5.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 212/323


Středa 6. května 2009
Směrnice o kapitálových požadavcích ***I

P6_TA(2009)0367

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0602),

s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o ustanovení technické povahy týkající se řízení rizik a usnesení Parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (1) k tomuto návrhu,

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0339/2008),

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. dubna 2009 zavázal schválit pozměněný návrh v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem první odrážkou Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0139/2009),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


(1)  Přijaté texty, P6_TA(2008)0607.


Středa 6. května 2009
P6_TC1-COD(2008)0191

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/111/ES.)