52010PC0349

Návrh nařízení Rady (EU) č. …/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (předložený společně Komisí a vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) /* KOM/2010/0349 konecném znení - NLE 2010/0191 */


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 30.6.2010

KOM(2010)349 v konečném znění

2010/0191 (NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. …/2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

(předložený společně Komisí a vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 stanoví všeobecný zákaz poskytování technického poradenství, technické pomoci, výcviku, financování nebo finanční pomoci, které souvisejí s vojenskou činností, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku.

2. Ustanovením odstavce 7 rezoluce č. 1907 ze dne 23. prosince 2009 Rada bezpečnosti OSN členské státy vyzvala, aby kontrolovaly veškerý náklad pocházející ze Somálska nebo směřující do něj, jestliže se domnívají, že náklad obsahuje věci, jež jsou zakázány podle ustanovení odstavců 5 a 6 této rezoluce nebo podle všeobecného a úplného zbrojního embarga uvaleného na Somálsko, a to s cílem zajistit důsledné provádění uvedených ustanovení.

3. Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 v článku 4 stanoví kontrolu určitého nákladu pocházejícího ze Somálska nebo směřujícího do něj a v případě letadel a plavidel poskytnutí dodatečných informací před příjezdem a před odjezdem o veškerém zboží, které je přiváženo do Unie nebo je z ní vyváženo. Tyto informace musí být poskytnuty v souladu s ustanoveními o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních v nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství[1].

4. Vzhledem k tomu, že toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, je k jeho provádění nutná legislativní činnost Unie. Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku tudíž navrhují, aby bylo nařízení (ES) č. 147/2003 příslušným způsobem změněno.

5. 2010/0191 (NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. …/2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP[2] o omezujících opatřeních vůči Somálsku,

s ohledem na společný návrh Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

6. Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 stanoví všeobecný zákaz poskytování technického poradenství, technické pomoci, výcviku, financování nebo finanční pomoci, které souvisejí s vojenskou činností, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku.

7. Ustanovením odstavce 7 rezoluce č. 1907 ze dne 23. prosince 2009 Rada bezpečnosti OSN členské státy vyzývá, aby kontrolovaly veškerý náklad pocházející ze Somálska nebo směřující do něj, jestliže se domnívají, že náklad obsahuje věci, jež jsou zakázány podle ustanovení odstavců 5 a 6 této rezoluce nebo podle všeobecného a úplného zbrojního embarga uvaleného na Somálsko, a to s cílem zajistit důsledné provádění uvedených ustanovení.

8. Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 v článku 4 stanoví kontrolu určitého nákladu pocházejícího ze Somálska nebo směřujícího do něj a v případě letadel a plavidel poskytnutí dodatečných informací před příjezdem a před odjezdem o veškerém zboží, které je přiváženo do Unie nebo je z ní vyváženo. Tyto informace musí být poskytnuty v souladu s ustanoveními o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních v nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství[3].

9. Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto – především z důvodu zajištění jeho jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech – jsou k jeho provádění nezbytné právní předpisy Unie.

10. Nařízení (ES) č. 147/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 se mění takto:

Vkládá se článek, který zní:

„Článek 3a

1. Pro zajištění důsledného provádění článku 1 rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP se na veškeré zboží přivážené na celní území Unie nebo z něj vyvážené v nákladních letadlech nebo obchodních plavidlech směřujících do Somálska nebo z něj vztahuje povinnost poskytnout před příjezdem a před odjezdem informace příslušným orgánům dotčených členských států.

2. Pravidla, jež upravují povinnost poskytnout před příjezdem nebo odjezdem informace, zejména lhůty, které je třeba dodržet, a údaje, které je třeba požadovat, jsou stanovena v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

3. Osoba, která přiváží zboží nebo která přebírá zodpovědnost za přepravu zboží v nákladních letadlech nebo na obchodních plavidlech do Somálska a z něj, nebo její zástupci prohlásí, zda je toto zboží zahrnuto ve Společném vojenském seznamu Evropské unie[4], a v případě, že se na něj vztahuje požadavek vývozní licence, uvede podrobnosti vývozní licence, která jí/jim byla udělena.

4. Do dne 31. prosince 2010 mohou být vstupní a výstupní souhrnná celní prohlášení a dodatečně požadované dokumenty uvedené v tomto článku předloženy v písemné formě za použití obchodních, přístavních nebo přepravních dokumentů, pokud obsahují nezbytné údaje.

5. Ode dne 1. ledna 2011 se dodatečně požadované dokumenty uvedené v tomto článku předkládají buď písemně, nebo popřípadě s použitím souhrnných vstupních a výstupních celních prohlášení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne.[…]

Za Radu

předseda/předsedkyně […]

[1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[4] Úř. věst. C 65, 19.3.2009, s.1.