8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 184/127


Pátek 24. dubna 2009
O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní

P6_TA(2009)0333

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 24. dubna 2009 o nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) (2008/2324(INI))

2010/C 184 E/26

Evropský parlament,

s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE a který se týká nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) (B6-0421/2008),

s ohledem na nadcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010,

s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 26. února 2004 (1), ze dne 10. března 2005 (2), ze dne 17. listopadu 2005 (3) a ze dne 14. března 2007 (4) o nešíření jaderných zbraní a odzbrojení,

s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o provádění Evropské bezpečnostní strategie a EBOP (5),

s ohledem na strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou schválila Evropská rada dne 12. prosince 2003,

s ohledem na prohlášení Rady ze dne 8. prosince 2008 o posílení mezinárodní bezpečnosti, zejména na body 6, 8 a 9 tohoto prohlášení, v němž EU vyjadřuje své „odhodlání bojovat proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů“,

s ohledem na klíčovou úlohu, kterou v kontextu nešíření zbraní hromadného ničení plní Skupina jaderných dodavatelů,

s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o problematice nešíření zbraní a jaderném odzbrojení, zejména na rezoluci 1540 (2004),

s ohledem na Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, dohody Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) o komplexních zárukách a dodatkové protokoly, Úmluvu o fyzické ochraně jaderných materiálů, Mezinárodní úmluvu o potlačování činů jaderného terorismu, Haagský kodex chování proti šíření balistických raket, Smlouvu o omezení strategických zbraní (START I), jejíž platnost skončí v roce 2009, a Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní (SORT),

s ohledem na zprávu o provádění evropské bezpečnostní strategie, kterou přijala Evropská rada dne 11. prosince 2008,

s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 90 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0234/2009),

A.

zdůrazňuje, že je nezbytné nadále posilovat všechny tři pilíře Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jmenovitě nešíření, odzbrojení a civilní využití jaderné energie,

B.

vážně znepokojen nedostatečným pokrokem při dosahování konkrétních cílů (např. tzv. 13 kroků (6)) stanovených ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, které byly přijaty na předchozích hodnotících konferencích, a to zejména při současné situaci, kdy hrozby vyvstávají hned z několika stran, včetně intenzivnějšího šíření jaderných zbraní či hrozby, že se tato jaderná technologie a radioaktivní materiál dostane do rukou zločineckých organizací a teroristů. Velkou úlohu hraje rovněž to, že státy, které podepsaly Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, nejsou ochotny snížit či eliminovat své jaderné arzenály a nevzdávají se vojenské doktríny jaderného odstrašování,

C.

vzhledem k tomu, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních subjektů představuje jednu z nejvážnějších hrozeb pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost,

D.

připomínaje, že se EU zavázala využít všechny dostupné nástroje k předcházení, odrazování, zastavení a pokud možno k odstranění programů šíření zbraní hromadného ničení, které jsou zdrojem celosvětového znepokojení, jak je jasně vyjádřeno ve strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou dne 12. prosince 2003 přijala Evropská rada,

E.

zdůrazňujíc, že je nezbytné, aby se EU usilovněji bránila tokům a financování šíření zbraní hromadného ničení, aby udělovala sankce za jejich šíření a vytvořila opatření, která by zabránila nehmotným přenosům znalostí a vědomostí, a aby přitom využívala všechny dostupné nástroje, včetně vícestranných smluv a mechanismů kontroly, vnitrostátních a mezinárodně koordinovaných kontrol vývozů, programů spolupráce v oblasti snižování hrozeb a politických a hospodářských nástrojů,

F.

povzbuzen novými návrhy týkajícími se odzbrojování, např. těmi, jež předložili Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry a Sam Nunn v lednu roku 2007 a v lednu roku 2008, Vzorovou úmluvou o jaderných zbraních a Protokolem Hirošima-Nagasaki, které jsou podporovány občanskými organizacemi a vedoucími politickými představiteli po celém světě, a také kampaněmi jako „globální nula“, které uvádí, že hlavní cestou, jak zajistit nešíření jaderných zbraní a dosáhnout celosvětové bezpečnosti, je směřovat k eliminaci jaderných zbraní,

G.

vítaje v této souvislosti iniciativy francouzské a britské vlády zaměřené na snížení vlastních jaderných arzenálů,

H.

velmi povzbuzen především tím, jak americký prezident Barack Obama v Praze dne 5. dubna 2009 jasně formuloval svůj přístup k jaderným otázkám, jeho velkým zájmem na dosažení pokroku při jaderném odzbrojování a jeho vizí světa bez jaderných zbraní; potěšen tím, že USA a Rusko konstruktivně spolupracují s cílem obnovit dohodu START, zamezit tomu, aby situace ohledně balistických raket vyústila v krizi, a výrazně snížit zásoby jaderných zbraní a materiálu USA; potěšen rozhodnutím Spojených států plně se podílet na procesu jednání skupiny E3 + 3 s Iránem; vítaje ratifikaci dodatkového protokolu k dohodám MAAE o komplexních zárukách ze strany USA jako pozitivní krok budující důvěru; vřele vítaje záměr prezidenta Obamy, aby USA dokončily ratifikaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a iniciovaly jednání o smlouvě o zákazu výroby štěpných materiálů,

I.

zdůrazňuje nezbytnost úzké koordinace a spolupráce mezi Evropskou unií a jejími partnery, včetně zejména Spojených států a Ruska, která by vedla k obnově a posílení režimu nešíření jaderných zbraní,

J.

zdůrazňuje, že posilování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní coby základního kamene celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní má zásadní význam, a uznávaje, že pro znovupotvrzení platnosti této Smlouvy a posílení úmluv, smluv a agentur, které tvoří stávající režim týkající se nešíření jaderných zbraní a odzbrojování, bude zapotřebí smělé politické vedení i řada pokrokových, postupně navazujících kroků, zahrnujících zejména Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a MAAE,

K.

vítaje v tomto ohledu společnou britsko-norskou iniciativu, která má za cíl zhodnotit proveditelnost případné demontáže jaderných zbraní a stanovit jasné fáze postupu pro tuto demontáž a kontrolní postupy pro tuto činnost; považuje tuto iniciativu za prospěšnou pro EU, pro NATO i pro ostatní relevantní aktéry,

L.

vítaje dopis, který dne 5. prosince 2008 poslalo francouzské předsednictví EU generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi, v němž byly popsány návrhy EU týkající se odzbrojení, jež přijala Rada pro obecné záležitosti v prosinci roku 2008,

M.

vítaje proslov Javiera Solany, vysokého představitele EU pro SZBP, který přednesl dne 9. prosince 2008 na konferenci týkající se „míru a odzbrojování: svět bez jaderných zbraní“, kde vyzdvihl skutečnost, že otázka jaderného odzbrojení se znovu dostala do středu mezinárodních zájmů a zdůraznil, že je třeba, aby EU zahrnula nešíření jaderných zbraní do všech oblastí svých politik,

N.

vzhledem k potěšujícímu projevu, který prezident Spojených států amerických Obama přednesl dne 5. dubna 2009 v Praze a v němž uvedl, že Spojené státy americké mají morální povinnost vést kampaň s cílem zbavit svět všech jaderných zbraní, ačkoli připustil, že tohoto cíle možná nebude dosaženo za jeho života, a zdůraznil, že je nutné posílit Smlouvu o nešíření jaderných zbraní jakožto základ pro spolupráci a postupné řešení; vzhledem k tomu, že nová administrativa Spojených států by měla do této kampaně plně zahrnout Evropskou unii, zvláště pokud jde o celosvětové setkání, které je plánováno na rok 2009 a v jehož rámci se má jednat o hrozbě jaderných zbraní,

O.

poukazuje na to, že zavedení „doložek o nešíření zbraní“ do úmluv uzavřených od roku 2003 mezi EU a třetími zeměmi se stalo všeobecným pravidlem,

P.

bera ohled na iniciativy týkající se nešíření zbraní a odzbrojování, které EU podpořila mimo rámec OSN, jako je Bezpečnostní iniciativa proti šíření zbraní a globální partnerství G8,

Q.

vítaje skutečnost, že Komise má statut pozorovatele ve Skupině jaderných dodavatelů a na hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a že sekretariát Rady se rovněž účastní této konference, ať už v rámci delegace ES, nebo v rámci předsednictví EU,

1.

doporučuje Radě následující:

a)

zhodnotit a aktualizovat společný postoj Rady 2005/329/PESC ze dne 25. dubna 2005 ohledně hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se konala v roce 2005 (7), jenž by měl být podpořen na zasedání Evropské rady v prosinci 2009, a to v rámci příprav na pozitivní výsledek hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2010 a na níž dojde k dalšímu posílení všech tří stávajících pilířů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní; zavázat se k plnění cíle případného úplného jaderného odzbrojení, který je uveden v návrhu úmluvy o jaderných zbraních;

b)

zvýšit úsilí o zajištění všeobecné platnosti a účinného provádění pravidel a nástrojů týkajících se nešíření zbraní, zejména prostřednictvím lepších mechanismů kontroly;

c)

ve spolupráci s partnery aktivně podporovat konkrétní návrhy, prostřednictvím nichž by výroba, použití a přepracování veškerého jaderného paliva byla umístěna pod dozor MAAE a jež by zahrnovaly vytvoření mezinárodní banky jaderného paliva; dále podpořit další iniciativy, jež si kladou za cíl, aby se cyklus jaderného paliva stal mnohostrannou záležitostí zaměřenou na mírové využití jaderné energie; brát v tomto ohledu na vědomí, že Parlament vítá úmysl Rady a Komise přispět na zřízení banky jaderného paliva, jež by byla pod dozorem MAAE, částkou do výše až 25 milionů EUR a přeje si, aby došlo k urychlenému přijetí společné akce v této věci;

d)

podporovat další úsilí o posílení mandátu MAAE, včetně generalizace dodatkových protokolů k dohodám o bezpečnostních zárukách MAAE, a další kroky, jež mají za cíl vypracovat opatření k budování důvěry; zajistit vyčlenění dostatečných zdrojů pro tuto organizaci, aby mohla plnit svůj důležitý mandát, kterým je zajišťování jaderné bezpečnosti;

e)

dosáhnout podstatného pokroku v provádění iniciativy globálního partnerství G8, Bezpečnostní iniciativy proti šíření jaderných zbraní a Iniciativy na podporu snížení celosvětové hrozby a zasadit se o brzké uvedení v platnost Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek;

f)

prohloubit dialog s novou vládou Spojených států a všemi velmocemi disponujícími jadernými zbraněmi s cílem stanovit společný plán, který bude zaměřen na postupné snížení počtu jaderných hlavic; zejména podpořit ty kroky USA a Ruska, které povedou k podstatné redukci jejich jaderných zbraní, jak bylo dohodnuto ve smlouvách START I a SORT; usilovat o ratifikaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a o obnovení dohody START;

g)

na hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010, vyvinout strategie, jak dosáhnout dohody na smlouvě o zastavení výroby štěpných materiálů pro zbrojní účely, a to nediskriminačním způsobem, což znamená že by se touto smlouvou státy, které disponují jadernými zbraněmi i státy, jež nejsou signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jakož i pět členů Rady bezpečnosti OSN, z nichž všichni disponují jadernými zbraněmi, zavázali k tomu, že nebudou vyrábět štěpný materiál pro zbrojní účely a že odstraní stávající zařízení na výrobu tohoto štěpného materiálu;

h)

plně podpořit posílení a zlepšení mechanismů kontroly dodržování všech dostupných nástrojů nešíření zbraní;

i)

požadovat hodnocení účinnosti použití doložek o nešíření zbraní hromadného ničení v dohodách uzavřených mezi EU a třetími zeměmi;

j)

pravidelně informovat Parlament o všech přípravných schůzích, jež se budou konat před hodnotící konferencí Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2010, a řádně zohlednit jeho postoje týkající se nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojování s ohledem na tuto konferenci;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010, parlamentům členských států, Parlamentní síti za jaderné odzbrojení a Starostům za mír.


(1)  Úř. věst. C 98 E, 23.4.2004, s. 152.

(2)  Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 253.

(3)  Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 453.

(4)  Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 146.

(5)  Přijaté texty, P6_TA(2008)0255.

(6)  Organizace spojených národů: hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se konala v roce 2000, NPT/CONF.2000/28 (části I a II).

(7)  Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 32.