8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 184/190


Středa 22. dubna 2009
Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***II

P6_TA(2009)0245

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na společný postoj Rady (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

s ohledem na své stanovisko v prvním čtení (1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0532),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0237/2009),

1.

schvaluje pozměněný společný postoj;

2.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


(1)  Texty přijaté dne 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Středa 22. dubna 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v druhém čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 715/2009.)