8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 184/111


Pátek 24. dubna 2009
Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a její opční protokol

P6_TA(2009)0334

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a jejího opčního protokolu Evropským společenstvím

2010/C 184 E/23

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2008)0530),

s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“) přijatou Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006,

s ohledem na opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „opční protokol“) přijatý Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006,

s ohledem na své usnesení ze dne 3. září 2003 ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvanému „Na cestě k právně závaznému nástroji OSN na podporu a ochranu práv a důstojnosti zdravotně postižených osob“ (1),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. října 2003 nazvané „Rovné příležitosti pro zdravotně postižené osoby: Evropský akční plán“ (KOM(2003)0650) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 k tomuto dokumentu (2),

s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o zdravotním postižení a rozvoji (3),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2005 nazvané „Postavení zdravotně postižených osob v rozšířené Evropské unii: Evropský akční plán 2006–2007“ (KOM(2005)0604) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2006 k tomuto dokumentu (4),

s ohledem na své usnesení ze dne 26. dubna 2007 o situaci žen se zdravotním postižením v Evropské unii (5),

s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné práce pro všechny (6),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2007 nazvané „Postavení zdravotně postižených osob v Evropské unii: Evropský akční plán 2008–2009“ (KOM(2007)0738),

s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) (7),

s ohledem na usnesení Rady Evropské unie a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 17. března 2008 o situaci zdravotně postižených osob v Evropské unii (8),

s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2008 o pokroku v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (provádění směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES) (9),

s ohledem na svůj postoj ze dne 24. dubna 2009 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (10),

s ohledem na svůj postoj ze dne 24. dubna 2009 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (11),

s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0229/2009 and A6-0230/2009),

s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že všechny členské státy podepsaly Úmluvu a opční protokol, ale prozatím je ratifikovalo pouze 7 členských států,

B.

vzhledem k tomu, že Úmluva podporuje a ochraňuje lidská práva všech osob se zdravotním postižením, včetně těch, jejichž situace vyžaduje výraznější podporu,

C.

vzhledem k tomu, že opční protokol poskytuje možnost pro osoby se zdravotním postižením a pro skupiny osob se zdravotním postižením, kteří prohlašují, že se stali oběťmi porušení práv poskytovaných Úmluvou, kterých se dopustila signatářská strana Úmluvy, podat sdělení výboru,

1.

schvaluje uzavření Úmluvy a opčního protokolu Společenstvím;

2.

vyzývá Komisi a Radu, coby zákonné zástupce Společenství, aby uložily ratifikační listinu u Organizace spojených národů do 3. prosince 2009;

3.

naléhavě žádá všechny členské státy, aby urychleně přistoupily k ratifikaci Úmluvy jako celku, aby uvedly její obsah v platnost a vytvořily potřebnou logistickou infrastrukturu;

4.

vyzývá členské státy, aby přistoupily k opčnímu protokolu nebo ho ratifikovaly s cílem poskytnout osobám se zdravotním postižením, jejichž práva byla porušena, možnost bojovat proti tomuto porušování a zajištění jejich ochrany proti veškerým formám diskriminace;

5.

naléhavě žádá Komisi, aby objasnila potenciální rozsah pravomocí Společenství s ohledem na Úmluvu; navrhuje zdůraznit orientační charakter předpisů Společenství, jejichž seznam se nachází v prohlášeních (12); zdůrazňuje, že je důležité vyzdvihnout v těchto prohlášeních pravomoc Společenství ohledně podpory práv a začlenění zdravotně postižených osob do spolupráce při rozvoji a humanitární pomoci a do záležitostí týkajících se zdraví a spotřebitelů;

6.

vyzývá Komisi, aby použila článek 3 Smlouvy o ES jako základ pro určení rozsahu pravomocí Společenství s ohledem na Úmluvu, které jsou vyjmenovány v prohlášení Evropského společenství při uplatnění čl. 44 odst. 1 Úmluvy, jak je stanoveno v příloze 2 návrhu rozhodnutí Rady; zdůrazňuje, že je při uplatňování prohlášení nanejvýš důležité vyzdvihnout spolupráci při rozvoji a záležitosti týkající se zdraví a spotřebitelů;

Provádění Úmluvy a opčního protokolu

7.

podporuje členské státy, které začaly proces postupného provádění Úmluvy a opčního protokolu, a vyzývá ostatní členské státy, aby tak učinily také;

8.

vyzývá Společenství a členské státy, aby začlenily veškerá ustanovení této Úmluvy do právních předpisů a aby ve stanovených lhůtách přijaly nezbytná opatření a poskytly finanční prostředky nezbytné pro jejich zavedení a stanovily při tom kvantitativní cíle; vybízí členské státy k výměně informací a osvědčených postupů, pokud jde o provádění Úmluvy a opčního protokolu;

9.

vyzývá členské státy, aby uplatňovaly zásadu rovného zacházení pro muže a ženy při rozhodování o politikách a opatřeních pro zdravotně postižené ženy a muže, dívky a chlapce a při jejich provádění ve všech oblastech, zejména v souvislosti se začleněním na pracovišti, vzděláváním a opatřeními pro boj proti diskriminaci, dále vyzývá členské státy, aby zavedly právní předpisy na ochranu práv žen a dívek se zdravotním postižením v případech sexuálního zneužívání a psychického nebo fyzického násilí na veřejnosti a v jejich domácím prostředí a aby podporovaly zotavení žen a dívek se zdravotním postižením, které byly vystaveny takovému násilí;

10.

vyzývá členské státy a orgány Společenství, aby zajistily volný přístup občanů Unie a organizací, které sdružují osoby se zdravotním postižením, k informacím, jež se týkají jejich práv v rámci Úmluvy a opčního protokolu, a volné šíření těchto informací takovýmto občanům a organizacím ve formě, která je občanům dostupná;

11.

zdůrazňuje význam vybavení Komise veškerými nezbytnými finančními a lidskými zdroji, aby mohla sloužit jako kontaktní místo, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Společenství týkající se provádění Úmluvy; žádá o zavedení postupu, který by umožnil sestavit odpovídající přehled všech evropských a vnitrostátních politik, které mají dopad na provádění Úmluvy; žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě podávala pravidelné zprávy o průběhu provádění;

12.

žádá členské státy, aby v souladu s vlastní strukturou řízení stanovily v rámci státní správy jedno nebo několik kontaktních míst pro záležitosti týkající se provádění a monitorování Úmluvy na vnitrostátní úrovni a aby zvážily zřízení nebo ustanovení koordinačního mechanismu v rámci státní správy pro usnadnění realizace aktivit týkajících se různých oblastí a úrovní, v souladu s čl. 33 odst. 1 Úmluvy; požaduje, aby se zvláštní pozornost věnovala zřízení nezávislého monitorovacího mechanismu podle čl. 33 odst. 2 Úmluvy a v souladu se zásadami týkajícími se postavení vnitrostátních orgánů – Pařížskými zásadami –, které Valné shromáždění OSN přijalo ve své rezoluci č. 48/134 dne 20. prosince 1993;

13.

naléhavě žádá Společenství a členské státy, aby podporovaly a dobře koordinovaly sociální dialog mezi zúčastněnými stranami a aby podpořily aktivní účast organizací zdravotně postižených osob na monitorování a provádění Úmluvy, v souladu s článkem 4 a čl. 33 odst. 2 Úmluvy;

*

* *

14.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a vládám a parlamentům členských států.


(1)  Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 231.

(2)  Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 148.

(3)  Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 336.

(4)  Úř. věst. C 316 E, 22.12.2006, s. 370.

(5)  Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 742.

(6)  Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 321.

(7)  Přijaté texty, P6_TA(2008)0286.

(8)  Úř. věst. C 75, 26.3.2008, s. 1.

(9)  Přijaté texty, P6 TA(2008)0212.

(10)  Přijaté texty, P6_TA(2009)0312.

(11)  Přijaté texty, P6_TA(2009)0313.

(12)  Prohlášení Evropského společenství k uplatnění čl. 44 odst. 1 Úmluvy (příloha 2 návrhu rozhodnutí Rady, svazek I) a prohlášení Evropského společenství při uplatnění čl. 12 odst. 1 opčního protokolu (příloha 2 návrhu rozhodnutí Rady, svazek II).