28.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 354/66


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro severní populaci štikozubce obecného a lov této populace

KOM(2009) 122 v konečném znění – 2009/0039 (CNS) (1)

2010/C 354/11

Dne 18. ledna 2010 se Rada a dne 5. března 2010 Evropský parlament, v souladu s článkem 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalým článkem 37 Smlouvy o založení Evropského společenství), rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro severní populaci štikozubce obecného a lov této populace

KOM(2009) 122 v konečném znění – 2009/0039 (CNS) (1).

Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 461. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 17. a 18. března 2010 (jednání dne 17. března 2010), jednomyslně zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

V Bruselu dne 17. března 2010

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Mario SEPI


(1)  Číst jako COD.