52010PC0699

/* KOM/2010/0699 konecném znení - NLE 2010/0340 */ Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 29.11.2010

KOM(2010) 699 v konečném znění

2010/0340 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne […]

o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V květnu 2007 Rada zmocnila Komisi ke sjednání Rámcové dohody o partnerství a spolupráci (DPS) s Vietnamem vycházející ze zmocnění k vyjednávání s Thajskem, Indonésií, Singapurem, Filipínami, Malajsií a Brunejí uděleného v listopadu 2004. Jednání s Vietnamem byla zahájena v Hanoji v listopadu 2007. Obě strany parafovaly dohodu o partnerství a spolupráci v Bruselu dne 4. října 2010 v návaznosti na schválení výsledků jednání Výborem stálých zástupců (Coreper).

DPS s Vietnamem je třetí dohodou podepsanou se zemí sdružení ASEAN během uplynulého roku, která následuje dohody s Indonésií a Filipínami. Tato dohoda nahrazuje současný právní rámec dohody mezi Evropským společenstvím a Vietnamem z roku 1995 a dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie z roku 1980, která byla rozšířena na Vietnam v roce 1999.

Tato dohoda s Vietnamem představuje další krok k rozšíření politických a hospodářských aktivit EU v jihovýchodní Asii. Vztahuje se na standardní politická ustanovení EU o lidských právech, mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních palných zbraních a lehkých zbraních a boji proti terorismu a uplatňuje politiku EU v oblasti zdanění a migrace. DPS tvoří základ pro účinnější spolupráci EU a jejích členských států s Vietnamem v oblasti rozvoje, obchodu, hospodářství a spravedlnosti. Zahrnuje rovněž takové oblasti, jako je zdraví, životní prostředí, změna klimatu, energie, vzdělávání a kultura, práce, zaměstnanost a sociální věci, věda a technologie a doprava. Dohoda se dále týká právní spolupráce, praní špinavých peněz a financování terorismu, organizované trestné činnosti a korupce. Vztahuje se rovněž na oblasti, které jsou v případě Vietnamu zvláště významné, například na spolupráci v oblasti lidských práv a právního státu, jakož i na odstraňování zbytků válečné munice a prevenci přírodních katastrof.

Konečně uzavření DPS usnadní zahájení a uzavření dohody o volném obchodu s Vietnamem v souladu s cílem EU vytvořit soudržný hospodářský a politický rámec pro vztahy mezi EU a zeměmi ASEAN.

2010/0340 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne […]

o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

vzhledem k těmto důvodům:

1. Dne 14. května 2007 Rada zmocnila Komisi sjednat s Vietnamskou socialistickou republikou Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci (dále jen „dohoda“).

2. Dohoda by měla být podepsána s výhradou jejího možného uzavření k pozdějšímu datu.

Ustanovení této dohody, jež spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazují Spojené království a Irsko jako zvláštní smluvní strany a ne jako součást Evropské unie, pokud Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem společně neoznámí Vietnamu, že Spojené království a/nebo Irsko je vázáno jako součást Evropské unie podle Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Pokud Spojené království a/nebo Irsko přestanou být v souladu s článkem 4a Protokolu č. 21 vázány jako součást Evropské unie, Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem okamžitě informuje Vietnam o jakékoli změně jejich postavení a v tomto případě jsou Spojené království a Irsko ustanoveními dohody i nadále vázány jako samostatné smluvní strany. Totéž platí pro Dánsko podle protokolu č. 22 o postavení Dánska připojeného k těmto smlouvám,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podepsání Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé se tímto schvaluje jménem Unie s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady se tímto zmocňuje k určení osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem po jeho přijetí.

V Bruselu dne […]

Za Radu

předseda / předsedkyně […]

PŘÍLOHA

RÁMCOVÁ DOHODA O KOMPLEXNÍM PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ JEDNÉ A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“

a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy“,

na jedné straně a

VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

dále jen „smluvní strany“,

VZHLEDEM K tradičním přátelským vztahům mezi smluvními stranami a těsným historickým, politickým a hospodářským vazbám, které je spojují,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany přikládají zvláštní význam komplexní povaze svých vzájemných vztahů, jak dokazuje mj. vietnamský „Rámcový plán pro vztahy mezi Vietnamem a Evropskou unií do roku 2010 a pokyny na období do roku 2015“ z roku 2005 a následné diskuse mezi smluvními stranami,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany považují tuto dohodu za součást širších a soudržných vztahů mezi nimi a dohod, jejichž stranami jsou obě smluvní strany společně,

ZNOVU POTVRZUJÍCE svůj závazek dodržovat obecné zásady mezinárodního práva a cíle a zásady Charty Organizace spojených národů a demokratické zásady a lidská práva,

ZNOVU POTVRZUJÍCE respektování nezávislosti, svrchovanosti, územní celistvosti a národní jednoty Vietnamské socialistické republiky,

ZNOVU POTVRZUJÍCE svou oddanost zásadě řádné správy věcí veřejných a boji proti korupci,

ZNOVU POTVRZUJÍCE své přání podporovat hospodářský a sociální rozvoj ve prospěch svých obyvatel s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje a požadavky na ochranu životního prostředí,

VZHLEDEM K TOMU, že Mezinárodní trestní soud představuje významný krok na cestě k míru a mezinárodní spravedlnosti, jehož cílem je účinné stíhání nejzávažnějších trestných činů s mezinárodním dosahem,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany sdílí názor, že šíření zbraní hromadného ničení představuje vážnou hrozbu pro mezinárodní bezpečnost, a přejí si posílit svůj dialog a spolupráci v této oblasti. Konsensuální přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 podtrhuje závazek celého mezinárodního společenství bojovat proti šíření zbraní hromadného ničení,

UZNÁVAJÍCE potřebu posílit závazky v oblasti odzbrojování a nešíření zbraní v rámci mezinárodních povinností platných pro smluvní strany,

S VYJÁDŘENÍM svého pevného odhodlání bojovat proti všem formám terorismu v souladu s mezinárodním právem, včetně předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a zavést účinnou mezinárodní spolupráci a nástroje k jejich odstranění, a majíce na paměti příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN,

UZNÁVAJÍCE význam dohody o spolupráci ze dne 7. března 1980 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), která byla v roce 1999 rozšířena na Vietnam, jakož i dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou ze dne 17. července 1995,

UZNÁVAJÍCE význam posílení stávajícího vztahu mezi smluvními stranami s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci a společnou vůli upevnit, prohloubit a diverzifikovat své vztahy v oblastech společného zájmu na základě svrchovanosti, rovnosti, nediskriminace, respektování přirozeného prostředí a vzájemné prospěšnosti,

UZNÁVAJÍCE status Vietnamu jako rozvojové země a s ohledem na příslušné úrovně rozvoje smluvních stran,

UZNÁVAJÍCE zásadní význam rozvojové spolupráce s rozvojovými zeměmi, zejména s rozvojovými zeměmi s nízkými a nižšími středními příjmy, pro jejich udržitelný hospodářský růst, udržitelný rozvoj a včasnou a plnou realizaci mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů, včetně rozvojových cílů tisíciletí Organizace spojených národů,

UZNÁVAJÍCE pokrok, kterého Vietnam dosáhl při plnění rozvojových cílů tisíciletí a při provádění své strategie sociálně-ekonomického rozvoje, jakož i současnou úroveň rozvoje jako rozvojové země s nízkými příjmy,

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany přisuzují zvláštní význam zásadám a pravidlům upravujícím mezinárodní obchod obsaženým v dohodě zakládající Světovou obchodní organizaci (WTO) a nutnosti jejich transparentního a nediskriminačního prosazování,

UZNÁVAJÍCE důležitou úlohu obchodu při rozvoji a význam obchodních preferenčních programů,

S VYJÁDŘENÍM svého pevného odhodlání podporovat udržitelný rozvoj ve všech jeho rozměrech, včetně ochrany životního prostředí a účinné spolupráce v boji proti změně klimatu, jakož i účinnou podporu a provádění mezinárodně uznaných pracovních norem ratifikovaných smluvními stranami,

ZDŮRAZŇUJÍCE význam spolupráce v oblasti migrace,

POTVRZUJÍCE své přání zlepšit, v plném souladu s činnostmi prováděnými v regionálním rámci, vzájemnou spolupráci na základě společných hodnot a vzájemné prospěšnosti,

ZAZNAMENÁVAJÍCE, že ustanovení této dohody, jež spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazují Spojené království a Irsko jako zvláštní smluvní strany, nebo alternativně jako součást Evropské unie v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Totéž platí pro Dánsko v souladu s protokolem o postoji Dánska, připojeným k uvedeným smlouvám,

SE DOHODLY TAKTO:

HLAVA I POVAHA A ROZSAH

Článek 1 Obecné zásady

1. Smluvní strany potvrzují svůj závazek dodržovat obecné zásady mezinárodního práva definované cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů, znovu potvrzené v prohlášení Valného shromáždění OSN o zásadách mezinárodního práva z roku 1970 týkajícím se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou OSN a v dalších příslušných mezinárodních smlouvách zdůrazňujících mimo jiné právní stát a zásadu pacta sunt servanda , a dodržovat demokratické zásady a lidská práva stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv Valného shromáždění OSN a jiných příslušných mezinárodních nástrojích v oblasti lidských práv, jejichž stranami jsou smluvní strany, které jsou základem vnitřních a vnějších politik obou smluvních stran a které představují podstatný prvek této dohody.

2. Smluvní strany potvrzují svůj závazek dále společně pracovat na plném dosažení mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů, včetně rozvojových cílů tisíciletí, a to splněním stávajících společných mezinárodních závazků, které se na ně vztahují. Toto ustanovení je zásadním prvkem této dohody. Smluvní strany potvrzují své příslušné závazky stanovené v Evropském konsensu o rozvoji z roku 2005, v Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci přijaté na fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci v roce 2005, v akčním programu z Akkry přijatém na třetím fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci a v hlavním prohlášení o účinnosti pomoci z Hanoje z roku 2006 s ohledem na další zlepšování výsledků rozvojové spolupráce, včetně pokroku při uvolňování podmínek poskytování pomoci a uskutečňování předvídatelnějších mechanismů pomoci.

3. Smluvní strany potvrzují svůj závazek podporovat udržitelný rozvoj ve všech jeho rozměrech, spolupracovat při řešení otázek v oblasti změn klimatu a globalizace a přispívat k plnění mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů včetně těch, které jsou obsaženy v rozvojových cílech tisíciletí.

4. Smluvní strany se shodují, že při provádění všech činností v oblasti spolupráce v rámci této dohody se zohlední jejich příslušná úroveň rozvoje, jejich potřeby a kapacity.

5. Smluvní strany potvrzují, že obchod hraje při rozvoji důležitou úlohu a že obchodní preferenční programy přispívají k rozvoji rozvojových zemí, včetně Vietnamu.

6. Smluvní strany se dohodly, že spolupráce podle této dohody bude probíhat v souladu s jejich příslušnými právními a správními předpisy a pravidly.

Článek 2 Cíle spolupráce

S ohledem na posílení svých dvoustranných vztahů se smluvní strany zavázaly vést široký dialog a podporovat další vzájemnou spolupráci ve všech odvětvích společného zájmu. Jejich úsilí bude zaměřeno zejména na:

a) navázání dvoustranné spolupráce a spolupráce ve všech příslušných regionálních a mezinárodních fórech a organizacích;

b) rozvoj obchodu a investic mezi smluvními stranami k jejich vzájemnému prospěchu;

c) zahájení spolupráce ve všech oblastech souvisejících s obchodem a investicemi, které jsou předmětem společného zájmu, s cílem usnadnit udržitelné obchodní a investiční toky a zabránit vzniku překážek pro obchod a investice a takové překážky odstraňovat, a to důsledně a doplňujícím způsobem ve vztahu ke stávajícím a budoucím regionálním iniciativám ES-ASEAN;

d) vymýcení chudoby prostřednictvím rozvojové spolupráce, podporu udržitelného rozvoje, řešení nových výzev, jako je změna klimatu a přenosné nemoci, prohloubení hospodářských reforem a začlenění do světového hospodářství;

e) zahájení spolupráce v oblasti práva a bezpečnosti, včetně právního státu a právní spolupráce, ochrany údajů, migrace, boje proti organizované trestné činnosti, praní peněz a nedovoleným drogám;

f) podporu spolupráce ve všech ostatních oblastech společného zájmu, včetně lidských práv, hospodářské politiky, finančních služeb, daní, průmyslové politiky a malých a středních podniků, informačních a komunikačních technologií, vědy a technologií, energetiky, dopravy, městského a regionálního plánování a rozvoje, cestovního ruchu, vzdělávání a odborné přípravy, kultury, změny klimatu, životního prostředí a přírodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství, chovu hospodářských zvířat, rybolovu a rozvoje venkova, zdravotnictví, statistiky, práce, zaměstnanosti a sociálních věcí, reformy veřejné správy, asociací a nevládních organizací, prevence a zmírňování přírodních katastrof, rovnosti žen a mužů;

g) posílení stávající účasti obou smluvních stran v programech subregionální a regionální spolupráce, jež jsou otevřené pro účast druhé smluvní strany, a podpora jejich budoucí účasti v těchto programech;

h) zahájení spolupráce při boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, boji proti nedovolenému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech a při odstraňování zbytků válečné munice;

i) zahájení spolupráce v oblasti boje proti terorismu;

j) zvýšení úlohy a zviditelnění smluvních stran v regionech druhé strany, a to cestou různých prostředků, včetně kulturních výměn, využívání informačních technologií a vzdělávání;

k) podporu vzájemného porozumění mezi lidmi mimo jiné prostřednictvím spolupráce mezi subjekty, jako jsou skupiny odborníků, akademičtí pracovníci, podniky a média, a to v podobě seminářů, konferencí, komunikace mezi mládeží a dalších činností.

Článek 3 Spolupráce v regionálních a mezinárodních organizacích

1. Smluvní strany se zavazují k výměně názorů a ke spolupráci v rámci regionálních a mezinárodních fór a organizací, jako jsou OSN a její agentury a organizace, dialog ASEAN–EU, regionální fórum ASEAN (ARF), setkání Asie-Evropa (ASEM) a Světová obchodní organizace (WTO).

2. Smluvní strany rovněž souhlasí s tím, že budou podporovat spolupráci v těchto oblastech mezi skupinami odborníků, akademickými pracovníky, nevládními organizacemi, podniky a médii, a to pořádáním seminářů, konferencí a jiných souvisejících činností za předpokladu, že je tato spolupráce založena na vzájemné dohodě.

Článek 4 Dvoustranná a regionální spolupráce

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že při řádném důrazu na záležitosti v rámci dvoustranné spolupráce provedou v každé oblasti dialogu a spolupráce podle této dohody související činnosti na dvoustranné nebo regionální úrovni nebo na obou úrovních současně. Při výběru vhodného rámce se smluvní strany budou snažit maximalizovat dopad na všechny zúčastněné strany a posílit jejich zapojení a přitom co nejlépe využít dostupných zdrojů při zohlednění politické a institucionální proveditelnosti a zajištění soudržnosti s dalšími činnostmi, na nichž se podílí Unie a ASEAN. Spolupráce může případně zahrnovat podporu integrace a rozvoj společnosti v zemích sdružení ASEAN.

2. Smluvní strany mohou podle potřeby rozhodnout o rozšíření finanční podpory pro kooperační činnosti v oblastech, na něž se dohoda vztahuje nebo jež s ní souvisí, podle svých příslušných finančních postupů a zdrojů. Tato spolupráce může zejména podporovat provádění vietnamských sociálně-ekonomických reforem a zahrnovat opatření na budování kapacit, například organizaci vzdělávacích programů, pracovních setkání a seminářů, výměnu odborníků, studie a další činnosti dohodnuté smluvními stranami v souladu se strategiemi dárcovské rozvojové pomoci.

HLAVA II

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek 5 Obecné zásady

1. Hlavními cíli rozvojové spolupráce jsou splnění rozvojových cílů tisíciletí, vymýcení chudoby, udržitelný rozvoj a začlenění do světového hospodářství. Cíle rozvojové spolupráce zohlední vietnamské strategie a programy sociálně-ekonomického rozvoje. Smluvní strany uznávají, že vzájemná rozvojová spolupráce má klíčový význam při řešení vietnamských rozvojových výzev.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat činnosti v oblasti spolupráce podle svých příslušných postupů a zdrojů.

Článek 6 Cíle spolupráce

Strategie rozvojové spolupráce smluvních stran se zaměří mimo jiné na:

a) dosažení udržitelného hospodářského růstu;

b) podporu lidského a sociálního rozvoje;

c) podporu institucionálních reforem a rozvoje;

d) podporu udržitelného životního prostředí, regenerace a osvědčených postupů a na zachování přírodních zdrojů;

e) prevenci a řešení následků změny klimatu;

f) podporu politik a nástrojů zaměřených na postupné začlenění do světového hospodářství a obchodu.

Článek 7 Formy spolupráce

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že buodu v každé oblasti spolupráce podle této hlavy provádět činnosti na dvoustranné nebo regionální úrovni nebo na obou úrovních současně, včetně trojstranné spolupráce.

2. Spolupráce smluvních stran může zahrnovat:

a) rozvojovou a technickou pomoc v rámci programů a projektů schválených smluvními stranami;

b) budování kapacit obou stran prostřednictvím vzdělávacích programů, pracovních setkání a seminářů, výměny odborníků, studií a společného výzkumu;

c) zvážení dalších forem financování rozvoje podle potřeby;

d) výměnu informací o osvědčených postupech účinné pomoci.

HLAVA III MÍR A BEZPEČNOST

Článek 8 Boj proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů

1. Smluvní strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních aktérů představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro mezinárodní stabilitu a bezpečnosti, a současně znovu potvrzují své zákonné právo na výzkum, vývoj, využití a přenos biologických, chemických a nukleárních technologií a souvisejících materiálů k mírovým účelům a obchod s nimi v souladu se smlouvami a úmluvami, které se na ně vztahují. Smluvní strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů úplným dodržováním a vnitrostátním provedením svých příslušných stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků, které se na ně vztahují. Smluvní strany se shodly, že toto ustanovení tvoří podstatný prvek této dohody.

2. Smluvní strany dále souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů:

a) přijetím opatření vedoucích k podpisu nebo ratifikaci všech dalších příslušných mezinárodních smluv a dohod, případně k přistoupení k těmto smlouvám nebo dohodám, a plnému provádění svých povinností;

b) vytvořením účinného systému vnitrostátních kontrol vývozu (s řádným zohledněním kapacit každé smluvní strany), v jehož rámci budou prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového využití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude obsahovat účinné postihy za porušení kontrol vývozu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1540, aniž by byly dotčeny činnosti související s běžným a legálním dovozem a vývozem a finanční transakce. To může zahrnovat poskytování pomoci, včetně budování kapacit.

3. Smluvní strany souhlasí, že povedou pravidelný politický dialog, který bude doprovázet a upevňovat uvedené prvky.

Článek 9 Spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech

1. Smluvní strany uznávají, že nedovolená výroba, přeprava a šíření ručních palných a lehkých zbraní ve všech aspektech, včetně jejich nadměrného hromadění, a jejich nekontrolované šíření představují i nadále vážnou hrozbu pro mír a mezinárodní bezpečnost, a současně znovu potvrzují svá zákonná práva vyrábět, dovážet a držet ruční palné a lehké zbraně za účelem sebeobrany a bezpečnosti. V této souvislosti mají smluvní strany na paměti obsah příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 64/50 a 64/51.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou sledovat a zcela plnit své povinnosti týkající se potírání nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech podle stávajících mezinárodních dohod, jejichž stranami jsou smluvní strany, a podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN, jakož i své závazky v rámci jiných mezinárodních nástrojů platných v této oblasti, jako je např. Akční program OSN k prevenci, potírání a vymýcení nedovoleného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech.

3. Smluvní strany se zavazují zahájit příslušný dialog s cílem vyměňovat si názory a informace a rozvinout společné chápání otázek a problémů spojených s nedovoleným obchodem s ručními palnými a lehkými zbraněmi a posílit svou schopnost předcházet tomuto obchodu, bojovat proti němu a vymýtit jej.

Článek 10

Spolupráce v oblasti boje proti terorismu

Smluvní strany znovu potvrzují důležitost boje proti terorismu při plném dodržování práva, včetně Charty OSN, práva v oblasti lidských práv, uprchlického i mezinárodního humanitárního práva. V tomto rámci a v souladu s Celosvětovou strategií OSN pro boj proti terorismu, která je obsažena v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/288 ze dne 8. září 2006, a se společným prohlášením EU-ASEAN ze dne 28. ledna 2003 o spolupráci za účelem boje proti terorismu, se strany dohodly, že posílí spolupráci v oblasti předcházení a potlačování terorismu.

Smluvní strany tak činí zejména:

a) v rámci úplného provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1373 a dalších příslušných rezolucí OSN a přijímáním opatření vedoucích k ratifikaci a plnému provádění mezinárodních úmluv a nástrojů pro předcházení terorismu a pro boj proti terorismu;

b) zavedením pravidelných konzultací o spolupráci při předcházení terorismu a boji proti terorismu, které budou probíhat v rámci smíšeného výboru;

c) výměnou informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích v souladu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy a podle programů a nástrojů smluvních stran poskytováním podpory při budování kapacit v oblasti boje proti terorismu a jeho předcházení;

d) výměnou názorů na prostředky a metody používané v boji proti terorismu a podněcování k teroristickým činům, včetně technických oblastí a vzdělávání, a výměnou zkušeností, pokud jde o předcházení terorismu;

e) spoluprací při prohlubování mezinárodního konsensu ohledně boje proti terorismu a jeho normativního rámce a na brzké dohodě o všeobecné úmluvě o mezinárodním terorismu k doplnění stávajících nástrojů OSN na potírání terorismu;

f) podporou spolupráce mezi členskými státy OSN při účinném provádění globální strategie OSN pro boj proti terorismu;

g) výměnou osvědčených postupů v oblasti ochrany lidských práv při boji proti terorismu.

Článek 11

Právní spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat na všech úrovních v oblasti výkonu spravedlnosti a vymáhání práva v právních záležitostech, při posilování právního státu a institucí.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat při posilování soudní kapacity a právního systému v takových oblastech, jako je občanské právo, občanské právo procesní a trestní právo procesní, a že se budou podílet na výměně informací týkajících se právních systémů a předpisů.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly, že budou spolupracovat v oblasti mezinárodního trestního soudnictví. Domnívají se, že nejzávažnější trestné činy, které znepokojují mezinárodní společenství, nesmějí být ponechány bez trestu a že přijetím příslušných opatření na odpovídající úrovni musí být zajištěno jejich účinné stíhání.

4. Smluvní strany se domnívají, že Mezinárodní trestní soud je pokrokovou a nezávislou institucí působící v zájmu mezinárodního míru a spravedlnosti. Dohodly se, že budu spolupracovat s cílem posilovat právní rámec zaměřený na prevenci a stíhání nejzávažnějších trestných činů, které znepokojují mezinárodní společenství, a že zváží možnost přistoupení k Římskému statutu. Smluvní strany se shodují, že dialog a spolupráce v této záležitosti by byly prospěšné.

HLAVA IV SPOLUPRÁCE V OBLASTI OBCHODU A INVESTIC

Článek 12 Obecné zásady

1. Smluvní strany se aktivně účastní dialogu o dvoustranném a mnohostranném obchodu a otázkách souvisejících s obchodem s cílem posílit dvoustranné obchodní vztahy a rozvinout mnohostranný obchodní systém.

2. Smluvní strany se zavazují v nejvyšší možné míře a k jejich vzájemnému prospěchu podporovat rozvoj a diverzifikaci svých obchodních výměn. Zavazují se, že dosáhnou lepších a předvídatelných podmínek přístupu na trh úsilím o odstranění překážek pro obchod, zejména prostřednictvím včasného odstranění necelních překážek a omezení obchodu a přijetím opatření ke zlepšení transparentnosti, s ohledem na činnost vykonávanou v této oblasti mezinárodními organizacemi, jejichž členy jsou obě smluvní strany.

3. Smluvní strany uznávají, že obchod hraje při rozvoji nepostradatelnou úlohu a že systémy obchodních preferencí, včetně všeobecného systému preferencí, a zvláštní a diferencované zacházení stanovené WTO se ukázaly pro rozvojové země jako prospěšné. Proto usilují o posílení svých konzultací o jejich účinném provádění.

4. Při provádění této hlavy smluvní strany zohlední svou úroveň rozvoje.

5. Smluvní strany se vzájemně informují o rozvoji obchodu a souvisejících politik, jako např. v zemědělství, v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele a životního prostředí.

6. Smluvní strany podporují dialog a spolupráci k rozvíjení svých obchodních a investičních vztahů, včetně řešení obchodních problémů a poskytování technické pomoci a programů budování kapacit k řešení obchodních záležitostí mimo jiné v oblastech uvedených v této hlavě.

7. Vzhledem k uvolňování svého potenciálu a využívání své hospodářské komplementarity se smluvní strany snaží prozkoumat a hledat další příležitosti a řešení s cílem posílit své obchodní a investiční vztahy, včetně případných jednání o volném obchodu a dalších dohodách společného zájmu.

Článek 13 Rozvoj obchodu

1. Smluvní strany se zavazují rozvíjet, diverzifikovat a posilovat vzájemný obchod a zvyšovat konkurenceschopnost svých produktů na domácím, regionálním a mezinárodním trhu. V tomto smyslu je cílem spolupráce mezi smluvními stranami především posílené budování kapacit v takových oblastech, jako jsou strategie rozvoje obchodu, optimalizace obchodního potenciálu, včetně všeobecného systému preferencí, konkurenceschopnost, podpora přenosu technologií mezi podniky, transparentnost politik, právních předpisů a nařízení, tržní informace, institucionální rozvoj i vytváření regionálních sítí.

2. Smluvní strany plně využijí pomoci na podporu obchodu a dalších doplňujících programů pomoci pro posílení vzájemného obchodu a investic.

Článek 14 Sanitární a fytosanitární otázky a dobré životní podmínky zvířat

1. Smluvní strany znovu potvrzují svá stávající práva a povinnosti vyplývající z Dohody WTO o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS).

2. Smluvní strany posílí vzájemnou spolupráci a výměnu informací o legislativních a prováděcích postupech, postupech vydávání osvědčení a kontroly sanitárních a fytosanitárních opatření v oblasti obchodu mezi stranami v rámci Dohody WTO o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS), Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC), Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) a Komise pro Codex Alimentarius.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou spolupracovat v záležitostech SPS a podporovat vzájemnou spolupráci v této oblasti cestou budování kapacit a technické pomoci, která bude odpovídat specifickým potřebám smluvních stran a která jim má pomoci s dodržováním právního rámce druhé strany týkajícího se mimo jiné bezpečnosti potravin, zdraví rostlin a zvířat a používání mezinárodních norem.

4. Smluvní strany se dohodly, že budou v případě potřeby spolupracovat v oblasti životních podmínek zvířat, včetně technické pomoci a budování kapacit pro rozvoj norem pro dobré životní podmínky zvířat.

5. Smluvní strany určí kontaktní místa pro komunikaci o záležitostech podle tohoto článku.

Článek 15 Technické překážky obchodu

1. Smluvní strany podporují využití mezinárodních norem, spolupracují a vyměňují si informace o normách, technických předpisech a postupech posuzování shody, zejména v rámci Dohody WTO o technických překážkách obchodu.

2. Smluvní strany usilují od počáteční fáze vypracovávání nových právních předpisů v oblasti technických překážek obchodu o výměnu informací. Za tímto účelem smluvní strany podporují opatření, jejichž cílem je odstranění rozdílů mezi nimi v oblasti posuzování shody a normalizace, jakož i silnější sbližování příslušných systémů smluvních stran v této oblasti a lepší soulad mezi těmito systémy. Smluvní strany se dohodly na výměně názorů ohledně možnosti využít certifikace provedené třetí stranou k usnadnění dvoustranných obchodních toků a tuto možnost prověřit.

3. Spolupráce v oblasti technických překážek obchodu může probíhat mj. prostřednictvím dialogu ve vhodné formě, společných projektů, technické pomoci a programů budování kapacit. Smluvní strany v případě potřeby určí kontaktní místa pro komunikaci o záležitostech podle tohoto článku.

Článek 16 Celní spolupráce a usnadnění obchodu

1. Smluvní strany:

a) si vyměňují zkušenosti a osvědčené postupy a hledají možnosti usnadnění dovozu, vývozu a jiných celních režimů;

b) zajišťují transparentnost celních předpisů a předpisů o usnadnění obchodu;

c) rozvíjejí celní spolupráci a účinné mechanismy vzájemné správní pomoci;

d) usilují o širokou názorovou shodu a společný postup v rámci příslušných mezinárodních iniciativ, včetně těch, které se týkají usnadňování obchodu.

2. Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost mimo jiné

a) zlepšení bezpečnostního rozměru mezinárodního obchodu;

b) zajištění účinnějšího vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v rámci celních řízení;

c) zajištění vyváženého přístupu mezi usnadňováním obchodu a bojem proti podvodům a nesrovnalostem.

3. Aniž jsou dotčeny další formy spolupráce stanovené v této dohodě, obě smluvní strany prohlašují, že mají zájem zvážit do budoucna možnost uzavřít v institucionálním rámci zřízeném touto dohodou protokoly o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celní oblasti.

4. Smluvní strany budou usilovat o mobilizaci zdrojů technické pomoci na podporu celní spolupráce a předpisů o usnadnění obchodu podle této dohody.

Článek 17 Investice

Smluvní strany podporují větší tok investic rozvíjením přitažlivého a stabilního prostředí pro investice prostřednictvím důsledného dialogu zaměřeného na zlepšení porozumění a spolupráce v oblasti investic, na přezkum správních mechanismů pro usnadnění investičních toků a na podporu stabilních, transparentních, otevřených pravidel a rovných podmínek pro investory smluvních stran.

Článek 18 Politika hospodářské soutěže

1. Smluvní strany si zachovají stávající právní předpisy a orgány pro hospodářskou soutěž. Smluvní strany uplatňují tyto předpisy účinným, nediskriminačním a transparentním způsobem s cílem podpořit právní jistotu na svém vlastním území.

2. Proto mohou smluvní strany vyvíjet aktivity týkající se budování kapacit a další spolupráce v oblasti vytváření a provádění právních předpisů a nařízení pro hospodářskou soutěž s výhradou dostupnosti financování v rámci nástrojů spolupráce a programů smluvních stran.

Článek 19 Služby

Smluvní strany zahájí pravidelný dialog zaměřený zejména na výměnu informací ohledně svého regulativního prostředí s cílem stanovit osvědčené postupy, podpořit vzájemný přístup na své trhy, včetně elektronického obchodu, podpořit přístup ke zdrojům kapitálu a technologiím a obchod se službami mezi oběma regiony a na trzích třetích zemí.

Článek 20 Ochrana práv duševního vlastnictví

1. Smluvní strany znovu potvrzují význam, jaký pro ně má ochrana práv duševního vlastnictví a úplné provádění mezinárodních závazků v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví s cílem zajistit přiměřenou a účinnou ochranu těchto práv v souladu s příslušnými mezinárodními normami/dohodami, jako je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) a Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (Úmluva UPOV), včetně účinných prostředků k jejich prosazování.

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že posílí spolupráci v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a jejich prosazování, včetně vhodných prostředků k usnadnění ochrany a registrace zeměpisných označení druhé smluvní strany na svém území s ohledem na mezinárodní pravidla, postupy a vývoj v této oblasti a své příslušné kapacity.

3. Spolupráce bude probíhat způsoby dohodnutými smluvními stranami, např. formou výměny informací a zkušeností o takových záležitostech, jako je používání, podpora, šíření, zefektivnění, řízení, harmonizace, ochrana, vymáhání a efektivní uplatňování práv duševního vlastnictví, předcházení porušování těchto práv, boj proti padělání a pirátství, což zahrnuje mimo jiné také zřízení a posílení organizací pro kontrolu a ochranu těchto práv.

Článek 21 Větší účast hospodářských subjektů

1. Smluvní strany podpoří a usnadní činnost obchodních a průmyslových komor, jakož i spolupráci mezi profesními sdruženími smluvních stran s cílem podpořit obchod a investice v oblastech zájmu obou smluvních stran.

2. Smluvní strany podpoří dialog mezi svými příslušnými regulačními orgány a subjekty ze soukromého sektoru s cílem projednat současný vývoj v obchodním a investičním prostředí, prozkoumat potřeby rozvoje soukromého sektoru a vyměňovat si názory na politické rámce pro posilování konkurenceschopnosti podniků.

Článek 22 Konzultace

Pro zajištění bezpečnosti a předvídatelnosti ve svých dvoustranných obchodních vztazích se smluvní strany dohodly, že na žádost jedné smluvní strany neprodleně a co nejrychleji konzultují všechny rozdíly, které mohou vyvstat v souvislosti s obchodem nebo obchodními záležitostmi v rámci této hlavy.

HLAVA V

SPOLUPRÁCE V OBLASTI SPRAVEDLNOSTI

Článek 23 Boj proti organizované trestné činnosti

Strany se dohodly na spolupráci v boji proti organizované, hospodářské a finanční trestné činnosti, jakož i korupci. Tato spolupráce je zaměřena zejména na provádění a prosazování příslušných mezinárodních norem a nástrojů, jako je Úmluva OSN o nadnárodní organizované trestné činnosti a její doplňkové protokoly a Úmluva OSN proti korupci.

Článek 24 Spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu

1. Smluvní strany se shodly na tom, že musí spolupracovat a usilovat o to, aby předcházely riziku zneužívání svých finančních systémů a praní výnosů z jakékoli závažné trestné činnosti, jak doporučuje Finanční akční výbor (FATF).

2. Obě smluvní strany se dohodly podporovat vzdělávání a technickou pomoc zaměřenou na rozvoj a provádění právních předpisů a účinné fungování mechanismů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Spolupráce zejména umožní výměnu důležitých informací mezi příslušnými orgány smluvních stran v rámci jejich právních předpisů na základě vhodných norem pro boj proti praní peněz a financování terorismu rovnocenným normám přijatým smluvními stranami a mezinárodními orgány činnými v této oblasti, jako je například Finanční akční výbor.

Článek 25 Spolupráce v boji s nedovolenými drogami

1. Smluvní strany budou spolupracovat při zajišťování soudržného a vyváženého přístupu prostřednictvím účinné akce a koordinace mezi příslušnými orgány, včetně orgánů z oblasti prosazování práva, cel, zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra a dalších příslušných odvětví, s cílem omezit nabídku nedovolených drog (včetně nedovoleného pěstování opiového máku a výroby syntetických drog), obchodování s nimi a poptávku po nich, jakož i jejich dopad na uživatele drog a společnost jako celek, a dosáhnout účinnější kontroly chemických prekurzorů.

2. Strany se dohodnou na způsobech spolupráce pro dosažení těchto cílů. Opatření mají vycházet ze společně dohodnutých zásad ve shodě s příslušnými mezinárodními úmluvami, jejichž stranami jsou smluvní strany, politickými prohlášeními, prohlášením o hlavních zásadách pro snížení poptávky po drogách a opatřeními pro posílení mezinárodní spolupráce v boji proti celosvětovému problému drog, schváleným v červnu roku 1998 na 20. zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN věnovanému drogám a Politickým prohlášením a akčním plánem přijatým na 52. zasedání Komise OSN pro omamné látky v březnu 2009.

3. Spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat technickou a správní pomoc, především v těchto oblastech: příprava vnitrostátních právních předpisů a politik, zakládání státních institucí a informačních a monitorovacích center, školení zaměstnanců, výzkum v oblasti drog, úsilí o snížení poptávky po drogách a jejich škodlivého účinku, soudní a policejní spolupráce a účinná kontrola prekurzorů z důvodu souvislosti s nedovolenou výrobou omamných a psychotropních látek. Smluvní strany se mohou dohodnout na dalších oblastech spolupráce.

Článek 26 Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že budou vhodným způsobem spolupracovat při zvyšování úrovně ochrany osobních údajů v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními normami, které jsou např. obsaženy v mezinárodních nástrojích, pokud jsou tyto nástroje platné pro smluvní strany.

2. Spolupráce v oblasti ochrany osobních údajů může zahrnovat mimo jiné technickou pomoc ve formě výměny informací a odborných znalostí.

HLAVA VI SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ROZVOJ A JINÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE

Článek 27 Spolupráce v oblasti migrace

1. Smluvní strany znovu potvrzují význam společného úsilí při řízení migračních toků mezi svými územími. S cílem posílit spolupráci smluvní strany zahájí komplexní dialog o všech otázkách souvisejících s migrací. Obavy spojené s migrací budou začleněny do národních strategií pro hospodářský a sociální rozvoj zemí původu, tranzitních a cílových zemí migrantů.

2. Spolupráce smluvních stran bude vycházet z posouzení konkrétních potřeb provedeného v rámci vzájemných konzultací mezi smluvními stranami a bude probíhat v souladu s příslušnými platnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy. Spolupráce se mimo jiné zaměří na:

a) řešení vlastních příčin migrace;

b) zahájení komplexního dialogu o legální migraci s cílem zřídit smluvními stranami dohodnuté mechanismy na podporu příležitostí legální migrace;

c) výměnu zkušeností a postupů ohledně dodržování a uplatňování ustanovení Ženevské úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a protokolu z roku 1967, a zejména zásad „nenavracení“ a „dobrovolného návratu“;

d) pravidla přijímání, jakož i práva a status přijatých osob, spravedlivé zacházení s legálně pobývajícími cizími státními příslušníky a jejich integraci, vzdělávání a odbornou přípravu, opatření proti rasismu a xenofobii;

e) zavedení účinné a preventivní politiky proti nelegálnímu přistěhovalectví, převaděčství a obchodování s lidmi, včetně způsobů potírání sítí převaděčů a obchodníků s lidmi a ochrany obětí tohoto obchodu;

f) návrat – za lidských a důstojných podmínek – osob nelegálně pobývajících, včetně prosazování jejich dobrovolného návratu, a zpětné přebírání těchto osob v souladu s odstavcem 3;

g) otázky, které se považují za věc společného zájmu v oblasti víz a bezpečnosti cestovních dokladů;

h) otázky, které se považují za věc společného zájmu v oblasti hraničních kontrol;

i) budování technických kapacit a kapacit lidských zdrojů.

3. V rámci spolupráce za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví, a aniž je dotčena nezbytnost ochrany obětí obchodu s lidmi, smluvní strany dále souhlasí s tím, že:

a) Vietnam převezme zpět své státní příslušníky, kteří se nelegálně zdržují na území členského státu, na žádost příslušných orgánů tohoto členského státu a bez zbytečného odkladu, jakmile je příslušnými orgány Vietnamu v souladu s jeho vnitrostátními předpisy nebo příslušnými stávajícími dohodami zjištěna vietnamská státní příslušnost osoby, která má být převzata;

b) každý členský stát převezme zpět své státní příslušníky, kteří se nelegálně zdržují na území Vietnamu, na žádost příslušných orgánů Vietnamu a bez zbytečného odkladu, jakmile je příslušnými orgány daného členského státu v souladu s jeho vnitrostátními předpisy nebo příslušnými stávajícími dohodami zjištěna státní příslušnost osoby, která má být převzata.

Smluvní strany za tímto účelem poskytnou svým státním příslušníkům odpovídající doklady totožnosti. Pokud osoba, která má být zpětně převzata, nevlastní žádný průkaz totožnosti či jiný doklad potvrzující její státní příslušnost, odpovědné orgány daného členského státu nebo Vietnamu zajistí na žádost Vietnamu nebo daného členského státu pohovor s osobou za účelem zjištění její státní příslušnosti.

4. Smluvní strany posílí svou spolupráci v oblasti zpětného přebírání osob v rámci svých příslušných právních předpisů a postupů s cílem na žádost jedné ze smluvních stran a ve vzájemné shodě sjednat dohodu mezi EU a Vietnamem o zpětném přebírání svých státních příslušníků.

Článek 28 Vzdělávání a odborná příprava

1. Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat vzdělávání a odbornou přípravu, která bude náležitě respektovat jejich různorodost, s cílem zlepšovat vzájemné porozumění, a že budou zvyšovat povědomí o možnostech vzdělávání ve Vietnamu a v EU.

2. Smluvní strany budou rovněž klást větší důraz na opatření zaměřená na vytváření kontaktů mezi svými vysokoškolskými institucemi a odbornými agenturami a na podporu výměny informací, know-how, studentů, odborníků a technických zdrojů a na využívání možností nabízených v rámci programů Unie v jihovýchodní Asii v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i zkušeností, kterých obě strany na tomto poli dosáhly.

3. Obě smluvní strany se rovněž dohodly, že budou podporovat provádění příslušných programů v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jako je program Erasmus Mundus a vzdělávací programy pro konferenční tlumočníky, a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v EU a ve Vietnamu v oblasti společných diplomů a výzkumných programů s cílem podpořit spolupráci a mobilitu v akademické oblasti.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že zahájí dialog o otázkách společného zájmu ohledně modernizace vysokého školství a systémů technického a odborného vzdělávání, který by mohl zahrnovat především opatření technické pomoci zaměřená mimo jiné na zlepšování rámce kvalifikací a zajištění kvality.

Článek 29 Zdraví

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti zdravotnictví s cílem zlepšit zdravotní podmínky a sociální zabezpečení, zejména posílit systém zdravotnictví, včetně zdravotní péče a zdravotního pojištění.

2. Spolupráce se uskuteční zejména prostřednictvím:

a) programů zaměřených na posilování zdravotnictví, včetně zlepšování zdravotních systémů, zdravotních služeb a zdravotních podmínek, jakož i sociálního zabezpečení;

b) společných aktivit v oblasti epidemiologie, včetně spolupráce při včasné prevenci a kontrole epidemií, jako je influenza ptáků a pandemická chřipka a jiné závažné přenosné choroby;

c) mezinárodních dohod v oblasti zdraví, zejména Rámcové úmluvy o kontrole tabáku a mezinárodního zdravotního řádu;

d) norem v oblasti bezpečnosti potravin, včetně automatické kontrolní sítě pro dovozy potravin, na které se vztahuje článek 14;

e) vzájemně dohodnuté výměny informací a zkušeností z oblasti politik a nařízení týkajících se léčiv a lékařského vybavení;

f) prevence a kontroly nepřenosných chorob prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů, podporou zdravého stylu života, řešení hlavních zdravotních faktorů, jakož i sledování a řízení těchto chorob.

3. Smluvní strany uznávají význam další modernizace zdravotnictví a souhlasí s posilováním budování kapacit a technické pomoci ve zdravotnictví.

Článek 30 Životní prostředí a přírodní zdroje

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že je potřeba chránit a udržitelným způsobem spravovat přírodní zdroje a biologickou rozmanitost jako základ pro rozvoj stávajících a budoucích generací.

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem spolupráce v této oblasti bude zachování a zlepšení životního prostředí s cílem udržitelného rozvoje. Při všech činnostech vyvíjených smluvními stranami podle této dohody se přihlíží k závěrům Světového summitu o udržitelném rozvoji.

3. Smluvní strany se dohodly na spolupráci s cílem posílit vzájemnou podporu environmentální politiky a začlenění environmentálních ohledů do všech oblastí spolupráce.

4. Smluvní strany usilují o pokračování a posilování spolupráce, zejména pokud jde o:

a) podporu aktivní účasti smluvních stran na provádění mnohostranných environmentálních dohod, jejichž členy jsou smluvní strany, včetně Basilejské úmluvy, Stockholmské úmluvy a Rotterdamské úmluvy;

b) podporu environmentálního uvědomění a posilování místní účasti, včetně účasti původních a místních společenství na ochraně životního prostředí a úsilí o udržitelný rozvoj;

c) podporu a používání technologií, výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí, mimo jiné využíváním regulativních a tržních nástrojů;

d) zamezení nelegálního převozu odpadů, včetně nebezpečného odpadu a látek poškozujících ozonovou vrstvu, přes hranice;

e) zlepšení kvality vnějšího ovzduší, ekologické nakládání s odpady, bezpečnost chemických látek, udržitelné a integrované hospodaření s vodními zdroji a podporu udržitelné spotřeby a výroby;

f) udržitelný rozvoj a ochranu lesů, včetně podpory udržitelného hospodaření s lesy, certifikace lesů a opatření zaměřených na boj proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu, a integraci rozvoje lesního hospodářství do rozvoje místních společenství;

g) účinnou správu národních parků a vymezení a ochranu oblastí s biologickou rozmanitostí a křehkých ekosystémů, s řádným ohledem na místní a domorodá společenství žijící v těchto oblastech nebo v jejich blízkosti;

h) ochranu a zachování pobřežního a mořského prostředí a podporu efektivního hospodaření s vodními zdroji s cílem dosáhnut udržitelného rozvoje moří;

i) ochranu půdy, zachování funkcí půdy a udržitelné hospodaření s půdou;

j) posilování kapacit pro hospodaření s půdou, transparentní hospodaření s půdou a řádné fungování trhu s pozemky na základě zásady udržitelného hospodaření s půdou a spravedlivých práv pro zúčastněné strany s cílem zajistit účinné využívání a ochranu životního prostředí s ohledem na udržitelný rozvoj.

5. Za tímto účelem smluvní strany usilují o posílení spolupráce ve dvoustranném a mnohostranném rámci, včetně programů technické pomoci zaměřených na podporu rozvoje, přenos a využívání technologií šetrných k životnímu prostředí, jakož i iniciativ a dohod o partnerství založených na zásadě vzájemné prospěšnosti pro brzké uskutečnění rozvojových cílů tisíciletí.

Článek 31 Spolupráce v oblasti změny klimatu

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat, aby urychlily boj proti změně klimatu a jejímu vlivu na zhoršování životního prostředí a chudobu, aby podpořily politiku, která by pomohla zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se jejím negativním účinkům, zejména zvyšování hladiny moří, a aby směřovaly svá hospodářství k udržitelnému růstu s nízkými emisemi CO2.

2. Spolupráce sleduje tyto cíle:

a) boj proti změně klimatu s obecným cílem přechodu k nízkouhlíkovému, bezpečnému a udržitelnému hospodářství prostřednictvím konkrétních zmírňujících opatření v souladu se zásadami Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC);

b) snížení spotřeby energie svých hospodářství podpořením energetické účinnosti, úspory energie a využíváním bezpečné a udržitelné energie z obnovitelných zdrojů a přechod k ekologicky šetrné výrobě energie přispívající k vytváření základu pro revoluci v oblasti zelené energie;

c) podporu udržitelných spotřebních a výrobních modelů ve svých hospodářstvích, které přispějí k minimalizaci tlaku na ekosystémy, včetně půdy a klimatu;

d) přizpůsobení se nevyhnutelným nepříznivým dopadům změny klimatu, včetně začlenění adaptačních opatření do strategií a plánování růstu a rozvoje smluvních stran ve všech oblastech a na všech úrovních.

3. Pro uskutečnění cílů stanovených v odstavci 2 smluvní strany:

a) zintenzívní politický dialog a spolupráci na technické úrovni;

b) podpoří spolupráci při činnostech v oblasti výzkumu a vývoje a nízkouhlíkových technologií;

c) posílí spolupráci v oblasti zmírňujících opatření, plánů pro nízkouhlíkový růst a vnitrostátních plánů pro přizpůsobení se změnám klimatu, které budou vycházet ze situace jednotlivých států, a při snižování rizika katastrof;

d) posílí budování kapacit a instituce pro zvládání výzev souvisejících se změnou klimatu;

e) podpoří zvyšování informovanosti, zejména nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a osob žijících v ohrožených oblastech, a usnadní účast místních společenství v reakci na změnu klimatu.

Článek 32 Zemědělství, lesní hospodářství, chov hospodářských zvířat, rybolov a rozvoj venkova

1. Smluvní strany se dohodly, že posílí spolupráci mimo jiné prostřednictvím intenzivnějšího dialogu a výměny zkušeností týkajících se zemědělství, lesního hospodářství, chovu hospodářských zvířat, rybolovu a rozvoje venkova zejména v těchto oblastech:

a) zemědělská politika a mezinárodní perspektivy zemědělství obecně;

b) usnadnění obchodu s rostlinami, zvířaty a výrobky z nich mezi smluvními stranami a rozvoj a podpora trhu;

c) rozvojová politika ve venkovských oblastech;

d) politika jakosti pro výrobky z rostlin, zvířat a vodních živočichů, a zejména chráněná zeměpisná označení a ekologická produkce; uvádění kvalitních produktů na trh, zejména produktů ekologického zemědělství a produktů s chráněným zeměpisným označením (označování, certifikace a kontrola);

e) dobré životní podmínky zvířat;

f) rozvoj udržitelného zemědělství, které je ohleduplné k životnímu prostředí, a přenos biotechnologií;

g) podpora udržitelné a odpovědné dlouhodobé námořní a rybářské politiky, včetně zachování pobřežních a mořských zdrojů a hospodaření s nimi;

h) podpora úsilí o prevenci a zabránění nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a nezákonné těžby dřeva a obchodu s produkty lesního hospodářství a boj proti nim prostřednictvím prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT) a dohody o dobrovolném partnerství (VPA);

i) výzkum dědičnosti, výběr plemen zvířat a rostlinných odrůd, včetně zvyšování kvality chovu hospodářských zvířat, a výzkum v oblasti krmiv a výživy suchozemských a vodních živočichů;

j) zmírnění negativních účinků změny klimatu na zemědělskou produkci a omezení chudoby v odlehlých a venkovských oblastech;

k) podpora a prosazování udržitelného lesního hospodářství, včetně přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích negativních účinků.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že prověří možnosti technické pomoci pro rostlinnou a živočišnou výrobu, mimo jiné včetně zvyšování užitkovosti zvířat a produktivity rostlin a kvality produktů, a dále na tom, že uváží vytvoření programů pro budování kapacit zaměřených na zlepšování řídících schopností na tomto poli.

Článek 33 Spolupráce v oblasti rovnosti žen a mužů

1. Smluvní strany budou spolupracovat při posilování politiky a programů souvisejících s rovností žen a mužů, jakož i při budování institucionálních a správních kapacit, a podporují provádění národních strategií pro rovnost žen a mužů, včetně práv a posílení postavení žen, s cílem zajistit rovnoměrnou účast žen a mužů ve všech oblastech hospodářského, kulturního, politického a sociálního života. Spolupráce se zaměří především na zlepšování přístupu žen ke zdrojům nezbytným k plnému uplatňování jejich základních práv.

2. Smluvní strany podpoří vytvoření vhodného rámce pro:

a) zajištění toho, aby byly otázky rovnosti žen a mužů řádně začleněny do všech strategií, politik a programů rozvoje;

b) výměnu zkušeností a modelů na podporu rovnosti žen a mužů a podporu zavedení pozitivních opatření ve prospěch žen.

Článek 34 Spolupráce při odstraňování zbytků válečné munice

Obě smluvní strany uznávají význam spolupráce při odstraňování min, bomb a další nevybuchlé munice a s ohledem na další příslušné mezinárodní nástroje také význam dodržování mezinárodních smluv, jichž jsou stranami. Smluvní strany se proto dohodly, že budou spolupracovat prostřednictvím:

a) výměny zkušeností a dialogu, posilování správních kapacit a vzdělávání odborníků, vědců a specialistů, včetně pomoci při budování kapacit podle jejich vnitřních postupů pro řešení výše uvedených otázek;

b) informovanosti a vzdělávání v oblasti prevence nehod způsobených bombami a minami, rehabilitace obětí bombových a minových výbuchů a jejich opětovné začlenění do společnosti.

Článek 35 Spolupráce v oblasti lidských práv

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat při podpoře a ochraně lidských práv, mimo jiné s ohledem na provádění mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, jichž jsou stranami. Za tímto účelem bude poskytována technická pomoc.

2. Tato spolupráce může mimo jiné zahrnovat:

a) prosazování lidských práv a vzdělávání v této oblasti;

b) posilování institucí zaměřených na lidská práva;

c) posilování stávajícího dialogu o lidských právech;

d) posilování spolupráce s institucemi OSN zaměřenými na lidská práva.

Článek 36 Reforma veřejné správy

Smluvní strany se na základě posouzení konkrétních potřeb provedeného v rámci vzájemných konzultací dohodly, že budou spolupracovat při restrukturalizaci a zvyšování účinnosti svých veřejných správ, mj. aby:

a) zvýšily účinnost jejich organizace, např. pomocí decentralizace;

b) zvýšily účinnost institucí při poskytování služeb;

c) zlepšily správu veřejných financí a skládání účtů v souladu s příslušnými právními a správními předpisy smluvních stran;

d) zlepšily právní a institucionální rámec;

e) budovaly kapacity pro navrhování a provádění politik (poskytování veřejných služeb, sestavování a plnění rozpočtu, boj proti korupci);

f) budovaly kapacity pro donucovací mechanismy a orgány;

g) reformovaly veřejnou službu, orgány a správní postupy;

h) budovaly kapacity pro modernizaci veřejné správy.

Článek 37 Asociace a nevládní organizace

1. Smluvní strany uznávají úlohu a možný příspěvek asociací a nevládních organizací, včetně sociálních partnerů, k procesu spolupráce v rámci této dohody.

2. V souladu se zásadami demokracie a právními a správními předpisy příslušné smluvní strany mohou asociace a nevládní organizace:

a) přispívat k procesu tvorby politik;

b) být informovány o konzultacích o strategiích rozvoje a spolupráce a odvětvových politikách a účastnit se jich, zejména v oblastech, které se jich týkají, a to ve všech fázích rozvojového procesu;

c) získávat finanční prostředky v rozsahu, v jakém to umožňují vnitřní pravidla obou stran, jakož i podporu pro budování kapacit v kritických oblastech;

d) účastnit se provádění programů spolupráce v oblastech, které se jich týkají.

Článek 38 Kultura

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat mnohostrannou kulturní spolupráci, která bude náležitě respektovat jejich různorodost, s cílem zlepšovat vzájemné porozumění a znalosti o svých kulturách.

2. Smluvní strany budou usilovat o přijetí příslušných opatření na podporu kulturních výměn a o provádění společných iniciativ v různých oblastech kultury, včetně spolupráce na zachování kulturního dědictví s ohledem na kulturní rozmanitost. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že budou nadále společně podporovat činnosti nadace Asie–Evropa v rámci setkání Asie–Evropa (ASEM). Za tímto účelem smluvní strany podporují a prosazují dlouhodobé partnerství a činnosti v oblasti spolupráce mezi svými kulturními institucemi.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že se budou radit a spolupracovat na příslušných mezinárodních fórech, jako je UNESCO, s cílem uskutečňovat společné cíle a podporovat kulturní rozmanitost, jakož i ochranu kulturního dědictví. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že podpoří ratifikaci a posílení spolupráce při provádění Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů přijaté dne 20. října 2005, jež zdůrazňuje politický dialog ohledně začlenění kultury do udržitelného rozvoje a snižování chudoby, aby se usnadněním rozvoje kultury podpořil vznik dynamického odvětví kultury. Smluvní strany nadále povzbuzují další státy, aby ratifikovaly tuto úmluvu.

Článek 39 Vědecko-technická spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že budou posilovat vědecko-technickou spolupráci v oblastech společného zájmu, mimo jiné v oblasti průmyslu, energetiky, dopravy, životního prostředí především v oblasti změny klimatu a hospodaření s přírodními zdroji (např. rybolov, lesní hospodářství a rozvoj venkova), zemědělství a zabezpečení potravin, biotechnologií a zdraví lidí a zvířat při zohlednění svých příslušných politik a programů spolupráce.

2. Cílem této spolupráce je mimo jiné:

a) povzbuzovat výměnu vědecko-technických informací a know-how, včetně těch, které se týkají provádění politik a programů;

b) podporovat trvalé vztahy a výzkumná partnerství mezi vědeckými komunitami, výzkumnými středisky, univerzitami a průmyslem smluvních stran;

c) podporovat vzdělávání lidských zdrojů v oblasti vědy a technologie;

d) ve větší míře využívat vědecko-technický výzkum k podpoře udržitelného rozvoje a zlepšování kvality života.

3. Spolupráce má tuto podobu:

a) společné výzkumné a vývojové projekty a programy;

b) výměna informací, znalostí a zkušeností prostřednictvím společně pořádaných vědeckých seminářů a pracovních setkání, jednání, sympozií a konferencí;

c) vzdělávání a výměna vědeckých pracovníků a mladých vědců v rámci programů mezinárodní mobility a výměnných programů, při nichž lze předpokládat co největší šíření výsledků výzkumu, vzdělávání a osvědčených postupů;

d) jinou podobu dle dohody smluvních stran.

4. Smluvní strany podporují zapojení svých vysokoškolských institucí, výzkumných středisek a výrobních odvětví, zejména malých a středních podniků, do této spolupráce. Činnosti v rámci této spolupráce by měly být založeny na zásadách vzájemnosti, spravedlivého zacházení a vzájemných výhod a zajistit odpovídající ochranu duševního vlastnictví.

5. Při spolupráci mají zvláštní prioritu mimo jiné tyto oblasti:

a) podpora a usnadnění přístupu k určeným výzkumným zařízením pro výměnu a vzdělávání výzkumných pracovníků;

b) podpora začlenění výzkumu a vývoje do investičních a veřejných programů a projektů rozvojové pomoci.

5. Smluvní strany usilují o uvolnění finančních prostředků na podporu provádění činností vědecko-technické spolupráce podle této dohody v rámci svých možností.

6. Strany souhlasí s tím, že budou vyvíjet veškeré úsilí o zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech nabízených v jejich programech spolupráce v oblasti vědy a techniky.

Článek 40 Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií

1. Smluvní strany uznávají, že informační a komunikační technologie (IKT) jsou klíčovou součástí moderního života a mají zásadní význam pro hospodářský a sociální rozvoj. Smluvní strany souhlasí s tím, že si budou v této oblasti za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje vyměňovat názory na své politiky.

2. Spolupráce v této oblasti se mimo jiné zaměří na:

a) usnadňování dialogu o různých aspektech rozvoje IKT;

b) zajišťování kapacit IKT včetně rozvoje lidských zdrojů;

c) propojení a interoperabilitu mezi sítěmi a službami smluvních stran a jihovýchodní Asie;

d) normalizaci a šíření nových IKT;

e) podporu spolupráce mezi smluvní stranami při výzkumu a vývoji v oblasti IKT;

f) problémy/aspekty bezpečnosti IKT a boj proti počítačové trestné činnosti;

g) posuzování shody v oblasti telekomunikací, včetně rádiových zařízení;

h) spolupráci a sdílení zkušeností a osvědčených postupů pro šíření informačních technologií do celé společnosti a veřejné správy;

i) usnadnění spolupráce mezi příslušnými institucemi a agenturami v audiovizuálním a mediálním odvětví;

j) podporu další spolupráce mezi podniky smluvních stran v oblasti IKT, včetně přenosu technologií.

Článek 41 Doprava

1. Smluvní strany se dohodly na dalším posilování spolupráce ve všech relevantních oblastech dopravní politiky za účelem zlepšení a rozšíření investičních příležitostí, zlepšení pohybu zboží a osob, podpory bezpečnosti námořní a letecké dopravy, konkrétně v oblasti pátracích a záchranných akcí a boje proti pirátství, a širšího sbližování předpisů, aby snížily environmentální dopady dopravy a zvýšily účinnost svých dopravních systémů.

2. Cílem spolupráce mezi stranami v této oblasti je podpora:

a) výměny informací o dopravní politice a postupech, především pokud jde o městskou dopravu, dopravu na venkově, námořní a leteckou dopravu, plánování městské dopravy, dopravní logistiku, rozvoj veřejné dopravy a propojení a interoperabilitu kombinovaných dopravních sítí;

b) výměny informací o evropském globálním družicovém navigačním systému (Galileo) s využitím vhodných dvoustranných nástrojů a se zaměřením na otázky společného zájmu v oblasti regulace, průmyslu a rozvoje trhu;

c) společných opatření v oblasti služeb letecké dopravy, například prováděním stávajících dohod s cílem ověřit možnosti dalšího rozvoje vztahů, jakož i spolupráce v technické a právní oblasti, v oblasti bezpečnosti letectví a řízení letového provozu v zájmu podpory sbližování právních předpisů a odstranění překážek pro podnikání. Na tomto základě smluvní strany přezkoumají možný rozsah posílené spolupráce v oblasti civilního letectví;

d) dialogu v oblasti služeb námořní dopravy, jehož cílem je zajistit neomezený přístup k mezinárodním trhům námořní dopravy a mezinárodnímu námořnímu obchodu na komerčním základě, zavést závazky ohledně postupného rušení stávajících režimů rezervace nákladů, zdržet se zavádění doložek o sdílení nákladu, účast v oblasti služeb námořní dopravy, včetně pomocných služeb, národního zacházení a doložky nejvyšších výhod ohledně přístupu k pomocným a přístavním službám pro plavidla provozovaná příslušníky nebo společnostmi druhé smluvní strany a vyjasnit otázky související s dopravními službami až do domu;

e) zavádění norem v oblasti bezpečnosti, ochrany a prevence znečištění, zejména pokud jde o námořní dopravu a letectví, v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami, včetně spolupráce na příslušných mezinárodních fórech s cílem zajistit lepší prosazování mezinárodních předpisů. Za tímto účelem smluvní strany podpoří technickou spolupráci a pomoc v otázkách souvisejících s bezpečností dopravy, mimo jiné např. v oblasti pátracích a záchranných akcí, vyšetřování neštěstí a nehod.

Článek 42 Energetika

1. Smluvní strany se dohodly na posílení spolupráce v odvětví energetiky s cílem:

a) diverzifikovat dodávky energií, aby byla zvýšena energetická bezpečnost, a rozvíjet nové inovativní a obnovitelné formy energie, např. včetně udržitelných biopaliv a biomasy podle zvláštních podmínek v zemi, větrné a solární energie, jakož i výroby vodní energie, a podpořit rozvoj vhodných politických rámců, které by vytvářely příznivé podmínky pro investice a rovné podmínky pro energie z obnovitelných zdrojů, a začlenění do příslušných politických oblastí;

b) dosáhnout racionálního využívání energie s přispěním na straně nabídky i poptávky podporou energetické účinnosti při výrobě, přepravě, distribuci a konečném užití energie;

c) podpořit přenos technologií zaměřených na udržitelnou výrobu a využití energie;

d) posílit budování kapacit a usnadnění investic v této oblasti na základě transparentních a nediskriminačních obchodních pravidel;

e) zabývat se vazbami mezi dostupným přístupem k energetickým službám a udržitelným rozvojem.

2. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly, že budou na vhodných regionálních fórech pro čistou výrobu a ochranu životního prostředí ve prospěch obou smluvních stran rozvíjet kontakty a společný výzkum, jakož i podporovat technickou pomoc a projekty budování kapacit. Obě strany přezkoumají další možnosti posílené spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení podle svých stávajících právních rámců a politik.

Článek 43 Cestovní ruch

1. Na základě Světového etického kodexu pro cestovní ruch Světové organizace cestovního ruchu a zásad udržitelnosti, které tvoří základ místní Agendy 21, se smluvní strany zaměří na zlepšení výměny informací a na zavedení osvědčených postupů s cílem zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou rozvíjet spolupráci mimo jiné při:

a) ochraně a maximálním využívání potenciálu přírodního a kulturního dědictví;

b) zmírňování negativních dopadů cestovního ruchu;

c) zvyšování kladného přínosu odvětví cestovního ruchu k udržitelnému rozvoji místních společenství například rozvojem ekoturistiky a kulturní turistiky při zachování integrity a zájmů místních a domorodých společenství;

d) technické pomoci a budování kapacit, včetně vzdělávacích programů pro tvůrce politik a řídící pracovníky v cestovním ruchu;

e) podpoře průmyslu cestovního ruchu, včetně poskytovatelů služeb cestovního ruchu a cestovních kanceláří obou smluvních stran, při dalším rozvoji dvoustranné spolupráce včetně odborné přípravy.

Článek 44 Průmyslová politika a spolupráce malých a středních podniků

Smluvní strany s přihlédnutím ke svým hospodářským politikám a cílům souhlasí, že budou podporovat spolupráci v průmyslové politice ve všech oblastech, jež budou považovány za vhodné, za účelem zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím:

a) výměny informací a zkušeností týkajících se vytváření právního rámce a dalších podmínek pro malé a střední podniky s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost;

b) podpory kontaktů a výměn mezi hospodářskými subjekty, podpory společných investic a zakládání společných podniků a informačních sítí, zejména prostřednictvím stávajících horizontálních programů Unie, zvláště stimulováním předávání technologií a know-how mezi partnery, včetně nových a pokročilých technologií;

c) poskytování informací a stimulace inovací a výměny osvědčených postupů týkajících se přístupu k financování a trhu, včetně auditních a účetních služeb, zejména pro malé a velmi malé podniky;

d) usnadnění a podpory příslušných opatření soukromého sektoru a podnikatelských sdružení smluvních stran;

e) prosazování sociální odpovědnosti podniků a podpory zodpovědných obchodních praktik, včetně udržitelné spotřeby a výroby. Tato spolupráce bude doplněna pohledem spotřebitele, například na informace o produktu a úlohu spotřebitele na trhu;

f) společných výzkumných projektů a technické pomoci ve vybraných průmyslových odvětvích a spolupráce v oblasti norem, technických předpisů a postupů posuzování shody, které byly vzájemně dohodnuty.

Článek 45 Dialog o hospodářské politice

Smluvní strany souhlasí s tím, že budou v oblastech společného zájmu v rámci stávajících dvoustranných a mnohostranných mechanismů spolupracovat při podpoře výměny informací o svých hospodářských trendech a politikách, při sdílení zkušeností s koordinací hospodářských politik v rámci regionální hospodářské spolupráce a integrace, včetně sdílení informací o procesu reforem a kapitalizace státních podniků v souladu s právními předpisy a nařízeními smluvních stran.

Článek 46 Spolupráce v oblasti zdanění

1. V zájmu posílení a rozvoje hospodářských činností a s přihlédnutím k nutnosti náležitě rozvíjet právní a správní rámce se smluvní strany zavazují, že v daňové oblasti zavedou zásady řádné správy věcí veřejných a že budou uplatňovat zásady transparentnosti a výměny informací v rámci dvoustranných daňových dohod mezi Vietnamem a členskými státy EU. Smluvní strany dále souhlasí s tím, že posílí výměnu zkušeností, dialog a spolupráci s cílem zabránit daňovým únikům a dalším škodlivým daňovým praktikám.

2. Smluvní strany se dohodly, že posílí spolupráci v daňové oblasti s cílem rozšířit své právní a správní kapacity mimo jiné prostřednictvím výměny zkušeností a technické pomoci.

3. Smluvní strany podpoří účinné provádění dvoustranných daňových dohod mezi Vietnamem a členskými státy EU a úvahy o odpovídajících nových dohodách v budoucnosti.

Článek 47 Spolupráce v oblasti finančních služeb

Smluvní strany se dohodly, že povedou dialog zaměřený především na výměnu informací a zkušeností ohledně svých příslušných regulativních prostředí a posílí spolupráci s cílem zlepšit účetní a kontrolní systémy, systémy dohledu a regulační systémy v bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních oblastech finančního odvětví, mimo jiné prostřednictvím programů budování kapacit v oblastech společného zájmu.

Článek 48 Spolupráce při prevenci a zmírňování přírodních katastrof

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat při prevenci přírodních katastrof a účinné reakci na ně s cílem co nejvíce omezit ztráty na životech, majetku, přírodních zdrojích, životním prostředí a kulturním dědictví a začlenit omezení rizika přírodních pohrom do všech odvětví a oblastí intervence na vnitrostátní a místní úrovni.

2. Na tomto základě se smluvní strany dohodly, že:

a) budou sdílet informace o sledování, hodnocení, předvídání a včasném varování v souvislosti s přírodními katastrofami;

b) budou posilovat kapacity sdílením zkušeností a osvědčených postupů při prevenci a zmírňování následků přírodních katastrof;

c) se budou vzájemně podporovat pomocí technologií, specializovaných zařízení a materiálů potřebných ke zvládání přírodních katastrof a k reakcím na mimořádné události;

d) zintenzívní dialog mezi orgány smluvních stran pověřenými zvládáním přírodních katastrof a reakcí na mimořádné události a podporovat a posilovat spolupráci v této oblasti.

Článek 49 Městské a regionální plánování a rozvoj

1. Smluvní strany uznávají důležitou úlohu městského a regionálního plánování a rozvoje ve snaze o dosažení hospodářského růstu, udržitelného rozvoje a omezení chudoby a souhlasí s tím, že podpoří spolupráci a partnerství v této oblasti.

2. Spolupráce v městském a regionálním plánování a rozvoji může mít tuto podobu:

a) výměna zkušeností při řešení otázek souvisejících s udržitelným městským a regionálním plánováním a rozvojem, mezi něž mimo jiné patří:

– politiky týkající se městského plánování a související infrastruktury, regionálního plánování a rozšiřování měst, zachování a rozvoje historických měst,

– vybudování městských sítí za účasti ústřední a místní správy, včetně obcí, asociací a nevládních organizací, agentur, smluvních dodavatelů a profesních sdružení,

– řízení architektury, plánování a rozšiřování městského prostoru za využití nástrojů geografického informačního systému (GIS),

– plánování a rozvoj městských center a obnova vnitřních měst a ekologické plánování měst,

– vztahy mezi městy a venkovem,

– rozvoj městské technické infrastruktury, včetně obnovy a zlepšení městských systémů zásobování vodou, budování kanalizace a systémů zpracování pevného odpadu, ochrana životního prostředí a rázu měst;

b) podpora vzdělávání a budování kapacit pro řídící pracovníky pro regionální a městské plánování, řízení architektury a architektonické dědictví na ústřední, regionální a místní úrovni;

c) spolupráce v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako je UN-Habitat a světové fórum měst, prostřednictvím společných výzkumných programů a organizace pracovních setkání a seminářů pro výměnu informací a zkušeností ohledně městského plánování a rozvoje, včetně rozšiřování měst, projektové podoby měst, územního rozvoje a rozvoje technické infrastruktury.

3. Smluvní strany se dohodly, že posílí spolupráci a výměnu zkušeností a informací mezi svými regionálními a městskými orgány s cílem vyřešit složité problémy měst podpořením udržitelného rozvoje.

Článek 50 Práce, zaměstnanost a sociální věci

1. Smluvní strany se dohodly na posílení spolupráce v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí, včetně spolupráce v oblasti pracovní, regionální a sociální soudržnosti, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, rovnosti žen a mužů, celoživotního rozvoje dovedností, rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní migrace a důstojné práce, jakož i sociálního zabezpečení s cílem posílit sociální rozměr globalizace.

2. Smluvní strany znovu potvrzují, že je nutné podpořit proces globalizace, který je prospěšný pro všechny, a prosazovat řádné a produktivní zaměstnání a důstojnou práci jako hlavní prvky udržitelného rozvoje a snižování chudoby, což potvrdila rezoluce Valného shromáždění OSN 60/1 ze dne 24. října 2005 a prohlášení ministrů v sekci na vysoké úrovni Hospodářské a sociální rady OSN z července 2006 (Hospodářská a sociální rada OSN E/2006/L.8 ze dne 5. července 2006). Spolupráce mezi smluvními stranami musí být slučitelná s charakteristikou a rozdílnou povahou příslušné hospodářské a sociální situace druhé strany a zohledňovat ji.

3. Smluvní strany znovu potvrzují své závazky týkající se dodržování, podpory a provádění mezinárodně uznávaných pracovních norem, které jsou stanoveny zejména v úmluvách Mezinárodní organizace práce, jejichž jsou stranami a na které se odkazuje v deklaraci MOP o základních principech a právech v práci z roku 1998. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat a poskytovat technickou pomoc s cílem podpořit ratifikaci mezinárodně uznávaných pracovních norem a účinné provádění pracovních norem, které ratifikovaly.

4. Podle zákonů, podmínek a postupů platných v hostitelské zemi a příslušných mezinárodních smluv a úmluv, jichž jsou stranami, usilují smluvní strany o to, aby zajistily, že státní příslušníci druhé strany oprávněně zaměstnaní na území hostitelské země nebudou diskriminováni na základě státní příslušnosti ve srovnání s podmínkami uplatňovanými ve vztahu ke státním příslušníkům jiných třetích zemí, pokud jde mimo jiné o pracovní podmínky, odměnu nebo propuštění ze zaměstnání.

5. Formy spolupráce mohou zahrnovat mimo jiné zvláštní vzájemně dohodnuté programy a projekty, jakož i budování kapacit, výměnu informací o politikách a iniciativách týkajících se témat společného zájmu na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, jako jsou ASEM, EU-ASEAN a MOP.

Článek 51 Statistika

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat slaďování a rozvoj statistických metod, včetně shromažďování, zpracovávání, analýzy a šíření statistických údajů.

2. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly, že posílí spolupráci mimo jiné na regionálních a mezinárodních fórech budováním kapacit a prostřednictvím jiných projektů technické pomoci, včetně poskytnutí moderního programového vybavení pro statistiku s cílem zlepšit kvalitu statistik.

HLAVA VII INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Článek 52 Smíšený výbor

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této dohody zřídí smíšený výbor složený ze zástupců obou stran na co nejvyšší úrovni, jehož úkolem bude:

a) zajistit řádné fungování a provádění této dohody;

b) stanovovat priority ohledně cílů této dohody;

c) sledovat vývoj komplexních vztahů mezi smluvními stranami a vydávat doporučení pro prosazování cílů této dohody;

d) v případě potřeby požadovat informace od výborů či jiných subjektů zřízených podle ostatních dohod mezi smluvními stranami a posuzovat zprávy předložené těmito výbory či subjekty;

e) vyměňovat si názory a předkládat návrhy k otázkám společného zájmu, včetně budoucích opatření a zdrojů, které jsou k dispozici pro jejich provedení;

f) řešit rozpory plynoucí z používání nebo výkladu této dohody;

g) ověřovat veškeré informace předložené některou ze stran, které se týkají plnění povinností, a vést s druhou stranou konzultace v zájmu nalezení řešení přijatelného pro obě strany v souladu s článkem 57.

2. Smíšený výbor obvykle zasedá jednou ročně, střídavě v Hanoji a Bruselu, v den stanovený vzájemnou dohodou. Dohodou mezi smluvními stranami je rovněž možné svolat mimořádná zasedání smíšeného výboru. Smíšenému výboru předsedají střídavě obě smluvní strany. Program jednání smíšeného výboru se stanoví společnou dohodou smluvních stran.

3. Smíšený výbor zřídí podvýbory a specializované pracovní skupiny, které mu pomáhají plnit jeho úkoly. Tyto podvýbory a pracovní skupiny pro smíšený výbor vypracují na každé jeho zasedání podrobné zprávy o své činnosti.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že úkolem smíšeného výboru bude rovněž zajišťovat správné fungování případných odvětvových dohod nebo protokolů, které mezi nimi byly nebo budou uzavřeny.

5. Společný výbor přijme svůj jednací řád.

HLAVA VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 53 Zdroje pro provádění spolupráce

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že zpřístupní odpovídající zdroje, včetně finančních prostředků, v rozsahu, který jim jejich zdroje a předpisy umožní, za účelem plnění cílů v oblasti spolupráce stanovených v této dohodě.

2. Smluvní strany vyzvou Evropskou investiční banku, aby pokračovala ve svém působení ve Vietnamu v souladu se svými postupy a kritérii pro financování.

Článek 54 Ustanovení o budoucím vývoji

1. Smluvní strany mohou ve vzájemné shodě rozšířit tuto dohodu za účelem posílení spolupráce, a to i formou jejího doplnění dohodami nebo protokoly o konkrétních oblastech nebo činnostech. Tyto zvláštní dohody jsou nedílnou součástí celkových dvoustranných vztahů upravených touto dohodou a tvoří součást společného institucionálního rámce.

2. V rámci provádění této dohody může každá smluvní strana s ohledem na zkušenosti z jejího provádění podat návrhy na rozšíření oblasti spolupráce.

Článek 55 Ostatní dohody

1. Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, nejsou touto dohodou ani opatřeními přijatými v jejím rámci dotčeny pravomoci členských států provádět činnosti v oblasti dvoustranné spolupráce s Vietnamem nebo případně uzavírat nové dohody o partnerství a spolupráci s Vietnamem.

2. Touto dohodou není dotčeno uplatňování ani plnění závazků přijatých smluvními stranami ve vztahu ke třetím stranám.

3. Stávající dohody týkající se zvláštních oblastí spolupráce, které spadají do oblasti působnosti této dohody, se považují za součást celkových dvoustranných vztahů upravených touto dohodou a za součást společného institucionálního rámce.

Článek 56 Uplatňování a výklad této dohody

1. Smluvní strany mohou smíšenému výboru předložit jakékoli odchylky při uplatňování nebo výkladu této dohody.

2. Smíšený výbor může tuto záležitost urovnat formou doporučení.

Článek 57 Plnění povinností

1. Smluvní strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná k plnění svých závazků vyplývajících z této dohody a zajistí, aby byly v souladu s účely a cíli stanovenými v této dohodě.

2. Pokud se kterákoli ze stran domnívá, že druhá strana neplní jakékoli závazky podle této dohody, může učinit vhodná opatření.

3. Předtím, kromě případů závažného porušení této dohody, poskytne smíšenému výboru všechny důležité informace nezbytné pro důkladné posouzení situace za účelem nalezení řešení přijatelného pro obě strany.

4. Smluvní strany se dohodly, že za účelem správného výkladu a praktického uplatňování této dohody se „vhodnými opatřeními“ v čl. 57 odst. 2 rozumí opatření přijatá v souladu s mezinárodním právem, která jsou přiměřená neplnění povinností vyplývajících z této dohody. Při výběru těchto opatření je třeba dát přednost těm, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se okamžitě oznámí druhé smluvní straně, a pokud to druhá smluvní strana požaduje, konzultují se v rámci smíšeného výboru.

Článek 58 Zařízení

Pro usnadnění spolupráce v rámci této dohody souhlasí obě strany s tím, že poskytnou odborníkům a úředníkům podílejícím se na provádění spolupráce nezbytné zařízení pro plnění jejich úkolů, a to v souladu s vnitřními pravidly a předpisy obou stran.

Článek 59 Prohlášení

Prohlášení k této dohodě tvoří její nedílnou součást.

Článek 60 Územní působnost

Tato dohoda platí na jedné straně na území, na kterém platí Smlouva o Evropské unii, za podmínek stanovených v této smlouvě a na straně druhé na území Vietnamské socialistické republiky.

Článek 61 Definice smluvních stran

Pro účely této dohody se „smluvními stranami“ rozumí na jedné straně Unie nebo její členské státy nebo Unie a její členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi a Vietnamská socialistická republika na straně druhé.

Článek 62 Národní bezpečnost a zveřejňování informací

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že od některé ze stran vyžaduje poskytnutí jakékoli informace, jejíž zveřejnění tato strana považuje za odporující jejím hlavním bezpečnostním zájmům.

Článek 63 Vstup v platnost a doba trvání

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy poslední smluvní strana sdělí ostatním provedení právních postupů nezbytných pro tento účel.

2. Tato dohoda je platná po dobu pěti let. Automaticky se prodlužuje o další následná období jednoho roku, pokud se smluvní strany šest měsíců před skončením kteréhokoli následného jednoletého období navzájem písemně neuvědomí o svém záměru tuto dohodu neprodloužit.

3. Veškeré změny této dohody se provádějí dohodou mezi stranami. Veškeré změny nabývají účinku teprve poté, co se strany navzájem informují, že byly dokončeny všechny nezbytné formality.

4. Tuto dohodu může jedna strana vypovědět písemným oznámením výpovědi druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po obdržení oznámení druhou smluvní stranou.

Článek 64 Oznámení

Oznámení učiněná v souladu s článkem 63 se podávají generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie a ministerstvu zahraničních věcí Vietnamu.

Článek 65 Platné znění

Tato dohoda je vyhotovena v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a vietnamském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech v …..[místo] dne …v roce dva tisíce…

Evropská unie Vietnamská socialistická republika

Belgické království

Bulharská republika

Česká republika

Dánské království

Spolková republika Německo

Estonská republika

Řecká republika

Španělské království

Francouzská republika

Irsko

Italská republika

Kyperská republika

Lotyšská republika

Litevská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Malta

Nizozemské království

Rakouská republika

Polská republika

Portugalská republika

Rumunsko

Republika Slovinsko

Slovenská republika

Finská republika

Švédské království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

PŘÍLOHA

Společné prohlášení o statusu tržního hospodářství

Smluvní strany posílí spolupráci s ohledem na to, aby byl status tržního hospodářství Vietnamu podle příslušných postupů uznán co nejdříve.

Jednostranné prohlášení Evropské unie o všeobecném systému preferencí

Evropská unie uznává značný význam všeobecného systému preferencí pro rozvoj obchodu a bude pokračovat ve spolupráci mimo jiné prostřednictvím dialogu, výměn a opatření pro budování kapacit, aby zajistila optimální využití systému ze strany Vietnamu v souladu s příslušnými postupy smluvních stran a se stále se rozvíjející obchodní politikou EU.

Společné prohlášení k článku 24 (Spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu)

Smluvní strany souhlasí s tím, že smíšený výbor vypracuje seznam příslušných orgánů odpovědných za výměnu relevantních informací podle tohoto článku.

Společné prohlášení k článku 57 (Plnění povinností)

Smluvní strany souhlasí s tím, že za účelem správného výkladu a praktického uplatňování této dohody bude výraz „závažné porušení této dohody“ v čl. 57 odst. 3 v souladu s čl. 60 odst. 3 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (dále jen „Vídeňská úmluva“) znamenat:

a) odmítnutí této dohody, které není přípustné podle Vídeňské úmluvy; nebo

b) porušení podstatného prvku dohody, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 a 2 a článku 8.

V případech závažného porušení této dohody je opatření neprodleně oznámeno druhé straně. Na žádost druhé strany uskuteční smíšený výbor ve lhůtě 30 dnů naléhavé konzultace nezbytné pro důkladné posouzení všech aspektů opatření nebo základu opatření za účelem nalezení řešení přijatelného pro obě strany.

[1] Úř. věst. C […], […], s. […].