14.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 364/7


STANOVISKO RADY GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 7. prosince 2011

k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 1. prosince 2011 žádost předsedy Evropské rady o stanovisko k doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2011 (1) o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky.

Pravomoc Rady guvernérů ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Obecné připomínky

1.

Doporučení Rady, které bylo předloženo Evropské radě a které je konzultováno s Evropským parlamentem a Radou guvernérů ECB, doporučuje jmenovat pana Benoîta COEURÉ členem Výkonné rady ECB na osmileté funkční období.

2.

Rada guvernérů ECB je toho názoru, že navržený kandidát je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy.

3.

Rada guvernérů ECB nemá námitky proti doporučení Rady jmenovat pana Benoîta COEURÉ členem Výkonné rady ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. prosince 2011.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.