28.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 354/67


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

KOM(2009) 151 v konečném znění – 2009/0051 (CNS) (1)

2010/C 354/12

Dne 18. ledna 2010 se Rada a dne 5. března 2010 se Evropský parlament, v souladu s článkem 43 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

KOM(2009) 151 v konečném znění – 2009/0051 (CNS) (1).

Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 461. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 17. a 18. března 2010 (jednání dne 17. března 2010) jednomyslně zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

V Bruselu dne 17. března 2010

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Mario SEPI


(1)  Zkratku CNS je třeba chápat jako COD.