1.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 87/342


Středa 11. března 2009
Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III

P6_TA(2009)0110

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2009 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Postup spolurozhodování: třetí čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na společný návrh, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

s ohledem na své stanovisko v prvním čtení (1) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2005)0592),

s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2007)0645),

s ohledem na svůj postoj ve druhém čtení (2) ke společnému postoji Rady (3),

s ohledem na stanovisko Komise k pozměňovacím návrhům Parlamentu ke společnému postoji (KOM(2008)0831),

s ohledem na čl. 251 odst. 5 Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 65 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu své delegace v dohodovacím výboru (A6-0102/2009),

1.

schvaluje společný návrh;

2.

pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

3.

pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 562.

(2)  Přijaté texty, 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  Úř. věst. C 190 E, 29.7.2008, s. 17.