30.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 265/47


Úterý 20. října 2009
Návrh opravného rozpočtu č. 9/2009: zemětřesení v Itálii

P7_TA(2009)0048

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 Evropské unie na rozpočtový rok 2009, zemětřesení v Itálii, Oddíl III – Komise (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Evropský parlament,

s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), a zejména články 37 a 38 tohoto nařízení,

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009, schválený s konečnou platností 18. prosince 2008 (2),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (3),

s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 Evropské unie na rozpočtový rok 2009, který předložila Komise dne 28. srpna 2009 (KOM(2009)0448),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 sestavený Radou dne 9. října 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),

s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0023/2009),

A.

vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 9 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 zahrnuje následující prvky:

uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 493 780 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s následky zemětřesení, které v dubnu 2009 postihlo Itálii,

odpovídající snížení celkových prostředků na platby o 493 780 000 EUR z těchto rozpočtových položek:

05 04 02 01 Dokončení orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu – Regiony cíle 1 (2000 až 2006);

06 02 06 Program Marco Polo II;

06 04 06 Rámcový program pro inovaci a konkurenceschopnost – Program Inteligentní energie – Evropa;

06 06 01 02 Výzkum související s energií — Společný podnik pro palivové články a vodík;

06 06 02 01 Výzkum související s dopravou (včetně letectví);

06 06 02 03 Společný podnik SESAR;

06 06 05 02 Dokončení šestého rámcového programu ES (2003 až 2006);

07 03 07 LIFE+ (finanční nástroj pro životní prostředí — 2007 až 2013);

08 02 01 Spolupráce – Zdraví;

08 07 02 Spolupráce – Doprava – Společný podnik Clean Sky;

08 10 01 Myšlenky;

11 06 01 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – Cíl 1 (2000 až 2006) a

11 06 04 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – Oblasti mimo cíl 1 (2000 až 2006);

B.

vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2009,

1.

bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009, který je pátým opravným rozpočtem, jehož předmětem je výhradně Fond solidarity EU, v souladu s požadavkem Evropského parlamentu a Rady vyjádřeném ve společném prohlášení, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008;

2.

schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 beze změn;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 69, 13.3.2009.

(3)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.