52010PC0613

/* KOM/2010/0613 konecném znení */ Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles ze Španělska)


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 29.10.2010

KOM(2010) 613 v konečném znění

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles ze Španělska)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Bod 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1] umožňuje uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) v mezích ročního stropu 500 milionů EUR, a to nad rámec příslušných okruhů finančního rámce.

Pravidla, která se na poskytování příspěvků z EFG uplatňují, jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci[2].

Dne 22. března 2009 předložilo Španělsko žádost EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles o uvolnění finančního příspěvku z EFG v souvislosti s propouštěním ve 143 podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 13 (výroba textilií)[3] NACE Revize 2 v regionu NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) ve Španělsku.

Po důkladném posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1927/2006 k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení jsou splněny.

SHRNUTÍ ŽÁDOSTI A ANALÝZA

Základní údaje: |

Referenční číslo EFG: | EGF/2010/009 |

Členský stát | Španělsko |

Článek 2 | písmeno b) |

Počet dotčených podniků | 143 |

Region NUTS II | Comunidad Valenciana [ES52] |

Oddíl NACE revize 2 | oddíl 13 (výroba textilií) |

Referenční období | od 13. 4. 2009 do12. 1. 2010 |

Počáteční datum pro individualizované služby | 15. 6. 2010 |

Datum předložení žádosti | 22. 3. 2010 |

Počet pracovníků propuštěných v průběhu referenčního období | 544 |

Počet propuštěných pracovníků, kterým má být poskytnuta podpora | 350 |

Individualizované služby: rozpočet v EUR | 3 028 409 |

Výdaje na provádění EFG[4]: rozpočet v EUR | 140 000 |

% výdajů na provádění EFG | 4,42 |

Celkový rozpočet v EUR | 3 168 409 |

Příspěvek EFG v EUR (65 %) | 2 059 466 |

1. Žádost byla předložena Komisi dne 22. března 2010 a byla doplňována o další informace až do dne 17. června 2010.

2. Žádost splňuje požadavky pro pomoc z EFG stanovené v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006 a byla předložena ve lhůtě 10 týdnů stanovené v článku 5 uvedeného nařízení.

Vztah mezi propouštěním a velkými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace nebo celosvětové finanční a hospodářské krize

3. K prokázání vazby mezi propouštěním a velkými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace Španělsko s odvoláním na obchodní statistiky Eurostatu uvádí, že bilance obchodu EU s textilem se v období let 2004–2008 výrazně zhoršila. V tomtéž období došlo ke 13% zvýšení dovozu textilií do EU; zároveň se vývoz textilií z EU do zbytku světa snížil o 0,5 %. Obchodní bilance EU v oblasti textilií se snížila z přebytku ve výši 927 milionů EUR v roce 2004 do schodku, který v roce 2008 činil 1 441 EUR.

Textil v milionech EUR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | % růstu 2004/2008 |

Dovoz do EU | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Vývoz z EU | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | –0,5 |

Bilance | 927 | 408 | –649 | –1 537 | –1 441 |

4. Tento pokles poptávky pocítilo také Španělsko. Během období let 2005–2008 se bilance španělského obchodu s textilem, která dosahovala záporných hodnot již v té době, snížila o dalších 15 % a poklesla z –609 milionů EUR na –698 milionů EUR.

Podle vyjádření Španělska krize propad v tomto odvětví ještě prohloubila.

Doložení počtu propuštěných osob a splnění kritérií čl. 2 písm. b)

5. Španělsko předložilo uvedenou žádost podle kritérií pro pomoc stanovených v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1927/2006, jež požadují propuštění během doby devíti měsíců nejméně 500 zaměstnanců podniků, které působí ve stejném oddílu NACE Revize 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II.

6. Žádost uvádí 544 propuštěných pracovníků ve 143 podnicích, jejichž činnost spadá do stejného oddílu NACE Revize 2 a jež se nacházejí v jednom regionu na úrovni NUTS II, Comunidad Valenciana, a to během devítiměsíčního referenčního období od 13. dubna 2009 do 12. ledna 2010. Z tohoto počtu propuštěných pracovníků bylo 247 vypočteno podle ustanovení čl. 2 druhého pododstavce první odrážky nařízení (ES) č. 1927/2006. Další počet 217 propuštěných pracovníků byl stanoven na základě druhé odrážky a 80 propuštěných pracovníků bylo vypočteno v souladu se třetí odrážkou stejného pododstavce.

Počet propuštěných pracovníků u jednotlivých podniků byl vypočten na základě tří uvedených odrážek článku 2 nařízení (ES) č. 1927/2006. U sedmi podniků[5] byl však počet propuštěných pracovníků určen s použitím dvou různých odrážek.

7. Komise obdržela požadované potvrzení podle čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce třetí odrážky, že počet propuštění, k nimž skutečně došlo, činí 544.

Vysvětlení nepředvídatelnosti uvedených případů propouštění

8. Poslední roky byly velice náročné pro textilní průmysl, v němž došlo k dalekosáhlé restrukturalizaci a modernizaci v reakci na konkurenční tlak, který vznikl po skončení platnosti Ujednání o mezinárodním obchodu textilem Světové obchodní organizace a na něj navazující Dohody o textilu a ošacení. Po značném poklesu na počátku tohoto desetiletí (každoročně v průměru o 5 %) vykazovala výroba v roce 2006 známky stabilizace a obnovy. V roce v roce 2007 výroba zůstala na stejné úrovni jako v roce 2006. V roce 2008 v přímém důsledku neočekávané hospodářské a finanční krize začala výroba textilií klesat a v posledním čtvrtletí téhož roku začalo snižování výroby v tomto odvětví zrychlovat(–17 % ve srovnání s týmž období v roce 2007). Situace se dále zhoršila v prvním čtvrtletí roku 2009 (–24,5 % ve srovnání s týmž obdobím v roce 2008). Dopad hospodářské a finanční krize se odráží také v nižší poptávce ze strany některých rozvinutých obchodních partnerů, jako je USA a Japonsko (v případě USA (–15 % a v případě Japonska –7 % hodnoty vývozu EU v roce 2008 ve srovnání s předcházejícím rokem).

9. Vývoj v evropském textilním odvětví se tradičně považuje za spojený se spotřebním chováním domácností. Poptávka po průmyslových výrobcích v důsledku hospodářské a finanční krize poklesla, neboť se snížila důvěra spotřebitelů a chybí hotovost. Španělské orgány argumentují tím, že finanční a hospodářská krize vedla k náhlému kolapsu světového hospodářství s obrovským dopadem na mnohá odvětví a že se od roku 2008 hospodářská situace nevyvíjí podle trendů přecházejících let, což nebylo možné předpokládat.

Identifikace podniků, které propouštějí, a pracovníků, jimž je určena pomoc

10. Žádost uvádí 544 propuštěných pracovníků (z nichž 350 je určena pomoc) v těchto 143 podnicích:

Podniky a počet propuštěných |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Celkový počet podniků 143 | Celkový počet propuštěných: 544 |

11. Rozdělení pracovníků, jimž je určena pomoc:

Kategorie | Počet | Procento |

Muži | 216 | 61,7 |

Ženy | 134 | 38,3 |

Občané EU | 346 | 98,9 |

Občané zemí, které nejsou členy EU | 4 | 1,1 |

15 až 24 let | 2 | 0,6 |

25 až 54 let | 269 | 76,9 |

55 až 64 let | 75 | 21,4 |

nad 64 let | 4 | 1,1 |

12. Čtyři pracovníci, kterým je určena pomoc, jsou zdravotně postižení.

13. Rozdělení podle profesních kategorií:

Kategorie | Počet | Procento[6] |

Řídící pracovníci | 6 | 1,6 |

Techničtí pracovníci | 33 | 9,5 |

Administrativní pracovníci | 37 | 10,6 |

Řemeslníci a pracovníci dalších souvisejících profesí | 56 | 16,1 |

Pracovníci obsluhy strojů | 182 | 52,1 |

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 26 | 7,3 |

Ostatní | 10 | 2,7 |

14. Rozdělení podle úrovně vzdělání[7]:

Úroveň vzdělání | Počet | Procento[8] |

Primární vzdělání (do konce povinné školní docházky) | 280 | 79,9 |

Vyšší sekundární vzdělání | 31 | 8,8 |

Terciární vzdělání | 30 | 8,6 |

Ostatní (neformální vzdělání) | 3 | 0,9 |

Osoby bez vzdělání nebo osoby, které vzdělání neukončily | 6 | 1,7 |

15. Podobné procentní podíly lze nalézt i v případě celkového počtu 544 propuštěných pracovníků.

16. Španělsko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1927/2006 potvrdilo, že je a nadále bude uplatňována politika rovnosti mezi ženami a muži, jakož i nediskriminace v průběhu jednotlivých etap provádění EFG, a zejména v přístupu k němu.

Popis příslušného území, jeho správních orgánů a dalších zúčastněných stran

17. Území dotčené propouštěním pracovníků náleží do regionu NUTS II Comunidad Valenciana a je koncentrováno do pěti územních správních celků nazývaných „comarca“ (zhruba ekvivalent okresu) po obou stranách hranic mezi provinciemi NUTS III Alicante a Valencia.

18. Ze všech španělských podniků má 11,5 % sídlo v regionu Comunidad Valenciana. Dotčené výrobní odvětví zde představuje 26 % celkové zaměstnanosti; odvětví služeb představuje 60 %, stavebnictví 10 % a primární sektor 4 %. Obchodní model v Comunidad Valenciana je charakterizován vysokým zastoupením malých a středních podniků specializujících se především na výrobu nábytku, obuvi, textilu, keramiky a hraček. Tato odvětví jsou soustředěna v oblastech v blízkosti omezeného počtu obcí.

19. Hlavními aktéry jsou Generalitat Valenciana (autonomní vláda regionu Comunidad Valenciana) a zejména SERVEF (veřejné pracovní úřady této autonomní vlády), dále Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (konsorcium dohody o zaměstnanosti v údolí Vinalopó)[9], odbory: UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT a FITEQA-CCOO-PV[10], sdružení podniků autonomního regionu Valencie (CIERVAL) a sdružení výrobců textilií v Comunidad Valenciana (ATEVAL).

Očekávané dopady propouštění s ohledem na zaměstnanost na místní, regionální nebo celostátní úrovni

20. Počet propuštěných pracovníků v odvětví textilií v Comunidad Valenciana, které zůstalo poměrně stabilní a které se v letech 2005–2007 vyvíjelo sestupným směrem, se v následujících dvou letech (2008–2009) zvýšil o 40,61 %. Nezaměstnanost v odvětví textilií představuje 4,8 % celkové zaměstnanosti ve výrobním odvětví v regionu.

21. Dopad tohoto propouštění na místní úrovni je silný v důsledku koncentrace odvětví v malém počtu oblastí. Textilní průmysl v Comunidad Valenciana (30 % zaměstnanosti v odvětví textilií ve Španělsku) se nachází v průmyslových oblastech, kde převládá. Sedm okresů, z nichž se všechny nacházejí v sousedství (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó a Baix Segura), představuje 75,2 % zaměstnanosti v odvětví textilií v Comunidad Valenciana.

22. V pěti obcích[11] nejhůře zasažených propouštěním plynoucím z krize v odvětví textilií představuje počet pracovních míst, jichž se tato žádost týká, 35,15 % celkového zvýšení nezaměstnanosti ve výrobním odvětví v průběhu referenčního období (duben 2009–leden 2010) 35,13 %.

23. Mezi tradiční hlavní hospodářská odvětví v Alicante (NUTS IIIl) patřila kromě zpracování kůže, výroby textilu, mramoru také výroba obuvi. Výrobní odvětví obuvi a kůže je však v posledních letech vystaveno těžkostem, a to zejména v důsledku konkurence asijské obuvi a kožených výrobků. Výroba mramoru, která byla v těchto letech považována za záchrannou síť, rovněž utrpěla důsledky současné finanční a hospodářské krize. V návaznosti na propouštění v odvětví přírodního kamene v Comunidad Valenciana podalo Španělsko v březnu 2010 další žádost[12] o finanční příspěvek z EFG pro tyto pracovníky.

Koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být financovány, a podrobný rozpis odhadovaných nákladů, včetně toho, jak se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů

24. Navrhují se následující opatření, jejichž kombinací vzniká koordinovaný soubor individualizovaných služeb zaměřených na opětovné začlenění pracovníků na trh práce.

Přípravná a doprovodná opatření

- Úvodní setkání : První opatření poskytnuté všem 350 účastníkům zahrnuje informace o požadavcích na dovednosti a kvalifikaci a o dostupných školicích a podpůrných učňovských programech a o příspěvcích a pobídkách.

- Vedení : To zahrnuje vytvoření profilu pracovníků a návrh, provádění a následné kroky v rámci individualizované podpory, včetně mentoringu. Proces mentoringu, jenž trvá po celou dobu provádění EFG, zajistí, aby byly soubory opatření v případě potřeby upraveny.

Školení

- Základní školení předcházející nabytí nových dovedností : Účastníkům se dostane základní proškolení v oblasti informačních a komunikačních technologií, aktivního hledání pracovního místa, ohledně budování sebevědomí a základních podnikatelských dovedností.

- Proškolení v odborných dovednostech: Účastníci této akce budou vyškoleni v pracovních dovednostech, jež jsou v současné době nejvíce žádány. Konvenční vyučování bude následováno placenou stáží (320 EUR na účastníka za měsíc). Tohoto opatření využije přibližně 24 % pracovníků, jimž je určena podpora.

- Zlepšování dovedností: Účastníci budou školeni v jedné ze specializací INEM (státní služba zaměstnanosti). Toto proškolení je podle plánu kratší než proškolení v odborných dovednostech, jelikož účastníci budou školeni s cílem posílit nebo aktualizovat své již existující dovednosti. Pracovníkům bude dána možnost doplnit školení ve třídě placenou stáží. Zápis na tuto stáž však nebude pro účastníky této akce povinný. Tohoto opatření využije přibližně 24 % pracovníků, jimž je určena podpora.

- Vzdělávání pro získání kvalifikace pečovatele : Na území postiženém propouštěním se zvyšuje poptávka po pečovatelích. Obsah vzdělávání bude projednán se sociální službou na místní úrovni, aby lépe odpovídal očekáváním a potřebám měst. Toto školení bude zahrnovat jak výuku ve třídě, tak přípravu v praxi. Ta bude organizována v malých skupinách, aby bylo možno praktické školení lépe sledovat. Tohoto opatření využije přibližně 10 % pracovníků, jimž je určena podpora.

- Školení v oblasti osobního rozvoje a úvod do podnikání : Tyto kurzy jsou zaměřeny na pracovníky, kteří se díky svém profilu hodí na místa středního managementu nebo pro podnikatelskou činnost. Budou proškoleni v oborech, jako jsou podnikatelské zásady a osobní hodnoty, účinné zvládání změn, marketing a inovace jako strategie růstu, emoční inteligence atd. Pracovníkům, kteří si přejí zahájit vlastní podnikatelskou činnost, budou poskytována zvláštní školení, která kombinují běžná školení (věnovaná takovým prvkům, jako je plánování, provádění studií proveditelnosti, příprava podnikatelských plánů atd.) s využíváním simulačního softwaru, která účastníkům umožní simulovat rozhodovací proces spojený se zahájením provozu podniku.

Podpora podnikání

- Poradenství ohledně projektů a iniciativ : Jeho cílem je vyvíjet, produkovat a vést životaschopné projekty podnikání nebo samostatně výdělečné činnosti. Konzultanti budou rovněž usilovat o možnosti samostatně výdělečné činnosti jak v rámci okresu, tak mimo něj a navrhovat je účastníkům akce.

- Pomoc při zakládání podniku: Toto opatření se snaží pomoci propuštěným pracovníkům, kteří mají v úmyslu založit vlastní podnik. Bude spočívat v individualizovaných konzultacích během celého procesu zakládání podniku (vypracování podnikatelského záměru, analýza proveditelnosti a pomoc při vypracování podnikatelského plánu) a v podpoře, pokud jde o administrativní náležitosti.

- Logistická a finanční podpora : To souvisí se získáním finančních prostředků a s podporou ohledně administrativních náležitostí s cílem využít úspěšně pobídek k založení podniku. Konzultanti budou také sledovat ekonomický vývoj podnikatelských iniciativ s cílem předvídat budoucí obtíže a navrhnout možná řešení.

Intenzivní pomoc při hledání práce:

- Intenzivní pomoc při hledání práce : To bude zahrnovat intenzivní hledání zaměstnání, včetně pasivního i aktivního průzkumu pracovních příležitostí na místní a regionální úrovni, zejména rozvíjejících se ekonomických aktivit pro samostatně výdělečnou činnost a příležitostí pro nové specializace v odvětví textilií. Bude vytvořena internetová stránka, jejímž cílem bude poskytnout pracovníkům určité internetové nástroje, které by jim pomohly při jejich individuálním hledání zaměstnání. Tato stránka bude rozdělena do tří částí věnovaných: obecným informacím, činnosti v oblasti školení a oblasti s omezeným přístupem nabízející nástroje online, jako je simulační software pro zahajování podnikatelské činnosti.

Pobídky

- Pobídka k účasti : Jako pobídku k účasti obdrží pracovníci za dokončení individualizovaných souborů opatření paušální částku ve výši 350 EUR.

- Příspěvky na mobilitu : Pracovníci účastnící se akce obdrží částku do výše 500 EUR jako příspěvek na cestovní výdaje. Kvůli nedostatku vhodných prostředků hromadné dopravy mezi místními městy budou muset účastníci k dojíždění ze svého bydliště do místa konání používat vlastní vůz.

- Pobídky týkající se hledání jiného zaměstnání (outplacement) : Příspěvek ke mzdě, který činí 350 EUR za měsíc po dobu nejdéle sedmi měsíců, bude vyplácen pracovníkům, kteří se navrátí do zaměstnání jako zaměstnanci nebo jako samostatně výdělečně činní.

- Podpora při zahájení podnikatelské činnosti : Pracovníci, kteří zahájí vlastní podnikatelskou činnost, obdrží až 3 000 EUR na pokrytí nákladů spojených se založením podniku.

25. Výdaje na provádění EFG uvedené v žádosti v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1927/2006 pokrývají řídicí a kontrolní činnosti a rovněž informační a propagační činnosti.

26. Individualizované služby předložené španělskými orgány jsou aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 1927/2006. Španělské orgány odhadují celkové náklady na tyto služby na 3 028 409 EUR a výdaje na provádění EFG na 140 000 EUR (= 4,42 % celkové částky). Celkový požadovaný příspěvek z EFG činí 2 059 466 EUR (65 % celkových nákladů).

Opatření | Odhadovaný počet dotčených pracovníků | Odhadované náklady na dotčeného pracovníka (v EUR) | Celkové náklady (EFG a spolufinancování daným státem) (v EUR) |

Individualizované služby (čl. 3 první pododstavec nařízení (ES) č. 1927/2006) |

1. Přípravná a doprovodná opatření 1.1 Úvodní setkání (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Vedení (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Školení 2.1. Základní školení (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2. Proškolení v odborných dovednostech: (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Zlepšování dovedností (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Vzdělávání pro kvalifikované pečovatele (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Školení v oblasti osobního rozvoje a úvod do podnikání (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Stáže | 96 | 900 | 86 400 |

3. Podpora podnikání 3.1 Poradenství ohledně projektů a iniciativ (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Pomoc při zakládání podniku (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistická a finanční podpora (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Intenzivní pomoc při hledání práce (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Pobídky 5.1. Pobídka k účasti (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Příspěvky na mobilitu (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Pobídky týkající se získání jiného zaměstnání (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Podpora při zahájení podnikatelské činnosti: (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Mezisoučet za individualizované služby | 3 028 409 |

Výdaje na provádění EFG (čl. 3 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1927/2006) |

Řídicí činnosti | 60 000 |

Informační a propagační činnosti | 40 000 |

Kontrolní činnosti | 40 000 |

Celkové výdaje na provádění EFG | 140 000 |

Celkové odhadované náklady | 3 168 409 |

Příspěvek EFG (65 % celkových nákladů) | 2 059 466 |

27. Španělské orgány potvrzují, že výše popsaná opatření doplňují kroky podporované ze strukturálních fondů a že byly provedeny kroky zabraňující dvojímu financování.

28. Hlavními cíli operačních programů ESF pro období 2007–2013 pro Comunidad Valenciana je podpora celoživotního učení pracovníků a snížení počtu lidí předčasně opouštějících vzdělávací systém, přičemž se zaměřují zvláště na nejzranitelnější osoby nebo osoby, jež jsou ohroženy sociálním vyloučením, zejména na mladé pracovníky, nebo pracovníky starší 45 let, ženy a osoby s postižením. Opatření fondu EFG se zaměří na propuštění pracovníky v oblasti, která je vysoce specializovaná na výrobu textilu, přičemž nebude uplatněno žádné omezení z hlediska věku, vzdělání atd.

29. Aby se zamezilo překrývání opatření ESF a EFG, budou akce těchto fondů, které mají podobné cíle, a dotčení pracovníci průběžně sledováni.

Den/dny, kdy byly započaty individualizované služby dotčeným pracovníkům nebo na který/které je započetí těchto služeb plánováno

30. Individualizované služby dotčeným pracovníkům, na které se vztahuje koordinovaný soubor navrhovaný pro spolufinancování z EFG, byly ve Španělsku zahájeny dne 15. června 2010. Toto datum tudíž představuje počátek období způsobilosti pro veškerou pomoc, která by mohla být poskytnuta z EFG.

Postupy pro konzultaci se sociálními partnery

31. Sociální partneři byli konzultováni během přípravy koordinovaného souboru opatření. Navrhovaná žádost na setkáních dne 28. ledna 2010 a 24. února 2010 byla projednána s těmito sociálními partnery: SERVEF (pracovní úřady autonomní vlády), organizacemi zaměstnavatelů ( CIERVAL a ATEVAL), hlavní odborové organizace (UGT a CCOO) a zástupci městských rad Ontinyent a Alcoi. V průběhu prvního setkání byl sociálním partnerům představen projekt a byly sestaveny a řídící a technický výbor. Při druhém setkání byl pro oba výbory stanoven akční plán a byly přiděleny role a úkoly.

32. Španělské orgány potvrdily, že požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Společenství, které se týkají hromadného propouštění, byly splněny.

Informace o činnostech, které jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv povinné

33. Co se týče kritérií stanovených v článku 6 nařízení (ES) č. 1927/2006, španělské orgány ve své žádosti:

- potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou odpovědné podniky na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv;

- prokázaly, že navrhovaná opatření poskytují pomoc jednotlivým pracovníkům a nevyužívají se k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

- potvrdily, že způsobilé akce uvedené výše nepřijímají podporu z jiných finančních nástrojů Společenství.

Řídicí a kontrolní systémy

34. Španělsko oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude řízen a kontrolován stejnými orgány, které řídí a kontrolují ESF. Generální ředitelství pro ekonomické záležitosti regionálního ministerstva financí a zaměstnanosti regionu Comunidad Valenciana bude fungovat jako prostředník pro řídící orgán.

Financování

35. Na základě žádosti Španělska činí navrhovaný příspěvek z EFG pro koordinovaný soubor individualizovaných služeb 2 059 466 EUR, což představuje 65 % celkových nákladů. Příděl z fondu navrhovaný Komisí vychází z údajů předložených Španělskem.

36. Po zvážení nejvyššího možného finančního příspěvku z EFG podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1927/2006, jakož i možnosti přerozdělení prostředků, navrhuje Komise uvolnit z EFG celkovou částku, jež je uvedena výše a jež bude přidělena v rámci okruhu 1a finančního rámce.

37. Při této navrhované výši finanční podpory zůstane více než 25 % z nejvyšší roční částky vyčleněné na EFG k dispozici pro přidělení v posledních čtyřech měsících roku, jak vyžaduje čl. 12 odst. 6 nařízení (ES) č. 1927/2006.

38. Předložením tohoto návrhu na uvolnění prostředků z EFG zahajuje Komise třístranné rozhovory ve zjednodušené formě podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 s cílem zajistit souhlas obou složek rozpočtového orgánu s potřebou využít prostředků EFG a s požadovanou částkou. Komise vyzývá tu z obou složek rozpočtového orgánu, která dosáhne jako první na příslušné politické úrovni dohody o předloze návrhu na uvolnění prostředků, aby své záměry sdělila druhé složce a Komisi. Pokud některá ze složek rozpočtového orgánu dohody nedosáhne, budou zahájeny oficiální třístranné rozhovory.

39. Komise předkládá odděleně žádost o převod tak, aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby.

Zdroj prostředků na platby

40. Za současného stavu provádění lze očekávat, že prostředky na platby dostupné v roce 2010 v rámci rozpočtové linie 01.0404 „Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a inovace“ nebudou letos plně využity.

41. Tato linie zahrnuje výdaje související s provedením finančního nástroje tohoto programu, jehož hlavním cílem je usnadnit přístup malých a středních podniků k financování. Mezi převodem na svěřenecké účty spravované Evropským investičním fondem a vyplácením finančních prostředků příjemcům je jistá časová prodleva. Finanční krize má značný vliv na odhad vyplácení v roce 2010. Z toho důvodu byla upravena metodika výpočtu prostředků na platby s ohledem na očekávané vyplácení finančních prostředků, aby se zabránilo nadměrně vysokým zůstatkům na svěřeneckých účtech. Částku 2 059 466 EUR lze tudíž zpřístupnit k převodu.

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles ze Španělska)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[13], a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci[14], a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise[15],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2) Působnost EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, aby byla zahrnuta podpora pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3) Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v mezích ročního stropu 500 milionů EUR.

(4) Španělsko předložilo dne 22. března 2010 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve 143 podnicích působících v rámci oddílu 13 (výroba textilií) klasifikace NACE Revize 2 v jediném regionu NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) a doplnilo ji o další informace ke dni 17. června 2010. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku ve výši 2 059 466 EUR.

(5) V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 2 059 466 EUR na prostředky na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie .

V Bruselu/Štrasburku dne […].

Za Evropský parlament Za Radu

Předseda předseda

[1] Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

[2] Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

[3] Nařízení (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

[4] V souladu s čl. 3 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. a Peivor S.L.

[6] Celkový počet se neshoduje v důsledku zaokrouhlení.

[7] Kategorie vychází z Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED-97).

[8] Celkový počet se neshoduje v důsledku zaokrouhlení.

[9] Toto konsorcium sestává ze starostů měst Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe a Monforte de Cid a zástupce partnerství obcí v údolí Vinalopó; odborů a obchodních organizací na místní úrovni.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación de Industrias afines de la Unión General de Trabajadores (FIA UGT) a Federación de Industrias del Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi a Alcoi.

[12] Žádost EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone.

[13] Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

[14] Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

[15] Úř. věst. C […], […], s. […].