10.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 58/3


STANOVISKO RADY GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 4. března 2010

k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 24. února 2010 žádost prezidenta Evropské rady o stanovisko k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky.

Pravomoc Rady guvernérů ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Obecné připomínky

1.

Doporučení Rady, které bylo předloženo Evropské radě a které je konzultováno s Evropským parlamentem a Radou guvernérů ECB, doporučuje jmenovat pana Vítora CONSTÂNCIA viceprezidentem ECB na osmileté funkční období začínající dnem 1. června 2010.

2.

Rada guvernérů ECB je toho názoru, že navržený kandidát je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy.

3.

Rada guvernérů ECB nemá žádné námitky proti doporučení Rady jmenovat pana Vítora CONSTÂNCIA viceprezidentem ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. března 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET