8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 184/192


Středa 22. dubna 2009
Stroje pro aplikaci pesticidů ***I

P6_TA(2009)0247

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0535),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0307/2008),

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0137/2009),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení;

3.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Středa 22. dubna 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o strojních zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení směrnici 2009/127/ES.)

Středa 22. dubna 2009
PŘÍLOHA

Středa 22. dubna 2009
Prohlášení Komise o normalizaci strojních zařízení pro aplikaci pesticidů

S cílem podpořit základní požadavky uvedené v části 2.4 přílohy I pověří Komise Evropský výbor pro normalizaci, aby vypracoval harmonizované normy pro všechny kategorie strojních zařízení pro aplikaci pesticidů na základě nejlepších dostupných technik pro předcházení neplánovanému vystavení životního prostředí pesticidům. Účelem tohoto pověření bude zejména, aby normy poskytly kritéria a technické specifikace pro montáž mechanických krytů, tunelového postřiku a systémů na podporu postřikování pomocí vzduchu, pro předcházení znečištění vodního zdroje v průběhu plnění a vyprazdňování a přesné specifikace pokynů výrobce za účelem toho, aby se zabránilo úniku pesticidů, při zohlednění veškerých příslušných parametrů, jako jsou trysky, tlak, výška ramena, rychlost větru, teplota a vlhkost vzduchu a rychlost jízdy.