdí, licenční orgán o tom neprodleně vyrozumí příslušný orgán, nejlépe elektronicky. Vrácené kopie musí být opatřeny potvrzujícím otiskem razítka „Validated on“ (Ověřeno dne).

5.           Pokud dotyčná licence není platná, licenční orgán o tom neprodleně vyrozumí příslušný orgán, nejlépe elektronicky.

DODATKY

1.           Formulář licence

2.           Pokyny a vysvětlivky.

Dodatek 1

Formát licence FLEGT

 

 

 

Dodatek 2

Pokyny a vysvětlivky

Obecně:

– Vyplňte hůlkovým písmem.

– Kódy ISO odkazují na dvoupísmenný kód země podle mezinárodní normy.

Kolonka 1 || Vydávající orgán || Uveďte název a adresu licenčního orgánu.

Kolonka 2 || Daňové identifikační číslo a místo určení || Uveďte liberijské daňové identifikační číslo a místo určení vývozu. Licence budou vydány pro všechny cílové trhy, nejen pro Evropskou unii.

Kolonka 3 || Číslo licence FLEGT || Uveďte číslo licence.

Kolonka 4 || Datum vypršení platnosti || Lhůta platnosti licence.

Kolonka 5 || Země vývozu || Označuje partnerskou zemi (Libérii), ze které byly dřevařské výrobky vyvezeny do Unie.

Kolonka 6 || Kód ISO || Uveďte dvoupísmenný kód Libérie.

Kolonka 7 || Způsob přepravy || Uveďte způsob přepravy v místě vývozu.

Kolonka 8 || Držitel licence || Uveďte jméno a adresu vývozce.

Kolonka 9 || Obchodní popis || Uveďte obchodní popis dřevařských výrobků.

Kolonka 10 || Kód HS || Čtyřmístný nebo šestimístný kód zboží stanovený podle harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a popsaný v příloze I této dohody.

Kolonka 11 || Obecný nebo vědecký název || Uveďte obecný nebo vědecký název druhů dřevin použitých v daném produktu. Pokud se jedná o složený produkt tvořený dřevem více než jednoho druhu, použijte více řádků. Tuto kolonku je možno ponechat prázdnou u složeného výrobku nebo komponenty, která obsahuje více druhů dřevin, jejichž totožnost nelze určit (např. u dřevotřískové desky).

Kolonka 12 || Země těžby || Uveďte země, ve kterých bylo dřevo uvedené v kolonce 10 vytěženo. V případě složených výrobků uveďte všechny zdroje použitého dřeva. Tuto kolonku je možno ponechat prázdnou u složeného výrobku, která obsahuje více druhů dřevin, jejichž totožnost již nelze určit.

Kolonka 13 || Kódy ISO || Uveďte kód ISO pro země uvedené v kolonce 12. Tuto kolonku je možno ponechat prázdnou u složeného výrobku nebo komponenty, která obsahuje více druhů dřevin, jejichž totožnost nelze určit.

Kolonka 14 || Objem (m³) || Uveďte celkový objem v m3. Tuto kolonku je možno ponechat prázdnou, pokud jsou uvedeny požadované informace v kolonce 15.

Kolonka 15 || Čistá hmotnost (kg) || Uveďte hmotnost v kilogramech. Ta je definována jako čistá hmotnost dřevařských výrobků bez spotřebitelského obalu nebo jakéhokoli balení s výjimkou podkladů, distančních vložek, prokladků apod. Tuto kolonku je možno ponechat prázdnou, pokud jsou uvedeny požadované informace v kolonce 14.

Kolonka 16 || Počet kusů || Uveďte počet kusů, pokud se vyráběný produkt nejlépe kvantifikuje tímto způsobem. Tuto kolonku je možno ponechat prázdnou.

Kolonka 17 || Odlišující znaky || Uveďte případné odlišující znaky, např. číslo šarže nebo číslo konosamentu. Tuto kolonku je možno ponechat prázdnou.

Kolonka 18 || Podpis a razítko vydávajícího orgánu || Do této kolonky se podepíše pověřený úředník a připojí otisk úředního razítka licenčního orgánu. Musí být rovněž uvedeno jméno podepisující osoby, místo a datum.

PŘÍLOHA V

FUNKCE NEZÁVISLÉHO AUDITU: RÁMCOVÉ PODMÍNKY

1. Úvod

Tyto rámcové podmínky popisují rámec pro kontrolu systémů kontroly zákonnosti stanovený v dobrovolné dohodě o partnerství mezi vládou Libérie a Evropskou unií. Rámcové podmínky popisují funkce nezávislého auditu systému kontroly zákonnosti (Legality Assurance System, LAS), který poskytuje jistotu, že dřevo vytěžené, zpracované a vyvezené nebo prodané na domácím trhu je v souladu s definicí zákonnosti, ověřuje, že je v souladu s požadavky na kontrolu dodavatelského řetězce, a ověřuje, že licenční orgán vydal licence FLEGT pouze na zásilky získané v souladu s požadavky systému LAS.

Rámcové podmínky proto uvádějí podrobný seznam úkolů a protokol pro shromažďování informací a podávání zpráv; stanoví rovněž seznam základních zdrojů informací a popisují požadovanou kvalifikaci nezávislého auditora.

2. Cíle

Mezi cíle nezávislého auditu patří:

a)       posoudit účelnost a účinnost systému LAS a

b)      zvýšit důvěryhodnost systému LAS zřízeného na základě dobrovolné dohody o partnerství.

3. Úkoly

Celkovým úkolem nezávislého auditora je sledovat používání systémů zřízených za účelem ověřování právního souladu se všemi aspekty systému LAS. Mezi klíčové body, které je nutno kontrolovat, patří soulad s právními požadavky stanovenými v definici zákonnosti, dodavatelský řetězec a ověřovací činnosti, které provádí liberijský ověřovací odbor (Liberia Verification Department, LVD) a liberijský licenční odbor (Liberia Licensing Department, LLD), jež jsou všechny popsány v přílohách II a IV. Metoda, kterou je třeba použít, musí být založena na důkazech a zahrnovat kontrolu dokladů a terénní kontroly nebo inspekce na místě. Mezi konkrétní úkoly nezávislého auditora patří:

a)       kontrolovat, že systémy fungují efektivně a že těžba, zpracování a obchodování s dřevem probíhá v souladu s požadavky těchto systémů. To zahrnuje právní požadavky týkající se udělování práv k těžbě dřeva před uzavřením smlouvy, přidělování smluv, požadavky týkající se fáze před zahájením kácení, požadavky na těžbu, zpracování a dodávky dřeva;

b)      ověřit, že systém kontroly dodavatelského řetězce, který je klíčovým prvkem systému LAS, je účinný a řádně funguje, a potvrdit, že jsou splněny všechny požadavky na všechny stupně od činností před zahájením těžby až po vývoz nebo prodej na domácím trhu;

c)       posoudit výkonnost a účinnost odboru LVD a souvisejících vládních orgánů zapojených do procesu ověřování k zajištění souladu s požadavky systému LAS;

d)      posoudit systém, který má zajistit, aby odbor LLD vydával licence FLEGT pouze na zásilky, které jsou získávány nebo vyváženy v plném souladu se systémem LAS;

e)       posoudit postup určování platnosti licencí, aby se zajistilo, že systém ověřování licencí je účelný a zbytečně nezdržuje ani nezatěžuje držitele licence;

f)       posoudit, jak příslušné orgány řeší nebo naopak neřeší zjištěné přestupky;

g)       vyhodnotit účelnost případných opatření přijatých k nápravě těchto nedostatků;

h)       identifikovat mezery a slabiny celkového systému LAS, tj. fungování jednotlivých prvků systému LAS spočívajících v kontrole dodavatelského řetězce, ověřování zákonnosti a vydávání licencí, a posoudit, jakou měrou mají tyto mezery a slabiny dopad na důvěryhodnost systému LAS;

i)        podávat zprávy o svých zjištěních a doporučeních Společnému výboru pro provádění dohody (Joint Implementation Committee, JIC), který je povinen tyto auditní zprávy pravidelně zveřejňovat.

4. Metodika: Metody shromažďování a vyhodnocování informací a podávání zpráv

Nezávislý auditor musí při plnění svých povinností prokazovat profesionalitu a integritu. Nezávislý auditor připraví příručku postupů uvádějící metody pro shromažďování informací, hodnocení důkazů a podávání zpráv. Příručku navrženou nezávislým auditorem přezkoumá a schválí výbor JIC. Nezávislý auditor používá postupy stanovené v příručce nezávislého auditora k provádění auditů, terénních kontrol a šetření, k získávání zpětné vazby od zúčastněných stran a k dokumentování svých zjištění a podávání zpráv o nich výboru JIC, který je následně zveřejní.

4.1. Harmonogram práce

a)       V prvním roce fungování režimu licencí FLEGT provede nezávislý auditor dva audity. První audit má prokázat, že jsou všechny požadavky systému LAS vypracovány a připraveny k uvedení do plného provozu. Druhý audit a všechny další budoucí audity slouží k posouzení nebo vyhodnocení funkčnosti systému LAS.

b)      V následujících letech provádí nezávislý auditor alespoň každoroční audity systému LAS.

c)       Nezávislý auditor může podle potřeby provádět rovněž neohlášené audity a kontroly na místě.

4.2. Rozsah práce

a)       Činnosti nezávislého auditora pokrývají všechny aspekty systému LAS včetně dodržování definice zákonnosti, systému kontroly dodavatelského řetězce, ověřování souladu a vydávání licencí a rovněž se vztahují na jakýkoli systém certifikace, který vláda schválila jako systém dokládající soulad se systémem LAS.

b)      Nezávislý auditor kontroluje příslušné činnosti všech institucí včetně státních orgánů zodpovědných za jednotlivé aspekty liberijského systému LAS.

c)       Nezávislý auditor kontroluje systémy zavedené příslušnými orgány EU za účelem ověřování licencí FLEGT vydanými Libérií.

4.3. Shromažďování důkazů

Příručka postupů nezávislého auditora popisuje postupy a praktiky shromažďování důkazů, mezi něž patří terénní kontroly, šetření, rozhovory, dokumentace a způsoby, jak nezávislý auditor reaguje na stížnosti.

4.4. Posouzení

V průběhu šetření nezávislý auditor zajistí, aby důkazy byly posouzeny v souladu s normou ISO 19011 nebo jinou rovnocennou normou.

4.5. Auditní systémy

Při dokumentaci důkazů, zjišťování nedostatků a přestupků v jakékoli části systému LAS a při následné kontrole přijatých nápravných opatření nezávislý auditor:

a)       vede odpovídající záznamy o auditních důkazech s podrobnými údaji o funkčnosti, dodržování požadavků a nesouladu s požadavky;

b)      zaznamenává a hodnotí vzorek – vybraný na základě posouzení rizik – zjištěných nedostatků nebo nesouladu s různými aspekty systému LAS, včetně licenčních požadavků, a opatření přijatých k jejich řešení;

c)       zaznamenává zjištěné systémové slabiny, mezery a oblasti, které vyžadují zlepšení, v rámci systému LAS a zajišťuje, aby byl každý takový nedostatek vhodně odlišen od ostatních;

d)      zaznamenává a posuzuje účinnost všech nápravných opatření prováděných dotyčnými stranami včetně úřadu pro rozvoj lesního hospodářství (Forestry Development Authority, FDA), ostatních orgánů státní správy a soukromých subjektů zodpovědných za další aspekty systému LAS.

5. Zprávy a šíření informací

5.1.      Nezávislý auditor musí při vypracovávání svých zpráv dodržovat strukturu a protokol, jak byly sjednány s výborem JIC. Nezávislý auditor:

a)       podává zprávy o své činnosti v souladu s harmonogramem práce sjednaným s výborem JIC;

b)      vypracovává své zprávy v souladu s mezinárodně uznávanými zásadami provádění auditu a v souladu se svou dohodou s výborem JIC;

c)       předkládá všechny zprávy výboru JIC, který se k nim vyjadřuje;

d)      vypracovává závěrečné zprávy odrážející připomínky výboru JIC.

5.2.        Zprávy potvrzené výborem JIC se stávají veřejným dokladem.

6. Zdroje informací

Mezi základní zdroje informací patří přezkoumání dokladů, terénní kontroly a konzultace nebo setkání s příslušnými zúčastněnými stranami, které jsou uvedeny v tabulce pro ověřování kritérií zákonnosti podle definice zákonnosti (viz příloha II).

Liberijská vláda a Evropská unie zajistí, aby měl nezávislý auditor přístup ke všem potřebným informacím včetně dokladů a databází, které považuje za důležité, a to zejména k těm, které jsou nezbytné k posouzení účinnosti systémů zřízených za účelem ověřování souladu se systémem LAS. To zahrnuje přístup k informacím, jež vytvořily nebo mají k dispozici různé vládní orgány a jejich útvary, jakož i soukromé subjekty najaté dotyčnými vládami.

Nezávislý auditor také musí mít úplný přístup do všech oblastí lesního hospodaření před zahájením lesních prací, v jejich průběhu i po jejich skončení. To zahrnuje přístup do míst těžby a dalších oblastí, kde se těží nebo zpracovávají lesní zdroje, a do vývozních míst. Tento široký přístup má nezávislému auditorovi umožnit odhalit případné slabiny v kterékoli části systému LAS.

Konkrétně to znamená, že nezávislý auditor má přístup k níže uvedeným vládním orgánům, dalším orgánům jmenovaným nebo najatým vládou, aby vykonávaly funkce související s jakoukoli částí systému LAS, a k dalším osobám, které mohou být schopny poskytnout důležité informace o fungování systému LAS:

6.1. Liberijská vláda a orgány jmenované vládou

a)       Odbory úřadu FDA, které se podílejí na různých aspektech komerční těžby dřeva. Patří mezi ně orgány, které se podílejí na postupech ve fázi před přidělením práv včetně ověření navrhovaných koncesních ploch, předběžného výběru těžebních a dalších společností zúčastněných v odvětví komerčního lesního hospodářství a oznamování veřejných soutěží a přijímání a otevírání nabídek;

b)      odbory úřadu FDA, které se podílejí na prosazování práva v komerčním sektoru;

c)       odbory úřadu FDA a další příslušné instituce, které se podílejí na uplatňování systému kontroly zákonnosti a souvisejících činnostech v oblasti prosazování práva;

d)      další vládní orgány a jmenovaní občané, kteří se podílejí na postupech hodnocení nabídek včetně hodnoticí komise, výboru pro hodnocení náležité péče a meziministerského výboru pro koncese (IMCC);

e)       legislativní výbory pro lesnictví, sněmovna reprezentantů a senát s ohledem na jejich úlohu v procesu ratifikace licencí pro využívání lesních zdrojů;

f)       liberijská agentura ochrany životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA);

g)       ministerstva zodpovědná za vývoz lesních produktů, včetně ministerstva financí, ministerstva obchodu a národního úřadu pro správu přístavů a jejich vnitřních útvarů přímo zodpovědných za jednotlivé aspekty celého procesu;

h)       smluvní poskytovatelé služeb nezbytných k provozování systému kontroly zákonnosti.

6.2. Občanská společnost a komunity

a)       Místní, regionální, celostátní a mezinárodní organizace občanské společnosti, které se podílejí na sledování činností v oblasti lesního hospodářství v Libérii;

b)      komunity a jednotlivci, kteří se podílejí na sledování činností v oblasti lesního hospodářství;

c)       orgány pro řízení lesního hospodaření komunit a výbory pro rozvoj lesního hospodaření komunit, které se podílejí na různých aspektech komerčního lesnictví.

6.3. Jiné zdroje

a)       Lesní společnosti včetně výsledků soukromých certifikačních postupů;

b)      akademické instituce;

c)       místní orgány;

d)      místní komunity a obyvatelstvo;

e)       orgány pro certifikaci udržitelného lesního hospodářství (SFM);

f)       stěžovatelé;

g)       příslušné orgány Unie;

h)       zúčastněné strany a osoby, které podají stížnost nebo žádost o neohlášenou kontrolu určitých aspektů systému LAS;

i)        jakýkoli jiný zdroj, který nezávislý auditor považuje za důležitý.

7. Požadovaná kvalifikace

Nezávislý auditor se musí vyznačovat osobní integritou a mít doloženou praxi v provádění podobných auditů, musí být objektivní a mít schopnost provádět systematickou analýzu. Nezávislý auditor musí být nezávislý na liberijských hospodářských subjektech a liberijských institucích, které mají komerční nebo regulační úlohu v odvětví lesního hospodářství, a musí být důvěryhodný. Nezávislý auditor musí zajistit, aby jeho personál oznámil jakýkoliv možný střet zájmů, a pokud takový střet zájmů existuje, musí uvést, jaká opatření přijme k zmírnění těchto střetů zájmů. Kromě tohoto požadavku musí nezávislý auditor splňovat tyto další požadavky:

a)       mít zdokumentovaný vnitřní systém řízení jakosti, který splňuje požadavky normy ISO 17021[27] nebo rovnocenných norem a provádět audity v souladu s postupy, které splňují požadavky normy ISO 19011[28] nebo rovnocenných norem;

b)      mít zkušenosti s audity systémů řízení;

c)       mít zavedený mechanismus pro transparentní řešení stížností;

d)      mít dostatečný rozsah způsobilostí včetně auditu, nejlépe v lesním hospodářství, a dostatečné odborné znalosti a zkušenosti v plnění podobných funkcí v jiných částech světa, nejlépe v Africe;

e)       být schopen prokázat, že v jeho týmech působí odborníci s dostatečnými zkušenostmi v Libérii a/nebo jinde v Západní Africe. Je nutno podporovat zapojení odborníků z dotyčného subregionu spolu s mezinárodními odborníky;

f)       mít důkladné znalosti odvětví komerčního lesnictví, nejlépe v Africe;

g)       mít personál s odbornými znalostmi v různých oblastech lesnictví včetně hospodaření s lesy, zpracování a zpětné vysledovatelnosti dřeva a systémů kontroly dodavatelského řetězce a v oblasti mezinárodního obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky.

Nezávislý auditor může zvážit možnost vytvořit konsorcium nebo společný podnik s nějakou liberijskou organizací.

8. Postup výběru a institucionální uspořádání

Nezávislý auditor se najímá prostřednictvím veřejné soutěže (přístupné liberijským i mezinárodním subjektům). Hodnocení nabídek musí být transparentní a všechny zúčastněné strany budou informovány o kritériích, která budou uplatňována. Posouzení náležité péče soutěžitelů a zpráva o hodnocení nabídek budou zveřejněny.

9. Další požadavky

Tento oddíl uvádí další povinnosti nezávislého auditora, které nejsou uvedeny v jiných oddílech těchto rámcových podmínek.

9.1. Přístupnost

Předpokládá se, že nezávislý auditor má kontaktní místo v Libérii, aby byl k dispozici soukromému sektoru, vládě a organizacím občanské společnosti.

9.2       Budování kapacit a udržitelnost

Nezávislý auditor rovněž:

a)       jedná s občanskou společností, soukromým sektorem a vládními orgány, a to takovými způsoby, které Liberijcům umožňují dostatečně pochopit jeho práci, například prostřednictvím příležitostných seminářů a informačních schůzek;

b)      najímá kvalifikované Liberijce a zvyšuje jejich individuální schopnosti provádět nezávislý audit systému LAS.

PŘÍLOHA VI

KRITÉRIA HODNOCENÍ SYSTÉMU KONTROLY ZÁKONNOSTI

Tato dohoda stanoví zavedení systému kontroly zákonnosti (legality assurance system, LAS), který má zaručit, že veškeré dřevo a dřevařské výrobky uvedené v této dohodě a vyvážené z Libérie do Unie byly získány zcela zákonným způsobem. Systém LAS by měly tvořit tyto součásti:

– definice dřeva zákonného původu, která uvádí zákony, které je nutno dodržet, aby mohla být vydána licence,

– kontrola dodavatelského řetězce umožňující sledovat pohyb dřeva z místa těžby až do místa vývozu,

– postupy ověřování souladu se všemi prvky definice zákonnosti a kontroly dodavatelského řetězce,

– postupy vydávání licencí FLEGT a

– nezávislý audit, který má poskytnout záruku, že systém funguje zamýšleným způsobem.

Systém LAS bude podroben nezávislému technickému posouzení dříve, než začne režim vydávání licencí FLEGT fungovat, přičemž příslušné rámcové podmínky budou společně sjednány stranami dohody prostřednictvím Společného výboru pro provádění dohody (Joint Implementation Committee, JIC). Tato kritéria hodnocení popisují výsledky, jichž by měl systém LAS dosáhnout, a poslouží jako základ rámcových podmínek pro hodnocení. Hodnocení:

– přezkoumá případné změny systému provedené poté, co byla dohoda podepsána, a

– prověří fungování systému v praxi a zjistí, zda přináší zamýšlený výsledek.

1. Definice zákonnosti

Dřevo zákonného původu musí být definováno na základě platných liberijských zákonů. Použitá definice musí být jednoznačná, objektivně kontrolovatelná a použitelná po operativní stránce. Musí převzít alespoň zákony, které upravují níže uvedené oblasti.

Práva těžby: udělení zákonných práv k těžbě dřeva v oblastech zákonem k tomu určených.

Činnosti v lesním hospodářství: plnění právních požadavků na správu lesů, zejména shoda s příslušnými právními předpisy o životním prostředí a pracovně právními předpisy.

Daně a poplatky: plnění právních požadavků na placení daní a poplatků přímo spojených s těžbou dřeva a těžebními právy.

Jiní uživatelé: dodržování případných pozemkových nebo užívacích práv k půdě a zdrojům třetích stran, která mohou být dotčena právy k těžbě dřeva.

Obchod a clo: splnění právních požadavků na obchodní jednání a celní řízení.

Je jasné, který právní předpis je základem každého prvku definice?

Jsou přesně určena kritéria a ukazatele, které umožní stanovit míru shody s každou částí definice?

Jsou kritéria/ukazatele zřejmé, objektivní a použitelné z provozního hlediska?

Umožňují ukazatele a kritéria jasné vymezení úlohy a odpovědnosti jednotlivých stran a hodnotí ověření činnost všech dotyčných stran?

Pokrývá definice zákonnosti výše uvedené hlavní oblasti stávajících právních předpisů? Pokud ne, proč byly určité oblasti právních předpisů ponechány stranou?

Zohlednily dotyčné strany při vypracování definice všechny hlavní oblasti platných právních předpisů?

Obsahuje systém kontroly zákonnosti hlavní právní ustanovení určená při předběžných jednáních mezi jednotlivými zúčastněnými stranami?

Počítá definice zákonnosti se všemi možnými zdroji dřeva, které vstupují do dodavatelského řetězce dřeva určeného pro Unii, a jsou vypracovány vhodné ukazatele pro jednotlivé zdroje a postupy přidělování práv?

Byla definice zákonnosti a soustava kritérií kontroly zákonnosti změněna po uzavření dohody? Byly definovány ukazatele a kritéria pro ověření těchto změn? Byly všechny příslušné zúčastněné strany konzultovány ohledně těchto změn postupem, který řádně zohlednil jejich stanoviska?

2. Kontrola dodavatelského řetězce

Systémy určené ke kontrole dodavatelského řetězce musejí zaručit věrohodnou zpětnou vysledovatelnost dřevařských výrobků v průběhu celého dodavatelského řetězce od těžby nebo místa dovozu až do místa vývozu. Nebude vždy nutné udržet možnost vysledování fyzické cesty kmene, nákladu kulatiny nebo dřevařského výrobku z místa vývozu zpět až po les, ze kterého pochází, ale vždy musí být možné určit jeho pohyb mezi lesem a místem prvního možného smíšení s ostatním dřevem (např. skladištěm dřeva nebo zpracovatelským zařízením).

2.1. Práva k těžbě

Oblasti, v nichž byla udělena práva k využívání lesních zdrojů, jsou jasně vymezeny a jsou určeni držitelé těchto práv.

Zaručuje systém kontroly, že do dodavatelského řetězce vstupuje pouze dřevo, které pochází z lesní oblasti s řádně uděleným a uznatelným právem k těžbě?

Zaručuje systém kontroly, že podniky, které těží dřevo, skutečně získaly příslušná práva k těžbě pro dotyčné lesní oblasti?

Byly zveřejněny postupy udílení práv k těžbě a informace o udělených právech k těžbě a jejich držitelích, jak to vyžadují liberijské právní předpisy?

2.2. Systémy kontroly dodavatelského řetězce

Jsou vytvořeny účinné mechanismy zpětné vysledovatelnosti dřeva v průběhu celého dodavatelského řetězce od těžby až do místa vývozu.

Přístup používaný ke zjištění totožnosti dřeva může být různý, od používání štítků u jednotlivých kusů až po nahlížení do průvodní dokumentace nákladu nebo šarže. Zvolená metoda musí zohlednit druh a hodnotu dřeva, jakož i riziko přimísení nezákonného nebo neověřeného dřeva.

Jsou v rámci systému kontroly určeny a popsány všechny alternativy dodavatelského řetězce?

Jsou v rámci systému kontroly určeny a popsány všechny stupně dodavatelského řetězce?

Jsou vymezeny a zdokumentovány metody pro a) určení původu výrobku a b) zamezení přimísení dřeva neznámého původu na následujících stupních dodavatelského řetězce, tzn.:

– v lese,

– při přepravě,

– při provizorním skladování,

– při dodání do zařízení prvotního zpracování,

– ve zpracovatelských zařízeních,

– při provizorním skladování,

– při přepravě,

– při dodání do místa vývozu?

Které organizace jsou pověřeny kontrolou převozů dřeva? Disponují přiměřenými lidskými a jinými zdroji pro zdárné provádění kontrolních činností?

Existuje záznam o ověření výsledků vypracovaných a používaných postupů kontroly?

Je provádění postupů jasně vymezeno a sděleno všem zúčastněným stranám?

2.3. Množství

Existují odolné a účinné mechanismy zjišťování a evidence množství dřeva nebo dřevařských výrobků na každém stupni dodavatelského řetězce včetně spolehlivých a přesných odhadů objemu porostních zásob před začátkem těžby v každém těžebním místě.

Produkuje kontrolní systém kvantitativní údaje o vstupech a výstupech na těchto stupních dodavatelského řetězce:

– u porostních zásob,

– u kulatiny v lese,

– u přepravovaného a skladovaného dřeva,

– při dodání do zařízení prvotního zpracování,

– při kontrole ve zpracovatelských zařízeních,

– při dodání do místa vývozu?

Které organizace byly pověřeny zadáváním kvantitativních údajů do kontrolního systému? Jak jsou tyto organizace propojeny? Jsou zaměstnanci těchto organizací standardním způsobem vyškoleni v problematice správy údajů? Disponují tyto organizace přiměřenými zdroji, pokud jde o personál a vybavení?

Jaká je kvalita kontroly údajů?

Pokud odpovědnost nese více organizací, jak je zaručeno, že se kontrola a správa údajů provádí ve všech organizacích stejným způsobem a podle stejných norem?

2.4. Shromažďování údajů

Všechny údaje se zaznamenávají způsobem, který umožňuje jejich včasné porovnání s údaji z předchozích a následujících stupňů dodavatelského řetězce. Provádí se spolehlivé porovnávání údajů za celý dodavatelský řetězec.

Zaznamenávají se všechny kvantitativní údaje tak, aby bylo možno je rychle porovnat s předchozími a následujícími stupni dodavatelského řetězce?

Existují metody pro hodnocení souvislosti mezi porostními zásobami, vytěženou kulatinou a dřevem dodaným do zpracovatelského závodu nebo do místa vývozu?

Jsou vypracovány metody pro posouzení shody vstupů surového dřeva s výstupy hotových výrobků na pile a dalších provozech?

Lze spolehlivě porovnat údaje podle jednotlivých položek nebo šarží dřevařských výrobků v průběhu celého dodavatelského řetězce?

Jaké informační systémy a technologie se používají k uchovávání, porovnávání a evidenci údajů? Jsou k dispozici dostatečně odolné systémy pro zabezpečení údajů?

Jakým způsobem se zabraňuje nepovolenému přístupu k údajům (zabezpečení systému)?

Jakým způsobem je zaručena použitelnost systémů zabezpečení údajů?

Která organizace zodpovídá za porovnávání údajů? Disponuje dostatečnými lidskými a jinými zdroji pro zdárný výkon správy údajů?

Které informace o kontrole zásobovacího řetězce se zveřejňují?

Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?

2.5. Dovážené dřevařské výrobky

Existují dostatečné kontroly, které zajišťují, aby se dřevo a dřevařské výrobky dovážely v souladu s požadavky právních předpisů a se stanovenými postupy, které mají zaručit, aby dovážené dřevo byly zákonně vytěženo v souladu s požadavky právních předpisů země těžby.

Jak se prokazuje zákonný původ dovážených dřevařských výrobků?

Pomocí jakých údajů lze prokázat, že dovážené výrobky pocházejí ze stromů zákonně pokácených v třetí zemi?

Zjišťuje se v rámci systému LAS původ dovážených dřevařských výrobků v průběhu celého dodavatelského řetězce?

Je při použití dováženého dřeva možno určit podle licence FLEGT zemi jeho původu, jakož i zemi původu složek ve složených výrobcích?

Zaručuje používání čárových kódů na dovezeném dřevu, že se na základě licence FLEGT budou vyvážet pouze dřevo a dřevařské výrobky vytěžené a zpracované zákonným způsobem?

3. Ověřování

Ověřování spočívá v provádění vhodných kontrol, aby byl zajištěn zákonný původ dřeva. Musí být dostatečně důrazné a účinné, aby umožňovalo odhalení jakéhokoli neplnění požadavků, ať už v lese nebo v rámci dodavatelského řetězce, a včasné přijetí nápravných opatření.

3.1. Organizace

Ověřování provádí vláda, nezúčastněná organizace nebo jejich kombinace mající odpovídající zdroje, systémy řízení, kvalifikované a vyškolené zaměstnance, jakož i odolné a účinné mechanismy ke kontrole střetů zájmů.

Určila vláda jeden nebo více orgánů, které převezmou ověřování? Je zmocnění (a s ním spojené pravomoci) zřejmé a veřejně známé?

Jsou jasně přiděleny oblasti odpovědnosti a jsou jasně vymezeny požadované způsobilosti související s těmito oblastmi odpovědnosti? Jakým způsobem jsou prováděny?

Jakým způsobem útvary zodpovědné za ověřování zákonnosti zaručují maximální možnou míru racionalizované spolupráce a správy údajů mezi správními orgány zapojenými do kontroly v odvětví lesního hospodářství?

Disponuje ověřovací orgán dostatečnými zdroji ke zdárnému ověřování dodržování definice zákonnosti a systémů kontroly dodavatelského řetězce dřeva?

Je ověřovací orgán vybaven řádně zdokumentovaným systémem řízení, který:

– zaručuje odpovídající způsobilost a zkušenosti pracovníků ověřovacího orgánu,

– používá systém vnitřní kontroly a vnitřního dohledu,

– zahrnuje mechanismy kontroly střetů zájmů,

– zaručuje transparentnost systému,

– vymezuje a používá metodu ověření,

– používá veřejně přístupný mechanismus řešení stížností?

3.2. Ověřování z hlediska definice zákonnosti

Je jasně vymezeno, co se musí ověřovat. Metoda ověření je zdokumentována a zajišťuje, aby byl kontrolní proces systematický, transparentní, opíral se o důkazy, probíhal v pravidelných intervalech a obsáhnul vše, co je zahrnuto v definici.

Pokrývá metoda ověření všechny prvky definice zákonnosti a zahrnuje zjišťování souladu se všemi určenými ukazateli?

Vyžaduje ověřování:

– kontroly dokladů, provozních záznamů a činností v terénu (včetně kontrol na místě),

– získávání informací od vnějších zúčastněných stran,

– vedení záznamů o ověřovací činnosti, aby mohli vnitřní auditoři a nezávislý auditor provádět kontroly?

Jsou jasně vymezeny a uplatňovány institucionální úlohy a oblasti odpovědnosti?

Jsou zveřejňovány výsledky ověřování z hlediska definice zákonnosti? Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?

3.3. Ověřování systémů kontroly dodavatelského řetězce

Je jasně vymezen rozsah působnosti, který stanoví, co se musí ověřovat, a který pokrývá celý dodavatelský řetězec od těžby až po vývoz. Metoda ověření je zdokumentována a zajišťuje, aby byl kontrolní proces systematický a transparentní, opíral se o důkazy, probíhal v pravidelných intervalech, obsáhnul vše, co je vymezeno v rozsahu působnosti, a zahrnoval pravidelné a včasné ověřování údajů na každém stupni dodavatelského řetězce.

Pokrývá metoda ověření všechny kontroly dodavatelského řetězce?

Je toto v metodě ověření jasně vyjádřeno?

Co dokazuje, že skutečně proběhlo ověření kontrol zásobovacího řetězce?

Jsou jasně vymezeny a uplatňovány institucionální úlohy a oblasti odpovědnosti?

Zveřejňují se výsledky ověřování dodavatelského řetězce? Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?

3.4. Nesoulad s příslušnými požadavky

Nápravný mechanismus umožňuje řešit všechny případy nesouladu s požadavkem ověření zákonnosti. Je vypracován účinný a dobře fungující mechanismus prosazování vhodných nápravných opatření v případě zjištěných přestupků.

Stanoví systém ověřování výše uvedený požadavek?

Jsou vypracovány mechanismy pro řešení nesouladu s příslušnými požadavky? Jsou uplatňovány v praxi?

Evidují se vhodným způsobem zjištěné přestupky a přijatá nápravná opatření? Vyhodnocuje se účinnost nápravných opatření?

Které údaje o zjištěných přestupcích se zveřejňují?

3.5. Stížnosti

Mechanismus řešení stížností umožňuje řešit jakoukoli stížnost, která se týká ověřování zákonnosti.

Existuje mechanismus řešení stížností, který je dostupný všem zúčastněným stranám? Mají ověřovací orgány k dispozici mechanismy pro přijímání a reagování na námitky zúčastněných stran nebo nezávislých pozorovatelů? Mají ověřovací orgány k dispozici mechanismy pro přijímání a reagování na oznámení o porušení příslušných předpisů zjištěných vládními úředníky?

Je jasný způsob přijímání, dokumentace, předávání stížností k řešení nadřízenými složkami (v případě potřeby) a reagování na stížnosti?

4. Licence

Libérie pověřila licenční orgán plnou odpovědností za vydávání licencí FLEGT. Licence FLEGT se vydávají pro jednotlivé zásilky.

4.1. Organizace

Který orgán je pověřen vydáváním licencí FLEGT?

Je jasně vymezena a zveřejněna úloha licenčního orgánu a jeho zaměstnanců z hlediska vydávání licencí FLEGT?

Jsou stanoveny požadavky na způsobilost a jsou zavedeny vnitřní kontrolní mechanismy týkající se zaměstnanců licenčního orgánu?

Je licenční orgán vybaven dostatečnými zdroji pro plnění svého poslání?

4.2. Vydávání licencí FLEGT

Má licenční orgán zdokumentované postupy vydávání licencí?

Jsou tyto postupy veřejně dostupné včetně případných poplatků?

Co dokazuje, že jsou tyto postupy řádně uplatňovány v praxi?

Jsou k dispozici vhodné záznamy o vydaných licencích i zamítnutých žádostech o ně?

Jsou v evidenci uvedeny podklady, na jejichž základě se licence vydávají?

Jsou požadavky na licence jasně specifikovány a jsou vývozcům k dispozici?

Chápou vývozci v plném rozsahu kritéria pro vydávání licencí FLEGT?

Které údaje o vydaných licencích se zveřejňují?

4.3. Postupy řešení dotazů ohledně vydaných licencí

Mohou příslušné orgány členských států Unie získat objasnění ohledně vydaných licencí FLEGT?

Jsou stanoveny jasné postupy pro komunikaci mezi licenčním orgánem a příslušnými orgány v Unii?

Existují kanály, jejichž prostřednictvím se mohou jiné liberijské či mezinárodní zúčastněné strany informovat o vydaných licencích FLEGT?

4.4. Mechanismus řešení stížností

Existuje mechanismus řešení stížností a sporů vyplývajících z udělování licencí. Tento mechanismus umožňuje řešit jakoukoli stížnost, která se týká fungování režimu licencí.

Existuje zdokumentovaný mechanismus řešení stížností, který je dostupný všem zúčastněným stranám?

Je jasný způsob přijímání, dokumentace, předávání stížností k řešení nadřízenými složkami (v případě potřeby) a reagování na stížnosti?

5. Pokyny k nezávislém auditu systému

Nezávislý audit je funkce, která je nezávislá na liberijských orgánech vydávajících předpisy pro odvětví lesního hospodářství. Jeho účelem je zajistit důvěryhodnost režimu licencí FLEGT kontrolováním, že všechny aspekty liberijského systému kontroly zákonnosti fungují zamýšleným způsobem.

5.1. Institucionální uspořádání 5.1.1. Ustanovení orgánu

Libérie úředně povolila činnost nezávislého auditu a umožňuje mu působit účinně a transparentně.

5.1.2. Nezávislost na dalších složkách systému LAS

Organizace a jednotlivci, kteří se podílejí na správě nebo regulaci lesních zdrojů, jsou jasně odděleni od organizací a jednotlivců zapojených do nezávislého auditu.

Klade vláda na nezávislého auditora zdokumentované požadavky ohledně nezávislosti?

Je stanoveno, že organizace nebo osoby s obchodními zájmy nebo s institucionální úlohou v odvětví lesního hospodářství pocházející z obou zúčastněných stran nejsou způsobilé vykonávat funkci nezávislého auditora?

5.1.3. Jmenování nezávislého auditora

Nezávislý auditor byl jmenován prostřednictvím transparentního mechanismu a jeho činnost podléhá jasným a veřejně známým pravidlům.

Zveřejnila vláda rámcové podmínky provádění nezávislého auditu?

Zdokumentovala vláda postupy jmenování nezávislého auditora a zveřejnila je?

5.1.4. Mechanismus řešení stížností

Existuje mechanismus řešení stížností a sporů vyplývajících z nezávislého auditu. Tento mechanismus umožňuje řešit jakoukoli stížnost, která se týká fungování režimu licencí.

Existuje zdokumentovaný mechanismus řešení stížností, který je dostupný všem zúčastněným stranám?

Je jasný způsob přijímání, dokumentace, předávání stížností k řešení nadřízenými složkami (v případě potřeby) a reagování na stížnosti?

5.2. Nezávislý auditor 5.2.1. Organizační a technické požadavky

Nezávislý auditor vykonává svou činnost nezávisle na ostatních složkách systému kontroly zákonnosti a v souladu se zdokumentovanou strukturou řízení a s politikami a postupy, které jsou v souladu se zavedenou, mezinárodně uznávanou praxí.

Pracuje nezávislý auditor podle zdokumentovaného systému řízení, který je v souladu s požadavky směrnice ISO 17021 nebo obdobnými normami?

5.2.2. Metodika auditu

Metodika nezávislého auditu se opírá o získané důkazy a ověřování se provádí v přesně stanovených a častých intervalech.

Stanoví metodika nezávislého auditu, že veškeré výsledky se musí opírat o objektivní důkazy ohledně fungování systému LAS?

Stanoví metodika nezávislého auditu maximální časové intervaly, v jakých se každý prvek systému LAS ověřuje?

Zaručuje vláda nezávislému auditorovi přístup k informacím a zdrojům, které mu umožňují, aby účinně plnil svou funkci?

5.2.3. Rozsah auditu

Nezávislý auditor pracuje podle rámcových podmínek, které jasně stanoví, co musí být předmětem auditu, a pokrývají veškeré sjednané požadavky ohledně vydávání licencí FLEGT.

Pokrývá metodika nezávislého auditu všechny prvky systému LAS a uvádí hlavní kontroly účinnosti?

5.2.4. Požadavky na podávání zpráv

Nezávislý auditor předkládá předběžnou zprávu Společnému výboru pro provádění dohody (Joint Implementation Committee, JIC). Zprávy nezávislého auditora a všechna nápravná opatření se projednávají ve výboru JIC.

Stanoví rámcové podmínky nezávislého auditu požadavky na podávání zpráv a časové intervaly těchto zpráv?

Stanoví rámcové podmínky nezávislého auditu a postupy výboru JIC postup zveřejňování výsledků auditu?

6. Kritéria hodnocení systému zavedeného v Evropské unii pro uznávání licencí FLEGT

Nařízení o režimu licencí FLEGT a jeho prováděcí opatření stanoví postupy pro zřízení systému licencí FLEGT včetně postupů umožňujících ověřit, že dřevařské výrobky pocházející z Libérie určené k propuštění do volného oběhu v Unii jsou řádně kryty licencí FLEGT. Tyto postupy rovněž vyžadují, aby členské státy Unie jmenovaly příslušný orgán, který tuto odpovědnost převezme.

Jelikož se jedná o nová opatření zaváděná výslovně pro provádění režimu licencí FLEGT, příslušné hodnocení přezkoumá, do jaké míry je Unie připravena k ověřování licencí FLEGT.

Jsou v každém členském státě Unie stanoveny příslušné orgány? Je tato informace zveřejněna?

Jsou postupy pro zpracování licencí FLEGT zavedeny ve všech členských státech Unie? Jsou tyto postupy zveřejněny?

Jsou přijaty vhodné právní předpisy tam, kde to členské státy Unie považují za nutné?

Jsou stanoveny metody komunikace mezi příslušnými orgány a celními orgány?

Jsou stanoveny postupy, které Unii nebo jakékoli osobě či orgánu pověřenému Evropskou unií umožní přístup k příslušným dokladům a údajům a které zabrání vzniku problémů, jež by mohly narušit řádné fungování režimu licencí FLEGT?

Jsou stanoveny postupy poskytující nezávislému auditorovi přístup ke všem příslušným dokladům a údajům?

Jsou mezi členskými státy Unie a Evropskou komisí sjednány metody podávání zpráv? Jsou přijaty postupy zveřejňování těchto zpráv?

Vztahují se tyto postupy i na případy, kdy výrobkům, na něž je vydána licence FLEGT, není vstup do Unie povolen? Existují postupy pro nahlášení neshody v licencích a pro řešení situací, kdy došlo k protiprávnímu jednání?

Jsou zveřejněny informace týkající se pokut v případě různých přestupků?

PŘÍLOHA VII

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ

Tento harmonogram uvádí hlavní milníky provádění dobrovolné dohody o partnerství. Vypracování systémů, další rozpracování právního rámce, vybudování kapacit a další podpůrná opatření nezbytná ke zřízení účinného, plně funkčního vnitrostátního systému kontroly zákonnosti, všechny tyto kroky budou zahájeny, jakmile bude dobrovolná dohoda o partnerství sjednána a parafována. Ratifikace dobrovolné dohody o partnerství by však mohla nějakou dobu trvat a formální struktura společného výboru pro provádění dohody a následné povinnosti týkající se podávání zpráv a sledování nebudou uplatněny dříve, než bude dohoda oběma stranami ratifikována a nabude účinnosti, jak je popsáno v článku 31 dohody. Mezitím bude vytvořen mechanismus pro dialog (podle článku 19). Jak je uvedeno v orientačním harmonogramu, činnosti plánované na rok 2011 budou zahájeny až poté, co bude dobrovolná dohoda o partnerství parafována.

Klíčové výstupy || Milníky (činnosti) || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017

|| || Přípravná fáze || Provozní fáze

Zřízení struktur pro provádění dohody || Zřízení prozatímní struktury pro dialog ohledně dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Libérií (před zřízením výboru JIC) Zřízení prozatímního výboru zúčastněných stran (např. řídícího výboru pro vyjednání dobrovolné dohody o partnerství) || X X || || || || || ||

Zřízení výboru JIC Zřízení struktur pro podávání zpráv výboru JIC Vypracovávání výročních zpráv Vypracování postupů práce výboru JIC || || X X X X || X || X || X || X || X

Vnitrostátní prováděcí struktury: Zřízení mechanismů koordinace mezi jednotlivými útvary Zřízení vnitrostátního výboru zúčastněných stran pro kontrolu provádění dobrovolné dohody o partnerství || || X X || || || || ||

Liberijský licenční odbor (LLD) má veškeré vybavení, personál a je zcela funkční || || || X || || || ||

Zlepšení kapacit || Komplexní pětiletý plán odborné přípravy a investic || X || || || || || ||

Provádění investičního plánu budování kapacit || || || X || X || X || X || X

Odborná příprava pro soukromý komerční sektor || || X || X || X || || ||

Zapojení provozovatelů drobné těžby dřeva || || X || X || X || X || X ||

Zapojení občanské společnosti do budování kapacit komunit || X || X || X || X || X || X ||

Zřízení finančního mechanismu a zajištění zdrojů pro účinné provádění dobrovolné dohody o partnerství || Zřízení mechanismu pro koordinaci a zprostředkování podpory externích poskytovatelů finančních prostředků a vnitrostátní podpory pro provádění dobrovolné dohody o partnerství || X || X || || || || ||

Vypracování krátkodobého a dlouhodobého plánu provádění zaměřeného na možné zdroje podpory pro provádění dobrovolné dohody o partnerství Zabezpečení podpory || X || X X || X || || || ||

Zajištění dlouhodobého udržitelného vnitrostátního financování fungování systému LAS || || || || || || X || X

Systém kontroly zákonnosti: zřízení systému ověřování zákonnosti || Vypracování systémů

Přepracování systému COCS se zohledněním požadavků dobrovolné dohody o partnerství || || X || X || || || ||

Vypracování postupů ověřování zákonnosti zahrnujících nové požadavky příslušných právních předpisů || || X || X || || || ||

Vypracování systémů správy údajů zohledňujících požadavky dobrovolné dohody o partnerství || || X || X || || || ||

Vypracování podrobných postupů a pokynů týkajících se opuštěné kulatiny a zabaveného dřeva || || X || X || || || ||

Podrobné postupy a pokyny týkající se dováženého dřeva || || X || X || || || ||

Začlenění domácího trhu a neformálního sektoru do systému LAS Začlenění zemědělských produktů do systému LAS (kaučukovníkového dřeva a dalších druhů dřeva z plantáží) || || || X || || X || ||

Posílení institucí || || || || || || ||

Najmutí externích poskytovatelů služeb Zřízení vládního orgánu pro sledování provádění smlouvy o poskytování služeb || X || X || || || || ||

Externí poskytovatelé služeb budují a provozují odbor LVD (včetně spolupráce s pracovníky úřadu FDA přidělených externím poskytovatelům služeb) || || X || X || X || X || X ||

Externí poskytovatelé služeb budují kapacity různých vládních orgánů pro ověřování zákonnosti, jak předpisují podrobné postupy || || || X || X || || ||

Převod ověřovacích funkcí na odbor LVD v rámci úřadu FDA (podrobný převod v klíčových etapách, který má být zapracován do smlouvy) || || || || || X || X ||

Systém kontroly zákonnosti: zřízení režimu licencí || Vypracování postupů vydávání licencí odborem LLD || || X || || || || ||

Postupné ukončení vydávání vývozních povolení a zahájení používání nového systému vydávání licencí odborem LLD || || || X || || || ||

Vydávání licencí FLEGT pro vývoz do EU a na jiné trhy || || || || X || X || X || X

Zřízení mechanismů pro komunikaci s příslušnými orgány EU || || || X || || || ||

Systém kontroly zákonnosti: zřízení nezávislého auditu || Najmutí nezávislého auditora || || X || || || || ||

Vypracování a sjednání provozních postupů s výborem JIC || || || X || || || ||

Zahájení nezávislých auditů a zveřejnění zpráv || || || X || X || X || X || X

Uznávání licencí FLEGT v EU || Externí hodnocení fungování systému LAS a postupů EU; v případě potřeby provedení úprav (viz příloha VI) || || || X || || || ||

Výbor JIC potvrzuje datum, ke kterému začne EU uznávat licence FLEGT || || || X || || || ||

Systém LAS je funkční a EU uznává licence || || || || X || || ||

Zavedení sledování prováděného občanskou společností || Budování kapacit pro občanskou společnost k provádění sledování || || X || X || || || ||

Podrobný návrh sledování prováděného občanskou společností || || X || || || || ||

Zřízení sledování prováděného občanskou společností || || || X || X || X || X || X

Zlepšení prosazování práva a regulačního rámce || Přijetí předpisů o lesním hospodaření komunit Aktualizace definice zákonnosti || || X || X || || || ||

Přijetí právních předpisů upravujících drobnou těžbu dřeva Aktualizace definice zákonnosti || || X || X || || || ||

Přijetí nařízení o opuštěné kulatině v koncesních plochách || || || X || || || ||

Přijetí nařízení o tranzitujícím dřevu Přijetí podrobných postupů a pokynů týkajících se tranzitujícího dřeva || || X || X X || || || ||

Přijetí nařízení o dovozu dřeva || || || X || || || ||

Přijetí nařízení o zabaveném dřevu || || || X || || || ||

Zdokonalení postupů vyjednávání sociálních dohod a jiných sociálních a environmentálních ustanovení || || X || X || || || ||

Změny definice zákonnosti || || || X || || || || X

Přezkum nařízení, která jsou rámcově obsažena v definici zákonnosti, na základě praktických zkušeností z provádění systému LAS || || || || || || X ||

Posílení kapacit pro prosazování práva || || || X || X || X || ||

Zavedení regulace a sledování domácího trhu || Zřízení postupů pro právní ověřování zákonnosti na domácím trhu v rámci systému LAS (začlenění do ověřování zákonnosti a do systému COCS) || || || X || X || || ||

Zřízení systému pro shromažďování informací || || || || X || || ||

Posouzení podílu neformálního sektoru na národním (místním) hospodářství (následně bude zavedeno pravidelné sledování) || || || || || || X ||

Odborná příprava provozovatelů drobné těžby dřeva zaměřená na používání nových předpisů a postupů || || || X || X || X || X || X

Sledování dopadu dobrovolné dohody o partnerství || Najmutí dohledové organizace (organizací) pro vypracování základních studií || || X || || || || ||

Sjednání rámce sledování s výborem JIC || || X || || || || ||

Běžné sledování a podávání zpráv výboru JIC || || || X || X || X || X || X

Komunikace || Vypracování (V) a zavedení (Z) plánu komunikace pro zvýšení povědomí veřejnosti s uvedením nákladů || || P || I || I || I || I || I

Obchodní výstavy za účasti obchodních partnerů za účelem propagace přínosů dřeva, na něž se vztahují licence FLEGT || || || X || || X || || X

Vybudování internetových míst pro informování veřejnosti a příslušných kapacit (viz příloha IX) || X || X || X || || || ||

Pokyny pro vypracovávání sociálních dohod || X || X || || || || X ||

Cílené pokyny pro různé zúčastněné strany, jak zajistit soulad s požadavky systému LAS || || X || X || X || X || ||

Kontrola provádění dobrovolné dohody o partnerství a zveřejňování zpráv výboru JIC || || X || X || X || X || X || X

PŘÍLOHA VIII

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

1. Souvislosti

Odvětví lesního hospodářství v Libérii prochází obnovou a přestavbou v návaznosti na zrušení sankcí OSN v roce 2006, které byly přijaty kvůli nezákonné těžbě dřeva. Uplatňuje se nový legislativní rámec a jsou vymezeny chráněné lesní oblasti a oblasti pro komerční lesní hospodaření a pro lesní hospodaření komunit. Vypracovávají se nové předpisy pro regulaci neformálního sektoru, označovaného výrazem „drobná těžba dřeva“, který dodává dřevo hlavně na domácí trh.

Přezkoumání způsobilosti orgánů veřejné správy, soukromých hospodářských subjektů a občanské společnosti k plnění funkcí stanovených v nových právních a politických rámcích, které proběhlo v prosinci 2010 v rámci přípravy na provádění dobrovolné dohody o partnerství, poukazuje na velký nesoulad mezi zamýšlenými funkcemi a skutečnou způsobilostí. Účinné fungování systému kontroly zákonnosti (LAS) popsaného v této dohodě bude vyžadovat posílení kapacit pro základní regulační funkce spolu s modernizací systémů popsaných v příloze II této dohody.

Libérie přijme celou řadu podpůrných opatření, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 1 této dohody, ve spolupráci s členskými státy Unie, Evropskou komisí a dalšími partnery rozvoje za účelem účinného provádění této dohody. Patří mezi ně opatření, jejichž cílem je:

a)       zřídit prováděcí struktury umožňující zajistit účinnou koordinaci;

b)      vybudovat kapacity klíčových zúčastněných stran;

c)       zřídit systém kontroly zákonnosti;

d)      posílit právní a regulační rámec;

e)       sledovat domácí obchod se dřevem a jeho význam pro národní hospodářství;

f)       sledovat vliv dobrovolné dohody o partnerství včetně jejího dopadu na komunity a soukromé hospodářské subjekty;

g)       sledovat provádění dobrovolné dohody o partnerství;

h)       komunikovat s vnitrostátními a mezinárodními zúčastněnými stranami;

i)        aktualizovat strategický rámec pro odvětví lesního hospodářství.

Možná podpůrná opatření jsou uvedena níže. V raném stádiu provádění dobrovolné dohody o partnerství budou podpůrná opatření dále rozpracována do podoby podrobných akčních plánů včetně harmonogramů investic.

2. Prováděcí struktury

Budou zřízeny institucionální struktury umožňující hladký chod a koordinaci mezi vládními a nevládními orgány, které se podílejí na provádění dobrovolné dohody o partnerství. Zejména budou na základě stávajících struktur vytvořeny dva nové útvary v rámci úřadu pro rozvoj lesního hospodářství (Forestry Development Authority, FDA), a to liberijský ověřovací odbor (Liberia Verification Department, LVD) a liberijský licenční odbor (Liberia Licensing Department, LLD). Jednou z priorit pro první rok bude mechanismus pro koordinaci mezi vládními orgány a zvýšení kapacity stávajících oddělení, aby mohly převzít nové funkce. Zejména bude v prvním roce zřízena struktura pro správu smlouvy o externě zajišťovaném ověřování a systému kontroly dodavatelského řetězce (COCS). Při přípravě na provádění bude prioritou technická podpora pro naplánování a vybudování potřebných kapacit (např. popisy práce zaměstnanců, nábor zaměstnanců, najmutí odborníků a vzájemná komunikace mezi úřadem FDA a dalšími odvětvovými orgány, jako je agentura ochrany životního prostředí a ministerstva obchodu a průmyslu, práce, zemědělství a financí (koncesní úřad a celní úřad)).

3. Budování kapacit

U všech stran zapojených do provádění dobrovolné dohody o partnerství bude nezbytné vybudovat příslušné kapacity. Plánování této činnosti by mělo zohlednit průběžnou a plánovanou podporu odvětví lesního hospodářství, jak je uvedeno v článku 15 této dohody. Budování kapacit zahrnuje: a) technické školení pro vládní orgány, zejména úřad FDA, agenturu ochrany životního prostředí a celní orgány; b) odbornou přípravu pro pracovníky úřadu FDA, kteří spolupracují s externím poskytovatelem služeb; c) školení pro občanská sdružení, které jim umožní sledovat činnost systému LAS a pomoci komunitám podílet se na činnostech souvisejících s lesním hospodářstvím; d) pomoc skupinám drobných dřevorubců při vytváření družstev a osvojování technických dovedností; e) školení v oblasti správy informací pro systém LAS a v oblasti budování kapacit umožňujících běžně analyzovat a zveřejňovat informace o odvětví; a dále f) zvýšení kapacit za pomocí techniky, včetně zajištění odpovídajícího vybavení, softwaru a komunikačního zařízení.

Aby poskytla vodítka pro realizaci tohoto významného úkolu budování kapacit a využila analýzu slabých míst provedenou v prosinci 2010, vypracuje Libérie komplexní pětiletý plán odborné přípravy s vyčíslením nákladů, který bude odrážet probíhající nebo plánované iniciativy, rozlišovat mezi odbornou přípravou při zaměstnání zajišťovanou poskytovatelem služeb v oblasti ověřování a provozovatelem systému COCS na jedné straně a další potřebnou odbornou přípravou na straně druhé a který určí oblasti, pro něž mohou odbornou přípravu pokrývat stávající iniciativy, a oblasti, pro něž je zapotřebí další odborná příprava uzpůsobená požadavkům dobrovolné dohody o partnerství.

Kromě toho vypracuje Libérie pětiletý investiční plán, který určí potřebné vybavení a jeho provozní náklady, výstavbu nebo rekonstrukci a údržbu zařízení, investice, které obstará poskytovatel služeb pro konečné předání, investice, které budou zajištěny v rámci stávajících financovaných iniciativ, a investice, které budou vyžadovat další finanční prostředky. Jak je uvedeno v článku 15, strany dohody budou v rámci stávajícího uspořádání spolupracovat na zajištění zdrojů potřebných pro toto budování kapacit.

4. Mechanismy financování

Bude třeba vypracovat podrobné rozpočty pro všechna opatření popsaná v této příloze a zajistit financování. Součástí zajištění financování bude určení výše příspěvku, který může Libérie poskytnout ze svých vlastních zdrojů, stanovení toho, co bude třeba získat od poskytovatelů prostředků, a určení a zapojení potenciálních poskytovatelů prostředků. Klíčová opatření mohou zahrnovat:

a)       zřízení mechanismu poskytování finančních prostředků;

b)      vypracování komplexního krátkodobého a dlouhodobého rozpočtu a podrobných návrhů a zdrojů financování provádění dobrovolné dohody o partnerství;

c)       určení podpory ze zdrojů Libérie a potřebné podpory od Unie a dalších partnerů rozvoje, včetně koordinace případné stávající podpory od poskytovatelů prostředků;

d)      zabezpečení finančních prostředků.

5. Zřízení systému LAS

Systém LAS bude vycházet ze stávajících systémů a struktur, které již v Libérii fungují. Podpora je nezbytná za účelem modernizace systémů, aby bylo zajištěno ověřování souladu s definicí zákonnosti uvedenou v příloze II, a to prostřednictvím postupů uvedených v téže příloze. Podpůrná opatření se zaměří na opatření potřebná k zřízení funkčních kapacit v celé řadě různých vládních orgánů a na zavedení nezávislého auditu. Patří mezi ně i zřízení funkce ověřování zákonnosti, která je součástí systému licencí FLEGT, a funkce nezávislého auditu a modernizace stávajícího systému COCS tak, aby splňoval požadavky systému LAS.

5.1. Zřízení systému ověřování zákonnosti

Libérie uzavře smlouvu s externím poskytovatelem služeb na vybudování, provozování a převod systému ověřování zákonnosti a systému COCS po dobu pěti let. Ústřední součástí jeho úkolu bude vybudovat kapacity příslušných vládních orgánů tak, aby mohly vykonávat potřebné funkce. Externí poskytovatel služeb bude pracovat přímo se zaměstnanci úřadu FDA přidělenými do jeho útvaru, z nichž se v dlouhodobém horizontu stanou pracovníci odboru LVD. Klíčová opatření mohou zahrnovat:

a)       najmutí kvalifikovaného zástupce klienta na pomoc při vypracování podrobných specifikací a projektové dokumentace pro poskytovatele služby a při výběrových řízeních;

b)      zveřejnění inzerátů za účelem obdržení návrhů na poskytovatele služeb, vypracování užšího výběru a jejich vyhodnocení;

c)       sjednání smlouvy s poskytovatelem služeb na vybudování, provozování a převod požadovaných systémů;

d)      převedení příslušných pracovníků úřadu FDA k poskytovateli služeb;

e)       zřízení dohledové struktury pro sledování činnosti poskytovatele služeb;

f)       vybudování a provozování systému LAS popsaného v příloze II této dohody;

g)       zařazení pilařského zpracování a výroby štěpky z kaučukovníkového dřeva do systému COCS;

h)       zařazení dováženého a zabaveného dřeva do systému COCS;

i)        rozšíření působnosti systému LAS i na dřevo těžené pro domácí trh;

j)       převedení systémů provozovaných poskytovatelem služeb do působnosti úřadu FDA.

5.2. Zřízení liberijského licenčního odboru

Úřad FDA zřídí licenční odbor, který bude zodpovídat za udělování licencí FLEGT na všechny vývozy. Vypracuje podrobné postupy udělování licencí FLEGT a zajistí soudržnost s vývozními postupy, postupné ukončení používání stávajícího systému vývozních povolení, jak začne být funkční systém licencí FLEGT. Klíčová opatření za tímto účelem mohou zahrnovat:

a)       za použití odborné pomoci podle potřeby vypracování dalších postupů za účelem přizpůsobení stávajícího systému vývozních povolení pro potřeby udělování licencí FLEGT;

b)      zřízení licenčního odboru v rámci úřadu FDA;

c)       najmutí personálu a technického poradce;

d)      vypracování návrhů právních předpisů o používání licencí při vývozu;

e)       postupné ukončení používání vývozních povolení;

f)       vydávání licencí FLEGT;

g)       zřízení mechanismů pro komunikaci s příslušnými orgány EU.

5.3. Zřízení mechanismu nezávislého auditu

Jak je uvedeno v příloze V této dohody, Libérie uzavře smlouvu s nezávislým auditorem, aby zajistila řádné fungování systému LAS a dodala příslušným systémům na věrohodnosti, zejména pro mezinárodní trhy. Libérie uzavře smlouvu s nezávislým auditorem na základě konzultace s Unií v souladu s liberijskými postupy zadávání veřejných zakázek a s pokyny stanovenými v příloze V. Klíčová opatření za tímto účelem mohou zahrnovat:

a)       zveřejnění inzerátů za účelem obdržení nabídek, vypracování užšího výběru, zvolení nejvhodnějšího uchazeče na funkci nezávislého auditora a vyjednání podmínek s ním;

b)      vypracování podrobných postupů nezávislého auditu, které je třeba odsouhlasit v rámci konzultace s výborem JIC;

c)       zahájení nezávislých auditů;

d)      zřízení kapacit pro přezkum a podávání zpráv.

5.4. Externí přezkum funkčního systému LAS

Jak je uvedeno v příloze VI této dohody, systém LAS projde nezávislým odborným posouzením, nežli začne režim licencí plně fungovat a nežli orgány EU začnou uznávat licence FLEGT. Klíčová opatření mohou zahrnovat:

a)       nezávislé posouzení systému LAS, přezkum výsledků a přizpůsobení systému, pokud je to zapotřebí;

b)      informování výboru JIC o výsledcích hodnocení a sjednání data, kdy bude systém udělování licencí spuštěn a orgány EU budou muset před vstupem dřeva na trh Unie ověřovat licence FLEGT.

6. Posílení prosazování práva a regulačního rámce

Souběžně s prováděním systému LAS bude Libérie zkoumat účelnost systému regulace a prosazování práva a soudržnost právního rámce pro odvětví lesního hospodářství a zavádět zlepšení tam, kde je třeba. Při vypracovávání definice zákonnosti a při konzultacích a zkouškách v terénu, které se odehrály v průběhu jejího vypracovávání, se ukázaly některé oblasti právních předpisů, které potřebují další změny, aby poskytovaly hospodářským subjektům jasné pokyny. Klíčová opatření mohou zahrnovat:

a)       stanovení přezkumu právních předpisů po pěti letech provádění systému LAS, takže bude dostatek času, aby bylo možno určit praktické problémy při uplatňování a ověřování shody s právními předpisy;

b)      zlepšení těchto oblastí právního rámce: pokyny pro sjednávání sociálních dohod, předpisy upravující lesní hospodaření komunit, postupy zacházení s opuštěnou kulatinou, postupy zacházení s dřevem zabaveným v důsledku porušení zákona, pokyny pro začlenění nezávislých certifikačních systémů do systému LAS, postupy vypracovávání seznamu vyloučených osob, postupy sledování dřeva procházejícího zpracovatelskými zařízeními, předpisy upravující přístup třetích osob ke zdrojům v koncesní ploše a jejich využívání, regulace drobné těžby dřeva, předpisy týkající se dovozu dřeva a tranzitujícího dřeva, zdokonalování postupů posuzování vlivů na životní prostředí a environmentálního managementu v oblastech, které jsou předmětem smluv o těžbě dřeva;

c)       posílení právních předpisů o bezpečnosti a dobrých životních podmínkách pracovníků v dřevařském průmyslu;

d)      jakékoli úpravy kritérií ověřování zákonnosti popsaných v příloze II této dohody, které jsou nezbytné v důsledku změn právních předpisů.

7. Sledování domácího trhu se dřevem

Domácí trh se dřevem je pro národní hospodářství velmi důležitý, ale není dostatečně pochopen a je do značné míry neregulovaný. Libérie přijme nové právní předpisy, aby mohla lépe pracovat s provozovateli drobné těžby dřeva. Produkce určená pro domácí trh bude začleněna do systému LAS a budou přijata právní opatření k zajištění lepší regulace, spravedlivého obchodu a environmentálních záruk v těch otázkách, ve kterých neformální sektor v současnosti působí mimo regulační systém. Klíčová opatření mohou zahrnovat:

a)       organizaci domácího trhu se dřevem;

b)      zlepšení právního rámce týkajícího se domácího trhu se dřevem;

c)       zřízení informačního systému;

d)      zřízení vhodného systému zpětné vysledovatelnosti pro dřevo prodávané na domácím trhu;

e)       začlenění prodeje dřeva na domácím trhu do působnosti systému LAS.

8. Sledování dopadů dobrovolné dohody o partnerství

Sledování sociálních, environmentálních a tržních dopadů dobrovolné dohody o partnerství, a to jak obecně, tak se zvláštním důrazem na komunity závislé na lesním hospodaření, je nezbytné k zajištění toho, aby dobrovolná dohoda o partnerství plnila zamýšlené cíle. Klíčová opatření za tímto účelem mohou zahrnovat: navržení rámce sledování včetně výchozích úrovní a dohodnutých ukazatelů pokrývajících takové prvky jako zlepšení řídicích struktur, přidělování práv k využívání lesa, sociální dohody a sdílení přínosů s dotčenými komunitami, objemy regulovaného dřeva v porovnání s objemy zatím neregulovanými, důkazy o prosazování práva, objemy zabaveného dřeva a jeho likvidace, účinnost výběru příjmů, účinnost vyplácení příjmů dotčeným komunitám, trhy pro liberijské dřevo a dopady dobrovolné dohody o partnerství na jeho konkurenceschopnost. Výbor JIC zavede účinné sledování, jak je uvedeno v příloze X této dohody.

9. Sledování provádění dobrovolné dohody o partnerství

Za sledování provádění dobrovolné dohody o partnerství bude celkově zodpovídat výbor JIC. To bude zahrnovat přezkum a přijímání opatření v reakci na zprávy o výsledcích nezávislého auditu a přezkum výše popsaného sledování dopadů. Kromě toho budou provádění dobrovolné dohody o partnerství sledovat i další zúčastněné strany včetně občanské společnosti a tím budou přispívat k účinnému provádění dohody. Výbor JIC bude dostávat zprávy od zúčastněných stran a zajistí, aby byl k dispozici účinný mechanismus vyřizování stížností pro řešení zjištěných problémů. Klíčová opatření mohou zahrnovat:

a)       poskytování pomoci vnitrostátnímu kontrolnímu výboru složenému ze zástupců mnoha zúčastněných stran, který je popsán v článku 16 této dohody, při pořádání pravidelných otevřených veřejných konzultací ohledně provádění dobrovolné dohody o partnerství, kde budou moci zúčastněné strany poskytovat zpětnou vazbu;

b)      sledování prováděné občanskou společností, včetně zajištění toho, aby byly formulovány případné obavy na úrovni komunit a aby byly sdělovány odborům LVD a LLD, orgánům nezávislého auditu, vnitrostátnímu kontrolnímu výboru zúčastněných stran a výboru JIC.

10. Komunikace

Komunikace podporuje provádění dobrovolné dohody o partnerství a je nezbytná k nápravě negativního obrazu odvětví daného problematickým historickým pozadím Libérie a jejího dřevařského průmyslu. Dobrovolná dohoda o partnerství je příležitostí usilovat o dosažení transparentnosti, odpovědnosti a zákonnosti. Hodnotu šíření povědomí o vládních snahách o zlepšení správy v odvětví lesního hospodářství nelze přeceňovat. Dobrovolná dohoda o partnerství ovlivní nejen státní správu, ale také různé skupiny zúčastněných stran a široké veřejnosti, a proto vyžaduje komplexní komunikační strategii, která bude poskytovat veškeré potřebné informace o dohodě, jejích dopadech a přínosech, a to nejen z hospodářského, ale i z environmentálního a sociálního hlediska. Cílem komunikace o plánovaných a dosažených výsledcích v rámci dobrovolné dohody o partnerství je:

a)       podporovat zapojení a zaručit soudržnost opatření přijímaných jednotlivými zúčastněnými stranami;

b)      zajistit přístup veřejnosti k informacím s cílem usnadnit sledování;

c)       podporovat pověst liberijského dřeva na mezinárodních trzích,

d)      zajistit veřejnou podporu pro opatření přijímaná Libérií ve prospěch udržitelného hospodaření s lesními zdroji a ve prospěch komunit, které jsou na něm závislé; a dále

e)       propagovat přínosy dobrovolné dohody o partnerství mezi zúčastněnými stranami a v řadách veřejnosti.

Za tímto účelem bude Libérie podporovat opatření k zajištění účinného sdělování cílů a výsledků dobrovolné dohody o partnerství. Klíčová opatření mohou zahrnovat:

a)       přípravu a realizaci komunikační strategie s cílem zvýšit povědomí veřejnosti prostřednictvím moderních i tradičních médií, aby veřejnost i obchodníci se dřevem byli informováni o provádění dobrovolné dohody o partnerství a jejích dopadech a přínosech;

b)      určení vhodných cílových skupin a navržení konkrétních tištěných a elektronických sdělení týkajících se dobrovolné dohody o partnerství pro jednotlivé cílové skupiny s pravidelnou aktualizací;

c)       zřízení platformy pro výměnu informací umožňující systematické šíření informací mezi domácími i mezinárodními partnery, včetně zvážení, kde by měla být v rámci celkové prováděcí struktury umístěna;

d)      pořádání obchodních výstav za účasti potenciálních obchodních partnerů za účelem propagace přínosů dřeva, na něž se vztahují licence FLEGT;

e)       zavedení systémů pro příslušné vládní orgány k zveřejňování informací a reagování na žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak je uvedeno v příloze IX.

PŘÍLOHA IX

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI

V souladu s přáním liberijské vlády uplatňovat transparentní a odpovědné řízení přírodních zdrojů, jak dokládá důsledné provádění iniciativy pro zajištění transparentnosti těžebních odvětví (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI), se strany dohody shodují na tom, že zveřejňování informací a další opatření k zajištění transparentnosti jsou nezbytným předpokladem úspěšného provádění dobrovolné dohody o partnerství, jak je uvedeno v článku 21 této dohody. S ohledem na to se obě strany zavazují pravidelně zveřejňovat veškeré informace, které mohou být předmětem zájmu zúčastněných stran, a informace usnadňující provádění dobrovolné dohody o partnerství a sledování jejích dopadů. Tato příloha popisuje informace, které má liberijská vláda zveřejňovat nebo které mohou být liberijskou vládou zpřístupněny veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

1. Kategorie informací, které se budou běžně zveřejňovat

Informace popsané níže budou zpřístupňovány veřejnosti pravidelným publikováním, jak je popsáno v oddílech 2.5 a 2.6 zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 2010. Informace mohou být poskytovány různými způsoby v závislosti na povaze informací a na cílové skupině, například prostřednictvím:

a)       internetových stránek;

b)      platformy pro provádění dohody za účasti více stran;

c)       veřejných zasedání;

d)      tiskových konferencí;

e)       celostátních rozhlasových stanic a celostátních novin;

f)       brožur a oběžníků.

Jak je uvedeno v příloze VIII, bude vypracována komplexní komunikační strategie na podporu šíření informací mezi všemi zúčastněnými stranami za použití nejvhodnějších prostředků.

1.1. Informace, které se týkají výhradně dobrovolné dohody o partnerství

a)       Dobrovolná dohoda o partnerství a všechny její přílohy;

b)      zprávy vypracovávané výborem JIC, které musí obsahovat tyto informace:

· počet licencí FLEGT vydaných Libérií;

· počet zamítnutých žádostí o vydání licence FLEGT;

· případy nesouladu s postupem vydávání licencí FLEGT v Libérii a přijatá opatření k řešení takových případů;

· roční množství dřeva a dřevařských výrobků vyvezených do Unie;

· počet licencí FLEGT obdržených Unií;

· množství dřeva a dřevařských výrobků dovezených do Unie v rámci režimu licencí FLEGT členským státem EU, v němž k dovozu došlo;

c)       zprávy vypracovávané nezávislým auditorem;

d)      postupy upravující fungování výboru JIC;

e)       kontrolní seznamy a jiné zprávy výboru JIC včetně výsledků sledování a studií dopadů, jak je uvedeno v příloze X;

f)       postupy a rámcové podmínky upravující fungování vnitrostátního výboru zúčastněných stran pro sledování provádění dobrovolné dohody o partnerství;

g)       pokyny pro plnění požadavků systému LAS zaměřené na různé zúčastněné strany;

h)       pokyny pro uzavírání sociálních dohod.

1.2. Informace o řízení odvětví lesního hospodářství

a)      Informace o vládních orgánech, které vykonávají dohled nad odvětvím lesního hospodářství a které jsou vyžadovány na základě opatření týkajících se zveřejňování informací nastíněných v § 2.1 až 2.3 zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 2010, aby byly takové informace běžně dostupné, a doklady od těchto orgánů včetně těchto informací:

· příslušné právní předpisy upravující činnost vládního orgánu nebo úřadu,

· jeho stávající politika, postupy a pravidla,

· jeho rozpočty,

· finanční účty dotyčného orgánu nebo úřadu,

· jeho organizační struktura včetně hierarchie,

· významné smlouvy,

· postup pro odvolání proti rozhodnutím úřadu nebo jeho úředníků,

· usnesení správní rady,

· auditní zprávy,

· veřejné komentáře, zprávy, strategie a příručky týkající se odvětví lesního hospodářství podle § 18.15 zákona o reformě národního lesního hospodářství;

b)      Všechny právní předpisy a prováděcí postupy přijaté liberijskou vládou. Sem patří i všechny aspekty regulačního rámce, na něž se odkazuje v liberijské definici zákonnosti uvedené v příloze II k této dohodě.

1.3. Informace o přidělování lesních zdrojů

a)       Vydané lesní licence včetně smluv o prodeji dřeva (TSC), smluv o lesním hospodaření (FMC), dohod a povolení k provozování zpracovatelských zařízení a k zpracování dřevařských výrobků, včetně povolení využívání lesa (FUP) a povolení soukromého využívání (PUP);

b)      dohody o zemědělských koncesních smlouvách vztahující se na produkty uvedené v příloze I;

c)       doklady týkající se veřejných soutěží: zpráva hodnoticí komise o předběžném výběru nabídek;

d)      uzavřené koncesní smlouvy;

e)       sociální dohody mezi lesními komunitami a všemi držiteli smluv nebo povolení;

f)       mapy komunitních lesů a jejich ploch;

g)       seznamy a mapy týkající se všech uzavřených smluv TSC a FMC a všech udělených povolení PUP a FUP.

1.4. Informace o produkci lesních zdrojů

a)      Objemy a peněžní hodnota (určené na základě schválených přehledů cen FOB) sklizených nebo vytěžených lesních zdrojů, zpracovaných lesních produktů a vyvezených lesních produktů, uváděné jako:

· celková roční produkce,

· v členění podle druhů produkce v rámci každé licence na využívání lesních zdrojů;

b)      roční objem dřeva a dřevařských výrobků dovezených do Libérie nebo tranzitujících přes její území.

1.5. Informace o lesních poplatcích a příjmech

a)       Přehled všech poplatků a daní souvisejících s lesním hospodářstvím;

b)      ceny FOB.

1.6. Informace o prosazování práva v koncesních plochách

a)       Uložené pokuty a seznam subjektů, které pokuty skutečně zaplatily, a těch, které je nezaplatily nebo nedodržely příslušné požadavky;

b)      roční objem dřevařských výrobků prodaných ve veřejné dražbě a peněžní hodnota tržeb.

2. Informace přístupné veřejnosti na vyžádání podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Postupy pro poskytování přístupu k informacím, záznamy nebo doklady podle této přílohy budou v souladu s postupy uvedenými v kapitole 3, § 3.1 až 3.14 zákona o svobodném přístupu k informacím.

2.1. Informace o přidělování lesních zdrojů

a)      Doklady týkající se předběžného výběru uchazečů, které budou zpřístupněny na vyžádání po ukončení postupu předběžného výběru:

· seznam společností, které úspěšně prošly předběžným výběrem;

b)      doklady týkající se veřejných soutěží, které budou k dispozici na vyžádání po vybrání vítězné nabídky a poté, co byli vyrozuměni všichni uchazeči, kteří podali nabídku:

· doklady týkající se nabídek,

· zpráva hodnoticí komise;

c)       seznam osob, které nesmějí držet podíly ve společnostech, jež se zabývají komerční těžbou dřeva, protože v současné době zastávají veřejnou funkci;

d)      seznam vyloučených osob (tj. osob, kterým je zakázáno působit v liberijském dřevařském průmyslu, protože se podílely na využívání, správě nebo těžbě či sklizni lesních zdrojů zatímco napomáhaly vzniku občanských nepokojů za použití zbraní nebo se na těchto nepokojích podílely);

e)       seznam dočasně vyloučených osob (tj. osob, kterým je dočasně zakázáno působit v dřevařském průmyslu, protože nemají uhrazeny své závazky související s využíváním lesů);

f)       všechny doklady, záznamy a informace týkající se schválených obchodních a lesních hospodářských plánů;

g)       umístění a vlastnictví pozemků, na které se vztahuje licence na využívání lesních zdrojů;

h)       jména držitelů práv k využívání lesních zdrojů a stručný popis ploch, na které se vztahuje držitelova licence na využívání lesních zdrojů (výměra a druh lesních zdrojů).

2.2. Informace o produkci lesních zdrojů

a)       Objem a umístění dřeva, které lze vytěžit v rámci ročního poplatku za koncesi;

b)      informace obsažené v databázi liberijského systému LAS;

c)       roční objem dřevařských výrobků spotřebovaných na domácím trhu v členění podle typů výrobků a druhů dřevin.

2.3. Informace o zpracování

a)       Seznam registrovaných zpracovatelských společností a jejich kontaktní údaje;

b)      výrobní kapacita jednotlivých zpracovatelských jednotek v členění podle společností;

c)       roční objem zpracované kulatiny v členění podle druhů dřevin a typů výrobků u jednotlivých zpracovatelů.

2.4. Informace o lesních poplatcích a příjmech

a)       Výše poplatků a daní vyměřených podnikatelským subjektům v odvětví lesního hospodářství ministerstvem financí a částek zaplacených každým držitelem smlouvy na využívání lesních zdrojů;

b)      peněžní částky obdržené vládou a vyplacené fondům pro rozvoj lesního hospodaření komunit;

c)       peněžní částky obdržené a vyplacené vnitrostátní organizací pro sdílení přínosů s komunitami (National Community Benefit Sharing Trust);

d)      peněžní částky obdržené a vyplacené organizací National Community Benefit Sharing Trust výborům pro rozvoj lesního hospodaření komunit v členění podle projektu, data a dotčené komunity;

e)       výsledky řešení stížností veřejnosti týkajících se fondu pro rozvoj krajského lesního hospodářství (County Forestry Development Fund) a organizace National Benefit Sharing Trust nebo kteréhokoli výboru pro rozvoj lesního hospodaření komunit.

2.5. Informace o prosazování práva v koncesních plochách

a)       Obvinění z porušení příslušných předpisů, případy zatčení, vypořádání a odsouzení v souvislosti s činnostmi prováděnými na základě licence na využívání lesních zdrojů, jak je zaznamenal úřad FDA;

b)      faktury na poplatky za licence na využívání lesních zdrojů a informace o úhradách.

3. Postup zpřístupnění veřejných informací, záznamů nebo dokladů

Tato příloha je v souladu s liberijským zákonem o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že všechny veřejné instituce nebo soukromé subjekty, které dostávají veřejné zdroje a využívají výhody vyplývající z veřejné funkce nebo tuto funkci zastávají, musí uvést, jak může veřejnost získat přístup k jednotlivým informacím.

Úřad FDA a všechny ostatní veřejné instituce vypracovaly nebo vypracovávají postupy zpřístupňování informací veřejnosti.

Aby byla tato příloha použitelná, je nutno vypracovat a schválit postupy a zásady nebo pokyny pro vyřizování žádostí o informace. Kromě toho budou v průběhu provádění této dohody dále rozvíjena ustanovení o podávání zpráv a zveřejňování informací, která platí pro odbory LLD a LVD.

PŘÍLOHA X

FUNKCE SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO PROVÁDĚNÍ DOHODY

Při uplatňování článku 19 dohody zřídí smluvní strany kontrolní a rozhodovací strukturu označovanou jako Společný výbor pro provádění dohody (Joint Implementation Committee, JIC). Výbor JIC zodpovídá za dohled a sledování provádění dohody. Výbor JIC usnadňuje dialog a výměnu informací o fungování této dohody. Výbor JIC plní zejména tyto úkoly:

a)           pokud jde o správu této dohody:

1.       zveřejňuje výroční zprávu o provádění této dohody v souladu s přílohou IX;

2.       po vyhodnocení fungování systému kontroly zákonnosti a na základě kritérií hodnocení uvedených v příloze VI doporučí datum, kdy bude zahájen provoz režimu licencí FLEGT;

3.       posuzuje pokrok směrem k dosažení cílů a časově vymezených opatření stanovených v této dohodě a přezkoumává záležitosti týkající se provádění dohody;

4.       navrhuje a/nebo přijímá opatření ke zlepšení provádění dohody;

5.       pozměňuje přílohy dohody v souladu s článkem 26 této dohody;

6.       zabývá se záležitostmi vzbuzujícími obavy vznesenými kteroukoli ze stran a snaží se vyřešit jakýkoli spor, který může vzniknout při provádění článku 10 dohody;

7.       zabývá se záležitostmi vzbuzujícími obavy vznesenými kteroukoli ze stran a jakýkoli spor, který může vzniknout v případě rozdílných názorů stran dohody, se snaží vyřešit v souladu s článkem 24 této dohody;

8.       zveřejňuje zprávy a Aide Memoire (kontrolní seznamy), aby byla činnost výboru JIC co nejvíce transparentní;

b)           pokud jde o sledování a posuzování této dohody:

1.       sleduje celkový pokrok v provádění této dohody, včetně fungování systému kontroly zákonnosti;

2.       provádí pravidelné společné mise za účelem přezkumu účinnosti této dohody a jejích dopadů, a to na základě dostupných informací;

3.       sleduje a v pravidelných intervalech předkládá zprávy o situaci na trhu, přičemž podle potřeby zadává studie a doporučuje opatření, která je na základě zpráv z průzkumu trhu nezbytné podniknout;

4.       posuzuje sociální, hospodářské a environmentální dopady této dohody podle příslušných osvědčených postupů a kritérií sjednaných stranami dohody a zabývá se problémy vyplývajícími z těchto přezkumů a posouzení;

5.       zjišťuje problémy spojené s prováděním této dohody a navrhuje vhodná opatření k jejich řešení;

c)           pokud jde o nezávislý audit dohody:

1.       schvaluje příručku postupů pro nezávislé auditory v souladu s přílohou V;

2.       posuzuje zprávy vypracované nezávislým auditorem a případné stížnosti na fungování režimu licencí FLEGT na území kterékoli ze stran dohody;

3.       přezkoumává oznámení nebo stížnosti týkající se práce nezávislého auditora a odsouhlasuje vhodná opatření, která mají být přijata;

4.       zveřejňuje zprávy nezávislého auditora, jak je stanoveno v přílohách V a IX;

5.       případně sleduje opatření přijatá k řešení problémů zjištěných nezávislým auditorem;

d)           pokud jde o zapojení zúčastněných stran do provádění této dohody a sledování jejích dopadů:

1.       předkládá doporučení ohledně potřeb týkajících se budování kapacit pro úspěšné provádění této dohody a případně též ohledně potřeby zvýšit schopnosti a účast soukromého sektoru a občanské společnosti při sledování dodržování právních předpisů týkajících se lesního hospodářství v Libérii;

2.       přijímá vhodná opatření na podporu zapojení dotyčných zúčastněných stran při provádění této dohody;

3.       v případě potřeby zřizuje pracovní skupiny nebo jiné pomocné orgány pro oblasti práce vyžadující zvláštní odbornost nebo posouzení z pohledu zúčastněných stran.

[1]               KOM(2003) 251.

[2]               Úř. věst. C 268, 7.11.2003, s. 1.

[3]               Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.

[4]               Vyhrazený dokument Rady č. 15102/05.

[5]               Úř. věst. C […], […], s. […].

[6]               KOM(2003) 251.

[7]               Úř. věst. C 268, 7.11.2003, s. 1.

[8]               Úř. věst. C 157E, 6.7.2006, s. 482.

[9]               Úř. věst. C […], […], s. […]. Je třeba vložit číslo, datum a zveřejnění odkazu na tento dokument.

[10]             Úř. věst.: Je třeba vložit datum podpisu.

[11]             Úř. věst. L 317, 15.12.2000.

[12]             KOM(2003) 251 v konečném znění, 21.5.2003.

[13]             A/RES 62/98, 31. ledna 2008.

[14]             Úř. věst. L 347, 30.12.2005.

[15]             Zákon o reformě národního lesního hospodářství z roku 2006 (National Forestry Reform Law, NFRL).

[16]             Úř. věst. L 302, 19.10.1992.

[17]             Úř. věst. L 253, 11.10.1993.

[18]             Úř. věst. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

[19]             Cyklus: 5 let v případě smluv FMC a povolení FUP, respektive 3 roky v případě smluv TSC.

[20]             Cyklus: 5 let v případě smluv FMC a povolení FUP, respektive 3 roky v případě smluv TSC.

[21]          Mezi prohlášením vystaveným držitelem smlouvy a ověřením v rámci systému COCIS.

[22]             Na základě údajů poskytnutých držiteli smluv

[23]             Formuláře s údaji o stromech se vyplňují poté, co jsou stromy pokáceny, nežli se nařežou na počáteční kmeny.

[24]             Úř. věst. EU L 347, 30.12.2005, s. 1.

[25]             Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. EU L 277, 18.10.2008, s. 23).

[26]             Propuštění do volného oběhu je celním režimem EU. Podle čl. 129 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), propuštění do volného oběhu znamená: a) výběr veškerého dlužného dovozního cla, b) případně výběr dalších poplatků stanovených příslušnými platnými předpisy týkajícími se výběru těchto poplatků, c) uplatnění obchodně politických opatření, zákazů a omezení, pokud nebyly uplatněny v dřívější fázi (v tomto případě bude v rámci těchto opatření ověřena existence licence FLEGT), d) splnění ostatních náležitostí stanovených pro dovoz zboží. Propuštěním do volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, celní status zboží Společenství.

[27]             ISO/IEC 17021:2006. Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu.

[28]             ISO 19011:2002. Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.