6.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/72


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky

(KOM(2010) 764 v konečném znění – 2010/0368 (COD))

2011/C 107/15

Dne 18. ledna 2011 se Evropský parlament a dne 27. ledna 2011 Rada Evropské unie, v souladu s čl. 42 prvním pododstavcem, čl. 43 odst. 2 a článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky

KOM(2010) 764 v konečném znění – 2010/0368 (COD).

Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 469. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 16. a 17. února 2011 (jednání dne 16. února 2011), 128 hlasy pro a 1 člen se zdržel hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

V Bruselu dne 16. února 2011.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Staffan NILSSON