52011PC0051

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření a prozatímním uplatňování Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím /* KOM/2011/0051 konecném znení - NLE 2011/0033 */


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 14.2.2011

KOM(2011) 51 v konečném znění

2011/0033 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření a prozatímním uplatňování Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Z nečlenských zemí EU je Norsko naším nejbližším partnerem v oblasti spolupráce na evropských globálních družicových navigačních systémech Galileo a EGNOS. Norsko dlouhodobě přispívá politicky, technicky i finančně ke všem fázím programu Galileo prostřednictvím svého členství v Evropské kosmické agentuře a prostřednictvím své neformální účasti v řídicích strukturách ES zvlášť určených pro program Galileo.

Tato dohoda spolu s rozhodnutím Smíšeného výboru EHP-EU č. 94/2009, které začleňuje nařízení č. 683/2008 a č. 1321/2004 (v pozměněném znění) do Dohody o EHP, formalizuje spolupráci mezi Norskem a Evropskou unií v oblasti družicové navigace.

Dohoda stanoví obecné zásady spolupráce a práva a povinnosti Norska v oblastech, zvláště v oblasti bezpečnosti, které nejsou upraveny stávajícím acquis týkajícím se programu Galileo, tj. výše uvedeným rozhodnutím č. 94/2009.

Dohoda je nezbytná, jelikož v Norsku budou umístěna dvě významná pozemní zařízení, která budou přispívat k řádnému fungování systému. V této souvislosti poskytuje Norsko politický závazek podporovat budoucí politiku Unie týkající se ochrany evropských globálních družicových navigačních systémů.

Dohoda byla sjednána na základě směrnic pro jednání přijatých Radou dne 8. července 2005. Byla podepsána dne 22. září 2010.

Tuto dohodu doplňuje rozhodnutí Smíšeného výboru EHP-EU č. 94/2009, kterým se mění protokoly 31 a 37 k Dohodě o EHP, podle nichž Norsko podporuje nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy, nařízení (ES) č. 1942/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo). Duplicitě těchto dvou nástrojů je zamezeno.

S ohledem na podpis dohody se konala meziútvarová konzultace (CISNet – konečný termín 29/06/2009 – konzultace TREN-54986) a připomínky jednotlivých útvarů byly zapracovány.

Výsledkem byl návrh Komise na rozhodnutí Rady k podpisu (KOM/2009/453).

Dohoda byla podepsána dne 22. září 2010.

Nyní musí být uzavřena.

Návrh

Komise navrhuje Radě, aby na základě článků 171 a 172 ve spojení s čl. 218 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie schválila uzavření a prozatímní uplatňování Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím.

Komise se vyzývá, aby tento návrh přijala a předložila jej Radě.

2011/0033 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření a prozatímním uplatňování Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 ve spojení s čl. 218 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1. Komise projednala dohodu o spolupráci v oblasti družicové navigace s Norským královstvím (dále jen „dohoda“), která byla podepsána dne 22. září 2010.

2. Dohoda podléhá také ratifikaci členskými státy.

3. Podle čl. 12 odst. 4 dohody by měly Evropská unie ve věcech spadajících do její pravomoci a Norské království dohodu uplatňovat prozatímně až do jejího vstupu v platnost.

4. Dohoda byla podepsána jménem Evropské unie a měla by být uplatňována prozatímně v souladu s tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody je přiloženo k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

V souladu s čl. 12 odst. 4 dohody, pokud jde o věci spadající do pravomoci Unie, je dohoda uplatňována prozatímně do svého vstupu v platnost. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení s uvedením dne, kterým začíná prozatímní uplatňování dohody.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie .

V Bruselu dne […].

Za radu

předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA

DOHODA O SPOLUPRÁCIV OBLASTI DRUŽICOVÉ NAVIGACE MEZI EVROPSKOU UNIÍA JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY A NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM

EVROPSKÁ UNIE, dále také jen „Unie“,

a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy“,

na straně jedné a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Norsko“,

na straně druhé,

Evropská unie, členské státy a Norsko dále společně jen „strany“,

UZNÁVAJÍCE úzké zapojení Norska do programů Galileo a EGNOS od definiční fáze těchto programů,

VĚDOMY SI vývoje ve správě, vlastnictví a financování evropských programů globálních družicových navigačních systémů na základě nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy[1], jeho změn a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)[2],

ZVAŽUJÍCE přínosy rovnocenné úrovně ochrany evropských globálních družicových navigačních systémů a jejich služeb na územích stran,

UZNÁVAJÍCE záměr Norska včas přijmout a v rámci své pravomoci prosazovat opatření poskytující rovnocennou úroveň zabezpečení a bezpečnosti jako opatření platná v Unii,

UZNÁVAJÍCE závazky stran podle mezinárodního práva,

UZNÁVAJÍCE zájem Norska o všechny služby systému Galileo včetně veřejné regulované služby,

UZNÁVAJÍCE Dohodu mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací,

PŘEJÍCE SI formálně zakotvit úzkou spolupráci ve všech ohledech evropských programů globálních družicových navigačních systémů,

POVAŽUJÍCE Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) za vhodný právní a institucionální základ pro rozvoj spolupráce mezi Unií a Norskem v oblasti družicové navigace,

PŘEJÍCE SI doplnit ustanovení Dohody o EHP o dvoustrannou dohodu o družicové navigaci v otázkách zvláštního významu pro Norsko, Unii a její členské státy,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel dohody

Hlavním účelem této dohody je dále posílit spolupráci mezi stranami doplněním ustanovení Dohody o EHP, která se vztahují na družicovou navigaci.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) „evropskými globálními družicovými navigačními systémy“ (GNSS) systém Galileo a evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS);

b) „rozšiřujícím systémem“ regionální mechanismy, jako například EGNOS. Tyto mechanismy umožňují uživatelům globálních družicových navigačních systémů získat lepší provozní vlastnosti, jako je zvýšení přesnosti, dostupnosti, integrity a spolehlivosti;

c) „systémem Galileo“ nezávislý civilní evropský globální systém družicové navigace a určování času, pod civilní kontrolou, pro poskytování služeb globálních družicových navigačních systémů, navržený a vyvinutý Unií a jejími členskými státy. Provozování systému Galileo může být převedeno na soukromý subjekt.Systém Galileo předpokládá otevřenou službu, komerční službu, službu v oblasti bezpečnosti lidského života a vyhledávací a záchrannou službu spolu se zabezpečenou veřejnou regulovanou službou s omezeným přístupem, která bude splňovat potřeby oprávněných uživatelů z veřejného sektoru;

d) „regulačním opatřením“ jakýkoli právní předpis, politika, pravidlo, postup, rozhodnutí nebo podobný správní akt některé strany dohody;

e) „utajovanými informacemi“ informace v libovolné formě, které vyžadují ochranu před neoprávněným vyzrazením, jež by v různé míře mohlo poškodit základní zájmy, včetně národní bezpečnosti, stran nebo jednotlivých členských států. Stupeň jejich utajení je uváděn označením. Tyto informace jsou označovány za utajované stranami na základě platných právních předpisů a musí být chráněny proti jakékoli ztrátě utajení, integrity a dostupnosti.

Článek 3

Zásady spolupráce

5. Strany se dohodly, že se budou při spolupráci v rámci této dohody řídit těmito zásadami:

a) základem pro spolupráci mezi stranami v oblasti družicové navigace je Dohoda o EHP;

b) je možné volně poskytovat služby družicové navigace na územích stran;

c) je možné volně využívat všechny služby systémů Galileo a EGNOS včetně služby PRS za předpokladu splnění podmínek upravujících jejich využívání;

d) existuje úzká spolupráce v otázkách bezpečnosti globálních družicových navigačních systémů prostřednictvím přijetí a prosazování rovnocenných bezpečnostních opatření v oblasti globálních družicových navigačních systémů v Unii i v Norsku;

e) mezinárodní závazky stran ohledně pozemních zařízení evropských globálních družicových navigačních systémů jsou řádně dodržovány.

6. Touto dohodou není dotčena institucionální struktura stanovená právem Unie pro účely provozování programu Galileo. Touto dohodou nejsou dotčena ani příslušná regulační opatření provádějící závazky ohledně nešíření příslušných technologií, regulaci vývozu, kontrolu nehmotných převodů technologií nebo vnitrostátní bezpečnostní opatření.

Článek 4

Rádiové spektrum

7. Strany se dohodly na spolupráci v otázkách rádiového spektra týkajících se evropských systémů družicové navigace v rámci Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) s ohledem na Memorandum o porozumění ohledně evidence systému služeb družicové navigace Galileo u ITU, podepsané dne 5. listopadu 2004.

8. V této souvislosti jsou strany povinny chránit odpovídající přidělené kmitočty pro evropské družicové navigační systémy, aby byla zajištěna dostupnost služeb těchto systémů ve prospěch uživatelů.

9. Strany dále uznávají význam ochrany radiového navigačního spektra proti narušení a rušení. Za tímto účelem určují zdroje rušení a hledají oboustranně přijatelná řešení pro boj s tímto rušením.

10. Tuto dohodu nelze vykládat odchylně od platných předpisů Mezinárodní telekomunikační unie, včetně jejího radiotelekomunikačního řádu.

Článek 5

Pozemní zařízení evropských globálních družicových navigačních systémů

11. Norsko přijme veškerá proveditelná opatření k usnadnění instalace, údržby a výměny pozemních zařízení evropských globálních družicových navigačních systémů (dále jen „pozemní zařízení“) na územích, která spadají do jeho pravomoci.

12. Norsko přijme veškerá proveditelná opatření k zajištění ochrany a průběžného a nerušeného provozu pozemních zařízení na svém území, případně i se zapojením svých donucovacích orgánů. Norsko přijme veškerá použitelná opatření, aby zajistila, že pozemní zařízení nebudou předmětem místního rádiového rušení, útoků hackerů a pokusů o odposlouchávání.

13. Mezi Evropskou komisí a držitelem příslušných majetkových práv bude sjednán smluvní vztah ohledně pozemních zařízení. Norské orgány plně respektují zvláštní status pozemních zařízení, a je-li to možné, nežli přijmou jakékoli opatření týkající se pozemních zařízení, usilují nejprve o dohodu s Evropskou komisí.

14. Norsko umožní nepřetržitý a nerušený přístup k pozemním zařízením všem osobám určeným nebo jinak zmocněným Unií. Za tímto účelem Norsko vytvoří kontaktní místo, které bude přijímat informace o osobách cestujících do pozemních zařízení a jinak prakticky usnadňovat pohyb a činnost takových osob.

15. Archivy a vybavení pozemních zařízení a zasílané dokumenty v jakékoli formě s úřední pečetí nebo označením nesmějí být předmětem kontroly celních orgánů ani policie.

16. V případě ohrožení nebo snížení bezpečnosti pozemních zařízení nebo jejich provozu se Norsko a Evropská komise ihned navzájem informují o dané události a opatřeních k nápravě situace. Evropská komise může určit jiný důvěryhodný subjekt, aby působil jako styčný bod s Norskem pro takové informace.

17. Strany stanoví podrobnější postupy pro záležitosti uvedené v odstavcích 1 až 6 výše v samostatném ujednání. Tyto postupy by směly mimo jiné upravovat kontroly, povinnosti kontaktních míst, požadavky na kurýry a opatření proti rušení místními rádiovými frekvencemi a pokusům o útoky.

Článek 6

Bezpečnost

18. Strany jsou přesvědčeny o potřebě chránit globální družicové navigační systémy proti takovým ohrožením, jako je zneužití, rušení, narušení a nepřátelské útoky. Proto strany přijmou veškeré proveditelné kroky, v případě potřeby i včetně samostatných dohod, k zajištění kontinuity, bezpečnosti a ochrany družicových navigačních služeb a související infrastruktury a klíčových zařízení na svých územích.Evropská komise má v úmyslu vypracovat opatření na ochranu, kontrolu a správu citlivých zařízení, informací a technologií evropských programů globálních družicových navigačních systémů proti takovým ohrožením a nežádoucímu šíření.

19. V této souvislosti Norsko potvrzuje svůj záměr včas přijmout a v rámci své jurisdikce prosazovat opatření poskytující rovnocennou úroveň zabezpečení a bezpečnosti jako opatření platná v Unii.V souladu s tím strany řeší problémy bezpečnosti globálních družicových navigačních systémů, včetně akreditace v příslušných výborech v rámci správní struktury evropských globálních družicových navigačních systémů. Praktická ujednání a postupy se definují v rámci jednacích řádů příslušných výborů při zohlednění rámce Dohody o EHP.

20. Pokud by došlo k události, kdy by takové rovnocenné úrovně zabezpečení a bezpečnosti nebylo možno dosáhnout, zahájí strany konzultace za účelem nápravy situace. Bude-li třeba, lze rozsah spolupráce v této oblasti příslušným způsobem upravit.

Článek 7

Výměna utajovaných informací

21. Výměna a ochrana utajovaných skutečností týkajících se Unie musí být v souladu s Dohodou mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací[3], podepsanou dne 22. listopadu 2004, a s prováděcími ujednáními k ní.

22. Norsko si může utajované informace s vnitrostátním označením stupně utajení, které se týkají systému Galileo, vyměňovat s těmi členskými státy, s nimiž má za tím účelem uzavřené dvoustranné dohody.

23. Strany se vynasnaží stanovit komplexní a soudržný právní rámec umožňující výměnu utajovaných informací týkajících se programu Galileo mezi sebou.

Článek 8

Kontrola vývozu

24. Aby bylo zajištěno uplatňování jednotné politiky kontroly vývozu a nešíření příslušných technologií v souvislosti s programem Galileo mezi stranami, potvrzuje Norsko svůj záměr včas přijmout a v rámci své pravomoci prosazovat opatření poskytující rovnocennou úroveň kontroly vývozu a nešíření technologií, dat a prvků týkajících se systému Galileo jako opatření platná v Unii a jejích členských státech.

25. Pokud by došlo k události, kdy by takové rovnocenné úrovně kontroly vývozu a nešíření příslušných technologií nebylo možno dosáhnout, zahájí strany konzultace za účelem nápravy situace. Bude-li třeba, lze rozsah spolupráce v této oblasti příslušným způsobem upravit.

Článek 9

Veřejná regulovaná služba

Norsko vyjádřilo svůj zájem o veřejnou regulovanou službu systému Galileo, jíž považuje za důležitý prvek své účasti na evropských programech globálních družicových navigačních systémů. Strany se dohodly, že budou řešit tuto problematiku, jakmile budou definovány politiky a provozní ujednání upravující přístup k veřejné regulované službě.

Článek 10

Mezinárodní spolupráce

26. Strany uznávají hodnotu koordinačních přístupů na mezinárodních fórech pro normalizaci a certifikaci globálních družicových navigačních služeb. Strany zejména společně podporují rozvíjení norem programu Galileo a prosazují jejich využívání po celém světě, přičemž zdůrazňují interoperabilitu s jinými globálními družicovými navigačními systémy.

27. Proto strany za účelem podpory a provádění cílů této dohody podle potřeby spolupracují ve všech otázkách týkajících se globálních družicových navigačních systémů, které se řeší zejména v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví, Mezinárodní námořní organizace a ITU.

Článek 11

Konzultace a řešení sporů

Strany navzájem na žádost kterékoli z nich ihned konzultují jakoukoli otázku týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody. Případné spory ohledně výkladu nebo uplatňování této dohody se řeší konzultacemi mezi stranami.

Článek 12

Vstup v platnost a ukončení platnosti

28. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.Oznámení se zasílají Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie, která je depozitářem dohody.

29. Ukončení platnosti či vypovězení této dohody nemá vliv na platnost ani trvání případných ujednání uzavřených na základě této dohody ani na konkrétní práva a povinnosti, jež vznikly v oblasti práva duševního vlastnictví.

30. Tuto dohodu lze měnit vzájemnou dohodou stran v písemné formě. Změny vstupují v platnost prvním dnem po obdržení poslední diplomatické nóty informující druhou stranu o dokončení příslušných vnitřních postupů nezbytných k jejímu vstupu v platnost.

31. Bez ohledu na odstavec 1 Norsko a Evropská unie, pokud jde o věci spadající do její pravomoci, souhlasí s prozatímním uplatňováním této dohody od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

32. Každá strana dohody může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

[1] Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.

[2] Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.

[3] Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 29.