52010DC0078
[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 5.3.2010

KOM(2010)78 v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE

Posílený závazek pro dosažení rovnosti žen a mužů Charta žen

Prohlášení Evropské komise u příležitosti mezinárodního dne žen roku 2010 připomenutí 15. výročí přijetí deklarace a akční platformy na světové konferenci OSN o ženách v Pekingu a 30. výročí Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

SDĚLENÍ KOMISE

Posílený závazek pro dosažení rovnosti žen a mužů Charta žen

Prohlášení Evropské komise u příležitosti mezinárodního dne žen roku 2010 připomenutí 15. výročí přijetí deklarace a akční platformy na světové konferenci OSN o ženách v Pekingu a 30. výročí Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

Úvod

Rovnost žen a mužů je základní právo, zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie. Je to jedna ze společných hodnot, na nichž je Evropská unie založena.

Hospodářská a sociální soudržnost, udržitelný růst a konkurenceschopnost a dále řešení demografických problémů závisí na skutečné rovnosti žen a mužů.

Během posledních desetiletí učinila Evropa v oblasti rovnosti žen a mužů výrazný pokrok: vzala své závazky vážně, uskutečnila řadu partnerství a zkombinovala své zdroje a nástroje, právní, politické a finanční, aby dosáhla změn. V dnešní době získává univerzitní vzdělání více žen než mužů. Ženy jsou dnes více než kdykoliv dříve zapojeny do evropského trhu práce. Evropa dnes realizuje více svých talentů a využívá lépe svých dovedností.

Překážky pro dosažení skutečné rovnosti však přetrvávají.

U příležitosti 15. výročí světové konference OSN o ženách v Pekingu chceme opětovně zdůraznit a posílit závazek Evropské komise, a sice učinit rovnost žen a mužů skutečností. Toho chceme dosáhnout posílením genderového hlediska ve všech opatřeních během celého našeho funkčního období a rovněž předkládáním specifických opatření na podporu rovnosti žen a mužů. Zavazujeme se, že na realizaci tohoto cíle budeme věnovat potřebné zdroje.

Během funkčního období současné Evropské komise se budou naše kroky zakládat zejména na těchto zásadách rovnosti žen a mužů:

STEJNÁ EKONOMICKÁ NEZÁVISLOST

Diskriminace, stereotypy ve vzdělávání, segregace trhu práce, nejisté pracovní podmínky, nedobrovolná práce na zkrácený úvazek a nevyrovnané rozdělení odpovědnosti za péči o rodinu mezi ženami a muži ovlivňují životní volbu a ekonomickou nezávislost mnoha žen.

Opětovně potvrzujeme svůj závazek k plné realizaci potenciálu žen a úplnému využití jejich dovedností, abychom dosáhli rovnoměrnějšího zapojení žen a mužů do trhu práce a více kvalitních pracovních příležitostí pro ženy. V rámci strategie EU 2020 budeme rozhodně podporovat rovnost žen a mužů, případně zohledňovat kvantifikované cíle a podporovat skutečné příležitosti, které umožní ženám i mužům sladit soukromý a pracovní život.

STEJNÁ ODMěNA ZA STEJNOU NEBO ROVNOCENNOU PRÁCI

Za každou odpracovanou hodinu si ženy v Evropské unii stále v průměru vydělají o 18 % méně než muži. V produktivním věku i v důchodu mají ženy méně zdrojů, při přístupu k financím čelí více překážkám, a jsou tudíž více než muži zasaženy všemi formami chudoby, včetně nedostatečného odměňování v zaměstnání.

Opětovně potvrzujeme svůj závazek k důrazné mobilizaci všech nástrojů, legislativních i nelegislativních, aby se odstranily rozdíly v odměňování žen a mužů. Tyto rozdíly představují náklady, které si Evropa nemůže dovolit. Budeme spolu s 27 členskými státy EU pracovat na tom, aby se do konce funkčního období současné Evropské komise rozdíly v odměňování žen a mužů v Evropské unii výrazně snížily.

ROVNOST žEN A MUžů PřI ROZHODOVÁNÍ

Ženy se stále plně nepodílí na moci a rozhodování. Rovné zastoupení žen a mužů při rozhodování, v politickém a hospodářském životě a ve veřejném a soukromém sektoru pomůže Evropě formovat účinnější opatření, rozvíjet společnost založenou na znalostech, která si je vědoma genderových otázek, a vytvářet silnější a více prosperující demokracii.

Opětovně potvrzujeme svůj závazek usilovat o spravedlivější zastoupení žen a mužů v mocenských pozicích ve veřejném životě a hospodářství. Využijeme svých pravomocí, včetně podpůrných opatření Unie, na podporu většího podílu žen na vedoucích pozicích.

Ve svém vlastním případě vyvineme veškeré úsilí, abychom zlepšili rovnoměrné zastoupení žen a mužů v Komisi.

DůSTOJNOST, INTEGRITA A KONEC GENDEROVÉMU NÁSILÍ

Plné požívání základních práv ženami a dívkami je nezcizitelnou, nedílnou a nedělitelnou součástí všeobecných lidských práv a je nezbytné pro lepší postavení žen a dívek a pro mír, bezpečnost a rozvoj. Genderové násilí, včetně škodlivých zvyklostí a tradičních praktik, představuje porušování základních práv, zejména lidské důstojnosti, práva na život a práva na nedotknutelnost lidské osobnosti. Toto porušení brání jednotlivcům rozhodovat o vlastním životě.

Opětovně potvrzujeme svůj závazek zajistit, aby respektování základních práv bylo jádrem naší činnosti. Vyvineme úsilí na odstranění nerovnosti žen a mužů v přístupu ke zdravotní péči a v jejích výsledcích.

Evropa genderové násilí netoleruje. Zvýšíme úsilí na odstranění všech forem násilí a při poskytování podpory zasaženým osobám. Zavedeme ucelený a účinný rámec opatření na boj s genderovým násilím. Posílíme kroky na odstranění mrzačení ženských pohlavních orgánů a dalších násilných činů, včetně, v rámci svých pravomocí, prostřednictvím trestního práva.

ROVNOST žEN A MUžů MIMO UNII

Naše ambice nejsou omezeny pouze na Unii. Rovnost žen a mužů musí být rovněž plně zakotvena v naší vnější politice, abychom přispívali k sociální a ekonomické nezávislosti a lepšímu postavení žen a mužů na celém světě. EU je odhodlána podporovat rovnost žen a mužů ve všech souvislostech, včetně zemí zasažených konflikty nebo zemí po ukončení konfliktů. Snížení nerovností mezi ženami a muži, odstranění genderového násilí a podpora práv žen jsou základem rozvoje udržitelných a demokratických společností.

Opětovně potvrzujeme svůj závazek klást zásadní důraz na rovnost mezi ženami a muži v rámci našich vztahů s třetími zeměmi, zvyšovat povědomí o právech žen a zasazovat se o plné využívání stávajících mezinárodních nástrojů. Budeme podporovat a posilovat spolupráci s mezinárodními a regionálními organizacemi v oblasti zlepšování rovnosti žen a mužů, k čemuž budeme využívat celou řadu nástrojů a možností. Budeme rovněž podporovat státní i nestátní aktéry v jejich úsilí podporovat rovnost žen a mužů v partnerských zemích.

Prohlašujeme, že jsme připraveni pracovat na dosažení rovnosti žen a mužů v partnerství se všemi zúčastněnými stranami, včetně občanské společnosti, na vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni, a zejména s ohledem na zásady stanovené v této chartě. Během roku 2010 předložíme novou strategii pro rovnost žen a mužů pro funkční období stávající Evropské komise a budeme pravidelně informovat o jejím provádění.

Opětovně potvrzujeme svůj osobní a kolektivní závazek usilovat o Evropu, kde jsou si ženy a muži rovni, což představuje lepší život a udržitelnou budoucnost pro všechny.