52009PC0306

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy, kterým se mění návrh Komise podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES /* KOM/2009/0306 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 22.6.2009

KOM(2009)306 v konečném znění

2007/0098/COD

STANOVISKO KOMISE podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy,

KTERÝM SE MĚNÍ NÁVRH KOMISE podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES

STANOVISKO KOMISEpodle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ESk pozměňovacím návrhům Evropského parlamentutýkajícím se společného postoje Radyk návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy

1. Úvod

Podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES zaujme Komise stanovisko ke změnám Evropského parlamentu navrženým ve druhém čtení. Stanovisko Komise ke změnám navrženým Parlamentem je uvedeno níže.

2. Souvislosti

Datum předání návrhu EP a Radě (dokument KOM(2007) 263 v konečném znění – 2007/0098/COD): | 23. května 2007 |

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru: | 16. ledna 2008 |

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu v prvním čtení: | 21. května 2008 |

Datum předání pozměněného návrhu: | 13. června 2008 |

Datum přijetí společného postoje: | 9. ledna 2009 |

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu ve druhém čtení: | 23. dubna 2009 |

3. Cíl návrhu

Cílem návrhu je zavést společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy. Návrh má nahradit směrnici 96/26/ES novým nařízením za účelem lepší harmonizace a podpory spravedlivější hospodářské soutěže mezi provozovateli v rámci vnitřního trhu.

4. Stanovisko Komise k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu

Po několika měsících jednání během českého předsednictví se Parlament a Rada dohodly na kompromisu ve druhém čtení, zejména pokud jde o zavedení elektronických registrů podniků silniční dopravy. Komise může přijmout pozměňovací návrhy, který byly jako kompromis přijaty Evropským parlamentem v druhém čtení, aby byla stvrzena tato dohoda.

5. Závěr

Podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES mění Komise svůj návrh výše uvedeným způsobem.