52010DC0655

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Sledování emisí CO2 z nových osobních automobilů v EU: údaje za rok 2009 /* KOM/2010/0655 konecném znení */


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 10.11.2010

KOM(2010) 655 v konečném znění

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

Sledování emisí CO 2 z nových osobních automobilů v EU: údaje za rok 2009

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

Sledování emisí CO 2 z nových osobních automobilů v EU: údaje za rok 2009

1. ÚVOD

Podle článku 9 rozhodnutí č. 1753/2000/ES[1] Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě roční zprávy založené na sledování údajů předložených členskými státy. Tato zpráva se týká sledování údajů za rok 2009.

Od roku 2010 je podávání zpráv na základě rozhodnutí č. 1753/2000/ES nahrazeno sledováním a hlášením podle nařízení (ES) č. 443/2009[2], jelikož se uvedené rozhodnutí tímto nařízením zrušuje.

2. TRENDY U NOVÝCH OSOBNÍCH AUTOMOBIL Ů

2.1. Kvalita a zpracování údajů

Všechny členské státy předložily údaje o registracích nových osobních automobilů za rok 2009. V případě některých členských států muselo dojít k ručnímu přepracování údajů v důsledku nahlášení jiných druhů paliva, než bylo dohodnuto, zpracování neznámých vozidel, použití opravného koeficientu a jiných nesrovnalostí v údajích. Tyto problémy, na něž se zaměřila pozornost v průběhu vyhodnocování údajů, byly úspěšně vyřešeny bez významné ztráty údajů. Při analýze časových řad by se mělo postupovat obezřetně, jelikož některé členské státy EU nejsou uvedeny ve všech letech, jak je zřejmé z tabulek v oddílu 3. Ačkoli bylo vyvinuto největší úsilí na sestavení aktuální konzistentní řady, mohlo dojít v důsledku zlepšování metodologie a sledování k určitým výpadkům v trendech.

Ve srovnání se zprávami z předchozích let se souhrnné údaje v této zprávě týkají všech druhů paliv (dříve byly předkládány jen údaje týkající se benzinu a motorové nafty) a na rozdíl od dřívějších zpráv nebyly údaje o emisích CO2 upraveny koeficientem 0,7 %. Oprava koeficientem 0,7 % byla uplatněna při hodnocení dosaženého pokroku sdruženími výrobců ACEA, JAMA a KAMA z důvodu vyrovnání změny ve zkušebním postupu, k níž došlo poté, co tato sdružení přijala své dobrovolné závazky[3]. Tyto závazky byly nyní nahrazeny cíli stanovenými v nařízení (ES) č. 443/2009. Z důvodů kontinuity s předchozími zprávami se nadále předkládají údaje podle sdružení výrobců vozidel.

Již podruhé jsou ve zprávě o sledování zařazeny údaje o vozidlech na alternativní palivo s ohledem na jejich zvyšující se podíl na trhu a lepší kvalitu údajů. Patří sem vozidla uváděná v těchto kategoriích paliv: zkapalněný ropný plyn (LPG), zemní plyn (NG), elektřina, vodík, dvojí palivo, benzin-bioethanol, benzin-LPG, benzin-NG a vozidla vykazovaná v kategorii ostatních.

2.2. Průměrné emise CO 2 z nových osobních automobilů

Průměrné specifické emise CO2 z nových osobních automobilů zaregistrovaných v Evropské unii v roce 2009 byly 145,7 g CO2/km. Představuje to snížení o 5,1 %, tj. o 7,9 g CO2/km oproti předchozímu roku (153,6 g CO2/km v roce 2008), což je největší relativní pokles specifických emisí od zahájení systému sledování. K určitému snížení mohlo dojít kvůli finanční a hospodářské krizi a vytvoření programů na sešrotování zavedených v některých členských státech. Údaje dále ukazují, že došlo k určitému zmenšení vozového parku, protože průměrný výkon motoru, hmotnost a zdvihový objem v roce 2009 mírně poklesly. V roce 2009 se emise u vozidel na motorovou naftu snížily o téměř 6 gramů, u vozidel na benzin téměř o 9 gramů a u vozidel na alternativní palivo o něco více než 11 gramů. Rozdíly mezi novými vozidly na motorovou naftu a vozidly na benzin se snížily přibližně na 2,3 gramu. Stojí za zmínku, že před deseti lety byl rozdíl mezi novými vozidly na benzin a vozidly na motorovou naftu více než 17 gramů.

V roce 2009 podíl nových automobilů na benzin překonal podíl vozidel na motorovou naftu. Podíl vozidel na alternativní palivo v roce 2009 významně vzrostl. To je způsobeno hlavně nárůstem počtu vozidel na benzin-LPG registrovaných v Itálii, který sám o sobě představuje 92,8 % všech nových osobních automobilů na benzin-LPG registrovaných v zemích EU-27.

Tabulka 1: Průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů podle paliva (EU-27)

Všechna paliva | 1 347 | 1 356 | 1 372 | 1 379 | 1 373 | 1 337 |

Benzin | 1 237 | 1 235 | 1 238 | 1 235 | 1 228 | 1 206 |

Motorová nafta | 1 463 | 1 479 | 1 501 | 1 510 | 1 508 | 1 498 |

Alternativní palivo | 1 415 | 1 404 | 1 392 | 1 271 | 1 237 | 1 169 |

2.4. Údaje ze sledování podle sdružení

Z důvodů kontinuity s předcházejícími zprávami jsou údaje v tomto oddílu uvedeny podle sdružení výrobců vozidel. V roce 2009 se emise CO2 z nových osobních automobilů u všech sdružení snížily. Ve srovnání s rokem 2008 snížilo sdružení ACEA své průměrné emise o 7,3 gramů, JAMA o 11,2 gramů, KAMA o 9,7 gramů a ostatní výrobci v průměru o 18,4 gramů. Sdružení KAMA i JAMA vykazovaly v roce 2009 nižší průměrné emise z nových osobních automobilů než ACEA, zatímco situace v roce 2007 byla opačná.

Tabulka 7: Průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů podle sdružení

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

ŠKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

Jeden ze všech výrobců, kteří v roce 2009 zaregistrovali v EU více než 10 000 vozidel, již dokázal zcela splnit cíl stanovený pro rok 2015:MARUTI (průměrná hmotnost: 932 kg, cíl specifických emisí: 110 g CO2/km, průměrné specifické emise v roce 2009: 104 g CO2/km, počet registrací v roce 2009: 14 095).

[1] Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1753/2000/ES, kterým se zřizuje systém monitorování průměrných specifických emisí CO2 z nových osobních vozidel, Úř. věst. L 202, 10.8.2000.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, Úř. věst. L 140, 5.6.2009.

[3] Více informací týkajících se opravy koeficientem 0,7 % je uvedeno ve sděleních KOM(2002) 693 v konečném znění a KOM(2004) 78 v konečném znění.

[4]

EU-15 zahrnuje Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království (bez Severního Irska), Španělsko a Švédsko.

EU-10 zahrnuje Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

EU-12 zahrnuje EU-10, Bulharsko a Rumunsko.

EU-25 zahrnuje EU-15 a EU-10.

EU-27 zahrnuje EU-15 a EU-12.

[5] Řádek „Ostatní“ zahrnuje neidentifikované nové osobní automobily (vozidla, pro něž členské státy nevykázaly požadované informace správně).

[6] Celkový počet registrací nových osobních automobilů vykázaných členskými státy EU.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm

[8] Cíl specifických emisí vypočtený podle vzorců v příloze I nařízení (ES) č. 443/2009.