1.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 149/1


DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 25. června 2009

Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska

(ECB/2009/14)

2009/C 149/01

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na článek 27.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2008/608/ES ze dne 8. července 2008 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 (1) přijalo Slovensko jednotnou měnu dne 1. ledna 2009.

(3)

Podle ustanovení § 38 zákona o Národní bance Slovenska se účetnictví Národní banky Slovenska ode dne 1. ledna 2009 ověřuje v souladu s článkem 27.1 statutu ESCB.

(4)

Národná banka Slovenska si jako svého externího auditora pro účetní rok 2009 vybrala společnost Deloitte Audit s.r.o.,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Doporučuje se, aby společnost Deloitte Audit s.r.o. byla jmenována externím auditorem Národní banky Slovenska pro účetní rok 2009.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. června 2009.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 195, 24.7.2008, s. 24.