52010XX1123(05)

Návrh – Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení č. …/… zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé ze dne … o opatřeních pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která jsou obsažena v dohodě o stabilizaci a přidružení

Úřední věstník L 306 , 23/11/2010 S. 29 - 34


Návrh

Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení č. …/…

zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé

ze dne …

o opatřeních pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která jsou obsažena v dohodě o stabilizaci a přidružení

RADA STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé [1], a zejména na článek 46 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 46 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (dále jen "dohoda") stanoví koordinaci systémů sociálního zabezpečení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a členských států a zásady této koordinace.

(2) Článek 46 dohody stanoví, že Rada stabilizace a přidružení přijme rozhodnutí k provádění cílů stanovených v uvedeném článku.

(3) S ohledem na uplatnění zásady nediskriminace by toto rozhodnutí nemělo zakládat žádná dodatečná práva vyplývající z určitých skutečností nebo událostí, k nimž došlo na území jedné ze stran dohody, jež podle právních předpisů druhé strany dohody nejsou brány v úvahu, s výjimkou práva na převod určitých dávek.

(4) Při používání tohoto rozhodnutí by měl být nárok pracovníků, kteří mají státní příslušnost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, na rodinné dávky podmíněn požadavkem, aby s nimi jejich rodinní příslušníci oprávněně pobývali v členském státě, kde jsou tito pracovníci zaměstnáni. Toto rozhodnutí by nemělo zakládat žádný nárok na rodinné dávky ve vztahu k rodinným příslušníkům, kteří pobývají v jiném státě, například Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

(5) Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 [2] již rozšiřuje působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. Nařízení (ES) č. 859/2003 již zahrnuje zásadu sčítání dob pojištění, které pracovníci Bývalé jugoslávské republiky Makedonie získali v jednotlivých členských státech a které se týkají nároku na určité dávky, jak stanoví čl. 46 první odrážka dohody.

(6) V zájmu snadnějšího uplatňování pravidel koordinace může být nutné stanovit zvláštní opatření, která odpovídají konkrétním vlastnostem právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

(7) K zajištění hladkého průběhu koordinace systémů sociálního zabezpečení v členských státech a Bývalé jugoslávské republice Makedonii je nezbytné stanovit zvláštní opatření o spolupráci mezi členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, jakož i mezi dotčenými osobami a institucemi příslušného státu.

(8) Měla by být přijata přechodná ustanovení k ochraně osob, na které se vztahuje toto rozhodnutí, a k zajištění toho, aby nepozbyly práv v důsledku jeho vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1. Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a) "dohodou" Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé;

b) "nařízením" nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení [3] uplatňované v členských státech Evropské unie;

c) "prováděcím nařízením" nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení [4];

d) "členským státem" členský stát Evropské unie;

e) "pracovníkem"

i) pro účely právních předpisů členského státu osoba, která vykonává zaměstnání ve smyslu čl. 1 písm. a) nařízení,

ii) pro účely právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie osoba, která vykonává zaměstnání ve smyslu těchto právních předpisů;

f) "rodinným příslušníkem"

i) pro účely právních předpisů členského státu rodinný příslušník ve smyslu čl. 1 písm. i) nařízení,

ii) pro účely právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, rodinný příslušník ve smyslu těchto právních předpisů;

g) "právními předpisy",

i) pokud jde o členské státy, právní předpisy ve smyslu čl. 1 písm. l) nařízení, které se týkají dávek, na něž se vztahuje toto rozhodnutí,

ii) pokud jde o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, příslušné právní předpisy platné v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, které se týkají dávek, na něž se vztahuje toto rozhodnutí;

h) "dávkami"

- starobní důchody,

- pozůstalostní důchody,

- důchody při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

- invalidní důchody v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání,

- rodinné přídavky;

i) "převoditelnými dávkami",

i) pokud jde o členské státy:

- starobní důchody,

- pozůstalostní důchody,

- důchody při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

- invalidní důchody v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání,

ve smyslu nařízení, s výjimkou zvláštních nepříspěvkových peněžitých dávek uvedených v příloze X nařízení,

ii) pokud jde o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, odpovídající dávky poskytované podle právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, s výjimkou zvláštních nepříspěvkových peněžitých dávek uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí.

2. Další výrazy použité v tomto rozhodnutí mají význam stanovený:

a) pokud jde o členské státy, v nařízení a v prováděcím nařízení;

b) pokud jde o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, v příslušných právních předpisech platných v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

Článek 2

Osobní oblast působnosti

Toto rozhodnutí se vztahuje na:

a) pracovníky, kteří jsou státními příslušníky Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kteří jsou nebo byli legálně zaměstnáni na území členského státu a kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům jednoho nebo více členských států, a jejich pozůstalé;

b) rodinné příslušníky pracovníků podle písmene a) za předpokladu, že s dotčeným pracovníkem oprávněně pobývají nebo pobývali po dobu jeho zaměstnání v některém členském státě;

c) pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členského státu, kteří jsou nebo byli legálně zaměstnáni na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, a jejich pozůstalé, a

d) rodinné příslušníky pracovníků podle písmene c) za předpokladu, že s dotčeným pracovníkem oprávněně pobývají nebo pobývali po dobu jeho zaměstnání v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

Článek 3

Rovnost zacházení

1. S pracovníky, kteří jsou státními příslušníky Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a jsou legálně zaměstnáni v členském státě, a se všemi jejich rodinnými příslušníky, kteří s nimi oprávněně pobývají, se s ohledem na dávky ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. h) zachází bez jakékoli diskriminace na základě státní příslušnosti ve srovnání se státními příslušníky členských států, v nichž jsou tito pracovníci zaměstnáni.

2. S pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, a se všemi jejich rodinnými příslušníky, kteří s nimi oprávněně pobývají, se s ohledem na dávky ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. h) zachází bez jakékoli diskriminace na základě státní příslušnosti ve srovnání se státními příslušníky Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

ČÁST II

VZTAHY MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKOU MAKEDONIÍ

Článek 4

Upuštění od pravidel týkajících se bydliště

1. Převoditelné dávky ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. i), na které mají osoby uvedené v čl. 2 písm. a) a c) nárok, nepodléhají žádnému snížení, úpravě, pozastavení, odnětí ani konfiskaci z důvodu skutečnosti, že příjemce pobývá

i) pro účely dávek podle právních předpisů členského státu na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo

ii) pro účely dávek podle právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na území členského státu.

2. Rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 2 písm. b) mají nárok na převoditelné dávky ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. i) stejným způsobem jako rodinní příslušníci pracovníka, který je státním příslušníkem dotyčného členského státu, pokud tito rodinní příslušníci pobývají na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

3. Rodinní příslušníci pracovníka uvedení v čl. 2 písm. d) mají nárok na převoditelné dávky ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. i) stejným způsobem jako rodinní příslušníci pracovníka, který je státním příslušníkem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud tito rodinní příslušníci pobývají na území některého členského státu.

ČÁST III

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 5

Spolupráce

1. Členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie si navzájem sdělují veškeré informace o změnách ve svých právních předpisech, které mohou mít vliv na používání tohoto rozhodnutí.

2. Pro účely tohoto rozhodnutí se orgány a instituce členských států a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie vzájemně podporují a postupují, jako by používaly své vlastní právní předpisy. Správní pomoc poskytovaná uvedenými orgány a institucemi je v zásadě bezplatná. Příslušné orgány členských států a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se však mohou dohodnout na náhradě některých nákladů.

3. Orgány a instituce členských států a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie mohou pro účely tohoto rozhodnutí komunikovat přímo mezi sebou a s dotčenými osobami či jejich zástupci.

4. Instituce a osoby, na které se vztahuje toto rozhodnutí, mají povinnost se vzájemně informovat a spolupracovat za účelem řádného používání tohoto rozhodnutí.

5. Dotčené osoby musí neprodleně informovat instituce příslušného členského státu nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud je příslušným státem, a členského státu bydliště nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, pokud je jejich státem bydliště, o každé změně osobní či rodinné situace, která se dotýká jejich práva na dávky podle tohoto rozhodnutí.

6. Nesplnění informační povinnosti uvedené v odstavci 5 může mít za následek použití odpovídajících opatření v souladu s vnitrostátním právem. Tato opatření však musí být rovnocenná opatřením použitelným v obdobných situacích podle vnitrostátního práva a nesmějí žadatelům v praxi znemožňovat či nadměrně ztěžovat výkon práv přiznaných tímto rozhodnutím.

7. Členské státy a Bývalá jugoslávská republika Makedonie mohou přijímat vnitrostátní předpisy, které stanoví podmínky pro ověření nároku na dávky zohledňující skutečnost, že příjemci pobývají nebo mají bydliště mimo území státu, ve kterém má sídlo dlužná instituce. Tyto předpisy musí být přiměřené, nesmějí být v žádném případě diskriminující na základě státní příslušnosti a musí být v souladu se zásadami tohoto rozhodnutí. Tyto předpisy musí být oznámeny Radě přidružení.

Článek 6

Správní kontroly a lékařské prohlídky

1. Tento článek se použije na osoby uvedené v článku 2, které pobírají převoditelné dávky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. i), a na instituce pověřené používáním tohoto rozhodnutí.

2. Pokud příjemce dávek nebo žadatel o dávky nebo jeho rodinný příslušník pobývá nebo má bydliště na území členského státu a dlužná instituce se nachází na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, anebo pokud příjemce dávek nebo žadatel o dávky nebo jeho rodinný příslušník pobývá nebo má bydliště na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a dlužná instituce se nachází na území členského státu, provádí na žádost dlužné instituce lékařskou prohlídku instituce místa pobytu nebo bydliště příjemce v souladu s postupy stanovenými právními předpisy používanými touto institucí.

Dlužná instituce v případě potřeby informuje instituci místa pobytu nebo bydliště o veškerých zvláštních požadavcích, které je třeba dodržet, a o předmětu lékařské prohlídky.

Instituce místa pobytu nebo bydliště zašle zprávu dlužné instituci, která o lékařskou prohlídku požádala.

Dlužná instituce si vyhrazuje právo nechat příjemce vyšetřit lékařem podle vlastního výběru, a to buď na území, na němž má příjemce dávek nebo žadatel o dávky bydliště nebo kde pobývá, anebo v zemi, v níž má sídlo dlužná instituce. Příjemce však může být vyzván, aby se dostavil do státu, ve kterém má sídlo dlužná instituce, pouze pod podmínkou, že vycestování nepoškodí jeho zdraví a že související náklady na cestu a na pobyt uhradí dlužná instituce.

3. Pokud příjemce dávek nebo žadatel o dávky nebo jeho rodinný příslušník pobývá nebo má bydliště na území členského státu a dlužná instituce se nachází na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, anebo pokud příjemce dávek nebo žadatel o dávky nebo jeho rodinný příslušník pobývá nebo má bydliště na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a dlužná instituce se nachází na území členského státu, provádí správní kontrolu na žádost dlužné instituce instituce místa pobytu nebo bydliště příjemce.

Instituce místa pobytu nebo bydliště zašle zprávu dlužné instituci, která o správní kontrolu požádala.

Dlužná instituce si vyhrazuje právo nechat situaci týkající se příjemce přezkoumat odborníkem podle vlastního výběru. Příjemce však může být vyzván, aby se dostavil do státu, ve kterém má sídlo dlužná instituce, pouze pod podmínkou, že vycestování nepoškodí jeho zdraví a že související náklady na cestu a na pobyt uhradí dlužná instituce.

4. Jeden nebo více členských států a Bývalá jugoslávská republika Makedonie se mohou dohodnout na jiných správních ustanoveních, o kterých musí informovat Radu stabilizace a přidružení.

5. Odchylně od zásady bezplatné vzájemné správní pomoci podle čl. 5 odst. 2 tohoto rozhodnutí hradí skutečnou částku výdajů na kontroly uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku dlužná instituce, která požadovala jejich provedení, instituci, která byla požádána o jejich provedení.

Článek 7

Použití článku 118 dohody

Článek 118 dohody se použije v případě, že se jedna strana domnívá, že druhá strana neplnila povinnosti stanovené v článcích 5 a 6.

Článek 8

Zvláštní ustanovení o používání právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Rada stabilizace a přidružení může v případě potřeby začlenit do přílohy II zvláštní ustanovení o používání právních předpisů Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Článek 9

Správní postupy podle stávajících dvoustranných dohod

Správní postupy obsažené ve stávajících dvoustranných dohodách mezi členským státem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií mohou být i nadále používány, nedotýkají-li se nepříznivě práv a povinností dotčených osob, které jsou stanoveny v tomto rozhodnutí.

Článek 10

Dohody doplňující postupy pro používání tohoto rozhodnutí

Jeden nebo více členských států a Bývalá jugoslávská republika Makedonie mohou uzavřít dohody určené k doplnění správních postupů pro používání tohoto rozhodnutí, zejména pokud jde o předcházení podvodům a chybám a boj proti nim.

ČÁST IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Přechodná ustanovení

1. Toto rozhodnutí nezakládá žádné nároky za období přede dnem svého vstupu v platnost.

2. S výhradou odstavce 1 se nárok podle tohoto rozhodnutí nabývá i ve vztahu k pojistné události, ke které došlo před jeho vstupem v platnost.

3. Jakékoli dávky, které nebyly přiznány nebo jejichž výplata byla pozastavena z důvodu státní příslušnosti nebo bydliště dotyčné osoby, jsou na žádost této osoby přiznány nebo obnoveny s účinností ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost za předpokladu, že nároky, na jejichž základě se dříve dávky poskytovaly, nebyly vyrovnány jednorázovou paušální platbou.

4. Je-li žádost uvedená v odstavci 3 podána do dvou let ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, získávají se nároky nabyté na základě tohoto rozhodnutí dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost a proti dotyčné osobě nelze uplatnit ustanovení právních předpisů žádného z členských států nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie týkající se propadnutí nebo promlčení nároků.

5. Je-li žádost uvedená v odstavci 3 podána po uplynutí dvou let ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, získávají se nároky, které nepropadly ani nebyly promlčeny, dnem podání žádosti, s výjimkou případů, kdy se použijí příznivější ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Článek 12

Přílohy tohoto rozhodnutí

1. Přílohy tohoto rozhodnutí tvoří jeho nedílnou součást.

2. Na žádost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie mohou být přílohy změněny rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne ….

Za Radu stabilizace a přidruzěni

přeseda

[1] Úř. věst. L 84, 20.3.2004, 13.

[2] Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 1.

[3] Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

[4] Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM ZVLÁŠTNÍCH NEPŘÍSPĚVKOVÝCH PENĚŽITÝCH DÁVEK BÝVALÉ JUGOSLÁVSKÉ REPUBLIKY MAKEDONIE

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ BÝVALÉ JUGOSLÁVSKÉ REPUBLIKY MAKEDONIE

--------------------------------------------------