29.6.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 170/19


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2010/C 170/04

Odkaz na číslo státní pomoci

X 189/2008

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN

Čl. 107 odst. 3 písm. a), Čl. 107 odst. 3 písm. c), Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

jedes Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland

diverse

diverse

Název opatření podpory

Investitionszulagengesetz 2007

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

BGBl I 2007 S. 282; BGBl I 2007 S. 2332; BGBl I 2008 S. 2350

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Změna XR 6/07

Investitionszulagengesetz 2007

Doba trvání

1.1.2007–13.12.2009

Dotyčná hospodářská odvětví

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití, Truhlářské práce, Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních, Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování, Kempy a tábořiště, Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti, Programování, poradenství a související činnosti, Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály, Inženýrské činnosti a související technické poradenství, Technické zkoušky a analýzy, Vědecký výzkum a vývoj, Reklama a průzkum trhu, Fotografické činnosti, Opravy komunikačních zařízení

Kategorie příjemce

MSP

velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1 120,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Daňové opatření

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti (článek 13) Režim podpory

30,00 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20,00 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf

Odkaz na číslo státní pomoci

X 227/2009

Členský stát

Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

XS 49/08

Název regionu (podle NUTS)

FRANCE

Poskytovatel podpory

Ministére de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

139 rue de Bercy

F75012 PARIS

http://www.minefi.gouv.fr/

Název opatření podpory

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2007–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 10,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Daňové opatření

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20,00 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle

Odkaz na číslo státní pomoci

X 711/2009

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Wielkopolskie

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa

www.ncbir.gov.pl

Název opatření podpory

Pomoc na badania i rozwój dla PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Typ opatření

podpory ad hoc – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

21.11.2008

Dotyčná hospodářská odvětví

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

Kategorie příjemce

MSP

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

PLZ 0,34 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50,00 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.ncbir.gov.pl

Odkaz na číslo státní pomoci

X 874/2009

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

TOSCANA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Regione Toscana

Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10 – 50122 – Firenze

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Název opatření podpory

Misura «Formazione professionale» – programma pluriennale della pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

LR 7 dicembre 2005, n.66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura»

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2009–31.12.2010

Dotyčná hospodářská odvětví

Rybolov a akvakultura

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,11 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60,00 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Odkaz na číslo státní pomoci

X 875/2009

Členský stát

Maďarsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Hungary

Čl. 107 odst. 3 písm. a), Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22

www.nfu.hu

Název opatření podpory

TÁMOP programból nyújtandó állami támogatások

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásról

Typ opatření

Režim podpory -

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

5.4.2009–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

HUF 169,71 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 144,26 HUF (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti (článek 13) Režim podpory

50,00 %

20 %

Podpora nově založeným malým podnikům (článek 14)

35,00 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50,00 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50,00 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100,00 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50,00 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25,00 %

20 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75,00 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100,00 %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25,00 %

20 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60,00 %

20 %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

50,00 %

Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 41)

75,00 %

Podpora na uhrazení dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků (článek 42)

100,00 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV