12.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 236/177


Středa, 16. června 2010
Evropský program pozorování Země (GMES) (2011–2013) ***I

P7_TA(2010)0214

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0223),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0037/2009),

s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 189 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2010 (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 5. května 2010, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0161/2010),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Středa, 16. června 2010
P7_TC1-COD(2009)0070

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. června 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011 až 2013)

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 911/2010.)