6.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/76


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovním prostoru, přístupu k místu řidiče a dveřích a oknech kolových a zemědělských traktorů (kodifikované znění)

(KOM(2010) 746 v konečném znění – 2010/0358 (COD))

2011/C 107/19

Dne 17. ledna 2011 se Rada a dne 16. prosince 2010 Evropský parlament, v souladu s článkem 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovním prostoru, přístupu k místu řidiče a dveřích a oknech kolových a zemědělských traktorů

KOM(2010) 746 v konečném znění – 2010/0358 (COD).

Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 469. plenárním zasedání ve dnech 16. a 17. února 2011 (jednání dne 16. února) zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko. 108 hlasů bylo pro a 6 členů se zdrželo hlasování.

V Bruselu dne 16. února 2011.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Staffan NILSSON