5.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 212/3


Středa 6. května 2009
Změna Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

P6_TA(2009)0354

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o upraveném návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007–2013) (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

2010/C 212 E/02

Evropský parlament,

s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0171),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1) (IID ze dne 17. května 2006), a zejména na body 21, 22 a 23 této dohody,

s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2009 o přezkumu finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období (2) a ze dne 10. března 2009 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010 (3),

s ohledem na výsledky třístranného jednání ze dne 2. dubna 2009,

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0278/2009),

1.

schvaluje výsledky třístranného jednání ze dne 2. dubna 2009,

2.

zdůrazňuje, že dosažená dohoda o revizi víceletého finančního rámce je výsledkem úspěšné interinstitucionální spolupráce ve snaze reagovat na finanční a hospodářskou krizi, kterou procházejí členské státy, prosazováním solidarity v oblasti zdrojů energie, rozšiřováním širokopásmového připojení ve venkovských oblastech a podporou odvětví zemědělství;

3.

připomíná, že touto dohodou Parlament ve své dvojí úloze legislativního a rozpočtového orgánu uchránil své stávající priority, stejně jako během rozpočtového procesu pro rok 2008, kdy bylo dosaženo dohody o financování projektu Galileo;

4.

souhlasí s politickým kompromisem, který stanoví vyrovnávací mechanismus plánovaný pro rozpočtový proces pro rok 2010 a – ovšem pouze v případě nutnosti – i pro rok 2011; připomíná, že – jak se uvádí ve společném prohlášení, které přijaly Evropský parlament, Rada a Komise na třístranném jednání dne 2. dubna 2009 – vyrovnávacím mechanismem nebudou dotčeny celkové finanční příděly pro programy schvalované postupem spolurozhodování ani roční rozpočtový proces a tento mechanismus bude financován s použitím veškerých rozpočtových prostředků, které stanoví rozpočtový právní rámec;

5.

opakuje, že od uzavření jednání o IID ze dne 17. května 2006 stále zůstávají nevyřešeny schodky a zůstatky a že tyto schodky by měly být řešeny v rámci přezkumu v polovině období v letech 2008–2009 podle prohlášení 3 připojenému k IID ze dne 17. května 2006 a také v průběhu ročních rozpočtových procesů, pokud možno formou větší pružnosti a každopádně všemi prostředky, které stanoví IID ze dne 17. května 2006; připomíná, že – jak uvedl Parlament ve svém jednostranném prohlášení na třístranném jednání dne 2. dubna 2009 – Komise by měla mít při přezkumu v polovině období na zřeteli zásady stanovené v jeho usnesení přijatém dne 25. března 2009;

6.

varuje před pravidelným využíváním rozpětí v okruhu 2 k financování jiných okruhů, protože by to mohlo ohrozit zájmy odvětví zemědělství v případě neočekávaného poklesu tržních cen;

7.

lituje, že dohody s Radou bylo dosaženo až dva měsíce před koncem volebního období, takže zůstalo méně času k jednání, a lituje, že se tak orgány dostaly pod tlak, a to i přesto, že jednání probíhá v tradiční atmosféře loajální spolupráce;

8.

schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

9.

pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Přijaté texty, P6_TA(2009)0174.

(3)  Přijaté texty, P6_TA(2009)0095 a 0096.


Středa 6. května 2009
PŘÍLOHA

Středa 6. května 2009
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 6. května 2009

kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007-2013)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 21, bod 22 první a druhý pododstavec a bod 23 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na třístranném zasedání se dne 2. dubna 2009 Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na financování, v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy pro modernizaci infrastruktury a energetickou solidaritu, projektů v oblasti energetiky a rozvoje širokopásmového připojení k internetu a rovněž posílení činností souvisejících s „novými úkoly“ stanovenými v rámci reformy společné zemědělské politiky v polovině období z roku 2003 (kontrola stavu) Financování v prvé řadě vyžaduje revizi víceletého finančního rámce na období 2007–2013 v souladu s body 21, 22 a 23 interinstitucionální dohody s cílem zvýšit strop prostředků na závazky podokruhu 1a na rok 2009 o částku 2 000 000 000 EUR ve stálých cenách.

(2)

Zvýšení stropu podokruhu 1a bude zcela vyrovnáno snížením stropu pro prostředky na závazky v okruhu 2 na rok 2009 o 2 000 000 000 EUR.

(3)

Pro zachování řádného vztahu mezi závazky a platbami dojde k úpravě ročních stropů pro prostředky na platby. Tato úprava bude neutrální.

(4)

Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna (2),

ROZHODLY TAKTO:

Jediný článek

Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Ve Štrasburku dne 6. května 2009.

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda

Středa 6. května 2009
PŘÍLOHA

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013 REVIDOVANY PRO ÚĆELY PLÁNU EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ OBNOVY (STÁLÉ CENY ROKU 2004)

(v mil. EUR - stálé ceny roku 2004)

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

2007-2013

1.

Udržitelný růst

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b

Soudržnost pro růst a zaměstnanost

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Zachování a správa přírodních zdrojů

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

z toho výdaje související s trhem a přímé platby

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Občanství, svoboda, bezpečnost a právo

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Svoboda, bezpečnost a právo

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Občanství

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

EU jako globální hráč

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Správa  (3)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Kompenzace u vyrovnávací platby

419

191

190

 

 

 

 

800

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY CELKEM

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

jako procento HND

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

PROSTŘEDKY NA PLATBY CELKEM

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

jako procento HND

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Dostupná rezerva

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Strop vlastních zdrojů jako procento HND

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  K tomuto účelu jsou číselné údaje plynoucí z výše uvedené dohody přepočteny na ceny roku 2004.

(3)  Výdaje na důchody, které jsou zaahrnuty do stropu tohoto okruhu,jsou vypočítány bez příspěvků do systému důchodového zabezpečení, do maximální výše 500 mil. EUR v cenách roku 2004 na období let 2007 až 2013.